Przykładowy plan dydaktyczno – wychowawczy z wychowania

Komentarze

Transkrypt

Przykładowy plan dydaktyczno – wychowawczy z wychowania
Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty
Przykładowy plan dydaktyczno – wychowawczy
z wychowania fizycznego z uwzględnieniem
mierzenia jakości pracy
na rok szkolny 2005/06
Grażyna Pleban
doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego
przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Mielcu
Cele:
−
−
−
−
Wdrażanie uczniów do różnych form aktywności życiowej,
Wspieranie ucznia zdolnego (o szczególnych zainteresowaniach
sportowych)
Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie poczucia bezpieczeństwa
psychicznego i fizycznego,
Analizowanie efektów nauczania
79
Grażyna Pleban – Przykładowy plan dydaktyczno-wychowawczy z wf
Zadania
Sposoby realizacji
/działania
do realizacji
1
2
3
Obszar I: KSZTAŁCENIE
1.
Wprowadzenie
• Poznanie różnych nowych
skutecznych
metod nauczania –
metod
pracy
warsztaty, wymiana
z uczniem
doświadczeń
• Prowadzenie lekcji
otwartych z prezentacją
wprowadzonych metod
połączone z ewaluacją
i dyskusją
2.
Wspieranie
• Przygotowanie uczniów do
uczniów
reprezentowania szkoły w
uzdolnionych
uroczystościach szkolnych
sportowo
i środowiskowych
• Promocja osiągnięć
sportowych uczniów –
w gazetce szkolnej,
gablocie informacyjnej
i stronie WWW szkoły
• Przygotowanie uczniów
i uczestnictwo
w zawodach, turniejach
szkolnych
i międzyszkolnych
• Prezentacje komputerowe:
wybitnych ludzi w
sporcie, tematyki
olimpijskiej i spraw
bieżących sportu
szkolnego
3.
Badanie
Przeprowadzanie diagnozy
osiągnięć
wstępnej sprawności
edukacyjnych
uczniów klas pierwszych
uczniów
(opracowanie testu
i sprawności
sprawnościowego,
fizycznej
przeprowadzenie testu
i analiza wyników)
Lp.
80
Osoby realizujące
i współpracujące
Termin
realizacji
4
5
Wszyscy członkowie
zespołu
(odpowiedzialna:
Pani Lekka
Wszyscy członkowie
zespołu
(odpowiedzialna:
Pani Lekka
Raz
w każdym
miesiącu
Wszyscy członkowie
zespołu
Zgodnie
z harmonogr
amem
Pani Siatka
Systematycz
nie przez
cały rok
szkolny
Wszyscy członkowie
zespołu zgodnie
z prowadzonymi
dyscyplinami SKS
Zgodnie
z harmonogramem
Pan Silny
Co najmniej
raz
w miesiącu
Wszyscy członkowie
zespołu
IX 2005 r
Raz na dwa
miesiące
CKPiDN w Mielcu – Zeszyty nauczycielskie – Nr 6/2006
1
2
3
4
• Opracowanie i realizacja
programów
indywidualnych dla
uczniów o małej
sprawności fizycznej lub
wymagających
szczególnych działań
wynikających z warunków
zdrowotnych itp.
• Metadiagnoza (diagnoza
na koniec realizacji
programu)
• Opracowanie
i przeprowadzanie badania
osiągnięć edukacyjnych
uczniów klas II
• Opracowanie raportu
z diagnoz i badań
osiągnięć edukacyjnych
Wszyscy
członkowie zespołu
Opracowanie
IX 2005 r.
Realizacja
cały rok
szkolny
5
Wszyscy
członkowie zespołu
VI 2006 r.
Wszyscy
członkowie zespołu
V 2006 r.
Nazwiska
nauczycieli, którzy
ten raport opracują
V 2006 r.
Obszar II: OPIEKA I WYCHOWANIE, W TYM PROFILAKTYKA
I BEZPIECZENSTWO
1.
Promowanie
zdrowego stylu
życia
• Organizowanie imprez
rekreacyjnych
i sportowych
(wg harmonogramu)
• Zorganizowanie
„Tygodnia zdrowego stylu
życia”,
• Zorganizowanie
warsztatów w ramach
zajęć pozalekcyjnych
SKS-u na temat:
Wszyscy
członkowie zespołu
Wszyscy
członkowie zespołu
Odpowiedzialna:
Pani Lekka.
- Relacje w grupie,
- Komunikacja
interpersonalna,
- Agresja i przemoc,
- Rola zawodnika i
kibica sportowego.
2.
Integrowanie
zespołów
klasowych
• Organizacja ognisk,
wieczorów przy herbatce
z programem
artystycznym o tematyce
sportowej
• Zbiorowe wyjścia na
lodowisko, basen do
muzeum itp.
81
Pani Siatka
Pani Ręczna
jak wyżej
Co najmniej
raz
w miesiącu
Grażyna Pleban – Przykładowy plan dydaktyczno-wychowawczy z wf
1
3.
4.
5.
6.
2
Nawiązanie
współpracy
ze środowiskiem
lokalnym w tym
z OSzW
3
4
• Spotkania integracyjne
z dziećmi z Przedszkola
Nr 4 i OSz-W w Mielcu
z okazji:
Pani Siatka
Pani Ręczna
- „Andrzejek”,
- „Walentynek”,
- „Dnia Dziecka”
Realizacja
wybranych treści
programowych
zawartych
w Programie
Wychowawczym
Szkoły
i Szkolnym
Programie
Profilaktyki
• Zorganizowanie
warsztatów dla uczniów
klas I „Komunikacja
interpersonalna” –
podstawowe zagadnienia
w komunikacji
międzyludzkiej,
• Zorganizowanie
szkolenia dla uczniów
klas II, we współpracy
z Policją nt. Agresji i
przemocy – sposoby
postępowania”
n-le zespołu we
współpracy
z pedagogiem
szkolnym
Popularyzacja
turystyki
i krajoznawstwa
• Zorganizowanie
i przeprowadzenie
wycieczek pieszych,
rowerowych
• Udział w wycieczkach
organizowanych przez
innych nauczycieli
nauczyciele zespołu
• Przygotowanie ankiety
dla uczniów
• Przeprowadzenie
ankietowania
• Opracowanie wyników
i wniosków (słabe
i mocne strony)
• Opracowanie raportu
i prezentacja członkom
Rady Pedagogicznej,
uczniom i rodzicom.
(ujęto w planie mierzenia
jakości pracy szkoły)
Zespół
wf
Przeprowadzenie
mierzenia jakości
pracy szkoły
w zakresie
postaw
i zachowań
uczniów
w klasach I- III
82
jak wyżej
j.w.
nauczycieli
Pani Lekka
5
CKPiDN w Mielcu – Zeszyty nauczycielskie – Nr 6/2006
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Z WF
Lp.
Nazwa imprezy / temat
1
2
I. IMPREZY SZKOLNE
1.
Mistrzostwa Klas I w biegach przełajowych.
Odpowiedzialni
3
Termin realizacji
4
Pani Siatka
Pani Lekka
X
2.
Turniej Piłki Nożnej – piłkarskie
konfrontacje.
Pan Piłka
Pani Lekka
X
3.
Mistrzostwa w piłce siatkowej K i M,
drużyny mieszane.
Pani Siatka
Pani Lekka
VI
4.
Wiosenny turniej w Piłce Nożnej drużyn
6-cio osobowych.
Pan Piłka
Pani Lekka
VI
5.
Udział w zawodach sportowych zgodnie
z Kalendarzem SZS w wybranych
dyscyplinach sportowych: lekka atletyka,
biegi przełajowe, tenis stołowy, unihokej,
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna
Wewnątrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego
Pani Siatka
Pani Lekka
Wg potrzeb i ofert
Pan Tenis
Pani Ręczna
Zgodnie
z kalendarzem SZS
(w ramach spotkań
z rodzicami jako
wychowawcy klas)
I/II. i IV.06
6.
II. PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
1.
„Bliżej siebie – dalej od narkotyków”
2.
„Zamiast karania”
3.
„Jak mówić żeby dzieci słuchały. Jak Pan Silny
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
III. WDN
1.
Prowadzenie lekcji otwartych:
• Prowadzenie lekcji w ramach opieki nad
nauczycielem stażystą,
• Prowadzenie lekcji w ramach doradztwa
metodycznego,
Pani Ręczna
Wg planu
Pani Siatka
II.06
Dzielenie się wiedzą, zastosowanymi Pan Silny
metodami i wynikającymi z tego efektami Inni nauczyciele wf
pracy z uczniem.
83
I.06
Po ustaleniu
Grażyna Pleban – Przykładowy plan dydaktyczno-wychowawczy z wf
MIERZENIE JAKOŚCI PRACY
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Lp.
Standard
1
2
1. Kształcenie
1.
Uczeń w szkole
ma stworzone
warunki do
realizacji swoich
pasji
i zainteresowań
sportowych
Wskaźniki
3
• W szkole
organizowane
są zajęcia
pozalekcyjne
w sekcjach
sportowych,
• Uczniowie
reprezentują
szkołę na
zawodach
w różnych
dyscyplinach
sportowych
Techniki
diagnostyczne,
narzędzia
4
• Dziennik zajęć
pozalekcyjnych
sekcji analiza
frekwencji
• Protokoły
z zawodów,
• Zajmowane
lokaty,
• Dyplomy,
puchary, notatki
w kronice
Odpowiedzialny
Termin
5
6
P. Ręczna
P. Siatka
Cały
rok
2. Opieka i wychowanie w tym bezpieczeństwo i profilaktyka
2.
Uczniowie znają
i respektują
zasady postaw
i zachowań
prozdrowotnych
• Uczniowie
aktywnie
uczestniczą
w działaniach
podejmowanych przez
nauczycieli wf,
• Uczeń czuje się
bezpiecznie
w szkole,
• Uczeń posiada
podstawowe
nawyki
higieniczne
i zdrowotne
Ankieta
Ponadto:
• obserwacja
aktywności
• notatki własne
nauczyciela,
• oceny szkolne,
• analiza ilościowa
i jakościowa
84
P. Lekka
Maj
2006 r.
Jako
przewodnicząca
zespołu

Podobne dokumenty