instrukcja dla Przewoźnika

Komentarze

Transkrypt

instrukcja dla Przewoźnika
Platforma Transportowa CEMEX Polska
podręcznik użytkownika – wersja dla Przewoźnika
wer. 17/05/2010
1. Logowanie do Systemu
W celu zalogowania się należy wejść na stronę (www.cemex.pl i wybrać przycisk „Platforma
Transportowa”:
lub bezpośrednio na stronę Systemu www.ptcemex.pl). Po wyświetleniu się strony w polu 1 oraz 2
(zob. rysunek 1) należy wpisać dane podane przez uprawnionego Pracownika firmy CEMEX i nacisnąć
przycisk „LOGIN”.
Rysunek 1
2|Strona
2. Strona główna
Po zalogowaniu się widoczna jest (zob. rysunek 2) strona główna zawierająca spis aktualnych
transportów. Przy pomocy przycisku F5 lub przycisku „odśwież” w przeglądarce internetowej
możemy pobrać aktualne dane z sytemu.
Rysunek 2
Po kliknięciu w ikonę 1 otwiera się okno do edycji własnego profilu (patrz punkt 4 – edycja profilu).
Pole oznaczone numerem 2 zawiera główne menu systemu z operacjami:
- pokaż transporty aktualne
- pokaż transporty archiwalne
- wyloguj się z systemu
Ikona lupy w punkcie 3 służy do wywołania okna filtru transportów.
Kolumna 4 – „status” w głównej tabeli zawiera aktualne statusy transportów, po kliknięciu w pole
wyświetlą się szczegóły dot. poszczególnych operacji. Kolumna 5 – „numer” zawiera numer
zamówienia (widoczny dopiero po podjęciu transportu do realizacji). Kolumny oznaczone pole 6 – „HD”
oraz „MS” określają rodzaj ciężarówki (HD rozładunek oraz Multistop). W przypadku, gdy zamówienie
ma atrybut HD lub Multistop należy skontaktować się ze Spedycją Cemex w celu potwierdzenia tej
informacji. Uwaga: informacja o konieczności posiadania HD lub Multistop może być również zawarta
w uwagach do zamówienia. Kolumna 7 zawiera ikony operacji.
3|Strona
3. Operacje i ich kolejność
3.1 Przedstawiony Przewoźnikom podjęte
Transporty będą przedstawiane przewoźnikom zgodnie z zawartymi umowami z
CEMEX Polska. O realizacji decyduje kolejność akceptacji (na zasadzie „kto pierwszy ten
lepszy”). W celu akceptacji transportu należy kliknąć w ikonę
w kolumnie 7. Pojawi
się prośba o potwierdzenie szczegółów zamówienia. Poprawna akceptacja
sygnalizowana jest komunikatem „Poprawnie podjęto transport”, zmianą ikony na ,
pojawieniem się numeru zamówienia oraz zmianą statusu na „Podjęte” (patrz punkt
3.3). Możliwa jest sytuacja, gdzie, pomimo wyświetlenia transportu w statusie
„przedstawiony Przewoźnikom” nie uda się zaakceptować transportu – spowodowane
to jest szybszą akceptacją zlecenia transportowego przez innego Przewoźnika.
Możliwe są cztery rodzaje przedstawienia Przewoźnikom zależne od czasu, jaki
pozostał do realizacji zlecenia i są to po kolei „>24h”, „<24h”, „na dziś” oraz
„opóźnione”.
3.2 Nowy - wysłana prośba do Przewoźnika podjęte
Zamówienie w statusie „nowy” było już wcześniej podjęte przez tego Przewoźnika, ale
dane tego zamówienia (np. data realizacji, miejsce docelowe) uległy zmianie i System
prosi o potwierdzenie realizacji zlecenia transportowego na nowych warunkach.
Zmiany dokonane w transporcie można podglądnąć klikając w odpowiednią komórkę z
kolumny „status” (zob. rysunek 3)
Rysunek 3
Potwierdzenie realizacji transportu na nowych warunkach odbywa się poprzez
naciśnięcie przycisku
w ostatniej kolumnie. Po akceptacji warunków pojawi się
numer zamówienia i zmieniony zostanie status na „Podjęty” (patrz punkt 3.3). Jeśli
Przewoźnik nie zgadza się na nowe warunki, powinien odrzucić transport z realizacji
poprzez naciśnięcie ikony
4|Strona
w kolumnie operacji.
3.3 Podjęte awizowany
Status zamówienia o nazwie „Podjęte” oznacza, że zamówienie zostało już podjęte
przez danego Przewoźnika na Platformie.
W tym statusie widoczny jest numer zamówienia.
Ewentualne zmiany wprowadzone przez Pracowników CEMEX w zamówieniu już
podjętym lub awizowanym powodują przejście zamówienia w status „nowy – wysłana
prośba do Przewoźnika” (patrz punkt 3.2).
W statusie „Podjęty” możliwa jest awizacja (wpisanie numerów rejestracyjnych
przewoźnika).
Awizacja odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku
w kolumnie operacji.
Rysunek 4
W oknie (zob. rysunek 4), należy wpisać lub wybrać z pojawiającej się w miarę pisania
listy numer rejestracyjny ciężarówki realizującej dane zlecenie transportowe. Jeżeli z
listy pojawi się nr rejestracyjny z rozszerzeniem (pierwsze trzy litery nazwy firmy
przewoźnika), np. LC 12345-CEM, należy go traktować jako nr rej LC12345.
Rozszerzenie ułatwia Pracownikowi CEMEX identyfikację przewoźnika wykonującego
usługę.
Możliwa jest zmiana danych podanych podczas awizacji dopóki transport znajduje się
w statusie „awizowany” lub „przekazany do Wysyłki”.
3.4 Awizowany
przekazany do Wysyłki
Przejście transportu ze statusu „awizowany” do „przekazany do Wysyłki” realizuje
Pracownik CEMEX. W statusie „awizowany”, po kliknięciu w ikonę
zmiana danych awizacyjnych.
, możliwa jest
3.5 Przekazany do Wysyłki do zaksięgowania w SAP
W ciągu 72 godzin po zrealizowaniu usługi transportu należy potwierdzić ten fakt
wpisując datę i godzinę dostarczenia towaru do odbiorcy. Wtedy zamówienie
przechodzi do Archiwum.
W celu potwierdzenia realizacji transportu należy kliknąć w przycisk
kolumnie tabeli.
5|Strona
w ostatniej
Rysunek 5
Po kliknięciu wyświetli się okno (zob. rysunek 5), w którym możliwe będzie podanie
terminu (data oraz czas) faktycznego zrealizowania zlecenia. Wybór daty można
dokonać klikając w ikonę kalendarza ( ).
Uwaga: Jeśli Przewoźnik nie potwierdzi realizacji transportu, zlecenie to nie może
przejść do archiwum i znacząco wydłuża czas ładowania się strony i opóźnia
wyświetlenie się danych na komputerze Przewoźnika.
Brak potwierdzenia realizacji transportu w ciągu 72 godzin po dostarczeniu towaru
wstrzymuje zlecenie w procesie realizacji płatności za wykonaną usługę.
3.6 Do zaksięgowania w SAP zaksięgowano w SAP
Przejście transportu ze statusu „do zaksięgowania w SAP” do „zaksięgowano w SAP”
realizuje Pracownik CEMEX. Jeśli Przewoźnik do tej pory nie potwierdził realizacji
zlecenie, może to zrobić klikając w ikonę
w kolumnie operacji.
3.7 Zaksięgowano w SAP archiwum
Przejście transportu ze statusu „zaksięgowano w SAP” do „archiwum” realizuje
Pracownik CEMEX. Jeśli jednak Przewoźnik nie potwierdzi realizacji kursu, zlecenie to
będzie widoczne w jego aktualnych transportach (patrz punkt 3.5).
6|Strona
4. Edycja profilu
Klikając w przycisk nr 1 (zob. rysunek 1) wyświetli się formularz do zmiany danych
personalnych (zob. rysunek 6).
Rysunek 6
Zalecane jest dbanie o aktualność danych (szczególnie telefon oraz adres e-mail). Zmiana hasła
odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku „zmień”.
7|Strona
5. Uwagi/informacje transportowe
Przeglądanie informacji transportowych dotyczących realizacji danego zamówienia odbywa się
poprzez kliknięcie w ikonę
lub
w przedostatniej kolumnie tabeli transportów. Kolor
ikony oznacza istnienie (kolor niebieski) lub brak uwag (kolor szary).
Rysunek 7
Przewoźnik może dodać nową informację dot. wykonywanej usługi (zob. rysunek 7) poprzez
naciśnięcie przycisku
8|Strona
.

Podobne dokumenty