1 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU INTEK Mini Com Duo (WT

Komentarze

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU INTEK Mini Com Duo (WT
Instrukcja Obsługi
RADIOTELEFONU
INTEK Mini Com Duo
(WT 441)
Maycom Polska s.c.
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 46A
tel.: +48 18 547 42 22
e-mail: [email protected]
www.maycom.pl
1
Mini Com Duo/ WT 441
WYŚWIETLACZ (Rys. 1)
1. Operation Mode
- Zwykła funkcja Walkie Talkie
2. Pasmo PMR/LPD *
3. Blokada klawiatury
4. Ikona stanu naładowania baterii
- Pełna
- Pusta
- Gdy
przypomina o potrzebie wymiany.
miga, wymiana jest konieczna.
5. Mała moc nadawania (wyłącznie PMR 446 8 kanałów)
6. Kody
- kody CTCSS (0/1 – 38)
7. Kanały
- PMR 1-8
- LPD 1-69
8. VOX
9. Stan
- “R” - odbiór
- “T” - nadawanie
(Rys. 1)
Ostrzeżenie!
1. Zawsze należy pamiętać o tym, że pracując z tym radiotelefonem, korzystasz z
publicznych fal radiowych. Sygnał może być wysłany do innych urządzeń odbiorczych
może dobierać sygnały tej samej częstotliwości.
2. Uwaga: Należy używać tylko akumulatorów Ni-MH dostosowanych do ładowarki z firmy
INTEK (inne nie będą pracować). Nie wolno ładować baterii alkalicznych! Grozi to
uszkodzeniem mechanicznym radia!
Instalacja baterii
1. Sprawdź czy urządzenie jest wyłączone. Przyciśnij przycisk na zaczepie i przekręć
2.
3.
4.
zaczep o 90 w prawo.
Otwórz pojemnik na baterie.
Włóż 4 x “AAA” baterie zgodnie z polaryzacją +/-zaznaczoną w pojemniku..
Zamknij pojemnik, przekręć zaczep na pasek do normalnej pozycji..
2
Praca z radiotelefonem________________________
A. Włączanie
Włączanie zasilania
1. Przekręć pokrętło regulacji głośności [Volume] w prawo, aż do
odezwania się “kliknięcia’” – urządzenie jest gotowe do pracy
(Rys. 2)
(Rys. 2)
Blokowanie/odblokowywanie klawiatury
1. Aby zablokować klawiaturę przyciśnij i przytrzymaj przycisk OK i
równocześnie w ciągu 1 sekundy, przyciśnij ▲, odezwie się sygnał
“beep”.
2. Aby odblokować klawiaturę przyciśnij i przytrzymaj OK, po czym, w
ciągu 1 sekundy, przyciśnij ▲, odezwie się sygnał “beep”.
B. Funkcja “Walkie Talkie” – ustawianie PMR lub LPD
Wprowadź ten sam kanał i kod, co na drugim radiotelefonie
np.. (CH - 8, CODE – 22)
1. Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij ▲
przejście do Rys. 3.
(Rys. 3)
(Rys.3-1)
(Rys.3-2)
(Rys.3-3)
2. Przyciśnij OK – wejście do Rys.3-1, przyciskiem▼ ustaw kursor na
„BAND” i potwierdź [OK] – przejście do do 3-2/3-3.
3. Przyciskami ▲ / ▼ wybrać PMR/ LPD, Fig 3-2.Fig3-3
4. Przyciśnij OK - wejście do Rys. 4.
5. Przy LCD jak na Rys. 4, przycis. ▲ / ▼ zmiana kanału. W tym
(Rys. 4)
przypadku wprowadź 8.
6. Przyciskiem OK potwierdzenie wyboru i powrót
do głównego LCD Rys. 2.
7. Przy LCD jak Rys. 2, przyciśnij dwukrotnie ▲ wejście do Rys. 5.
8. Przyciśnij OK – wejście do, Rys. 6.
9. Przyciskami ▲ / ▼ wprowadź żądany kod 0 / 1 - 38. W tym
wypadku wybierz 22.
(Rys. 5)
10. Przyciskiem OK potwierdzenie ustawienia i powrót do głównego LCD
Rys. 2.
(Rys. 6)
3
Komunikacja – nadawanie
Przyciśnij raz CALL wysłanie sygnału CALL (Rys. 7).
1. Przyciśnij i przytrzymaj PTT i mów normalnym głosem do mikrofonu.
(Rys. 8)
(Rys. 7)
Komunikacja – odbiór
Zwolnij CALL czy PTT i oczekuj na sygnał. Przy wyświetlaczu Rys. 9,
“R” oznacza, że włączony jest odbiór. Możesz usłyszeć sygnał
przywołania CALL lub głos innego użytkownika.
(Rys. 8)
Programowanie funkcji
A. Procedura programowania Walkie Talkie
Wprowdzanie kanału
1 Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij ▲ - przejście do Rys. 3.
2
3
Przyciśnij OK – wejście do Rys. 3-1, Przyciśnij ponownie OK
Przy LCD jak na Rys. 4, przyciśnij ▲ / ▼ – zmiana kanału .
Po przyciśnięciu i przytrzymaniu przez 1 sek. ▲ / ▼ kanały będą
zmieniane w sposób ciągły.
4
5
Przyciśnij OK – potwierdzenie wyboru kanału i powrót do Rys. 2.
Oba urządzenia ustaw na ten sam kanał.
Uwaga: Ostatnio wprowadzony dla każdego kanału kod możne zostać
ponownie wprowadzony.
Programowanie kodów CTCSS
1 Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij dwukrotnie ▲ - przejście do Rys. 5.
2
3
Przyciśnij OK - wejście do Rys. 6.
Przyciskami ▲ / ▼ wprowadź żądany kod 0 / 1 - 38. Po przyciśnięciu i
przytrzymaniu przez 1 sek. ▲ / ▼ kody będą zmieniane sekwencyjnie.0 /
1 do 38 lub odwrotnie.
4 Przyciśnij OK – potwierdzenie ustawienia i powrót do Rys. 2.
Uwaga: Wprowadzanie kodu 00 oznacza, że kodowanie zostało wyłączone
(Rys. 9)
Regulacja głośności
Do regulacji głośności przeznaczona jest gałka Volume
4
(Rys. 9)
Uwaga: Jeśli poziom głośności zostanie ustawiony na bardzo niską wartość, urządzenie
może zostać wyłączone przed „kliknięciem” gałki.
Regulacja poziomu Squelch SQ
Squelch Control jest to funkcja używana do filtrowania zakłóceń na
kanale.
1. Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij trzykrotnie ▲ – przejście do
Rys. 10
(Rys. 10)
2. Przyciśnij OK – przejście do Rys. 11.
3. Przyciśnij ▲ / ▼ – zmiana poziomu squelch (4 stopnie).
4. Im wyższy poziom SQ tym lepsza eliminacja interferencji, lecz krótszy
zasięg.
Niższy poziom SQ będzie dawał gorszą eliminację interferencji.
5.
(Rys. 11)
Przyciśnij OK – potwierdzenie ustawień i powrót do menu głównego.
Włączanie/wyłączanie funkcji VOX oraz czułości modulacji załączania
mikrofonu
VOX to funkcja włączania nadawania głosem. Użytkownik może
prowadzić komunikacje z drugą stroną bez konieczności przyciskania i
trzymania PTT.
(Rys. 12)
1. Włączanie funkcji VOX
1a. Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij 4 x ▲ - przejście do Rys. 12.
1b. Przyciśnij OK – wejście do Rys. 13.
1c. Przyciskami ▲ / ▼ przesuń kursor na “on”.
(Rys. 13)
1d. Przyciśnij OK potwierdzenie włączenia funkcji VOX i powrót do
menu głównego Rys. 14.
2. Wyłączanie VOX
2a. Przy LCD jak na Rys. 14, przyciśnij 4 x ▲ wejście do Rys. 12.
2b. Przyciśnij OK wejście do Rys. 15 (po otwarciu VOX’a).
2c. Przyciskami ▲ / ▼ przesuń kursor na “off”
(Rys. 14)
2d. Przyciśnij OK – potwierdzenie ustawień i powrót do menu głównego
3. Ustawianie czułości VOX
3a. Przy LCD jak na Rys. 13 or 15, przyciskami ▲ / ▼ przesuń
kursor na “ ”.
5
(Rys. 15)
3b. Przyciśnij OK - przejście do Rys. 16.
3c. Przyciskami ▲ / ▼ ustaw rządaną czułość (4 poziomy).
3d. Przyciśnij OK – potwierdzenie ustawień i powrót do menu
głównego
(Rys. 16)
Wprowadzanie tonu przywołania CALL
1. Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij 3 X ▼ przejście Rys. 17.
2. Przyciśnij OK – przejście do Rys. 18.
(Rys. 17)
3. Przyciskami ▲ / ▼ wybierz melodię przywołania CALL (1-8) –
odpowiednia melodia odezwie się.
4. Przyciśnij OK – potwierdzenie wyboru I powrót do menu głównego.
(Rys. 18)
Włączanie/wyłączanie funkcji MON
Funkcja MONitor służy do odsłuchiwania słabych sygnałów. Włącznie
powoduje odebranie wszystkich sygnałów na danym kanale.
1. Przy LCD jak na Rys. 2, Przyciśnij 3 x ▼ - wejście do Rys. 19.
(Rys. 19)
2. Przyciśnij OK – włącznie fukcji MON(itor) (Rys. 20).
3. Przy włączonej funkcji MON dostępne są dla użytkownika wyłącznie funkcje SQ oraz
VOL.
4. Przy LCD jak na Rys. 20, przyciśnij OK – wyłącznie funkcji MON.
Uwaga: Nie należy używać funkcji monitor jeśli transmisja jest dobra.
(Rys. 20)
Skanowanie kanałów i kodów CTCSS
1. Włączanie skanowania kanałów
1a. Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij ▼ - przejście do Rys. 21.
1b. Przyciśnij OK – wejście do Rys. 22.
1c. Przyciśnij ▲ / ▼ następnie przyciśnij OK, aby określić kierunek
skanowania I rozpocząć skanowanie kanałów.
1d. Na wyświetlaczu numery kanałów zmieniają sie. Skanownie
zostanie zatrzymane na 10 sekund, gdy zostanie wykryty aktywny
kanał lub kod pod którym odbywa się transmisja.
1e.
Przyciśnij OK – zatrzymanie skanowania. Jeśli nie przyciśniesz
OK skanowanie skanowanie rozpocznie automatycznie po 10
sekundach.
6
(Rys. 21)
(Rys. 22)
B. Inne funkcje
PS (Skrót mocy dla PMR) – wyłącznie w PMR.
1. Włączanie funkcji oszczędzania (PS) - PS ON
1a. Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij 5 x ▼ przejście do Rys. 23.
(Rys. 23)
1b. Przyciśnij OK – włączenie funkcji oszczędzania baterii i powrót do
głównego menu. Ikona „LP” pojawia się poniżej wskaźnika baterii.
Moc wyjściowa zmieni się na 10 mW a zasięg działania zostanie
ograniczony do 1 km w otwartym terenie.
(Rys. 24)
2. Wyłączanie funkcji (PS) - PS OFF – tylko w PMR
2a. Przy LCD jak na Rys. 2, przyciśnij 5 x ▼ przejście do Rys. 25.
2b. Przyciśnij OK – potwierdzenie I wyjście do głównego menu. Moc
wyjściowa zostanie ustawiona na 500mW.
(Rys. 25)
Reset
1. W menu głównym przyciskiem ▼ wprowadź Rys. 26
2. Przyciśnij OK potwierdzenie decyzji o resecie radiotelefonu i powrocie
do pierwotnych ustawień tj.:
SQ – najwyższy posiom squelch
Status VOX– Off
Czułość VOX– Najwyższy poziom czułości VOX
Melodia przywołania Call – pierwsza (1)
Skrót mocy PS – Off
Uwaga: ustawienia kanałów i kodów pozostaną bez zmian.
(Rys. 26)
Roger beep
1. W menu głównym przyciśnij 4 x ▼ wprowadź wyświetlacz „Rog off”
(lub „Rog on” w zależności od ostatniego ustawienia).
2. Potwierdź w przyciskiem [OK], powrót do menu głównego.
Informacja o niskim poziomie naładowania baterii
Gdy poziom naładowania baterii spada, ikona baterii zaczyna migać i
równocześnie odzywa się sygnał dźwiękowy „Bi Bi” co jedną minutę.
Zalecana jest wymiana lub ładowanie baterii, w przeciwnym wypadku
radiotelefon nie będzie działał prawidłowo.
Ładowanie
W czasie ładowania ikona baterii miga. Po naładowaniu baterii do pełna
7
(Rys. 27)
przestaje migać.
1. W funkcji Talkie Mode
W czasie ładowania radiotelefon może wyłącznie odbierać sygnały.
Przyciski CALL oraz PTT nie są dostępne w tym czasie.
Blokada klawiatury
1. (Blokada ) – W menu głownym (Rys.2) przyciśnij i przytrzymaj OK po
czym, równocześnie, w ciągu 1sek. przyciśnij ▲. Zablokować
można całą klawiaturę poza PTT (Rys. 27)
2. (Odblokowanie) – Przy zablokowanej klawiaturze przyciśnij OK po
czym w ciągu 1 sek. przyciśnij i przytrzymaj ▲ – odblokowanie
klawiatury.
Podświetlanie LCD
Podświetlanie i wyłączenie podświetlania LCD będzie następowało po
przyciśnięciu przycisku.
Automatyczny powrót z Menu
Jeśli po otwarciu menu, użytkownik nie wykonuje przez 5 sekund
żadnego działania to urządzenie wróci do głównego okienka.
Pamięć kanałów
Zapisywany jest ostatni ustawiony ton CTCSS do każdego kanału I
radiotelefon automatycznie, przy zmianie kanału, przyjmuje ostatnio
wybrany dla danego kanału kod.
Na przykład: kod 22 został zaprogramowany dla kanału 8, po czym
przełączono na kanał 5 i wprowadzono kod 32. Powrót do kanału 8
spowoduje automatyczną zmianę kodu na 22
Wprowadzanie do pamięci.
Ustawienia wprowadzone w funkcji “walkie talkie” przed wyłączeniem
radiotelefonu zastają automatycznie zapisane i przywrócone po
ponownym włączeniu radia.
Szybka zmiana kanałów/kodów
Jeśli przycisk ▲ lub ▼ zostanie przyciśnięty i przytrzymany przez
ponad 1 sekundę to kanały, kody zaczną zmieniać się sekwencyjnie.
WYłączanie radiotelefonu
1. Przekręcenie gałki w lewo, aż do odezwania się “kliknięcia’ powoduje wyłączenie
radiotelefonu.
8
DANE TECHNICZNE
Moc wyjściowa
500mW (Duża moc nadawania)
Częstotliwość pracy
10mW (Mała moc nadawania)
LPD 433.075~434.775MHz * (zobacz zastosowanie w Deklaracji
Zgodności)
Kanały
PMR 446.0625 ~ 446.09375MHz
LPD 69
PMR 8
Kody CTCSS
38
Modulacja
FM
Zasięg
W otwartej przestrzeni: do 3 km (2 mil) (Duża moc nadawania)
Do 1km (Mała moc nadawania)
Źrółdło zasilania
LCD
4 AAA BAterie alkaliczne lub odnowialne baterie
Podświetlany.
9
Kanały LPD 433 (MHz) *
KANAŁ
1
2
3
4
CZĘSTOTL.
433.075
433.100
433.125
433.150
KANAŁ
24
25
26
27
CZĘSTOTL.
433.650
433.675
433.700
433.725
KANAŁ
47
48
49
50
CZĘSTOTL.
434.225
434.250
434.275
434.300
5
433.175
28
433.750
51
434.325
6
433.200
29
433.775
52
434.350
7
8
433.225
433.250
30
31
433.800
433.825
53
54
434.375
434.400
9
433.275
32
433.850
55
434.425
10
11
12
433.300
433.325
433.350
33
34
35
433.875
433.900
433.925
56
57
58
434.450
434.475
434.500
13
433.375
36
433.950
59
434.525
14
15
16
433.400
433.425
433.450
37
38
39
433.975
434.000
434.025
60
61
62
434.550
434.575
434.600
17
433.475
40
434.050
63
434.625
18
19
433.500
433.525
41
42
434.075
434.100
64
65
434.650
434.675
20
433.550
43
434.125
66
434.700
21
433.575
44
434.150
67
434.725
22
433.600
45
434.175
68
434.750
23
433.625
46
434.200
69
434.775
Kanały PMR446 (MHz)
KANAŁ
CZĘSTOTL.
KANAŁ
CZĘSTOTL.
KANAŁ
V
1
446.00625
4
446.04375
7
446.08125
2
446.01875
5
446.05625
8
446.09375
3
446.03125
6
446.06875
10
Kody (CTCSS)
Kod
Częstotl.(Hz)
Kod
Częstotl. (Hz)
Kod
Częstotl. (Hz)
1
67.0
14
107.2
27
167.9
2
71.9
15
110.9
28
173.8
3
74.4
16
114.8
29
179.9
4
77.0
17
118.8
30
186.2
5
79.7
18
123.0
31
192.8
6
82.5
19
127.3
32
203.5
7
85.4
20
131.8
33
210.7
8
88.5
21
136.5
34
218.1
9
91.5
22
141.3
35
225.7
10
94.8
23
146.2
36
233.6
11
97.4
24
151.4
37
241.8
12
100
25
156.7
38
250.3
13
103.5
26
162.2
11
Gdy pojawią się problemy
Problem
Rozwiązanie
Brak zasilania
- Wymień baterie lub sprawdź ich biegunowość.
Brak nadawania
- Sprawdź czy dobrze jest przyciśnięty PTT.
- Wymień baterie lub zmień ich biegunowość.
Bark odbioru
- Sprawdź czy radiotelefony mają ustawione te same kanały i
kody CTCSS ?
- Sprawdź czy przycisk PTT nie został trwale wciśnięty.
- Wymień baterie lub zmień ich biegunowość.
- Mogą pojawić się problemy z komunikacją związane z praca
wewnątrz budynków czy pojazdów.
- Zmień lokalizację. Sprawdź czy głośność jest ustawiona na
słyszalnym poziomie.
Odbierane są inne rozmowy - Kanał może być używany przez innych użytkowników.
lub zakłócenia na kanale.
Ograniczony zasięg
Spróbuj na innym kanale.
- Stalowo-betonowe konstrukcje, ciężkie folie I używanie
wewnątrz budynków czy pojazdów ogranicza zasięg
nadawania.
- Noszenie radiotelefonu blisko ciała, np. w kieszeni czy na
pasku zmniejsza zasięg.
Zmień lokalizację radiotelefonu.
Silne interferencje
- Radiotelefony znajdują się zbyt blisko. Minimalna odległość
wynosi 4.5m, zwiększ odległość.
- Radiotelefony są zbyt daleko. Przeszkody na drodze
transmisji.
- Zasięg wynosi około 3-5 km na otwartej nie zabudowanej
przestrzeni.
Klawiatura nie działa
- Uruchomiona jest blokada klawiatury – odblokuj ją.
- Podczas nadawania klawiatura jest nieczynna. Zwolnij
przycisk PTT jeśli został wciśnięty trwale. W funkcji VOX
nadawanie odbywa się bez przyciskania PTT. Aby
aktywować klawiaturę wyłącz radiotelefon i włącz ponownie.
12
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(Deklaracja Zgodności Producenta – tłumaczenie)
Deklarujemy, że produkt jak niżej:
Radiotelefon: INTEK Mini Com DUO mod. MCD-77DB
Spełnia Dyrektywy Komunikacyjne: 73/23/EEC, 89/336EEC i 99/5/EC
oraz spełnia zasadnicze wymagania norm:
EN 300 296, EN 301 489-5, EN301 489-1-3, EN 60065, EN300 220-1
Rodzaj produktu: radiotelefon PMR i LPD
Jednostka notyfikowana wykonująca powyższe badania:
INTERTEK TESTING & CERTIFICATION LTD
Intertek House, Cleeve Road, UK-KT227SB-Leatherhead-Surrey
Numer Identyfikacyjny - 0359
Producent: INTEK s.p.a. via G.Marconi 16 20090 SEGRATE Milano
ITALY, tel: 0039 02 26950451 fax: 0039 02 26952185
E-mail [email protected]
Osoba kontaktowa : Armando Zanni tel: 0039 0226950451
E-mail [email protected]
Deklarację podpisano w Segrate 22 lipca 2004 przez :
Generalny Dyrektor: dr Vittorio Zanetti
Zastosowanie urządzenia MiniCom DUO w wersji
PMR/LPD:
PMR: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy,
Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia,
Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka
Brytania, Turcja.
LPD: Niemcy, Włochy (kanał 1-20), Francja, Holandia, Austria,
Polska ( tylko transmisja cyfrowa ), Norwegia ( 6 min/h)
0359
13

Podobne dokumenty