torba regulamin - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Komentarze

Transkrypt

torba regulamin - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMINCKIEJ
Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki,
tel./fax. (87) 615 97 27
e-mail: [email protected]
www.pkwim.pl
________________________________________________________________________________________
Regulamin konkursu „Eko-torba”na wykonanie torby ekologicznej
1.
2.
3.
Organizatorem konkursu jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest popularyzacja ekologicznego stylu życia poprzez zainteresowanie
korzystaniem z toreb wielokrotnego użytku, a także rozwijanie kreatywności i zdolności
manualnych uczniów.
4. Przedmiotem konkursu jest samodzielne opracowanie i własnoręczne wykonanie torby
wielokrotnego użytku.
5. Technika wykonania, surowiec, wielkość torby są dowolne.
6. Torbę należy wykonać indywidualnie. Jedna osoba na konkurs może nadesłać jedną torbę.
7. Do torby należy przymocować przywieszkę z danymi i podpisem autora oraz opiekuna stanowiącą
zgłoszenie do konkursu (wzór przywieszki w załączeniu).
8. W przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, przystąpienie do konkursu wymaga
pisemnej zgody nauczyciela, rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Torby należy dostarczać w terminie do 18 lutego 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) do
siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej – 19-504 Żytkiejmy, ul. Szkolna 1.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia toreb powstałe w trakcie dostarczania
prac na konkurs.
11. Komisja konkursowa oceniać będzie: wykonanie, pomysł i funkcjonalność torby. Komisja może
przyznawać miejsca i wyróżnienia. Decyzja komisji jest nieodwołalna.
12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 4 marca 2011 roku.
13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Gołdapi oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
14. Po rozstrzygnięciu konkursu i zaprezentowaniu prac na wystawie pokonkursowej torby zostaną
zwrócone ich autorom.
15. Uczestnik konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej – opiekun) wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych (lub danych jego i jego opiekuna) przez organizatora w celu realizacji
obowiązków wynikających z przeprowadzenia konkursu. Uczestnik, który został laureatem
konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej – jego opiekun) wyraża zgodę na publikację i podanie
do publicznej wiadomości imienia i nazwiska laureata (i opiekuna), nazwy instytucji, którą
reprezentują lub miejsca zamieszkania uczestnika.
Konkurs „Eko-torba” na wykonanie torby ekologicznej
(przywieszkę doczepić solidnie do torby)
Imię i nazwisko autora: .......................................................................................
Klasa .............................. Szkoła .........................................................................
Adres ......................................................................................................................
Adres e-mail* ........................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję.
Data ..................................
Podpis uczestnika .......................................
Zgoda opiekuna (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
Wyrażam zgodę na udział ww. uczestnika w konkursie na wykonanie torby
ekologicznej. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję.
Data ................................
Podpis opiekuna ......................................................
Tel. ................................................. Adres e-mail* .............................................................
* nieobowiązkowo

Podobne dokumenty