Przedmiar - cz.budowlana, hydranty, drzwi

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar - cz.budowlana, hydranty, drzwi
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW - BRANŻA BUDOWLANA
45453000-7
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
"Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż przegród dymoszczelnych oraz modernizacja instalacji
hydrantowej"
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, 05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 2
Urząd Gminy Jabłonna
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 152
budowlana
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
Lp. Podstawa
1
1 KNP 02
d.1 0318-02.02
OBMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 4 m - ra- m
my z łat lub żerdzi
(3.20*4)*2+(2.60*4)
m
2
Zabezpieczenie robót - odgrodzenie prac płytami wiórowymi na konstrukcji
d.1 wycena indy- drewnianej
widualna
(2.70*2)*3.20*2+(2.70*2)*2.60
m2
3 KNP 02
d.1 0318-02.04
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - ramy z łat lub żerdzi
m
(3.20*4)*2+(2.60*4)
m
4 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią w miejscach prowadzenia prac
d.1 1216-01
(3.00*2.70)*3+(3.00*2.50)*3+(2.00*2.00)*2
2
5
d.2
6
d.2
7
d.2
8
d.2
9
d.2
10
d.2
11
d.2
12
d.2
13
d.2
3
14
d.3
15
d.3
16
d.3
17
d.3
m2
Poszcz
Razem
36.000
RAZEM
36.000
48.600
RAZEM
48.600
36.000
RAZEM
36.000
m2
54.800
RAZEM
54.800
DEMONTAŻ KANAŁU WENTYLACYJNEGO, ZAMUROWANIE OTWORÓW ORAZ USZCZELNIENIE PRZEJĆ
INSTAL. PPOŻ (PIWNICA)
Demontaż nieczynnego kanału wentylacyjnego z blachy o przekroju do 0,50m2 kpl
analiza indy- i dł. do 10m
widualna
1.00
kpl
1.000
RAZEM
1.000
KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m3
0304-01
towo-wapiennej cegłami
(0.50*0.50*0.55)+(0.50*0.50*0.24)
m3
0.198
RAZEM
0.198
NNRNKB
Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
202 1134-02 powierzchnie pionowe
(0.50*0.50)*4
m2
1.000
RAZEM
1.000
KNR 4-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- m2
0710-01
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0.50*0.50)*4
m2
1.000
RAZEM
1.000
KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
m2
1204-02
(0.70*0.70)*4
m2
1.960
RAZEM
1.960
Uszczelnienie przejść instalacyjnych ppoż - pianką ppoż atestowaną
kpl
analiza indy- (50x50cm)
widualna
2.00
kpl
2.000
RAZEM
2.000
NNRNKB
(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips GKF 12,5 mm na ścianach m2
202 2027-01 na kleju gipsowym
(0.50*0.50)*4
m2
1.000
RAZEM
1.000
KNR 2-02
Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
m2
0815-01
(0.50*0.50)*4
m2
1.000
RAZEM
1.000
KNR 2-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- m2
1505-03
ży gipsowych z gruntowaniem
(0.70*0.70)*4
m2
1.960
RAZEM
1.960
STOLARKA DRZWIOWA
KNR-W 4-01 Zdjęcie istniejących skrzydeł drzwiowych oraz wykucie z muru ościeżnic o po- szt.
0353-07
wierzchni do 2 m2
3.00
szt.
3.000
RAZEM
3.000
KNR-W 4-01 Zdjęcie istniejących skrzydeł drzwiowych oraz wykucie z muru ościeżnic o po- m2
0353-08
wierzchni ponad 2 m2
1.40*2.21
m2
3.094
RAZEM
3.094
KNR-W 2-02 Montaż kompletnych drzwi przeszklonych w ramie aluminiowej, dwuskrzydłom2
1040-02
wych, dymoszczelnych o odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz - drzwi D1 i D2
(1.94*2.50)+(1.96*2.50)
m2
9.750
RAZEM
9.750
KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pełne, dwuskrzydłowe, ppoż. EI 60 o powierzchni ponad 2 m2 - m2
1204-05
drzwi D3
-2-
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
m2
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
1.40*2.21
j.m.
m2
18 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pełne, ppoż. EI 60 o powierzchni do 2 m2 - drzwi D4
d.3 1203-01
(0.88*2.00)
m2
19 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pełne, ppoż. EI30 o powierzchni do 2 m2 - drzwi D5 i D6
d.3 1203-01
(0.95*2.05)+(0.90*2.05)
m2
20 KNR-W 4-01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
d.3 0903-01
9.00
szt.
m2
m2
Razem
3.094
1.760
RAZEM
1.760
3.793
RAZEM
3.793
9.000
RAZEM
9.000
4
WYKUCIE OTWORÓW POD HYDRANTY, PRZEBICIA PRZEZ STROPY ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE
21 KNR 4-01
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o m2
d.4 0701-02
powierzchni odbicia do 5 m2
(0.80*1.00)*3
m2
2.400
(1.60+3.25+3.25+0.40+0.15*3)*0.20
m2
1.790
RAZEM
4.190
22 KNR-W 4-01 Wykucie wnęk pod hydranty o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na za- m2
d.4 0332-07
prawie cementowo-wapiennej
(0.78*1.00)*3
m2
2.340
RAZEM
2.340
23 KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrożonych nadproży
szt.
d.4 0436-04
2.00*3
szt.
6.000
RAZEM
6.000
24 KNR-W 4-01 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cem2
d.4 0332-06
mentowo-wapiennej - wnęki pod nadproża
(0.25*0.25)*3
m2
0.188
RAZEM
0.188
25 KNR-W 2-02 Zaprawa cementowa - poduszki pod belki prefabrykowane z zaczynu cemento- m3
d.4 1720-04
wego
((0.11*0.25*0.05)*2)*3
m3
0.008
RAZEM
0.008
26 NNRNKB
Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 - dł. 100cm
m
d.4 202 0160-01
(1.00*2)*3
m
6.000
RAZEM
6.000
27 KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowań nadproży
szt.
d.4 0436-08
2.00*3
szt.
6.000
RAZEM
6.000
28 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- m
d.4 0341-03
mentowo-wapiennej
1.60+3.25+3.25+0.40+0.15*3
m
8.950
RAZEM
8.950
29 KNR-W 4-01 Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0.05 m2 i grubości do 30 cm
szt.
d.4 0208-03
4.00
szt.
4.000
RAZEM
4.000
30 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
m
d.4 0327-04
1.60+3.25+3.25+0.40+0.15*3
m
8.950
RAZEM
8.950
31 KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach przy głębokości szt.
d.4 0206-02
ponad 10 cm
4.00
szt.
4.000
RAZEM
4.000
32 NNRNKB
Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.4 202 1134-02 powierzchnie pionowe
(0.85*1.10)*3
m2
2.805
(1.60+3.25+3.25+0.40+0.15*3)*0.20
m2
1.790
RAZEM
4.595
33 KNR 4-01
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- m2
d.4 0710-01
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0.85*1.10)*3
m2
2.805
(1.60+3.25+3.25+0.40+0.15*3)*0.20
m2
1.790
RAZEM
4.595
34 KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian
m2
d.4 1204-02
(0.90*1.15)*3
m2
3.105
(1.60+3.25+3.25+0.40+0.15*3)*0.40
m2
3.580
-3-
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
szt.
Poszcz
3.094
RAZEM
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
35
Uzupełnienie posadzek po pracach modernizacyjnych instalacji hydrantowej d.4 wycena indy- Cena zawiera R-robociznę, S-sprzęt i M- materiał
widualna
1.00
j.m.
kpl
37 NNRNKB
(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR FIRE - m2
d.5 202 2024-01 line PLUS typ GKF gr. 12.5mm na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
parter
(2.00*0.25)
m2
I piętro
(2.00*0.25)
m2
38 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układad.5 0612-06
nych na sucho
parter
(2.00*0.25)
I piętro
(2.00*0.25)
m2
39
Uszczelnienie przejść instalacyjnych masą endotermiczną
d.5 analiza indywidualna
parter
1.00
kpl
40 KNR 2-02
d.5 0815-01
m2
parter
(2.00*0.25)*2
I piętro
(2.00*0.25)*2
41 KNR 2-02
d.5 1505-03
6
42 KNR 2-21
d.6 0101-01
43 KNR 4-01
d.6 0108-09
44 KNR 4-01
d.6 0108-10
45 KNR 4-01
d.6 1215-02
1.000
RAZEM
1.000
0.500
0.500
RAZEM
1.000
m2
0.500
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
kpl
m2
1.000
m2
1.000
RAZEM
2.000
1.840
1.840
RAZEM
3.680
m3
m3
0.325
m3
0.780
m3
0.130
m3
0.546
m3
0.065
RAZEM
1.846
1.850
RAZEM
1.850
1.850
RAZEM
1.850
36.793
RAZEM
36.793
m3
Wywiezienie gruzu i materiału porozbiórkowego samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km - przyjęto wsp. spulchnienia 1,3
Krotność = 14
1.85
m3
Mycie drzwi
m2
((1.94*2.50)+(1.96*2.50)+(1.40*2.21)+(0.88*2.00)+(0.95*2.05)+(0.90*2.05))*2
m2
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
1.000
0.500
Wywiezienie gruzu i materiału porozbiórkowego samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km - przyjęto wsp. spulchnienia 1,3
1.85
-4-
1.000
RAZEM
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- m2
ży gipsowych z gruntowaniem
parter
(2.30*0.40)*2
m2
I piętro
(2.30*0.40)*2
m2
ROBOTY PORZĄDKOWE
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i materiału porozbiórkowego - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - przyjęto wsp. spulchnienia
1,3
kanał blaszany
0.25*1.3
skrzydła drzwiowe z ościeżami
0.60*1.3
odbite tynki
0.10*1.3
cegła w wykutych wnęk
0.42*1.3
beton po przebiciach przez strop
0.05*1.3
Razem
6.685
kpl
5
ZABUDOWY Z PŁYT GKF
36
Częściowe rozebranie kanału instalacyjnego z g-k w miejscu wykonania zabu- kpl
d.5 analiza indy- dowy z płyt gkf
widualna
parter
1.00
kpl
Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
Poszcz
RAZEM
m3
m3
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
Lp. Podstawa
46 KNR 4-01
d.6 1215-08
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Mycie posadzek
Krotność = 2
150.00
j.m.
m2
m2
7
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
47
Wykonanie podłączenia zasilenia pomp w pom. wodomierza. Włączenie zasile- kpl
d.7 analiza indy- nia musi znajdować się przed wyłącznikiem głównym
widualna
1.00
kpl
-5-
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
Poszcz
Razem
150.000
RAZEM
150.000
1.000
RAZEM
1.000
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
DZIAŁY KOSZTORYSU
Lp.
Nazwa działu
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 DEMONTAŻ KANAŁU WENTYLACYJNEGO, ZAMUROWANIE OTWORÓW ORAZ USZCZELNIENIE
PRZEJĆ INSTAL. PPOŻ (PIWNICA)
3 STOLARKA DRZWIOWA
4 WYKUCIE OTWORÓW POD HYDRANTY, PRZEBICIA PRZEZ STROPY ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE
5 ZABUDOWY Z PŁYT GKF
6 ROBOTY PORZĄDKOWE
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-6-
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
Od
Do
1
5
4
13
14
21
20
35
36
42
47
41
46
47
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
Lp.
1. robocizna
2. robocizna'
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Nazwa
Jm
r-g
r-g
Słownie: zero i 00/100 zł
-7-
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
Ilość
Cena jedn.
250.5472
0.00
1.0000
0.00
RAZEM
Wartość
-0.00
0.00
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
L
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nazwa
gwoździe budowlane okrągłe gołe
płyty wiórowe (zabezpieczenie robót)
listwy maskujące
drzwi przeszklone w ramie aluminiowej, dwuskrzydłowe, dymoszczelne o
odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz
drzwi stalowe pełne, ppoż. EI60
drzwi stalowe pełne, ppoż. EI30
drzwi stalowe dwuskrzydłowe ppoż.
EI 60
gwoździe budowlane okrągłe gołe
narożniki stalowe ze stali kątowej
silikon
pianka poliuretanowa
farba olejna nawierzchniowa
farba olejna do gruntowania
farby emulsyjne nawierzchniowe
farba emulsyjna nawierzchniowe
pianka ppoż atestowana do uszczelnienia przejść instalacyjnych ppoż.
masa endotermiczna do uszczelnienia przejść instalacyjnych
folia polietylenowa
piasek do betonów zwykły
piasek do zapraw
piasek do zapraw
żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35
cement portlandzki z dodatkami 25
cement 25 z dodatkami
wapno suchogaszone
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
cegła budowlana pełna
30. nadproża prefabrykowane typ L - 19
dł. 100cm
31. preparat gruntujący
32. płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR FIRE - line PLUS typ GKF
gr. 12.5mm
33. płyty gipsowo-kartonowe Rigips GKF
12,5 mm
34. łączniki rozporowe kpl.
35. masa szpachlowa - sucha mieszanka
36. taśma spoinowa
37. taśma uszczelniająca
38. profile UW
39. profile CW
40. wkręty
41. klej gipsowy - sucha mieszanka
42. płyty z wełny mineralnej grub. do 10
cm
43. ciasto wapienne (wapno gaszone)
44. zaprawa cementowa M 12
45. bale iglaste obrzynane wymiarowe
gr.50 mm kl.III
46. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
47. deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm
kl.III
48. papier ścierny
49. woda z rurociągu
50. woda
51. woda
52. drewno okrągłe na stemple budowlane
Jm
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Ilość
Il inw.
Il wyk.
Cena
jedn.
Wartość
kg
m2
m
m2
0.3499
8.5050
17.9400
9.7500
0.3499
8.5050
17.9400
9.7500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m2
m2
m2
1.7600
3.7930
3.0940
1.7600
3.7930
3.0940
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
kg
szt.
kg
kg
dm3
dm3
dm3
dm3
kpl
3.0800
0.1290
0.9750
3.1200
1.8159
1.9023
2.4725
1.5566
2.0000
3.0800
0.1290
0.9750
3.1200
1.8159
1.9023
2.4725
1.5566
2.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
kpl
1.0000
1.0000
0.00
0.00
m2
m3
m3
m3
m3
19.5636
0.0360
0.1052
0.1253
0.0640
19.5636
0.0360
0.1052
0.1253
0.0640
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
kg
22.0814
22.0814
0.00
0.00
kg
24.0000
24.0000
0.00
0.00
t
t
kg
kg
0.0235
0.0043
12.8275
4.5000
0.0235
0.0043
12.8275
4.5000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
szt. 154.206
0
m
6.1200
154.206
0
6.1200
0.00
0.00
0.00
0.00
dm3
m2
1.2309
4.1200
1.2309
4.1200
0.00
0.00
0.00
0.00
m2
1.0300
1.0300
0.00
0.00
szt.
kg
m
m
m
m
szt.
kg
m2
1.5300
1.8100
4.3900
1.0160
0.7100
1.8400
32.6400
5.5000
1.0500
1.5300
1.8100
4.3900
1.0160
0.7100
1.8400
32.6400
5.5000
1.0500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m3
m3
m3
0.0168
0.0865
0.0660
0.0168
0.0865
0.0660
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m3
m3
0.0480
0.0072
0.0480
0.0072
0.00
0.00
0.00
0.00
m2
m3
m3
m3
m3
0.6918
0.0246
0.0032
0.0034
0.3828
0.6918
0.0246
0.0032
0.0034
0.3828
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-8-
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
Grupa
Dostawca
Cena
dostawcy
Rabat
Rabat
zama stoksy- soma walny ny
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
L
p.
Nazwa
53. kołki rozporowe
54. Uzupełnienie posadzek po pracach
modernizacyjnych instalacji hydrantowej - Cena zawiera R-robociznę, Ssprzęt i M- materiał
55. materiały pomocnicze
56. materiały pomocnicze
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Jm
Ilość
szt.
kpl
41.9250
1.0000
Il inw.
Il wyk.
41.9250
1.0000
Cena
jedn.
0.00
0.00
zł
zł
0.00
0.00
0.00
0.00
RAZEM
Słownie: zero i 00/100 zł
-9-
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
Wartość
Grupa
Dostawca
Cena
dostawcy
Rabat
Rabat
zama stoksy- soma walny ny
Książka przedmiarów - Jabłonna (b.budowlana)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Nazwa
żuraw do 5t
wyciąg
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
wyciąg
żuraw okienny przenośny
środek transportowy
samochód skrzyniowy do 5 t
środek transportowy
betoniarka wolnospadowa elektryczna
betoniarka 150 dm3
betoniarka 150 dm3'
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Słownie: zero i 00/100 zł
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25115 Użytkownik: klimcop
Ilość
Cena jedn.
0.1200
0.00
0.5768
0.00
0.2238
0.00
0.7738
0.00
0.4400
0.00
1.2246
0.00
1.8500
0.00
0.9741
0.00
0.1679
0.00
0.3481
0.00
0.0054
0.00
RAZEM
Wartość
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
0.00

Podobne dokumenty