Regulamin licytacji ustnej na sprzedaż środków trwałych

Komentarze

Transkrypt

Regulamin licytacji ustnej na sprzedaż środków trwałych
Regulamin licytacji ustnej na sprzedaż środków trwałych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary
w Sosnowcu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży w drodze licytacji środków trwałych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
§ 2. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze aukcji (ustnej licytacji)
prowadzonej przez przewodniczącego komisji.
Rozdział II
Termin i ogłoszenie przetargu
§ 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ogłasza termin
przeprowadzenia licytacji na dzień 17.09.2014r. godzina 1000.
§ 4. Licytacja odbędzie się w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im.
św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, sala nr J-1-4 (Dział Zamówień Publicznych)
§ 5. Licytacja wszczynana jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o licytacji na stronie
internetowej Szpitala http://www.wss5.pl/ (zakładka zamówienia-zarządzanie majątkiem) oraz
wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń (1 piętro, hol główny) w siedzibie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac
Medyków 1.
Rozdział III
Przedmiot aukcji
§ 6. Przedmiotem licytacji jest sprzedaż uszkodzonych samochodów osobowych:
VOLKSWAGEN Transporter T5 1,9 TDiE4 3,0t, nr rej. SO 7625A,
WV2ZZZ7HZ8X015432, rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji
przebieg: 336 000 km, rodzaj paliwa: olej napędowy.
Informacja dodatkowa – brak ubezpieczenia OC
VOLKSWAGEN Transporter T5 1,9 TDiE3 3,0t, nr rej. SO 62841,
WV2ZZZ7HZ5X001622, rok produkcji 2004, data pierwszej rejestracji
przebieg: 351 887 km, rodzaj paliwa: olej napędowy
Informacja dodatkowa – posiada aktualne ubezpieczenie OC
nr nadwozia
08.08.2008r.,
nr nadwozia
04.04.2005r.,
§ 7. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Pan Tomasz Sędzielewski
32 368 2481 (w godz. 7.00 – 14.30).
Rozdział IV
Uczestnicy aukcji
§ 8. W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, które stawią się na aukcji w siedzibie Sprzedającego w dniu
przez niego wyznaczonym.
§ 9. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika aukcji może składać wyłącznie uczestnik
lub osoba przez niego wskazana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
Rozdział V
Wadium
§ 10. Udział w aukcji wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić na konto nr:
PKO BP 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182 do dnia 17.09.2014r. do godz. 900
§ 11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny
nabycia.
§ 12. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy:
a) uczestnik aukcji, który wygrał uchyla się od zawarcia umowy,
b) jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie,
c) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wyższej co najmniej o kwotę
postąpienia od ceny wywoławczej.
§ 13. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie dokonali zakupu lub nie przystąpili
do aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.
Rozdział VI
Przebieg licytacji
§ 14. Przed rozpoczęciem aukcji, uczestniczy składają oświadczenie o zapoznaniu się
ze stanem prawnym i faktycznym samochodu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
§ 15. Przed rozpoczęciem aukcji członkowie komisji zbiorą informacje o danych uczestników
przetargu, spiszą numery dowodów osobistych, zbiorą pełnomocnictwa (jeżeli będą takowe
potrzebne) oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej – aktualne wypisy z właściwych rejestrów
lub wydruki z Centralnej Informacji KRS/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawione albo pobrane nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji.
Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez uczestnika aukcji. Komisja sprawdzi również prawidłowość wniesionego wadium
(należy przedstawić dowód zapłaty wadium przed otwarciem przetargu) oraz złożonego
oświadczenia stanowiącego załącznika nr 1 do Regulaminu.
§ 16. Uczestnicy, którzy nie wnieśli wadium lub nie złożyli oświadczenia podlegają
wykluczeniu z udziału w aukcji.
§ 17. Cena za przedmiot aukcji zaproponowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny
uczestnik zaproponuje wyższą.
§ 18. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie stawki wyższe o kwotę postąpienia tj. kwotę = 50,00
zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), do czasu trzykrotnego wywołania ceny
przez prowadzącego aukcję. Brak zgłoszeń po trzykrotnym wywołaniu ceny uznaje się
za przybicie z uczestnikiem, który zaproponował najwyższą cenę za przedmiot licytacji.
Po drugim wezwaniu do postąpienia, prowadzący licytację uprzedzi uczestników, że kolejne
wezwanie będzie ostatnim i w przypadku braku oferty z wyższą cenę udzielone zostanie
przybicie uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje
zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.
§ 19. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych
z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
§ 20. Stawienie się jednego uczestnika pozwala na przeprowadzenie aukcji, pod warunkiem,
że zaproponuje on cenę wyższą co najmniej o kwotę postąpienia od ceny wywoławczej.
§ 21. Po zakończeniu aukcji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży
samochodu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 22. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty
zakończenia aukcji na konto nr: PKO BP 50 1020 2498 0000 8102 0433 8091. Na poczet
ceny jest zaliczone wpłacone wadium.
§ 23. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci złożone wadium
oraz prawo do nabycia samochodu wynikające z przybicia.
Rozdział VII
Protokół
§ 24. Po zakończeniu licytacji komisja sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonego
postępowania. Data jego podpisania jest datą zakończenia licytacji. Protokół z przebiegu
licytacji (wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu) powinien zawierać:
1. datę i miejsce aukcji,
2. nazwiska i imiona członków komisji z podaniem osoby prowadzącej aukcję,
3. wysokość ceny wywoławczej,
4. wysokość najwyższej wylicytowanej kwoty za przedmiot aukcji,
5. imię i nazwisko nabywcy wraz z adresem zamieszkania lub firmę
wraz z adresem jej siedziby, jeżeli nabywca jest osobą prawną lub jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
6. wysokość ceny nabycia oraz wysokość wadium, które zostało zaliczone na poczet
ceny,
7. wzmiankę o odczytaniu protokołu,
8. podpisy członków komisji i Nabywcy lub uzasadnienie braku podpisu Nabywcy.
§ 25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu zastrzega sobie możliwość
zamknięcia aukcji oraz możliwość odwołania lub zmiany warunków aukcji bez podania
przyczyny.
Rozdział VIII
Warunki odbioru samochodu
§ 26. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny
nabycia.
§ 27. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim
wpłaceniu ustalonej kwoty.
§ 28. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu jako Sprzedający nie bierze
odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac
związanych z transportem.
§ 29. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu..

Podobne dokumenty