Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia

Komentarze

Transkrypt

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamilianie.eu Tarnowskie Góry: Dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leków -­‐ 2 części Numer ogłoszenia: 78106 -­‐ 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -­‐ dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej P.W. Św. Kamila , Ul. Bytomska 22, 42-­‐606 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. (32) 384 97 56, faks (32) 384 99 21. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamilianie.eu I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot leczniczy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leków -­‐ 2 części. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. dostawy leków w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, do niżej wskazanych lokalizacji: a)
Szpital Św. Kamila, ul. Bytomska 22, 42-­‐606 Tarnowskie Góry, b) Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo -­‐ Lecznicze, ul. Pawła Dubiela 10, 41-­‐800 Zabrze, c) Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo -­‐ Lecznicze, ul. Jurajska 36, 32-­‐329 Hutki. 3. Wykonawca winien wykonać dostawę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia z wyjątkiem dostaw na cito, które winny być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 3 godziny licząc od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane w dni powszednie w godzinach 8 -­‐ 15. 4. Wraz z dostawą Wykonawca winien dostarczyć fakturę. W przypadku niezgodności odebranego zamówienia z treścią faktury przedstawiciel Zamawiającego zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i zażąda korekty wystawionego dokumentu. Na życzenie Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi na kopii faktury przyjęcie dostawy. 5. W trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku zakończenia niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do nie podwyższania ceny zaoferowanego przedmiotu zamówienia. 6. Płatność za wykonane dostawy będzie realizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT określającej w szczególności oznaczenie przedmiotu zamówienia, liczbę dostarczonych produktów leczniczych, cenę jednostkową, wartość, miejsce dokonania dostawy. Termin płatności nie przekroczy 30 dni licząc od dnia wykonania dostawy i przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Tryb udzielenia zamówienia: zaproszenie do składania ofert na zasadach określonych w treści niniejszej specyfikacji warunków wykonania zamówienia, zgodnie z treścią art. 701 -­‐ 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.00.00-­‐8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez właściwy organ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca zrealizował co najmniej trzy dostawy, których przedmiotem była dostawa produktów leczniczych o wartości nie mniejszej niż 75 000 zł. brutto rocznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie (referencje). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, opiewająca na kwotę co najmniej 500 000 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -­‐ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -­‐ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -­‐ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski wydane w procedurze narodowej przez Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub w procedurze centralnej przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską -­‐ w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia przedmiotowego dokumentu SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kamilianie.eu Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.kamilianie.eu. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2016 godzina 10:00, miejsce: ul. Bytomskia 22, 42-­‐606 Tarnowskie Góry -­‐ recepcja Szpitala św. Kamila.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Podobne dokumenty