REGULAMIN PROMOCJI „LETNI MIX PROMOCJI” 1

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PROMOCJI „LETNI MIX PROMOCJI” 1
REGULAMIN PROMOCJI
„LETNI MIX PROMOCJI”
1.
2.
Nazwa promocji „LETNI MIX PROMOCJI” (zwana dalej: „Promocją”).
Podmiot organizujący promocję:
Spółka pod firmą Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000120470, NIP: 6340125844, REGON:
271008247, o kapitale zakładowym w wysokości 3.881.339,42 zł, (zwana dalej "Organizatorem").
3.
Zasady i sposób prowadzenia Promocji
3.1. Promocja skierowana jest do niezależnych salonów optycznych zarejestrowanych w bazie danych Essilor
Polonia Sp. z o.o. (zwanych dalej „Klientami”) z wyłączeniem:
3.1.1. Firm sieciowych: Vision Express SP Sp. z o.o., Fielmann Sp. z o.o., Paris Optique
Sp. z o.o., LYNX Optique (Bellevue Polska Sp. z o.o.), Firma Handlowa JAWRO
3.1.2. Pracowników Organizatora oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa.
3.2. Informacja o Promocji i jej Regulamin zostanie podana przez Organizatora w materiałach reklamowych
oraz na stronie internetowej pod bezpośrednim adresem: www.essilor.pl
3.3. Część 1 – VARILUX MULTIPARA
3.3.1. Czas trwania Promocji
Od 1 maja do 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data złożenia zamówienia u Organizatora)
3.3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:
3.3.2.1. Zamówienie dwóch par soczewek Varilux, pary soczewek Varilux z drugą parą soczewek
Varilux Digitime lub pary soczewek Varilux z drugą parą soczewek Varilux Transitions VII,
spełniające następujące warunki (dalej zwane: „Zamówienie”):
3.3.2.1.1. Zamówienie na obie pary soczewek musi być złożone jednocześnie.
3.3.2.1.2. Moce pierwszej i drugiej pary soczewek Varilux muszą być takie same.
3.3.2.1.3. Do drugiej pary soczewek Varilux Digitime można domówić barwienie w cenie zgodnej
z cennikiem.
3.3.2.1.4. Druga para soczewek Varilux musi mieć tą samą konstrukcję jak pierwsza para, ten sam
lub niższy indeks materiału, tą samą lub niższą powłokę.
3.3.2.1.5. Druga para soczewek w ofercie promocyjnej nie jest dostępna z powłoką e-Mirror.
3.3.2.2. Ilość towaru zakupionego w Promocji nie jest limitowana.
3.3.2.3. Zamówienia mogą być składane tylko i wyłącznie: telefonicznie, faksem lub drogą mailową.
Nie możliwe jest składanie Zamówienia w Promocji poprzez system elektroniczny OpsysWeb.
3.3.2.4. Zakup pojedynczych sztuk soczewek (nie par) nie upoważnia Klienta do udziału w Promocji.
Ceny promocyjne drugich par soczewek wskazanych w Zamówieniu nie są objęte rabatami na
fakturze wynikającymi z umów handlowych.
3.3.3. Czas dostawy każdej pary w ramach Zamówienia jest zgodny z czasem dostawy podanym w
katalogu soczewek okularowych 2016/2017. Nie ma możliwości zwrotu soczewek zamówionych w
ramach Promocji.
3.3.4. Promocją objęte są następujące konstrukcje:
3.3.4.1. Soczewki Varilux w wersji przejrzystej, barwionej, polaryzacyjnej Xperio i Transitions VII
3.3.4.1.1. Varilux S4D, Varilux S f-360°, Varilux S Design, Varilux S Design Short
3.3.4.1.2. Varilux E f-360°, Varilux E Design, Varilux E Design Short
3.3.4.1.3. Varilux Physio 2.0 f-360°, Varilux Physio 2.0, Varilux Physio 2.0 Short
3.3.4.1.4. Varilux Liberty NE, Varilux Liberty NE Short
3.3.4.1.5. Varilux Starter
3.3.5. Jeżeli pierwszą parą na Zamówieniu są soczewki Varilux przejrzyste, Transitions VII, polaryzacyjne
Xperio lub barwione w cenie regularnej uwzględniającej warunki rabatowe Klienta, to drugą parą
mogą być:
3.3.5.1. Soczewki Varilux przejrzyste lub Varilux Digitime w cenie 119 zł netto za parę
3.3.5.2. Soczewki Varilux przejrzyste lub Varilux Digitime z barwieniem:
3.3.5.2.1. Jednokolorowym w cenie 104 zł netto za parę
3.3.5.2.2. Gradalnym w cenie 124 zł netto za parę
UWAGA: W przypadku, kiedy pierwszą parą są soczewki Varilux Xperio z powłoką e-mirror, drugą
parą mogę być soczewki przejrzyste z powłoką Crizal Alize UV lub soczewki barwione (dopłata wg
cennika) z powłoką Crizal SUN UV.
3.3.6. Jeżeli pierwszą parą na Zamówieniu są soczewki Varilux w wersji Transitions VII w cenie regularnej
uwzględniającej warunki rabatowe Klienta, to drugą parą mogą być:
3.3.6.1. Soczewki Varilux Transitions VII w cenie 199 zł netto za parę
3.3.7. Produkty wyłączone z Promocji:
3.3.7.1.1. Soczewki progresywne Varilux Activities
3.3.7.1.2. Soczewki progresywne Varilux Comfort NE Orma 1,5 Crizal Alize UV, Varilux Comfort
NE Short Orma 1,5 Crizal Alize UV, Varilux Comfort NE Orma 1,5 Transitions VII Crizal
Alize UV, Varilux Comfort NE Transitions VII Short Orma 1,5 Crizal Alize UV
3.3.7.1.3. Soczewki progresywne Varilux mineralne
3.3.7.1.4. Soczewki progresywne Varilux SUN Max
3.3.7.2. W promocji nie biorą również udziału soczewki poza zakresowe.
3.4.
Część 2 – PROMOCJE CENOWE
3.4.1. Czas trwania Promocji
Od 1 maja do 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data złożenia Zamówienia u Organizatora)
3.4.2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie zakupu:
3.4.2.1. Soczewek przejrzystych Varilux Comfort NE Orma 1,5/ Short Crizal Alize UV w czasie trwania
Promocji z uwzględnieniem 40% rabatu od średniej ceny katalogowej (cena po rabacie
wynosi 193 pln netto za sztukę).
3.4.2.2. Soczewek fotochromowych Varilux Comfort NE Orma 1,5 Transitions Signature VII/ Short
Crizal Alize UV w czasie trwania promocji z uwzględnieniem 40% rabatu od średniej ceny
katalogowej (cena po rabacie wynosi 275 pln netto za sztukę).
3.4.2.3. Magazynowych soczewek jednoogniskowych Orma 1,5 Crizal Forte UV w czasie trwania
promocji w cenie 59 zł netto za sztukę.
3.4.2.4. Magazynowych soczewek jednoogniskowych Orma 1,5 Crizal Alize UV w czasie trwania
promocji w cenie 49 zł netto za sztukę.
3.4.2.5. Magazynowych soczewek jednoogniskowych Orma 1,5 Transitions XTRActive w czasie
trwania promocji w cenie 109 zł netto za sztukę.
3.4.2.6. Magazynowych soczewek jednoogniskowych Orma 1,5 Transitions VII Crizal Forte UV
w czasie trwania promocji w cenie 99 zł netto za sztukę.
3.4.2.7. Magazynowych soczewek jednoogniskowych Orma 1,5 Transitions VII Crizal Alize UV
w czasie trwania promocji w cenie 89 zł netto za sztukę.
3.4.3. Do cen wskazanych powyżej nie są doliczane rabaty wynikające z umów handlowych.
3.4.4. Ilość towaru zakupionego w ramach Promocji nie jest limitowana.
3.4.5. Zamówienia mogą być składane: telefonicznie, faksem, drogą mailową lub poprzez system
elektroniczny OpsysWeb.
3.4.6. Czas dostawy każdej pary w ramach danego Zamówienia jest zgodny z czasem dostawy podanym w
katalogu soczewek okularowych 2016/2017. Nie ma możliwości zwrotu soczewek zamówionych w
ramach Promocji.
3.5.
Część 3 – PROMOCJA SŁONECZNA
3.5.1. Czas trwania Promocji
Od 1 maja do 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data złożenia Zamówienia u Organizatora)
3.5.2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest dokonanie zakupu:
3.5.2.1. Soczewek jednoogniskowych i progresywnych, dostępnych z powłoką e-Mirror,
na materiałach Orma 1,5, Airwear 1,59, Ormix 1,6 w czasie trwania Promocji
z uwzględnieniem rabatu w kwocie 50 zł netto. Dodatkowe rabaty na fakturze będą naliczane
tylko od ceny soczewki bez uszlachetnienia.
3.5.2.2. Soczewek magazynowych Smile Mirror 1,5 HMC z powłoką antyrefleksyjną z uwzględnieniem
40% rabatu od ceny katalogowej (cena po rabacie wynosi 36,30 pln netto za sztukę).
Od promocyjnych cen nie są naliczane rabaty na fakturze.
3.5.2.3. Zamówienie pary soczewek magazynowych, recepturowych, jednoogniskowych, Interview
oraz progresywnych z powłoką Crizal Easy UV, Crizal Alize UV, Crizal Forte UV, Crizal
Prevencia lub Crizal Sun UV w cenie regularnej z drugą parą soczewek magazynowych
barwionych Smile SUN 1,5 HMC w cenie 29 zł netto za parę.
3.5.2.3.1. Zamówienie drugiej pary musi zostać złożone jednocześnie z pierwszą parą, dla drugiej
pary nie obowiązują dodatkowe rabaty.
3.5.2.3.2. Promocja słoneczna nie łączy się z promocją Varilux Multipara.
3.6.
4.
Klient zgłaszając swój udział w Promocji, akceptuje treść Regulaminu.
Reklamacje:
4.1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Klienta przez czas trwania Promocji oraz
w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji, w formie e-mail na adres [email protected]
z podaniem danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji, tj. w szczególności danych umożliwiających
identyfikację zgłaszającego reklamację oraz opisem problemu będącego podstawą reklamacji, a także
oczekiwanego sposobu jego rozwiązania. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4.2. Organizator Promocji w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, w formie e-mail,
zawiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdyby do rozpatrzenia reklamacji
niezbędne było uzupełnienie informacji, Organizator Promocji zwróci się w tym terminie do Klienta o ich
uzupełnienie, a 7-dniowy termin ustalony na zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji liczony
będzie od dnia otrzymania przez Organizatora Promocji odpowiedzi zawierającej brakujące informacje.
4.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń
w sądzie powszechnym.
5.
Zmiana regulaminu:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu podczas trwania Promocji, z zachowaniem praw nabytych
przez Klientów.
6.
Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych jest Essilor Polonia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Annopol 3.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Klienci mają prawo dostępu
do swoich danych oraz do ich aktualizacji.

Podobne dokumenty