II rok - Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Komentarze

Transkrypt

II rok - Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
WYŻSZA
HANZEATYCKA
SZKOŁA
ZARZĄDZANIA
W SŁUPSKU
PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI
DLA STUDENTÓW
II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIA
ROK AKADEMICKI 2015/2016
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
STRUKTURA KATEDR - SPECJALNOŚCI
KATEDRA
KIEROWNIK
SPECJALNOŚCI
ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ I ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM
ZARZĄDZANIA
TRANSPORT – SPEDYCJA LOGISTYKA
DR J. SZREDER
MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA
CYWILNEGO
ZARZĄDZANIE ODNAWIALNYMI
ŹRÓDŁAMI ENERGII
MENEDŻER SPRZEDAŻY
MENEDŻER PROJEKTU
EKONOMII I
FINANSÓW
DR A. MAZURJELONEK
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE
FINANSAMI
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
RACHUNKOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ I ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
•
•
•
•
•
•
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć
umiejętności w zakresie:
zasad funkcjonowania organów administracji publicznej,
organizowania i usprawniania procesów odbywających się w
instytucjach publicznych,
prowadzenia działań promocyjnych i PR instytucji publicznych,
promowania, przygotowywania i uzyskiwania finansowania dla
inwestycji publicznych,
funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce,
zakładania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, a także
pozyskiwanie funduszy na ich działalność.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ I ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
• Celem specjalności jest przygotowanie kadr do pracy w instytucjach
samorządowych, sektorze usług publicznych i administracji rządowej.
• Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii,
prawa, zasad postępowania administracyjnego, sprawnego
posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej
oraz organizowania i kierowania pracami zespołów, znają zasady
funkcjonowania organizacji publicznych, potrafią nimi efektywnie i
skutecznie zarządzać.
• Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy urzędniczej w
różnych rodzajach administracji publicznej, biurach gospodarki
nieruchomościami, organizacjach pozarządowych.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ
PUBLICZNĄ I ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
Ekonomika miast i regionów
15
3
Marketing w administracji publicznej
15
3
Prawo administracyjne
15
3
Strategie rozwoju lokalnego
Fundusze UE dla samorządów
terytorialnych
Podstawy funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego
30
4
21
4
30
3
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć
umiejętności w zakresie:
• planowania działalności oraz skutecznego prowadzenia spraw firmy,
• zarządzania finansami, kadrami oraz sferą marketingową firmy,
• dokonania analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa (instytucji)
oraz zaproponowania nowatorskich rozwiązań organizacyjnych,
• usprawniania bieżącego funkcjonowania firmy,
• efektywnych procesów informacyjno - decyzyjnych organizacji,
• rozwiązywania problemów menedżerskich w organizacjach,
• skutecznego stosowania elementów prawa gospodarczego i
międzynarodowego w prowadzonej działalności.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM
• Celem specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie
skutecznego zarządzania małymi i średnimi firmami w warunkach
konkurencyjnej gospodarki rynkowej.
• Absolwent umiejętnie radzi sobie w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej,
potrafi dokonywać wyborów formy prowadzenia działalności gospodarczej,
źródeł finansowania jej działalności, zna podstawowe metody zarządzania
firmą, umie skutecznie wykorzystać instrumenty marketingowe w
działalności firmy, potrafi dokonać oceny sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa,
a także sporządzić plan gospodarczy dla firmy przy wykorzystaniu
użytecznych narządzi informatycznych.
• Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w
przedsiębiorstwach, a także: jako przedsiębiorca (właściciel firmy),
niezależny konsultant dla MSP, specjalista ds. ekonomicznych,
marketingowych i zarządzania. Absolwent może podjąć pracę w sektorze
MSP z różnych branż, firmach rodzinnych, jednostkach samorządu
terytorialnego, instytucjach otoczenia biznesu.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w
Słupsku
ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
Prawo gospodarcze
Gospdarka nieruchomościami
Zarządzanie i planowanie
marketingowe
Strategie i organizacja
przedsiębiorstw
Warsztaty menedżerskie
Zarządzanie kapitałem
intelektualnym
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
15
24
3
3
24
3
21
27
3
4
15
4
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć
umiejętności w zakresie:
• finansów i rachunkowości,
• funkcjonowania instytucji finansowych i banków,
• umiejętności analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej
jednostki gospodarczej,
• rozpoznawania i rozwiązywania problemów zarządzania
finansami we własnej działalności gospodarczej,
• rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarczych w
przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach
samorządu terytorialnego.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
• Celem specjalności jest zapewnienie absolwentom solidnego
zrozumienia zasad finansów. Studenci tej specjalności powinni nie
tylko zrozumieć podstawowe pojęcia i ich wzajemne zależności, ale
przede wszystkich umieć zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
• Studia o tej specjalności dają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy
jako: analityk finansowy, doradca finansowy, doradca kredytowy,
analityk kredytowy, bankowiec, agent i broker ubezpieczeniowy,
pośrednik w zakresie usług faktoringowych, leasingowych.
• Studenci zdobywają wiedzę o tym m.in. jak korzystać z danych
księgowych, jak funkcjonują rynki finansowe, jak są kształtowane
ceny papierów wartościowych, jak i dlaczego firmy podejmują
konkretne decyzje inwestycyjne i finansowe, w jaki sposób
opracowują i realizują swoją politykę finansową.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w
Słupsku
ZARZĄDZANIE FINANSAMI
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
Podstawy bankowości
15
3
Rachunkowość zarządcza
24
4
Rachunek kosztów
24
3
Ubezpieczenia
12
3
Księgowość komputerowa
21
3
Analiza finansowa
30
4
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
RACHUNKOWOŚĆ
• Celem specjalności jest przygotowanie profesjonalistów
dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą o
finansowych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem.
• Studenci zdobywają wiedzę z podstaw prawnych
rachunkowości, identyfikacji zasobów i źródeł finansowania,
umiejętności ustalania ponoszonych kosztów i osiąganych
przychodów przez jednostki gospodarcze.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
RACHUNKOWOŚĆ
Absolwenci przygotowani są do kompleksowej obsługi
finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych oraz
opodatkowania przedsiębiorstw, osób fizycznych i
prawnych.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w
Słupsku
RACHUNKOWOŚĆ
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
Podstawy rachunkowości
24
3
Rachunkowość zarządcza
24
4
Analiza finansowa
21
4
Informatyczne systemy księgowe
15
3
Dokumentacja kadrowo-płacowa
24
3
Opodatkowanie działalności
gospodarczej
18
3
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą
nabyć umiejętności w zakresie:
•
•
•
•
strategii zarządzania kadrami,
komunikacji wewnętrznej zespołami pracowniczymi,
narzędzi zarządzania kadrami,
planowania zatrudnienia.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
• Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w
komórkach personalnych przedsiębiorstw oraz instytucjach
państwowych.
• Specjalność z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest adresowana
do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy w
działach personalnych odpowiadających za odpowiednią politykę
kadrową danej firmy.
• Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest
doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał
ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych,
identyfikacja i rozwój talentów. W ramach programu omawianej
specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i
umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w
Słupsku
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu
Prawo pracy
Ekonomika pracy
Kierowanie zespołem
Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Innowacyjne zarządzanie personelem
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
21
15
21
24
21
24
3
3
3
3
4
4
TRANSPORT – SPEDYCJA LOGISTYKA
Specjalność skierowana jest do osób, które chcą nabyć
umiejętności w zakresie:
• organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w
podmiotach gospodarczych,
• badania konkurencyjności przedsiębiorstw TSL na rynku
krajowym i międzynarodowym oraz podnoszenia ich
konkurencyjności,
• zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami
logistycznymi,
• posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL,
• zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem w sektorze TSL.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
TRANSPORT – SPEDYCJA LOGISTYKA
•
•
•
•
Absolwenci są przygotowani do pracy w małych,
średnich
i dużych przedsiębiorstwach:
produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno –
logistycznych zajmujących się koordynacją zaopatrzenia i
dystrybucji towarów,
jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się
logistyką,
jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w
których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i
informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
prowadząc własną działalność produkcyjną.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
TRANSPORT – SPEDYCJA LOGISTYKA
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
Elementy prawa w TSL
Logistyka produkcji
Informatyczne systemy wspomagające
zarządzanie logistyką
Rachunek kosztów logistycznych i analizy
logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Strategie zarządzania logistycznego
współczesnego przedsiębiorstwa
Ćwiczenia w laboratorium magazynowym
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
15
24
3
3
24
4
21
3
21
21
4
3
MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA
CYWILNEGO
Celem tej specjalności jest nabycie umiejętności w
zakresie:
• opracowania zintegrowanego programu zarządzania w
sytuacjach kryzysowych,
• raportu bezpieczeństwa,
• planów zarządzania informacją,
• zarządzania projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji w
sytuacjach kryzysowych,
• organizowania pomocy poszkodowanym w następstwie
wypadków, klęsk żywiołowych, zahamowania rozwoju
wstępnych zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń,
• podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA
CYWILNEGO
Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy i
ubieganie się o pełnienie funkcji kierowniczych w:
• gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach
reagowania kryzysowego,
• ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach
terytorialnych,
• odpowiednich ogniwach odpowiedzialnych za współpracę
cywilno-wojskową.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA
CYWILNEGO
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
Ochrona ludności
Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
Komunikacja społeczna
System wykrywania skażeń i zakażeń
Zarządzanie kryzysowe
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
21
24
24
15
21
21
3
3
4
3
4
3
ZARZĄDZANIE ODNAWIALNYMI
ŹRÓDŁAMI ENERGII
• Celem specjalności jest przygotowanie kadr w zakresie problematyki
ogólnej, prawnej, finansowej i menedżerskiej potrzebnych do
utworzenia efektywnego przedsiębiorstwa branży odnawialnych źródeł
energii.
• Student nabywa usystematyzowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną
związaną z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem
funkcjonującego w branży energetycznej. Posiada umiejętność
stosowania w praktyce zasad zarządzania strategicznego,
komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego
posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także
organizowania, kierowania i aktywnego uczestniczenia w pracy
zespołowej. Ma również wiedzę na temat możliwości i realizacji
inwestycji w odnawialnych źródłach energii.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE ODNAWIALNYMI
ŹRÓDŁAMI ENERGII
Absolwent wyposażony w ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz
umiejętności jest przygotowany do prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z energią odnawialną oraz do
samodzielnego, na poziomie gmin jak i samorządów lokalnych,
rozwiązywania problemów środowiskowych dotyczących
tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych i
przedsiębiorstw z uwzględnieniem odnawialnych źródeł
energii.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
ZARZĄDZANIE ODNAWIALNYMI
ŹRÓDŁAMI ENERGII
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
Podstawy przedsiębiorczości w OZE
Biznes plan
Instrumenty i źródła finansowania energii
System zarządzania energią w
przedsiębiorstwie
Zarządzanie inwestycjami w OZE
Zarządzanie projektami OZE
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
12
21
24
3
3
3
18
24
27
3
4
4
MENEDŻER SPRZEDAŻY
• Celem specjalności jest uzyskanie przez studentów
pogłębionej, zgodnej z najnowszymi światowymi i
europejskimi trendami wiedzy na temat zarządzania
nowoczesną organizacją sprzedażową, biurem obsługi
klienta bądź zespołem sprzedawców.
• Studenci zyskają sposobność poznania najnowszych
trendów występujących w zakresie zarządzania personelem
sprzedażowym, w szczególności w obszarze motywowania
sprzedawców firmy, zwiększania ich produktywności oraz
zapobiegania wypaleniu zawodowemu i fluktuacji.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
MENEDŻER SPRZEDAŻY
Absolwent specjalności będzie przygotowany do
pracy m.in. jako:
•
•
•
•
•
regionalny kierownik sprzedaży,
kierownik działu handlowego,
specjalista ds. współpracy z sieciami handlowymi,
kierownik biura obsługi klientów,
specjalista ds. marketingu.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
MENEDŻER SPRZEDAŻY
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
Planowanie i zarządzanie marketingowe
Strategie marketingowe przedsiębiorstwa
Zarządzanie sprzedażą
Public relations przedsiębiorstwa
Trening menedżera marketingu
Techniki sprzedaży
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
24
24
24
15
15
24
3
3
4
3
4
3
MENEDŻER PROJEKTU
• Celem specjalności jest nabycie podstawowych kompetencji
menedżerskich związanych z zarządzaniem projektami i
przygotowującymi do wykonywania zadań Menedżera
Projektu.
• Realizacja tej specjalności pozwoli na zdobycie
kompleksowej wiedzy i umiejętności budowania przewagi
konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz poznanie narzędzi
realizacji projektu na wszystkich jego etapach.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
MENEDŻER PROJEKTU
Absolwent specjalności będzie:
•
•
przygotowany do rozpoczęcia pracy na stanowiskach
specjalisty ds. zarządzania projektami czy
koordynatora projektu,
posiadał kwalifikacje do pełnienia roli kierownika
projektu rozwojowego (innowacyjnego, badawczego,
szkoleniowego), co odpowiada zapotrzebowaniu
lokalnego rynku pracy.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
MENEDŻER PROJEKTU
PRZEDMIOTY
SPECJALNOŚCIOWE
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Metodyka zarządzania projektami wg PMI
Zarządzanie zmianą i ryzykiem w projekcie
Kierowanie zespołem projektowym
Zarządzanie projektami UE
Instrumenty wspomagające zarządzanie
projektami
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
LICZBA
GODZIN
LICZBA
ECTS
18
24
24
15
21
3
4
3
3
3
24
3
HARMONOGRAM WYBORU
SPECJALNOŚCI
1. Studenci składają wypełnione deklaracje
wyboru specjalności w dziekanacie w terminie
8.01.2016 – 15.01.2016.
2. Dziekan ogłasza listę specjalności oraz listy
promotorów prac dyplomowych – 18.01.2016.
3. Studenci dokonują wyboru promotora pracy
dyplomowej wypełniając listę w dziekanacie w
terminie 22.01.2016 – 24.01.2016.
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku