Regulamin Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej ORW Bugla

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej ORW Bugla
Regulamin
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
ORW Bugla- 02.07.2016r.
1. Organizator imprezy:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Al. Korfantego 35; 40-005 Katowice
[email protected]
www.mosir.katowice.pl
32/ 253 76 54 – Dział Imprez MOSiR
2. Cel Imprezy:


popularyzacja piłki siatkowej plażowej
aktywny wypoczynek
3. Termin i miejsce imprezy:

02.07.2016 ORW „Bugla” ul. Żeliwna 26d
Biuro zawodów czynne od godz. 8:30
Początek rozgrywek od godz. 9:00
 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin turnieju
zostanie przesunięty o czym poinformujemy drużyny poprzez email oraz
zamieścimy informacje na stronie internetowej www.mosir.katowice.pl
4. Zgłoszenia:



W turnieju zagra max 16 amatorskich drużyn złożonych z par mieszanych
(decyduje kolejność zgłoszeń, lista zgłoszonych zawodników będzie
zweryfikowana przez Śląski Związek Piłki Siatkowej).
uczestnictwo w turnieju należy zgłaszać poprzez email na adres:
[email protected] (w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko
członków zespołu oraz telefon kontaktowy)
udział w turnieju jest bezpłatny
5. Warunki uczestnictwa:




Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat- uczestnicy muszą okazać dokument
ze zdjęciem stwierdzający tożsamość
Uczestnicy nie posiadają przeciwskazań lekarskich do uprawiania sportu
Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność
Obowiązuje strój sportowy (krótkie spodenki, koszulka).
6. System rozgrywek:


Drużyna składa się z dwóch osób: zawodnika i zawodniczki
Mecze rozgrywane będą systemem „brazylijskim” szczegóły punktacji oraz
liczbę setów drużyny poznają w dniu zawodów, gdyż jest zależna od
zainteresowania turniejem oraz ilości zgłoszonych drużyn
7. Przepisy gry:


Nie ma przerw technicznych
Pozostałe zasady gry zgodne z oficjalnymi przepisami siatkówki plażowej
8. Sprawy dyscyplinarne:

W kwestiach spornych podczas trwania meczu decyduje sędzia pierwszy prowadzący
spotkanie
9. Nagrody:
 Miejsca I-III premiowane są atrakcyjnymi nagrodami
10.Postanowienia końcowe:

Uczestników turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów
alkoholowych pod rygorem dyskwalifikacji drużyny









W sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Organizator
imprezy
Organizator zabezpiecza boisko oraz piłki do rozgrywania meczów
Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę
Organizator zapewnia profesjonalna obsługę sędziowską
Organizator zapewnia opiekę medyczną
Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w
czasie turnieju
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu
Organizator zastrzega, iż wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane
oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.