Dr Patrycja Rudnicka Katedra Psychologii Pracy i Organizacji pokój

Komentarze

Transkrypt

Dr Patrycja Rudnicka Katedra Psychologii Pracy i Organizacji pokój
Dr Patrycja Rudnicka
Katedra Psychologii Pracy i Organizacji
pokój 338
[email protected]
PROFIL ZAWODOWY (3.1) PROMOCJA – PROFILAKTYKA – KOREKCJA W PSYCHOLOGII PRACY I ORGANIZACJI
ZARZĄDZANIE ZASOBAMILUDZKIMI I JEGO NARZĘDZIA
Program przedmiotu wraz z literaturą do zajęć
7.10.2013
Podstawowe systemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Polityka personalna organizacji. Pracownik: zasób czy
klient?
Ger, E. (2007). Rozwiązania systemowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim jako zapobieganie zjawisku uprzedmiotowienia w
dużych korporacjach. W: B. Kożusznik i M. Górnik-Durose (red.) Perspektywy psychologii pracy (s.273-288). Katowice:
Wydawnictwo UŚ.
Adamiec M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kraków: AKADE. Rozdział 1 (Zarządzanie zasobami ludzkimi
wobec wymagań współczesności) i 3 (Polityka kadrowa przedsiębiorstwa).
14.10.2013
Podstawowe instrumenty ZZL – analiza pracy, opis i wartościowanie stanowisk pracy (metody zbierania danych,
inwentarze zadań, HTA, CIT, FJA)
Chmiel, N. (2007) (red.). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP. Rozdział 3 (Analiza i projektowanie pracy) oraz str.
123-126 (Hierarchiczna analiza zadań)
Czarnota -Bojarska J. (1999). Selekcja zawodowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, s.24-26 (od wymagań
stanowiska do oczekiwań wobec kandydata - typologia predyktorów Smitha).
Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC, r. 22 Analiza roli
i kompetencji (zwłaszcza s. 257-258 - Listy kontrolne i spisy, 266-267 - Technika wydarzeń krytycznych)
Adamiec M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kraków: AKADE. Rozdział 4 (Analiza pracy - podstawa
zarządzania ludźmi)
21.10.2013
Podstawowe instrumenty ZZL – analiza pracy, opis i wartościowanie stanowisk pracy (metody kwestionariuszowe,
wartościowanie pracy)
Kwestionariusz Lubelski Stanowiska Pracy:
Biela, A. (1992) (red.). Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Kwestionariusz Analizy Stanowiska Pracy:
Ratajczak, Z., Turska, E. (1983). Eksperymentalna psychologia pracy. Podręcznik do ćwiczeń dla III i IV roku psychologii.
Katowice. Wydawnictwo UŚ, s.41-43, aneks
28.10.2013
Rekrutacja – konstruowanie profilu kandydata, analiza źródeł pozyskiwania pracowników
Czarnota -Bojarska J. (1999). Selekcja zawodowa. Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, str. 7-37(część I
Przygotowanie procedury selekcyjnej), 87-102 (część III Planowanie procedury selekcyjnej)
Chmiel, N. (2007) (red.). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP. Rozdział 4 (Selekcja pracowników)
Dale, M. (2002). Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Warszawa: PWE, str. 39-49 (Tworzenie opisów stanowisk pracy,
Profil osobowy)
4.11.2013
Selekcja kandydatów – analiza dokumentów i screening
Czarnota -Bojarska J. (1999). Selekcja zawodowa. Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, str. 37-47 (II.1 Ankiety
biograficzne i analiza życiorysu)
Dale, M. (2002). Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Warszawa: PWE. Rozdział 5 (Podania - forma i wykorzystanie)
18.11.2013
Selekcja kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna
Czarnota -Bojarska J. (1999). Selekcja zawodowa. Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, str. 60-73 (II.3 Wywiad
selekcyjny)
Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, s. 107-115 (Wywiady, Referencje
i listy polecające).
Dale, M. (2002). Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Warszawa: PWE. Rozdział 6 (Metody selekcji)
25.11.2013
Selekcja kandydatów – testy i kwestionariusze
Czarnota -Bojarska J. (1999). Selekcja zawodowa. Warszawa. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, str. 48-59 (II.2 Techniki
selekcji dostępne jedynie dla psychologa - testy).
Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, Rozdział 4 (Testy psychologiczne).
2.12.2013
Selekcja kandydatów – Assessment Center
Czarnota -Bojarska J. (1999). Selekcja zawodowa. Warszawa. Pracownia Testów, str. 74-85 (II.4 Techniki symulacyjne)
Lievens, F. (2000). Ośrodki oceny - assessments centres. W: T. Witkowski, (red). Nowoczesne metody doboru i oceny personelu
(s. 99-124). Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
ten sam artykuł dostępny jest także w
9.12.2013
Adaptacja do pracy – procedury i problemy
Dale, M. (2002). Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Warszawa: PWE. Rozdział 9 (Wprowadzenie nowego pracownika
do organizacji)
16.12.2013
Ocena pracownicza – najważniejsze zagadnienia
Adamiec M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kraków: AKADE. Rozdział 7 (Ocenianie pracowników).
Chmiel, N. (2007) (red.). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP. Rozdział 6 (Ocena pracy).
Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Marketing personalny. Warszawa: Businessman Press. Rozdział V (Ocenianie pracowników).
Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, Rozdział 5 (Ocena wykonywania
zadań)
13.01.2014
Motywacja do pracy – ocena pracownicza a polityka płacowa i pozapłacowa
Adamiec M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kraków: AKADE. Rozdział 6 (Motywowanie pracowników)
Chmiel, N. (2007) (red.). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP. Rozdział 13 (Motywacja w miejscu pracy)
Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, rozdział 8 (Motywacja, satysfakcja z
pracy i zaangażowanie)
Zbiegień-Maciąg, L. (1996). Marketing personalny. Warszawa: Businessman Press. Rozdział VI (Wynagradzanie personelu)
20.01.2014
Rozwój kadry – analiza potrzeb szkoleniowych. Szkolenia, coaching i mentoring – przegląd metod szkoleniowych.
Adamiec M., Kożusznik B. (2000). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kraków: AKADE. Rozdział 9 (Szkolenie kadr)
Chmiel, N. (2007) (red.). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP. Rozdział 5 (Szkolenia)
Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, rozdział 6 (Szkolenie
i doskonalenie personelu)
27.01.2014
Kształtowanie atmosfery miejsca pracy – badania opinii pracowników dotyczące m.in. satysfakcji i zaangażowania
w pracę, zdrowia i konfliktów w miejscu pracy.
Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN, s. 296-308 (Satysfakcja z pracy;
pomiar jakości życia w pracy), 379-384 (Psychologiczne i społeczne warunki pracy)
Warunki uzyskania zaliczenia:
Ocena końcowa obejmuje następujące komponenty:
• ocena z kolokwium - 80%
• ocena obecności na zajęciach - 10%
• ocena aktywności - 10%
Kolokwium - test wiedzy (pytania wielokrotnego/jednokrotnego wyboru, pytania P/F, otwarte)
Minimum obecności - dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione, nieobecności ponad limit powinny zostać zaliczone w ciągu dwóch
tygodniu w trakcie dyżuru. Przekroczenie limitu nieobecności nieusprawiedliwionych powoduje obniżenie oceny.
Aktywność - realizacja zadań grupowych, udział w dyskusjach oraz przygotowanie mini-prezentacji.
Mini-prezentacja (w stylu Ignite) - przedstawienie skrótu interesującego artykułu (z czasopism naukowych lub branżowych), case study lub
innych informacji (np. prezentacja narzędzia ZZL) dotyczącego omawianych przez nas tematów.
Temat mini-prezentacji należy wcześniej uzgodnić ze mną mailowo lub osobiście. Czas trwania mini-prezentacji 5 minut.
Podczas zajęć mamy możliwość wysłuchania 13 mini-prezentacji. W przypadku większej ilości zainteresowanych osób zostaną one poproszone
o przygotowanie prezentacji online. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podobne dokumenty