1 Prawa kobiet a zmiany klimatu Autor Bogdan Góralski Sprawy płci

Komentarze

Transkrypt

1 Prawa kobiet a zmiany klimatu Autor Bogdan Góralski Sprawy płci
Prawa kobiet a zmiany klimatu
Autor Bogdan Góralski
Sprawy płci człowieczej bulwersują opinię publiczną całego globu. W mojej książce pt.
Człowiek i klimat, przedstawiam wpływ zmian klimatu na naszą cywilizację. W niniejszym
artykule poruszam problem praw kobiet na tle zmian klimatu.
Jak opisuje Krzysztof Szymborski w książce pt. Polityczne zwierze (Szymborski K.(2011),
Zwierzę polityczne, Biblioteka Polityki) małpy człekokształtne zachowują wyraźny podział
kulturowy odróżniający płcie od siebie. Samice zajmują się potomstwem, a samce walką o
terytoria i samice.
Różnice społecznych funkcji wynikają z walki o byt i, o nie uświadamiane, zachowanie
gatunku. Ewolucja zmieniła małpy morfologicznie w człowieka, ale cechy społeczne płci w
ludzkich stadach generalnie pozostają niezmienne. W ewolucji człowieka wielką rolę pełniły
zmiany klimatu, ruchy stref wegetacji roślinnej i wynikające z nich migracje
człowiekowatych a później grup ludzkich (Góralski B.(2014) Uwagi o ewolucji ssaków na tle
zmian klimatu, dostępne na Eioba.pl). W ich wyniku rozwijała się otoczka cywilizacyjna grup
ludzkich- kultura człowieka. Kultura ta różniła się w grupach ludzkich ukształtowanych w
klimacie ciepłym i w klimacie zimnym.
Klimat ciepły premiował większą indywidualność-małej grupie łatwiej było przeżyć w
bardziej przyjaznym środowisku ograniczonego powierzchniowo łowiska. W tych mniejszych
zespołach ludzkich, gdzie uprawiane było oprócz myślistwa także zbieractwo, liczył się każdy
człowiek, także zręczne w zbieractwie kobiety- tworzyła się kultura równouprawnienia płci.
Klimat zimny premiował większe zespoły zdolne do polowań na wielkie zwierzęta
dostarczające większości pokarmu grupie. W tych grupach byt zależał od udanego polowania
grupy mężczyzn-tworzyła się kultura o przewadze mężczyzn.
Obie te kultury, kształtujące się przez setki tysiącleci, przetrwały do dzisiejszych czasów wraz
z genami ich przedstawicieli i różnicują współczesne społeczeństwa pod względem praw
kobiet i mężczyzn (Góralski B.(2013), Człowiek i klimat, dostępne w Repozytorium CEON).
Zmiany klimatu a rozwój gospodarczy.
Na terenach przedpola lodowców plejstoceńskich tworzyły się żyzne gleby, które zaczęły być
wykorzystywane rolniczo w okresie holoceńskiego ocieplenia klimatu, co dało w efekcie
nowy typ ludzkiej kultury-życia grup rolników w stałych siedzibach. Populacje rolnicze
rozwijały się liczebnie, bo do uprawy nowych areałów ziemi ciągle trzeba było nowych rąk
do pracy. Kobiety rodzące dzieci były w cenie. Badania niemieckiego socjologa (Richard
Grunberger (1987) Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, PIW), wskazują, że w rodzinach
rolniczych uprawiających małe działki ziemi większość prac wykonują kobiety. W związku z
większą odpowiedzialnością za byt rodziny prawa kobiet w rozwijających się populacjach
rolniczych były respektowane. Kobiety były równouprawnione.
Kultura ta rozwijała się początkowo na południu kontynentu euroazjatyckiego, gdzie cofające
się lodowce umożliwiły ocieplenie klimatu np. w Anatolii, Mezopotamii, Chinach
południowych. Na południu Euroazji rozwinęły się liczne społeczności ludów uprawiających
rolnictwo. Zmiany klimatu zachodzące w holocenie i czasach historycznych spowodowały
przesunięcie stref bujnej wegetacji roślinnej ku północy i wraz z nimi przesunęło się
położenie centrów cywilizacji człowieka. Pierwotne centra kultur rolniczych np. w Egipcie i
Mezopotamii, Chinach południowych utraciły znaczenie w wyniku wysuszenia klimatu, a
strefy nawadniających je monsunów przesunęły się ku północy. W czasie ostatniego stadiału
1
zlodowacenia plejstoceńskiego w Chinach temperatury powietrza obniżyły się średnio o 6-8
stopni Celsjusza a strefy zasięgu letniego monsunu przesunęły się o 700 km na południowywschód (Burroughs Wiliam J. (2005), Climate change in Prehistory:The End of the Reign of
Chaos, New York: Cambridge Uniwersity Press ). W holoceńskim ociepleniu strefy
życiodajnych monsunów przesunęły się ku północy. Ludy rolnicze na południu zaczęły wtedy
prace przy tworzeniu systemów nawadniania pól uprawnych na ziemiach na których
brakowało opadów deszczu.
W wyniku osuszenia klimatu dawne centra rolnicze podupadły, a ludność osiedlona na tych
ziemiach zaczęła podlegać warunkom przeludnienia. Liczne dawniej populacje rolników
poddane naciskowi środowiskowemu pogarszającego się z wieku na wiek klimatu, zaczęły
powoli przystosowywać się do zmienionych warunków. Nawadnianie przestało wystarczać
aby zapewnić dostatek żywności więc zaczęła się zmieniać kultura życia społeczeństwa
dotkniętego niedostatkiem. Przede wszystkim mechanizmy społeczne odwzorowane w
obyczajach zaczęły ograniczać populację. W tych warunkach znaczenie kobiet zmalało bo
obarczano je odpowiedzialnością za powodujący problemy przyrost populacji. Ograniczano
prawa kobiet, a sex był poddany restrykcyjnym regułom. Do dziś dnia najbardziej
przeludnione populacje przyznają najmniejsze prawa kobietom np. w Indiach, Chinach gdzie
nawet zabójstwa nowo narodzonych dziewczynek są na porządku dziennym. Kraje islamu
położone głównie na południu, gdzie Prorok Mahomet przyznał wielkie prawa kobietom,
różnicują się na mniej lub bardziej pro kobiece w zależności od biologicznego standardu życia
ich populacji. Im te standardy gorsze tym prawa kobiet mniejsze.
W krajach północnych do których przeniosły się centra cywilizacyjne, gdzie wegetacja
roślinna jest najbujniejsza w wyniku korzystnego współcześnie klimatu, rolnictwo kwitnie i
stanowi podstawę piramidy gospodarczej rozwijanej przez północne społeczeństwa. Istnieją
warunki do rozwoju przemysłu produkującego dla rolnictwa i tworzą się nowe miejsca pracy.
Potrzeba ludzi do pracy i zaczyna zatrudniać się kobiety. Kobiety zaczynają się kształcić.
Rosnące wykształcenie kobiet w bogacących się społeczeństwach sprzyja poznawaniu technik
ograniczania prokreacji. Populacje przyrastają mniej gwałtownie i dalej się rozwijają
gospodarczo dzięki eksportowi produktów do stref świata mniej rozwiniętych. Przybywa
miejsc pracy i rośnie zapotrzebowanie na pracowników. W związku z tym rosną praw
pracownicze, w tym prawa kobiet.
Przykładem społeczności z wielkimi prawami przyznanymi kobietom jest społeczeństwo
polskie. Nasz kraj zawsze cierpiał na brak ludzi do pracy i już w średniowieczu bardziej
prężne biologicznie populacje niemieckie zalewały nasz kraj falami imigrantów, czego
skutkiem była kolonizacja na prawie niemieckim. Wynikało to z korzystniejszych
klimatycznie warunków środowiskowych ku zachodowi Europy, sprzyjających rozrostowi
populacji niemieckiej i jej migracji w kierunku słabo zaludnionych wschodnich ziem.
Populacja polska nie rozwijała się dynamiczne co było spowodowane gorszymi niż na
zachodzie Europy warunkami klimatycznymi. Ciągle brakowało w Polsce rak do pracy, co
wywołało zjawisko pańszczyzny i sprzyjało poszanowaniu kobiety i jej praw. Kobiety
umierały nagminnie w okresie poporodowym dlatego próbowano zwyczajowo zabezpieczyć
ich prawa i przywileje aby zachęcić je do rodzenia. Kobiety w stagnującej populacji polskiej
były chronione przez np. zwyczajowe prawo spadkowe (?) i otoczone męską opieką.
Ponieważ społeczeństwo polskie było rolnicze a warunki gospodarowania wynikające z
niekorzystnego klimatu były złe, na kobiety spadała większość obowiązków w prowadzeniu
zwykle małych gospodarstw rolnych. Rosła ich odpowiedzialność za byt rodziny a wraz z nią
i władza nad rodzinami. Rosły prawa kobiet polskich wraz z ich odpowiedzialnością za byt
rodzin oraz prawami kobiet europejskich. Na mechanizmy społeczne w społeczeństwie
2
polskim miał wpływ kontakt z liczną społecznością Żydów polskich, w której kobiety były
uprzywilejowane przez prawa judaizmu. Rodzinom żydowskim bowiem przyznano bowiem
prawo bezkarnego zabójstwa mężczyzny, który zaniedbywał utrzymywania rodziny. Kobiety
żydowskie do dziś rządzą swoimi rodzinami, a prawa im przyznane prawdopodobnie
powstały w czasach gdy byt populacji Żydów był zagrożony przez powszechne
prześladowania i pogromy. Nadmierne prawa przyznane kobietom przynoszą przrost
homoseksualizmu wśród mężczyzn, bo popęd seksualny jest zaspokojony, a nie ma wtedy
groźnych dla mężczyzn związków rodzinnych.
Wszystko to powodowało wzrost praw kobiety polskiej, co było podtrzymywane wielką
lekkomyślnością mężczyzn polskich, często zaniedbujących starania o byt swoich rodzin.
Opisane powyżej różnice w respektowaniu praw kobiet w zróżnicowanych warunkami
klimatycznymi obszarach pozwalają na przypuszczenie, że korzystny klimat dobrze wpływa
na gospodarkę człowieka i na równouprawnienie płci. Zatem zasadne jest przypuszczenie, że
całkowite zrównanie praw i obowiązków kobiet i mężczyzn w Polsce, będzie możliwe w
warunkach rozwijającego się rolnictwa i gospodarki. Polskie rolnictwo możemy rozwinąć
jedynie przez przywrócenie ustroju feudalnego sprzyjającego przyrostowi populacji.
Polski przemysł możemy rozwinąć jedynie przez wprowadzenie ochrony mężczyzn
dobrowolną zasadą dziedziczenia przez społeczeństwo zdobytej własności.
Populacje polską powiększymy przez migracje ludności chłopskiej z przeludnionych krajów
południa co wpłynie na respektowanie wśród migrujących populacji chłopskich praw kobiet,
dotąd dyskryminowanych. Mój esej jest apelem do kobiet polskich: „ Jeśli chcecie poprawić
swój i swoich rodzin los, zatroszczcie się o kobiety w przeludnionych w wyniku zmian
klimatu krajach”. Bądźcie bardziej wyrozumiałe dla polskich mężczyzn. Przyniesie to
poprawę i waszego bytu.
Warszawa, dnia 27-30 listopada 2014 roku
Bogdan Góralski
Szymborski Krzysztof (2011), Polityczne zwierzę, Warszawa: Biblioteka Polityki.
3

Podobne dokumenty