Zakopane: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki

Komentarze

Transkrypt

Zakopane: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki
Zakopane: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatu Zakopiańskiego
Centrum Edukacji.
Numer ogłoszenia: 255419 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej , ul. Kasprusie 35A, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018
2012786, faks 018 2012786.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zce.zakopane.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby stołówki internatu Zakopiańskiego Centrum
Edukacji..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na
potrzeby stołówki Zakopiańskiego Centrum Edukacji, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku
nr 2 do niniejszej specyfikacji i jest podzielony na 5 pakietów tj. I - Mięso i wędliny II- Artykuły nabiałowe III- Artykuły sypkie, przyprawy i przetwory IVOwoce, warzywa, mrożonki, ryby i jajka V - Pieczywo.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.22.10.00-3, 03.14.25.00-3, 03.22.00.00-9, 15.51.00.00-6, 15.54.40.00-3,
15.53.00.00-2, 15.55.10.00-5, 15.89.60.00-5, 15.81.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia
dołączone do oferty. .
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia
dołączone do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia
dołączone do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia
dołączone do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia
dołączone do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca ma do oferty załączyć wypełniony załącznik nr 2 do siwz- ceny jednostkowe.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy w zakresie : cena jednostkowa danego produktu może ulec zmianie w przypadku ustawowej stawki od towarów i usług VAT, przy
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zce.zakopane.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakopiańskie Centrum Edukacji ul. Małe Żywczańskie 9b 34-500
Zakopane Tel./fax: 18/20 127 82.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy
składać w w siedzibie głównej Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, Zakopane - pokój 107.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 01 NAZWA: Dostawy mięsa i wędlin.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kości karkowe 30 kg 2. Mięso gulasz cielęcy 20 kg 3. Mięso schab
wieprzowyb/kości 500 kg 4. Mięso pieczeń cielęca 30 kg 5. Mięso pieczeń wołowa 20 kg 6. Mięso łopatka wieprzowab/kości 600 kg 7.
Mięso wołowe - rostbef 20 kg 8. Filet z kurczaka 550 kg 9. Udko z kurczaka 400 kg 10. Kurczak 30 kg 11. Porcje rosołowe 500 kg 12 Filet z
indyka 400 kg 13. Słonina 15 kg 14. Filet pieczony z indyka 15 kg 15. Golonka prasowana 10 kg 16. Kiełbasa zwyczajna 60 kg 17. Kiełbasa
krakowska parzona 20 kg 18. Kiełbasa krakowska sucha 50 kg 19. Kiełbasa szynkowa 40 kg 20. Kiełbasa toruńska 80 kg 21. Kiełbasa
wiejska 10 kg 22. Szynka wołowa z niską zawartością tłuszczu 10 kg 23. Szynka drobiowa z niską zawartością tłuszczu 20 kg 24. Szynka
wieprzowa z niską zawartością 10 kg 25. Kiełbasa wieprzowa z niską zawartością tłuszczu 10 kg 26. Parówki drobiowe z niską zawartością
tłuszczu 20 kg 27. Parówki śląskie 50 kg 28. Frankfuterki 100 kg 29. Polędwica z indyka 80 kg 30. Polędwica sopocka 80 kg 31. Kiełbasa
lisiecka 10 kg 32. Pasztet drobiowy 50 g 1000 szt. 33. Podgardle wędzone 50 kg 34. Pasztet domowy 30 kg 35. Pasztetowa kremowa 15 kg
36. Szynka gotowana 50 kg 37. Indyk w galarecie z warzywami 20 kg 38. Szynka łopatkowa 20 kg 39. Szynka staropolska 30 kg 40. Szynka
wieprzowa 20 kg 41. Szynka delikatesowa 10 kg 42. Szynka konserwowa 40 kg 43. Wątroba wieprzowa 20 kg 44.. Mięso karczek b/kości
50 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.11.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 02 NAZWA: Dostawa artykułów nabiałowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Jogurt owocowy 125 g 1000 szt. 2. Jogurt naturalny
niskotłuszczowy 150 g 100 szt. 3. Jogurt naturalny niskotłuszczowy 200 g 100 szt. 4. Jogurt naturalny niskotłuszczowy250 g 100 szt. 5.
Jogurt owocowy light 200 g 100 szt. 6. Kefir 5 kg 20 szt. 7. Kefir 400 ml 400 szt. 8. Mleko karton 1 l 3,2% 1500 szt. 9. Mleko karton 1 l
1.5% 100 szt. 10. Śmietana 18% 400 g 800 szt. 11. Śmietana 12% 200 g 50 szt. 12. Śmietanka 18% 250 ml 100 szt. 13. Margaryna
mleczna 250 g 150 szt. 14. Masło 200 g 1000 szt. 15. Masło śmietankowe 200 g 100 szt. 16. Masło jogurtowe 200 g 100 szt. 17. Serek typu
Tartare 20 g 4000 szt. 18. Serek typu Twój smak 125 g 400 szt. 19. Serek typu Kiri 100 g 200 szt. 20. Ser topiony plastry 140 g 50 szt. 21.
Serek homogenizowany typu Darek 135 g 800 szt. 22. Ser topiony light najmniejsza zawartość tłuszczu 150 g 20 szt. 23. Serek typu Wiejski
150 g 200 szt. 24. Ser twarogowy półtłusty 200 kg 25. Ser twarogowy chudy 30 kg 26. Ser topiony kostka 100 g 50 szt. 27. Bryndza 120 g
50 szt. 28. Serek typu Kanapkowy 150 g 100 szt. 29. Serek typu Fromage 100 g 300 szt. 30. Ser topiony krążki 150 g 200 szt. 31 Ser typu
Feta 12% 270g 30 szt. 32. Ser żółty typu Salami 150 kg 33. Ser żółty typu Edamski 50 kg 34. Ser żółty typu Gouda 50 kg 35. Ser żółty typu
Dziurawiec 50 kg 36. Ser żółty typu Podlaski 10 kg 37. Ser żółty typu Wiejski wędzony 10 kg 38. Ser żółty typu Ementaler kg 15 kg 39. Ser
żółty z niską zawartością tłuszczu - do 35% 20 kg 40. Mleko karton 1l odtłuszczone0% tłuszczu 100 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.00.00-6, 15.54.40.00-3, 15.53.00.00-2, 15.53.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 03 NAZWA: Dostawa artykułów sypkich, przypraw i przetworów..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ananas w syropie 565 g 20 szt. 2. Bazylia 10 g 10 szt. 3. Barszcz
czerwony -koncentrat 250 ml 30 szt. 4. Chrzan tarty typu Polonaise 180 g 30 szt. 5. Cukier kryształ 800 kg 6. Cukier puder 20 kg 7. Cukier
waniliowy 30 g 40 szt. 8. Cynamon 20 g 20 szt. 9. Czosnek granulowany 1000 g 25 szt. 10. Dżem porcjowany 25 g mix(typu Tymbark) 7000
szt. 11. Dżem wiadro - truskawka 7,2 kg 5 szt. 12. Galaretka owocowa 79 g 100 szt. 13. Groszek konserw.(typu Pudliszki) 400 g 30 szt. 14.
Grzyby- pieczarki marynowane 0,8 l 20 szt. 15. Herbata indyjska 80 g 200 szt. 16. Herbata ekspresowa(typu Golden assam) 100 szt. 50 szt.
17. Jabłko prażone 0,9 l 50 szt. 18. Kukurydza konserwowa (typu Pudliszki) 400 g 70 szt. 19. Kasza jęczmienna mazurska 30 kg 20. Kakao
(typu Decco moreno) 200 g 5 szt. 21. Kawa naturalna rozpuszczalna(typu Nescaffe clasic) 200g 50 szt. 22 Kwasek cytrynowy 20 g 100 szt.
23. Ketchup łagodny (typu Roleski) 450 g 100 szt. 24. Przyprawa do potraw (typu Kucharek) 1kg 100 szt. 25. Kminek 30 g 10 szt. 26. Koper
suszony 20 g 10 szt. 27. Koper solony 180 g 20 szt. 28. Liść laurowy 125 g 20 szt. 29. Mąka ziemniaczana 50 kg 30. Mąka pszenna
poznańska 600 kg 31. Makaron łazanki (typu Lubella) 50 kg 32. Makaron gwiazdki(typu Lubella) 20 kg 33. Makaron muszelki małe (typu
Lubella) 50 kg 34. Makaron spaghetti(typuLubella) 100 kg 35. Makaron kolanka(typu Lubella) 50 kg 36. Makaron nitki(typu Czarniecki) 100
kg 37. Makaron zacierka 250 g 150 szt. 38. Musztarda(typu Roleski) 450 g 50 szt. 39. Miód naturalny 15 g 1000 szt. 40. Oregano 10 15 szt.
41. Ogórki konserwowe (typu Roleski)0,9 l 100 szt. 42. Olej uniwersalny 5 l 150 szt. 43. Ocet winny 225 ml 25 szt. 44. Przecier pomidorowy
30% (typu Pudliszki) 0,2 l 100 szt. 45. Przecier pomidorowy(typy Złoty bażant) 400 g 150 szt. 46. Papryka konserwowa( typu Roleski) 0,9 l
20 szt. 47. Płatki zbożowe(typu Choco cool ) 1000 g 60 szt. 48. Płatki kukurydziane (typu Nestle) 1000 g 80 szt. 49. Proszek do pieczenia 30
g 10 szt. 50. Ryż biały (typu Sonko) 200 kg 51. Sól 150 kg 52. Napój owocowy(typu Tymbark) 0,2 l 200 szt. 53. Sos ogrodowy, sałatkowy
(typu Knorr) 700 g 20 szt. 54. Sos bolognase(typu Knorr) 1000 g 20 szt. 55. Susz warzywny 100 g 70 szt. 56. Wafelki w czekoladzie (typu
Grześki) 36 g 500 szt. 57. Wafelki w czekoladzie (typu Prince polo) 20 g 1000 szt. 58. Pieprz naturalny czarny 500 g 15 szt. 59. Ziele
angielskie 400 g 10 szt. 60. Żurek (typu Śląski) 0,5 l 50 szt. 61. Ocet spirytusowy 10 %0,5 l 10 szt. 62. Musli 1000 g 20 szt. 63. Kisiel 38 g
50 szt. 64. Kotlety sojowe 100 g 50 szt. 65. Przyprawa do drobiu 500 g 10 szt. 66. Papryka w proszku 1000g ostra i łagodna 10 szt. 67.
Woda mineralna 0,5 l niegazowana 200 szt. 68. Woda mineralna gazowana 0,5 l 200 szt. 69. Woda mineralna 1,5 l niegazowana 200 szt.
70. Woda mineralna gazowana 1,5 l 200 szt. 71. Suszone morele 150 g 20 szt. 72. Suszone sliwki(typu kalifornijskie) 150 g 20 szt. 73.
Orzechy włoskie łuskane 5 kg 74. Soczewica 10 kg 75. Majonez (typu Roleski) 0,9 l 80 szt. 76. Majeranek 15 g 40 szt. 77. Tuńczyk w sosie
własnym 170 g 20 szt. 78. Maggi - przyprawa do potraw(typu Winiary) 1 l 100 szt. 79. Oliwki 1 l 10 szt. 80. Pestki dyni 100 g 20 szt. 81.
Herbata -owocowa mieszanka -saszetki 60 szt. 10 szt. 82. Kasza gryczana 20 kg 83. Makaron z mąki durum 20 kg 84. Zioła prowansalskie
10 g 10 szt. 85. Tymianek 10 g 10 szt. 86. Pieprz ziołowy 10 g 10 szt. 87. Kawa parzona typu(Prima)500 gszt. 20 szt. 88. Kawa
rozpuszczalna typu (Prima) 200 g 20 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-5, 15.87.00.00-7, 15.41.11.00-3, 15.86.32.00-7, 15.86.10.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 04 NAZWA: Dostawa owoców, mrozonek, ryb i jajek.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Brzoskwinie 200 kg 2. Banany 300 kg 3. Botwina 20 szt. 4. Buraki
czerwone 400 kg 5. Cebula 200 kg 6. Cytryny 150 kg 7. Fasola Jaś średni 35 kg 8. Fasola szparagowa 30 kg 9. Fasola szparagowa
mrożona 100 kg 10. Groch łuszczony 20 kg 11. Grzyby pieczarki 60 kg 12. Jabłka 500 kg 13. Jaja 4000 szt. 14. Kapusta biała 400 kg 15.
Kapusta czerwona 50 kg 16. Kapusta włoska 100 szt. 17. Kapusta pekińska 200 szt. 18. Kapusta kiszona 200 kg 19. Kalafior 50 szt. 20.
Kalafior mrożony 70 kg 21. Koper zielony 400 szt. 22. Marchew korzeniowa 700 kg 23. Mandarynki 150 kg 24. Mieszanka warzywna (bukiet
z warzyw) 200 kg 25. Marchew z groszkiem mrożona 40 kg 26. Mieszanka kompotowa mrożona 500 kg 27. Ogórki zielone 400 kg 28.
Ogórki kiszone 200 kg 29. Pomidory 350 kg 30. Pory 40 szt. 31. Papryka czerwona 50 kg 32. Pietruszka zielona 400 szt. 33. Pietruszka
korzeń 40 kg 34. Rzodkiewka 50 szt. 35. Ryba - filet mrożony z mintaja ( płaty) 350 kg 36. Seler korzeniowy 30 kg 37. Sałata zielona 700
szt. 38. Szczypiorek 100 szt. 39. Ziemniaki 6000 kg 40. Truskawki mrożone 100 kg 41. Arbuz 100 kg 42. Borówka 30 kg 43. Truskawka 50
kg 44. Maliny 30 kg 45. Porzeczki czarne 30 kg 46. Nektarynki 100 kg 47. Wiśnie 30 kg 48. Czereśnie 30 kg 49. Śliwki 30 kg 50. Cukinia 30
kg 51. Sałata lodowa 100 szt. 52. Pomarańcze 30 kg 53. Morele 30 kg 54. Fasolka czerwona 20 kg 55. Fasolka białamała 20 kg 56. Brokuły
50 szt. 57. Cebula czerwona 20 kg 58. Ryba filet mrożony tilapia(płaty) 50 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.22.10.00-3, 15.89.60.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 05 NAZWA: Dostawa pieczywa.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Bułka kajzerka 30 g 2000 szt. 2. Bułka kajzerka 60 g 7000 szt. 3.
Bułka tarta 200 kg 4. Chleb pszenno - żytni krojony 700 g 2000 szt. 5. Chleb graham krojony 500 g 100 szt. 6. Drożdżówki 100 g 1000 szt.
7. Pączki 100 g 300 szt. 8. Ciasto drożdżowe 20 kg 9. Chleb pełnoziarnisty 700 g 50 szt. 10. Sernik 20 kg 11. Chleb żytni pełnoziarnisty 700
g 50 szt. 12. Bułka grahamka 60 g 300 szt. 13. Chleb wieloziarnisty 700 g 50 szt. 14. Bagietka 100 g 100 szt. 15. Chleb razowy staropolski
700 g 40 szt. 16. Chleb razowy z ziarnami 700 g 50 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.