pobierz - Prandelli

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Prandelli
57674 01/08 (BJ)
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA
WLM2
WLTA
WLTD
WLTP
WLCT
www.ojelectronics.pl
57674-01-08.indd 1
13/02/08 14:26:44
ZAWARTOŚĆ
PRZEWODNIK
Przewodnik po termostatach pokojowych (WLTA WLTD WLTM) ............Strona
Przewodnik po termostacie programowalnym WLCT ........................Strona
Przewodnik po Modułach Głównych...........................................Strona
Wykrywanie i diagnozowanie usterek ........................................Strona
3
3
4
5
INSTRUKCJE
Moduł Główny WLM ................................................................................................ Strona 6
Wprowadzenie .......................................................................................... Strona 6
Kontrola temperatury wody zasilającej .................................................... Strona 8
Używanie zewnętrznego modułu w celu uzyskania sterowania
pogodowego ............................................................................................ Strona 8
Menu serwisowe ...................................................................................... Strona 10
Kontrola funkcji chłodzenia ................................................................................... Strona
Fabryczne ustawienia Modułu Głównego ............................................... Strona
Kody błędów Modułu Głównego ............................................................. Strona
Powrót do ustawień fabrycznych .............................................................. Strona
11
11
12
13
Termostat programowalny typu WLCT.................................................................. Strona
Wprowadzenie .......................................................................................... Strona
Pierwsze uruchomienie ........................................................................... Strona
Codzienne użytkowanie termostatu ......................................................... Strona
Programowanie zmian temperatury w czasie............................................ Strona
Ustawienia zaawansowane i odczyt danych z termostatów pokojowych .. Strona
Powrót do ustawień fabrycznych .............................................................. Strona
Kontrola ciepłej wody użytkowejl............................................................... Strona
Kontrola strefy grzejnikowej ...................................................................... Strona
Ogrzewanie 2-sekwencyjne ...................................................................... Strona
14
14
14
17
18
19
22
23
23
23
Termostaty pokojowe serii Waterline .................................................................... Strona 24
Ustawienie temperatury ............................................................................ Strona 24
Ustawienie trybu pracy termostatu pokojowego ........................................ Strona 24
S. 2
57674-01-08.indd 2
13/02/08 14:26:49
PRZEWODNIK
KRÓTKI PRZEWODNIK PO TERMOSTATACH POKOJOWYCH
PRZEWODNIK
1
2
TA
TD
TM
Termostaty posiadają pokrętło umożliwiające podniesienie lub obniżenie temperatury pokojowej o 4˚C.
Termostaty typu WLTM i WLTD posiadają przełącznik selekcji trybu pracy. Możliwy jest wybór pomiędzy
trybem: Auto, Dzień, Noc i Wyłączony.
Auto: Termostat realizuje temperaturę ustawioną na Module Głównym lub, jeżeli należy on do
grupy termostatów termostatu zegarowego, będzie realizował zaprogramowany na nim cykl
czasu i temperatury.
Dzień: Termostat będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z temperaturą
dzienną ustawioną na Module Głównym (ustawienie fabryczne 21°C).
Noc: Termostat będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z temperaturą
nocną ustawioną na Module Głównym (ustawienie fabryczne 18°C).
Wyłączony: Termostat będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z temperaturą
OFF, ustawioną na Module Głównym (ustawienie fabryczne 5°C). Ten tryb stosuje się jako
“zabezpieczenie przed zamarzaniem”, np. jeżeli pomieszczenie nie będzie użytkowane przez
długi czas. Termostaty typu WLTM oraz WLTD polecane są szczególnie do pokoi gościnnych oraz do
innych rzadko użytkowanych pomieszczeń, gdyż pozwalają w prosty sposób zmienić ustawienia
automatyczne.
PRZEWODNIK PO TERMOSTACIE PROGRAMOWALNYM WLCT
1
Jeżeli parametry te nie zostały wcześniej ustawione przez instalatora, ustaw dzień tygodnia i czas na
termostacie WLCT w następujący sposób: (zdjęcie termostatu z przyciskami)
a. Za pomocą długopisu wcisnąć mały przycisk oznaczony symbolem zegara
b. Używając przycisków oznaczonych „w górę” i „w dół” ustawić godzinę i nacisnąć przycisk „✓”.
c. Używając przycisków oznaczonych „w górę” i „w dół” ustawić minuty i nacisnąć przycisk „✓”.
d. Używając przycisków oznaczonych „w górę” i „w dół” ustawić dzień tygodnia (1=poniedziałek) i nacisnąć
przycisk (✓).
2
S. 3
57674-01-08.indd 3
Ustawienie dnia i godziny
Ustawienie stref
Jeżeli parametry te nie zostały wcześniej ustawione przez instalatora, termostat typu WLCT może być
wykorzystany do kontroli czasu pracy i temperatur innych termostatów, nadal kontrolując swoje własne
pomieszczenie. W celu uzyskania tej funkcji należy:
a. Poprzez jednoczesne naciskanie przycisków “w górę” i “w dół” przez 4 sekundy wejdź do menu “InFo”.
b. Naciskając przycisk “w dól” znajdź menu “ArEA”, a następnie naciśnij przycisk (✓).
c. Wyświetlacz pokaże “CH 1” (kanał 1).
- Wciśnij przycisk (✓).
13/02/08 14:26:49
- Wybierz “On”, jeżeli ten kanał (termostat) ma być kontrolowany przez WLCT lub „OFF”, jeżeli nie.
- Naciśnij przycisk (V) aby przystąpić do ustawiania następnego kanału (CH 2), a następnie powtarzaj w/w kroki aż do ustawienia wszystkich
wymaganych kanałów.
d. Po ustawieniu wszystkich kanałów wyszukaj menu „ESC” i wciśnij (✓).
UWAGA: Jeżeli wymagane są różne ustawienia czasu i temperatury dla danych termostatów, możliwe jest zastosowanie więcej niż jednego termostatu
WLCT w jednym systemie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby ten sam kanał nie został wybrany na więcej niż jednym termostacie WLCT.
3
Ustawienie czasów i temperatur
Programowanie czasów i temperature.
Od poniedziałku do piątku (dni 1-5), termostat WLCT pracuje w trybie 4 zmian na dobę (poranek, poza domem, w domu i noc), natomiast w sobotę i
niedzielę (dni 6-7) – w trybie 2 zmian na dobę (poranek i noc). Każdy tryb może mieć indywidualną temperaturę i czas rozpoczęcia.
Każdy tryb pokazywany jest na wyświetlaczu za pomocą następujących symboli (
)
W celu zaprogramowania tych ustawień:
a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (✓) przez 5 sekund.
b. Wyświetlacz pokaże czas rozpoczęcia trybu “poranek” od poniedziałku do piątku.
c. Naciskając “w górę” i “w dół” ustaw żądaną godzinę i naciśnij (✓).
d. Następnie, postępując analogicznie, ustaw minuty i naciśnij (✓).
e. Teraz, poprzez naciśniecie „w górę” lub „w dół”, możesz ustawić wymaganą temperaturę, zatwierdzając ją wciśnięciem (✓).
f.
Następnie, powtórz te same czynności dla trybów „poza domem”, „w domu” i „noc”.
g. Następnie, ustaw czasy rozpoczęcia i temperatury dla trybów „poranek” i „noc” dla soboty i niedzieli.
Uwaga: W celu ustawienia innych trybów pracy, zmiany pomiaru na skalę Fahrenheita, zmiany z 24 na 12- godzinny tryb wyświetlania godziny lub aby
zmienić inne, zaawansowanie ustawienia, prosimy o sprawdzenie w instrukcji termostatu WLCT.
KRÓTKI PRZEWODNIK PO MODUŁACH GŁÓWNYCH:
Moduły typu BA zostały fabrycznie zaprogramowane i nie ma konieczności ich dostrajania – patrz
“Ustawienia fabryczne” na str. 11W przypadku modułów typu FS, istnieje możliwość zmiany temperatury
dla wszystkich termostatów, które nie są kontrolowane przez termostat WLCT.
1
WLM-1BA + WLM-3BA
2
WLM-1FS + WLM-3FS
Ustawienie temperatury dziennej
W celu ustawienia temperatury dziennej, pokazywanej na wyświetlaczu jako słońce, należy nacisnąć
przycisk (✓)). Następnie, używając przycisków „w górę” i „w dół” wybieramy żądaną temperaturę i
zatwierdzamy ją przyciskiem (✓).
.
Ustawienie temperatury nocnej (obniżonej)
Jeżeli zainstalowany został zewnętrzny zegar sterujący, możliwa jest zdalna zmiany temperatury
dziennej na nocną. W celu ustawienia temperatury nocnej, należy naciskać przycisk „w górę” do
momentu wyświetlenia symbolu księżyca i przycisnąć (✓). Następnie, używając „w górę” lub „w dół”,
ustawić żądaną temperaturę i zatwierdzić przyciskiem (✓).
Istnieje możliwość zmian innych, zaawansowanych ustawień - patrz instrukcja na str. 6.
S. 4
57674-01-08.indd 4
13/02/08 14:26:51
WYKRYWANIE I DIAGNOZOWANIE USTEREK
- Jeżeli którakolwiek dioda na Module Głównym błyska – prosimy sprawdzić w dziale „Sygnalizacja błędów” na stronie 12
W pomieszczeniu jest zbyt zimno
(po minimum 48 godz. pracy)
PRZEWODNIK
1
Termostat pokojowy został umieszczony w miejscu, które nie jest reprezentatywne dla temperatury
panującej w danym pomieszczeniu. Przykładowo – w bezpośrednim pobliżu źródła ciepła.
2
Jeżeli dane pomieszczenie kontrolowane jest przez termostat typu WLCT, prosimy sprawdzić czy
temperatury i czasy zostały poprawnie zaprogramowane.
3
Jeżeli termostat posiada przełącznik trybu pracy (WLTM lub WLTD), przełącznik ten może być w
pozycji “noc” lub “wyłączony”.
4
W przypadku termostatów z czujnikiem podłogowym, maksymalna temperatura podłogi może
uniemożliwiać osiągnięcie żądanej temperatury w pomieszczeniu.
5
6
Niewystarczająca moc cieplna systemu.
1
2
Może być spowodowane przepływem powietrza w przestrzeniach pomiędzy ścianami.
3
Jeżeli dane pomieszczenie kontrolowane jest przez termostat typu WLCT, prosimy sprawdzić czy
temperatury i czasy zostały poprawnie zaprogramowane.
4
Jeżeli termostat posiada przełącznik trybu pracy (WLTM lub WLTD), przełącznik ten może być w
pozycji “dzień”.
5
W przypadku termostatów z czujnikiem podłogowym, minimalna temperatura podłogi może
powodować utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu na zbyt wysokim poziomie.
6
Promienie słoneczne są dodatkowym, silnym źródłem ciepła.
Zła izolacja powoduje zbyt duże straty ciepła.
W pomieszczeniu jest zbyt ciepło
(po min. 48 godz. pracy)
Termostat pokojowy został umieszczony w miejscu, które nie jest reprezentatywne dla temperatury
panującej w danym pomieszczeniu. Przykładowo – na ścianie zewnętrznej.
S. 5
57674-01-08.indd 5
13/02/08 14:26:52
INSTRUKCJE OBSŁUGI
Moduł Główny WLM z wyświetlaczem
Wprowadzenie
WLM-1BA - 3BA
1
2
3
4
5
6
7
8
BR0965A04
WLM. Hydronic Master
WLM-1FS -3FS
Moduły typu WLM-1BA i WLM-3BA zostały fabrycznie zaprogramowane i nie ma konieczności ich
dostrajania – patrz “Ustawienia fabryczne” na str. 11.
Moduły Główne typu WLM-1FS i WLM-3FS wyposażone są w wyświetlacz graficzny w celu
umożliwienia łatwego programowania.
Poszczególne parametry pracy pokazywane są za pomocą łatwych w zrozumieniu symboli graficznych.
1
2
3
4
5
6
7
8
BR0965A03
WLM. Hydronic Master
Używanie termostatu programowalnego (WLCT):
Jeżeli używamy termostatu programowalnego do kontroli jednego pomieszczenia lub grupy
pomieszczeń, wszystkie termostaty w danej strefie będą pracować zgodnie ze zmianami czasowo/
temperaturowymi zdefiniowanymi na termostacie programowalnym. Jednakże, wszystkie termostaty
w danej strefie mają nadal możliwość doregulowania o ± 4˚C tak, że temperatura w każdym
może być wyższa lub niższa niż w pozostałych. Decyzja, które z termostatów pokojowych będą
tworzyły grupę, podejmowana jest w momencie programowania termostatu/kontrolera (patrz:
instrukcja WLCT). Wszystkie termostaty, które nie należą do grupy WLCT, będą pracować zgodnie z
temperaturą zdefiniowaną przez Moduł Główny, nadal zachowując możliwość doregulowania o ±4˚C.
.
Używanie zewnętrznego wyłącznika dla nocnego obniżenia temperatury
Temperatura dzienna została fabrycznie ustawiona na poziomie 21±4˚C, temperatura nocna na
poziomie18˚C.
Te ustawienia mogą być zmienione w przypadku modułu FS. Aktualna temperatura pracy może
być zmieniona z dziennej na nocną poprzez podłączenie zewnętrznego zegara. W momencie
podłączenia zewnętrznego zegara, będzie on pełnił funkcję nadrzędną nad wszelkimi
ustawieniami na termostacie WLCT, a także nad wszystkimi termostatami będącymi w jego
grupie.
S. 6
57674-01-08.indd 6
13/02/08 14:26:53
Poruszanie się w menu serwisowym
Moduł Główny WLM z wyświetlaczem
Poprzez używanie przycisków „w górę” i „w dół”, mamy możliwość poruszania się w menu serwisowym i
przechodzenie do pod-menu. Opis poszczególnych pod-menu jest dostępny poniżej. Jeżeli jakikolwiek
parametr musi być zmieniony, należy nacisnąć przycisk (✓), a następnie ustawić parametr za pomocą
przycisków „w gore” i „w dół”. Po zakończeniu należy zaakceptować nowe ustawienie za pomocą
przycisku (✓).
W przypadku gdy istnieje konieczność powrotu do ustawień fabrycznych, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk (✓) przez 15 sek. do czasu, aż 8 czerwonych diod zacznie błyskać. W tym
momencie, w Module Głównym przywrócone zostały ustawienia fabryczne.
Kontrola temperatury pokojowej
Na Module Głównym ustalona jest temperatura obowiązująca wszystkie termostaty podłączone do
systemu. Ustawienie fabryczne to 21˚C, może ono być jednak zmienione zgodnie z wymaganiami.
Każda zmiana będzie obowiązującą dla wszystkich termostatów, chyba że do systemu podłączony jest
termostat programowalny (patrz: następny paragraf).
Temperatura dzienna
21˚C
Temperatura obowiązująca wszystkie termostaty w systemie, nie będące częścią grupy termostatu
WLCT. Naciśnij (✓) a następnie „w górę” i „w dół” w celu zmiany tego parametru.
Temperatura nocna
18˚C
W momencie aktywacji poprzez zewnętrzny zegar, ustawienie to jest obowiązującym dla wszystkich
termostatów w systemie. Nocne obniżenie temperatury może być również aktywowane dla
pojedynczych termostatów (WLTM & WLTD), poprzez ustawienie przełącznika trybu pracy w pozycji
„noc”. Termostat programowalny (WLCT) automatycznie przejdzie w tryb temperatury obniżonej zgodnie
z programem. To samo dotyczy pozostałych termostatów z jego grupy.
Temperatura
antyzamarzaniowa
Maks.
5˚C
Wszystkie termostaty pokojowe z przełącznikiem trybu pracy (WLTM & WLTD) mogą być ustawione na
temperaturę antyzamarzaniową.
W momencie gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5˚C, uruchomione zostanie źródło
ciepła. Poziom 5˚C może zostać zmieniony na Module Głównym.
27˚C
Maksymalna temperatura podłogi dla termostatów z czujnikiem podłogowym.
Min.
17˚C
Minimalna temperatura podłogi dla termostatów z czujnikiem podłogowym.
S. 7
57674-01-08.indd 7
13/02/08 14:26:55
Kontrola temperatury wody zasilającej
Zastosowanie czujnika w celu ograniczenia temperatury wody zasilającej:
Do Modułów Głównych WLM-1FS i WLM-3FS istnieje możliwość podłączenia czujnika temp. wody
zasilającej, bez równoczesnej instalacji zewnętrznego modułu sterowania pogodowego (WLOC). W tym
przypadku Moduł Główny będzie kontrolował maksymalną temperaturę wody zasilającej, za pomocą
3 lub 4-drożnego zaworu mieszającego z siłownikiem. Temperatura ta została fabrycznie ustalona na
poziomie 45˚C, ale może zostać zmieniona poprzez menu serwisowe na module.*
Używanie zewnętrznego modułu w celu uzyskania sterowania pogodowego
W momencie, kiedy do systemu podłączony zostanie moduł sterowania pogodowego (WLOC), Moduł Główny oblicza odpowiednią
temperaturę wody zasilającej na podstawie strat ciepła odpowiadających temp. zewnętrznej i aktualnego zapotrzebowania na ciepło w
pomieszczeniach. Przykładowo, kiedy na zewnątrz temperatura wynosi 12˚C, możliwe jest zasilanie systemu wodą o temp. zaledwie 35˚C,
zapewniającej ekonomiczną pracę kotła i poczucie komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach. Ograniczenie maksymalnej, dopuszczalnej
temperatury wody zapobiega wprowadzeniu do systemu ogrzewania podłogowego zbyt gorącej wody w przypadku, gdy temperatura na
zewnątrz jest bardzo niska, np. - 30˚C.
55°C
Maksymalna, dopuszczalna temperatura wody zasilającej.
-3°C
Zima
Temperatura zewnętrzna.
45°C
Zima
Fabrycznie ustawiona temperatura wody przy temperaturze zewnętrznej –3°C.
Fabrycznie ustawiona temperatura wody, jeżeli nie jest stosowany moduł sterowania pogodowego*.
Powrót
25°C
Lato
Temperatura zewnętrzna.
30°C
Lato
Temperatura wody zasilającej przy temperaturze zewnętrznej 25°C.
S. 8
57674-01-08.indd 8
13/02/08 14:26:56
BR939A16-pol
Temperatura wody zasilającej
Moduł Główny WLM z wyświetlaczem
A. Maksymalna temp.
wody zasilającej
Maksymalna temperatura wody zasilającej
Maks. temperatura wody zasilającej jest ustawiana zgodnie z zaprojektowanymi wymaganiami
systemu (prosta A na wykresie). Jest to graniczna temperatura bezpieczeństwa.
Sterowanie pogodowe
Temperatura zewnętrzna
Prosta 1: Ustawienia fabryczne
Linia 2: Przykład ustawień zmodyfikowanych
Zima
Temperatura zewnętrzna i odpowiadająca jej temperatura wody zasilającej zostały ustalone
fabrycznie (punkt B). W celu podniesienia mocy cieplnej, należy podnieść temperaturę
wody do momentu uzyskania poczucia komfortu. Rekomendujemy jednorazowe podnoszenie
temperatury o nie więcej niż 2 °C i danie systemowi odpowiedniej ilości czasu na reakcję.
Lato
Temperatura zewnętrzna i odpowiadająca jej temperatura wody zasilającej zostały ustalone
fabrycznie (punkt C). Ustal temperaturę zewnętrzną, przy której ogrzewanie nie będzie już
potrzebne (punkt znany jako letnia temperatura wyłączenia systemu). Ustawienie fabryczne
to 25°C.
Następnie, ustaw temperaturę wody zasilającej, jaką chciałbyś uzyskać gdy temp. na
zewnątrz osiąga 25°C. Ustawienie fabryczne to 30°C.
W celu obniżenia letniej temperatury wyłączenia systemu zmniejsz ustawioną temperaturę
zewnętrzną i/lub zredukuj ustawioną temp. wody zasilającej.
Moduł Główny oblicza temperaturę wody zasilającej na linii C na 1, jeżeli temperatura
zewnętrzna została zaprogramowana na -3°C lub na linię C na 2, jeżeli temperatura
zewnętrzna została ustalona na -10°C. Punkt przecięcia na linii aktualnej temperatury
zewnętrznej pokazuje obliczoną temperaturę wody zasilającej.
Sterowanie pogodowe jest możliwe jedynie przy zastosowaniu modułu WLOC. W przypadku
braku tego urządzenia, Moduł Główny będzie dostosowywał temperaturę wody zasilającej do
maksymalnego, zaprogramowanego poziomu 45°C.
S. 9
57674-01-08.indd 9
13/02/08 14:26:57
Menu serwisowe
55°C
Menu serwisowe
Naciśnij (✓) aby zaakceptować
Wyświetlacz powróci do strony głównej po 30 minutach
2.0
Wersja oprogramowania
OK – brak błędów
E0 do E9 – błąd w systemie. Patrz opis na str. 13
LS – niski sygnał z termostatów bezprzewodowych
LB – Rozładowana bateria termostatu bezprzewodowego
Submenu 2
Naciśnij (✓) aby wejść do pod-menu i sprawdzić, które urządzenie jest uszkodzone.
Submenu 2a
-2.4°C
⇄
49.2°C
39.2°C
44.4°C
3.5V
--24.0°C
22.9°C
Odczyt
Temperatura zewnętrzna
Odczyt
Aktualna temperatura wody zasilającej
Aktualna temperatura mierzona czujnikiem ograniczenia temp. maksymalnej.
Odczyt
Obliczona wartość temperatury wody zasilającej.
Naciśnij (✓) aby ustawić kontrolę typu PI i wyjście 0-10V.
Odczyt
Sygnał kontrolny zaworu mieszającego.
Przy 10V zawór mieszający jest całkowicie otwarty (chyba, że ustawienie wyjściowe zostało zmienione na
10-0, kiedy przy 10V zawór jest całkowicie zamknięty).
Odczyt. Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach. Naciśnij (V) a następnie „w górę” lub „w dół”
aby przejść do kolejnych. Temperatura w pomieszczeniu pokazywana jest na środku wyświetlacza. Jeżeli
zainstalowano czujnik podłogowy, minimalna lub maksymalna temp. podłogi pokazywana jest w następujący
sposób: - Jeżeli termostat jest ustawiony na temp. maksymalną, jest ona pokazywana u góry wyświetlacza.
- Jeżeli termostat jest ustawiony na temp. minimalną, jest ona pokazywana na dole wyświetlacza.
Powrót
S. 10
57674-01-08.indd 10
13/02/08 14:26:57
INSTRUKCJE
Kontrola funkcji chłodzenia
Moduł Główny WLM z wyświetlaczem
Jeżeli instalacja jest przystosowana do chłodzenia, należy zainstalować moduł WLAC-1.
W celu uruchomienia funkcji kontroli chłodzenia przesuń przełącznik, znajdujący się po prawej stronie urządzenia, na pozycję „cooling” – chłodzenie. W tym
momencie następuje przejście na kontrolę chłodzenia, z temperaturą ustawioną o 3°C powyżej temp. dziennej, ustalonej na Module Głównym.
Jeżeli moduł WLAC-1 podłączony jest do sygnału kontrolnego z BMS (centralne sterowanie budynkiem), to BMS będzie decydował, kiedy należy uruchomić
funkcję chłodzenia. W takim przypadku należy pozostawić przełącznik w pozycji „heat” – grzanie.
•
•
Dzięki zastosowaniu czujnika wilgotności system zapobiega kondensacji wody na chłodzonej powierzchni.
Jeżeli do systemu podłączymy urządzenie redukujące wilgotność, zostanie ono uruchomione w momencie, kiedy zbyt wysoka wilgotność uniemożliwi
dalsze schładzanie pomieszczeń.
W momencie uruchomienia ochładzania temperatura w pomieszczeniach będzie determinowana ustawieniami na Module Głównym, a nie na termostacie
zegarowym. Ma to na celu maksymalne obniżenie kosztów zużycia energii.
Fabryczne ustawienia Modułu Głównego
Moduł Główny
Ustawienia
Ustawienie fabryczne
Temperatura dzienna
21˚C
Temperatura nocna
18˚C
Ustawienie własne
BA/FS
Temperatura antyzamarzaniowa
5˚C
Maksymalna temp. podłogi
27˚C
Minimalna temp. podłogi
17˚C
Maks. temp. wody zasilającej
55˚C
FS
Sterowanie pogodowe
Temperatura zewnętrzna
-3˚C
Zimno (zima)
Temperatura wody
45˚C
Sterowanie pogodowe
Temperatura zewnętrzna
25˚C
Ciepło (lato)
Temperatura wody
30˚C
S. 11
57674-01-08.indd 11
13/02/08 14:26:59
Sygnalizacja błędów
Podczas normalnej pracy, gdy podłączone jest zasilanie, Świeci się zielona dioda. Czerwone diody poszczególnych kanałów ( 1 do 8 na Module Głównym,
oraz 9 do 14 na modułach rozszerzeniowych AO ), wskazują uruchomienie poszczególnych zaworów termoelektrycznych.
Komunikat błąd/awaria wskazywany jest przez błyskanie się zielonej diody zasilania, lub którejś z czerwonych diod kanałów. Rodzaj błędu wskazywany jest
poprzez liczbę błysków według następującego kodu:
Numer błędu wskazywany jest przez liczbę błysków, z przerwą 1/2 sek. między błyskami. Potem następuje 2 sekundowa przerwa i sekwencja błysków się
powtarza. Kod błędu można również odczytać w menu serwisowym Modułu Głównego (podmenu 2).
Błyskająca dioda zasilania (zielona)
E1, 1 błysk
Jeden lub więcej termostatów w systemie ustawiono na kanał 0 lub 15, albo moduły WLH, WLAC nie komunikują się z Modułem Głównym.
Konieczna jest wymiana urządzenia. Moduł Główny będzie wymagał TWARDEGO RESETU (patrz poniżej).
UWAGA: Jeżeli termostat jest typu bezprzewodowego, komunikat ten może oznaczać, że konieczna jest w nim wymiana baterii.
E2, 2 błyski
Jeden lub więcej termostatów został ustawiony na kanał, który nie występuje w systemie. Komunikat może się pojawić np. wtedy, gdy
któryś z termostatów ustawiono na kanał od 9 do 14, a wymagany wtedy moduł rozszerzeniowy AO nie został zainstalowany. Błąd mona
usunąć poprzez skorygowanie ustawienia kanałów, lub dołączenie brakującego modułu rozszerzeniowego AO.
E3, 3 błyski
Awaria czujnika ograniczenia maksymalnej temperatury wody. termostatu. Konieczna jest wymiana wadliwego urządzenia. Jeżeli termostat
został usunięty w celu zmiany pracy systemu, postępuj zgodnie z procedurą TWARDEGO RESETU.
E4, 4 błyski
Zewnętrzny moduł kompensacji pogodowej (WLOC) uległ uszkodzeniu. Błąd można usunąć poprzez wymianę modułu. Jeżeli moduł
usunięto celowo aby zmienić działanie systemu, dokonaj TWARDEGO RESETU według instrukcji poniżej.
E5, 5 błyski
Czujnik temperatury wody zasilającej (ETF-1899A) uległ uszkodzeniu. Błąd można usunąć poprzez wymianę czujnika. Jeżeli czujnik
usunięto celowo aby zmienić działanie systemu, dokonaj TWARDEGO RESETU według instrukcji poniżej.
E6, 6 błyski
Przegrzanie Modułu Głównego. Moduł Główny posiada własne, wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Problem można usunąć
poprzez poprawienie wentylacji wokół urządzenia.
E7, 7 błyski
Uszkodzenie wewnętrznego czujnika zabezpieczającego Moduł Główny przed przegrzaniem. Moduł Główny będzie nadal działał
prawidłowo, jednak nie będzie już chroniony przed przegrzaniem. Problem można usunąć wyłącznie poprzez wymianę Modułu Głównego.
E8, 8 błyski
Komunikacja z modułem rozszerzeniowym AO została przerwana. Przyłącz prawidłowo moduł AO, lub wymień go, jeżeli uległ uszkodzeniu.
Jeżeli moduł AO został celowo odłączony, dokonaj TWARDEGO RESETU..
E9, 9 błyski
Wskazuje, że całkowita ilość urządzeń na wejściach została przekroczona. Skonsultuj się z lokalnym doradcą serwisowym.
E10, 10 błyski
Brak komunikacji z odbiornikiem sygnału bezprzewodowego (WLRC).
E11, 11 błyski
Wyjście z Modułu Głównego uruchamiane przez drugi stopień termostatu WLCT-X9/2 (uruchamiające dodatkowe źródło ciepła) używane
jest przez inny termostat pokojowy.
Jednorazowo może być zasygnalizowany tylko jeden rodzaj błędu. Jeżeli występuje więcej niż jeden błąd, będą one pokazywane według kolejności powyżej
(E1, 2, 3...).
p. 12
57674-01-08.indd 12
13/02/08 14:26:59
Sygnalizacja błędów na Module Głównym
Błyskają diody kanałów (czerwone):
Błyska dioda odpowiedniego wyjścia/kanału, wskazując na błąd termostatu na tym kanale. Kod błędu jest również widoczny na wyświetlaczu w menu
serwisowym (podmenu 2a).
E1, 1 błysk
Moduł Główny przestał się komunikować z termostatem. Należy sprawdzić i przywrócić połączenie termostatu z Modułem Głównym, a
system powróci do prawidłowej pracy. Jeżeli termostat uległ uszkodzeniu i musiał być wymieniony na nowy, lub jeżeli został celowo
usunięty z systemu, niezbędny jest TWARDY RESET systemu.
UWAGA : Jeżeli termostat jest typu bezprzewodowego, prawdopodobnie wystarczy wymiana jego baterii zasilającej.
E2, 2 błyskI
Wewnętrzny czujnik termostatu uległ uszkodzeniu. Należy wymienić termostat na nowy, a następnie przeprowadzić TWARDY RESET
systemu.
E3, 3 błyskI
Czujnik temperatury podłogowej uległ uszkodzeniu. Wymień czujnik na nowy. NIE jest potrzebne resetowanie systemu.
E4, 4 błyskI
Uszkodzeniu uległ termostat zegarowy WLCT. Jeżeli termostat zegarowy kontroluję grupę termostatów, to nie będą one uwzględniały w
swojej pracy minimalnej i maksymalnej temperatury podłogi, zaprogramowanej w tym termostacie.
E5, 5 błyskI
Dwa lub więcej termostaty próbują kontrolować wyjście na ten siłownik. Sprawdź ustawienie przełącznika kanału pracy na termostatach
pokojowych.
RESET
System może zostać zresetowany na 2 sposoby.
RESET
Przyciśnięcie przycisku ‘✓’ przez 5 sekund rozpocznie procedurę TWARDEGO RESETU (sygnalizowaną poprzez jednoczesne błyskanie wszystkich
czerwonych diod kanałów pracy). Ten reset pozwoli na usunięcie z systemu wadliwych termostatów, a także modułu AO. Sygnalizacja błędu zniknie, a
wadliwe urządzenie nie będzie już częścią systemu. W momencie wymiany uszkodzonego, nowe urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez
Moduł Główny i stanie się częścią systemu. Twardy reset nie zmienia ustawień temperatury, wcześniej zaprogramowanych na Module Głównym.
RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Jeżeli przycisk ( ✓ ) zostanie wciśnięty na więcej niż 15 sekund, nastąpi całkowite zresetowanie systemu do ustawień fabrycznych. Jest ono
sygnalizowane poprzez błyskanie czerwonych diod kanałów 1,3,5 i 7, na zmianę z diodami kanałów 2,4, 6 i 8 (gdy przycisk ( ✓ ) jest wciśnięty).
Reset do ustawień fabrycznych przywróci wszystkie zaprogramowane temperatury i parametry do oryginalnych ustawień fabrycznych. Usunięte zostaną
również wszystkie termostaty, a system następnie zaakceptuje jedynie te urządzenia, które pracują poprawnie.
p. 13
57674-01-08.indd 13
13/02/08 14:27:00
INSTRUKCJE
Typ WLCT
Wprowadzenie
Termostat programowalny typu WLCT jest częścią systemu kontroli ogrzewania podłogowego typu WLM.
Termostat ten może kontrolować temperaturę w pojedynczym pomieszczeniu lub może zostać
wykorzystany do kontroli pracy kilku termostatów, zwanych poniżej grupą. Wszystkie termostaty, które są
częścią grupy, będą realizowały czasy i temperatury zaprogramowane na termostacie WLCT. Przykładowo,
jeżeli temperatura ustawiona na WLCT wynosi 22˚C, wszystkie termostaty z grupy będą dążyły do
utrzymania 22˚C w swoich pomieszczeniach. W zależności od rodzaju termostatu, istnieje możliwość
doregulowania temperatury o +/- 4˚C w poszczególnych pomieszczeniach, a zatem w tym przypadku
temperatura może być ustawiona w zakresie +18 do +26˚C.
Termostat WLCT może zostać zaprogramowany tak, aby utrzymywać różne temperatury w ciągu doby.
Możliwe jest ustawienie 4 odmiennych temperatur w ciągu 24 godzin. Umożliwia to obniżenie temperatury
w momencie, kiedy pomieszczenia nie są używane. Zmniejszona w ten sposób temperatura pomoże w
redukcji kosztów energii, bez obniżania poczucia komfortu. Wszystkie termostaty grupy będą podążać za
wszelkimi zmianami czasów i temperatur dokonanymi na WLCT. (patrz: strona 16; 4 zmiany temperatury
na dobę).
Fabrycznie termostat WLCT jest zaprogramowany tak, aby spełniać wymagania większości użytkowników.
Należy jedynie ustawić datę i godzinę, a także określić, które termostaty mają należeć do grupy.
Termostat WLCT posiada przycisk oznaczony literą R (patrz: rys. 1), umożliwiający, w każdym momencie,
powrót do ustawień fabrycznych. Zostały one opisane na końcu tej instrukcji wraz z wolnym miejscem do
zapisywania indywidualnego programu tygodniowego.
Rozpoczęcie
Przyciski
Rys. 1
A:
B:
C:
Wyświetlacz
Obniżenie
OK- akceptacja
D:
E:
F:
Podwyższenie
Powrót do
ustawień
fabrycznych
Przycisk
ustawienia
zegara
S. 14
57674-01-08.indd 14
13/02/08 14:27:00
Wyświetlacz
G
K
G:
H:
I:
Tryb
automatyczny
Tryb ręczny
Czas i
temperatura
J:
K:
Numer dnia
tygodnia
Symbol pory dnia
H
J
I
Poranek
Poza domem
Noc
W domu
Typ WLCT
Przygotowanie termostatu programowalnego do pracy
Po podłączeniu zasilania po raz pierwszy, oznaczenia godziny i dnia tygodnia będą błyskać i te parametry muszą zostać
zaprogramowane. Jeżeli istnieje konieczność zmiany godziny i dnia już w czasie pracy termostatu, należy nacisnąć przycisk
oznaczony symbolem zegara (patrz: rys. 1). Zmiany powinny być dokonane po przejściu na czas letni i zimowy.
Naciśnij przycisk (do góry) lub (w dół) w celu wybrania
poprawnej godziny i naciśnij przycisk (✓).
Naciśnij przycisk (do góry) lub (w dół) w celu wybrania
poprawnych minut i naciśnij przycisk (✓).
Naciśnij przycisk (do góry) lub (w dół) w celu wybrania
poprawnego symbolu (numeru) dnia tygodnia i naciśnij
przycisk (✓).
1-7
PROGRAMOWANIE STREF – patrz: str. 14
S. 15
57674-01-08.indd 15
13/02/08 14:27:04
ArEA - strefy
Termostaty/pokoje, które zostały zaprogramowane jako należące do grupy termostatu zegarowego WLCT, będą realizowały temperatury
ustawione na termostacie zegarowym. Grupą może być np. pokój dzienny, kuchnia oraz pokój dziecięcy, z wyższymi temperaturami po
południu i wieczorem, oraz niższymi temperaturami w nocy i rano. Każdy termostat posiada swój kanał, określony jako CH1, CH2 itd. Kanał
termostatu określa numer wyjścia na Module Głównym do zaworu termoelektrycznego, który steruje ogrzewaniem w jego pomieszczeniu.
W systemie może np. pracować termostat w kuchni, sterujący wyjściem nr 4 na Module Głównym, oraz termostat w pokoju dziecięcym
sterujący wyjściem nr 5. Jeżeli w tym przypadku termostat zegarowy WLCT znajdowałby się w pokoju dziennym i sterował wyjściem nr 1
Modułu Głównego, wtedy należy go zaprogramować tak, by kontrolował wyjścia nr 1, 4 i 5. (W każdym z termostatów niezegarowych należy
oprócz tego wybrać kanał jego pracy - opis w instrukcji obsługi termostatów).
Aby wprowadzić do termostatu zegarowego WLCT numery termostatów jego grupy, postępuj następująco. Wybierz submenu ArEA i
potwierdź wybór przyciskiem OK (✓). Na wyświetlaczu pokaże się “CH1”. Wciśnij przycisk OK, a następnie przycisk “w górę” (△), aby
zmienić ustawienie na ON (włączone). Zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Teraz wyświetli się “CH2”. Za pomocą przycisku “w górę” (△)
wybierz kanał 4 (CH4), wciśnij przycisk OK (✓) i również zmień go na ON (“włączony”). Powtórz to samo dla kanału 5 (CH5).
W tej chwili wszystkie trzy termostaty będą pracowały według cykli czasu i temperatur termostatu zegarowego WLCT. Można zaprogramować
w ten sposób do 14-tu kanałów. W systemie może pracować więcej niż tylko jeden termostat zegarowy, a każdy z nich może mieć swoją
własną grupę termostatów pracujących pod jego kontrolą.
Wybierz dla kanałów/pokoi (Ch) ustawienie ON (włączone),
jeżeli powinny realizować cykle czasu i temperatur zaprogramowane na
termostacie zegarowym.
Za pomocą termostatu zegarowego WLCT można kontrolować
maksymalnie 14 pomieszczeń.
p. 16
57674-01-08.indd 16
13/02/08 14:27:05
Codzienne użytkowanie termostatów pokojowych
Tryb 4 zmian na dobę:
Poranek
Poza
domem
Noc
Aby najlepiej spełnić wymagania większości osób dotyczące optymalnej temperatury,
dobę podzielono na cztery przedziały. Termostat pracujący w automatycznym trybie 4przedziałowym będzie sam zmieniał temperaturę w pomieszczeniu do żądanego poziomu,
we wcześniej zaprogramowanym czasie. Standardowo, termostat dokonuje 4 zmian
temperatury w ciągu dni roboczych i 2 zmian temperatury w ciągu weekendu. Instrukcja
programowania dostępna jest na str. 17. W punkcie 4-PRO, na stronie 18, opisana jest
zmiana sekwencji pracy termostatu.
W domu
4-przedziałowy tryb
zegarowy/
automatyczny:
Tryb komfortowy:
5 secs.
W trybie automatycznym widoczna jest ikona zegara i ikona opisująca aktualny okres doby. Programowanie: str.17.
Czasowe anulowanie trybu automatycznego
Aby chwilowo zmienić zaprogramowaną temperaturę, naciśnij jeden raz przycisk “w górę´” (△ ) aby na wyświetlaczu
pokazała się wartość temperatury, a następnie wciskaj przycisk “w górę´” (△ ) lub “w dół” (▽ ) aby zwiększyć
lub zmniejszyć temperaturę. Wyświetlacz będzie migać jeszcze przez 5 sekund, a następnie przejdzie do trybu
wskazywania czasu. Temperatura pozostanie zmieniona, dopóki nie nadejdzie czas następnego, zaprogramowanego w
termostacie okresu temperatury. W tym momencie termostat powróci do trybu automatycznego.
Anulowanie trybu komfortowego (czasowej zmiany)
Aby anulować tryb komfortowy, wciśnij dwukrotnie przycisk (✓ ).
Tryb ręczny
Stała zmiana zaprogramowanej temperatury W czasie dłuższego wyjazdu lub przerwy w użytkowaniu danego
pomieszczenia, zaprogramowany 4-przedziałowy tryb pracy może zostać zmieniony na stałe. Naciśnij przycisk OK
(✓) a następnie przycisk “w górę” (△) lub “w dół” (▽) dopóki nie pojawi się wartość temperatury, którą chcesz uzyskać.
Wybrana temperatura pozostanie na wyświetlaczu na stałe, a termostat będzie odtąd dążył do utrzymania jej w
pomieszczeniu, aż do jej anulowania.
Anulowanie trybu ręcznego
Aby anulować stałą zmianę temperatury, naciśnij jeden raz przycisk OK (V ) a termostat powróci do trybu
automatycznego.
S. 17
57674-01-08.indd 17
13/02/08 14:27:06
Programowanie czasów 4 zmian temperatury na dobę
Dla każdego przedziału należy zaprogramować jego początek i
wymaganą temperaturę. Załóżmy, że chcesz, by np. rano o godz.
07:00, system włączył grzanie i podniósł temperaturę do
25°C. Naciśnij przycisk OK (✓) przez 3 sekundy, a pojawi
się czas początku przedziału. Zmień ten czas za pomocą
przycisków “w górę´” (△) oraz “w dół” (▽ ) na 07:00. Następnie
wciśnij przycisk OK (✓) by potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk OK (✓) przez 3 sek. aby rozpocząć programowanie.
Dzień 1 - 5
: Czas i temperatura
Teraz na wyświetlaczu pokaże się wartość temperatury.
Zmień ją za pomocą przycisków “w górę” (△) na 25°C.
: Czas i temperatura
Typ WLCT
Naciśnij przycisk OK (✓), by potwierdzić ustawienia. W ten sam
sposób zaprogramuj drugi, trzeci i czwarty przedział.
: Czas i temperatura
Wybrany cykl będzie obowiązywać dla dni od 1 do 5 pokazanych
na wyświetlaczu. Dni 6 i 7 to zwykle sobota oraz niedziela.
Posiadają one tylko dwa przedziały temperatur w ciągu doby
(przeważnie rano “włącz” a wieczorem “wyłącz”).
Temperatura może być wybrana z zakresu od +5° do + 35°C.
Można również wybrać całkowite wyłączenie grzania w którymś
z przedziałów, poprzez zredukowanie temperatury najpierw do
5°C, a następnie naciśnięcie jeszcze jeden raz przycisku “w dół”
: Czas i temperatura
Dzień 6 - 7
: Czas i temperatura
Programując przedział 4, “Noc” zwróć uwagę,
czy zegar pokazuje czas przed północą (00:00).
: Czas i temperatura
S. 18
57674-01-08.indd 18
13/02/08 14:27:10
Zaawansowane ustawienia i parametry do odczytu
Naciśnij przyciski “w górę” i „w dół” równocześnie przez 3 sekundy. Wyświetli się napis „INFO”. Naciskając przycisk „w górę” dojdziesz do
jednego z wymaganych menu: PRO, HiLi, Scal, ArEA (objaśnienia: patrz poniżej). Wybierz żądane menu przyciskając przycisk OK (✓).
INFO – Informacje
Pokazuje aktualną wersję oprogramowania. W tym miejscu można sprawdzić aktualne temperatury panujące w poszczególnych
pomieszczeniach, a także temperatury podłogi pod warunkiem, że zainstalowane termostaty posiadają czujniki podłogowe.
Wersja oprogramowania
Temperatura w pomieszczeniu
Naciśnij przycisk “w górę” (△) lub “w dół” (▽) aby wybrać
poszczególne wartości do odczytu.
W tym miejscu nie ma możliwości wprowadzania zmian. Naciśnij
przycisk OK (✓) aby zakończyć.
Temperatura podłogi
PRO – sekwencja 4 zmian na dobę
Istnieje możliwość zmiany fabrycznych ustawień sekwencji: dni robocze (1-5) – 4 zmiany temp./dobę, weekend (6-7) – 2 zmiany temp./dobę.
Należy wybrać odpowiednią dla siebie sekwencję przedstawioną za pomocą opisanych poniżej kodów.
4 zmiany 5 dni, 2 zmiany 2 dni
opisana kodem 4:52
4 zmiany 6 dni, 2 zmiany 1 dni
opisana kodem 4:61
4 zmiany 7 dni
opisana kodem 4:70
2 zmiany 7 dni
opisana kodem 2:70
2 zmiany 5 dni, 2 zmiany 2 dni
opisana kodem 2:52
Potwierdź wybraną sekwencję naciskając przycisk OK (✓).
S. 19
57674-01-08.indd 19
13/02/08 14:27:11
Czujnik podłogowy-temperatury graniczne. Ograniczenie maksymalnej lub minimalnej temperatury podłogi
Do termostatu zegarowego można podłączyć czujnik podłogowy. Ograniczenie maksymalnej temperatury podłogi stosuje się jako
zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą. W przypadku podłóg drewnianych, ich temperatura nie może przekroczyć ok. 27°C, gdyż
mogą one ulec wtedy zniszczeniu. Wartość temperatury maksymalnej może być zaprogramowana w zależności od potrzeb w zakresie od
5°C do 55°C. Temperaturę tą można również ustawić na tryb OFF (wyłączony) poprzez podniesienie temperatury do 55°C, a następnie
ponowne naciśnięcie przycisku „w górę”. Ograniczenie minimalnej temperatury podłogi stosuje się, gdy chcemy by temperatura podłogi
nie spadła nigdy poniżej żądanej temperatury. Najczęściej jest to wskazane w łazience lub kuchni, gdy podłoga jest pokryta płytkami
ceramicznymi. Można ustawić wartość tej temperatury w zakresie od 5°C do 55°C. Można także wybrać ustawienie OFF (wyłączone)
poprzez wybieranie temp. 5°C i naciśnięcie jeszcze raz przycisk „w dół”. Pamiętaj, że wartość temperatury maksymalnej musi być wyższa
od nastawionej wartości temperatury minimalnej. Temperatury graniczne zaprogramowane na termostacie zegarowym będą obowiązywały
wszystkie termostaty z czujnikiem podłogowym (typ WLTD-19), należące do jego grupy termostatu WLCT.
Typ WLCT
Na wyświetlaczu pokazywana jest maksymalna dopuszczalna
temperatura podłogi .Użyj przycisku „w górę” (△) lub „w dół” (▽)
w celu jej zwiększenia lub zmniejszenia, a następnie zaakceptuj
nowy wybór wciskając przycisk OK (✓). Na wyświetlaczu pojawi
się teraz napis „LoLi”. Naciśnij przycisk OK (✓) aby zaprogramować
temperaturę minimalną. Ustawienie minimalnej, dopuszczalnej
temperatury podłogi. Za pomocą przycisków „w górę” (△) i
„w dół” (▽) aby ustaw żądaną wartość temperatury, a następnie
zaakceptuj wybór przyciskiem OK (✓).
SCAL-wybór sposobu wyświetlania czasu oraz skali temperatury
Istnieje możliwość wyboru skali temperatury w °C, lub w °F, oraz
czasu w formacie 12 lub 24 godzin.
Użyj przycisków “w górę” (△) i “w dół” (▽) by zmienić ustawienia,
a następnie zaakceptuj wybór przyciskiem OK (✓).
Funkcja adaptacyjna (zoptymalizowany start). Dzięki zastosowaniu tej funkcji termostat samodzielnie oblicza, kiedy należy uruchomić
system grzewczy tak, aby osiągnąć wymaganą temperaturę o określonej godzinie. Przykładowo, jeżeli chcemy osiągnąć temperaturę 25°C
o godzinie 7 rano, termostat musi uruchomić system nawet o godzinę wcześniej. Jeżeli funkcja adaptacyjna będzie wyłączona, termostat
rozpocznie uruchamianie systemu o zaprogramowanej godzinie.
}
Naciśnij przycisk “w dół” (▽) aby wybrać pomiędzy ON (włączona) i
OFF (wyłączona).
Naciśnij OK (✓) w celu zaakceptowania.
S. 20
57674-01-08.indd 20
13/02/08 14:27:13
ArEA - strefy
Termostaty/pomieszczenia, które zostały zaprogramowane jako należące do grupy kontrolera zegarowego WLCT, będą zawsze realizowały
temperatury ustawione na termostacie zegarowym. Grupą może być np. pokój dzienny, kuchnia oraz pokój dziecięcy, z wyższymi
temperaturami po południu i wieczorem, oraz niższymi temperaturami w nocy i rano. Każdy termostat posiada swój kanał, określony jako
CH1, CH2 itd. Kanał termostatu określa numer wyjścia na Module Głównym do siłownika termoelektrycznego, który steruje ogrzewaniem w
jego pomieszczeniu.
W systemie może np. pracować termostat w kuchni, sterujący wyjściem nr 4 na Module Głównym, oraz termostat w pokoju dziecięcym
sterujący wyjściem nr 5. Jeżeli w tym przypadku termostat zegarowy WLCT znajdowałby się w pokoju dziennym i sterował wyjściem nr 1
Modułu Głównego, wtedy należy go zaprogramować tak, by kontrolował wyjścia nr 1, 4 i 5. (W każdym z termostatów niezegarowych należy
oprócz tego wybrać kanał jego pracy - opis w instrukcji obsługi czujników).
Aby wprowadzić do termostatu zegarowego WLCT numery termostatów jego grupy, postępuj następująco:
Wybierz submenu ArEA i potwierdź wybór przyciskiem OK (✓) . Na wyświetlaczu pokaże się “CH1”. Wciśnij przycisk OK, a następnie
przycisk “w górę” (△), aby zmienić ustawienie na ON (włączone). Zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Teraz wyświetli się “CH2”. Za pomocą
przycisku “w górę” (△) wybierz kanał 4 (CH4), wciśnij przycisk OK (✓) i również zmień go na ON (“włączony”). Powtórz to samo dla kanału
5 (CH5).
W tej chwili wszystkie trzy termostaty będą pracowały według cykli czasu i temperatur termostatu zegarowego WLCT.
Można zaprogramować w ten sposób do 14-tu kanałów. W systemie może pracować więcej niż tylko jeden termostat zegarowy, a każdy z
nich może mieć swoją własną grupę termostatów pracujących pod jego kontrolą.
Wybierz dla kanałów/pokoi (Ch) ustawienie ON (włączone),
jeżeli powinny realizować cykle czasu i temperatur zaprogramowane na
termostacie zegarowym.
Za pomocą termostatu zegarowego WLCT można kontrolować
maksymalnie 14 pomieszczeń.
ESC - wyjście
Naciśnij przycisk OK (✓) aby zakończyć programowanie i uaktywnić
nowe ustawienia.
p. 21
57674-01-08.indd 21
13/02/08 14:27:14
Powrót do ustawień fabrycznych – termostat programowalny
Naciśnij przycisk oznaczony literą R przez 3 sek. a termostat powróci
do ustawień fabrycznych. Pamiętaj o ustawieniu czasu, dnia tygodnia i
termostatów należących do strefy.
4 zmiany temperatury na dobę
Dzień 1-5
Czas
Ustawienia
własne
Temperatura
Typ WLCT
06:00
21˚C
08:00
19˚C
16:00
22˚C
22:30
17˚C
Ustawienia
własne
Grupa
Pomieszczenie
Ch 1
wyłączony
Ch 2
wyłączony
Ch 3
wyłączony
Ch 4
Ch 5
wyłączony
(wy czony)
wyłączony
Ch 6
wyłączony
Ch 7
wyłączony
Ch 8
wyłączony
Ch 9
wyłączony
Ch 10
wyłączony
Ch 11
wyłączony
Ch 12
wyłączony
Ch 13
wyłączony
Ch 14
wyłączony
Dzień 6-7
Sekwencja
4 zmian
Maksymalna
temp. podłogi
Minimalna temp.
podłogi
Format czasu i
temp.
08:00
22˚C
23:00
17˚C
4:52
27˚C
17˚C
24H,˚C
Wpisz nazwę pomieszczenia w miejsce obok numeru kanału i dopisz „ON”,
jeżeli temperatura w tym pomieszczeniu jest kontrolowana przez termostat
zegarowy.
Przykład
Ch 1
Kuchnia
włączony
Ch 2
Salon
włączony
S. 22
p.
57674-01-08.indd 22
13/02/08 14:27:15
Kontrola ciepłej wody użytkowej
Za pomocą specjalnego termostatu programowalnego typu WLCT2-x9/HW, możliwa jest kontrola
produkcji ciepłej wody użytkowej tak, aby maksymalnie zredukować koszta energii. Czujnik ciepłej wody
użytkowej, podłączony do termostatu, będzie mierzył temperaturę w zasobniku.
•
•
Aby zmienić temperaturę ciepłej wody użytkowej, zmień ustawienia na termostacie WLCT2-x9/HW,
używając przycisków „w górę” i „w dół”.
Tryb 4 zmian temp. na dobę może zostać wykorzystany w celu zredukowania kosztów energii, kiedy
utrzymywanie wysokiej temperatury nie jest konieczne.
Kontrola strefy grzejnikowej:
Typ WLCT
Za pomocą specjalnego termostatu programowalnego typu WLCT2-x9/R, możliwa jest kontrola stref
grzejnikowych, zapewniająca optymalne zużycie energii.Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu,
przesyła sygnał do Modułu Głównego, który następnie odpowiednio kontroluje zawór 2-drożny i aktywuje
kocioł.
•
•
Aby zmienić temperaturę w strefie grzejnikowej, zmień ustawienia na termostacie WLCT2-x9/R,
używając przycisków „w górę” i „w dół”.
Tryb 4 zmian temp. na dobę może zostać wykorzystany w celu zredukowania kosztów energii, kiedy
utrzymywanie wysokiej temperatury nie jest konieczne.
Ogrzewanie 2-sekwencyjne:
Termostat jest używany jako standardowy termostat programowalny WLCT2. Jeśli istnieje taka
konieczność, za pomocą menu serwisowego termostatu WLCT2-x9/2, możliwa jest zmiana ustawień
momentu, w którym dodatkowe źródło ciepła ma zostać uruchomione.
Należy odnaleźć dodatkowe pod-menu oznaczone “2st”.
W tym menu można zmienić następujące parametry:
Temp:
Time:
Jeżeli aktualna temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od wartości temperatury
zaprogramowanej minus ten parametr, dodatkowe źródło ciepła nie zostanie aktywowane.
Ten parametr decyduje o dopuszczalnym okresie czasu, w którym temperatura pomieszczenia
jest niższa od wartości temperatury zaprogramowanej minus parametr określony jako „Temp”
- patrz powyżej.
S. 23
p.
57674-01-08.indd 23
13/02/08 14:27:16
INSTRUKCJE
Termostaty pokojowe Waterline
Ustawienie temperatury w pomieszczeniu
Każda zmiana temperatury na WLM2-1FS i WLM2-3FS powoduje automatycznie zmianę temperatury w pomieszczeniach. Jednakże, każdy
termostat typu WLTA, WLTM lub WLTD ma możliwość indywidualnego doregulowania o 4°C. Regulacja dokonywana jest za pomocą pokrętła
znajdującego się w prawym, dolnym rogu termostatu.
Moduły Główne posiadają fabrycznie zaprogramowane ustawienia temperatury, realizowane przez wszystkie termostaty w systemie. W
przypadku modułów WLM2-1BA i WLB2-3BA, temperatura DZIENNA ustawiona jest na stałym poziomie 21°C, a nocna - 18°C.
W przypadku Modułów Głównych typu WLM2-1FS i WLM2-3FS istnieje możliwość indywidualnej regulacji temperatury DZIENNEJ,
NOCNEJ i ANTYZAMARZANIOWEJ, za pomocą menu na wyświetlaczu. Automatyczna zmiana pomiędzy temperaturą DZIENNĄ i NOCNĄ
dokonywana jest za pomocą zewnętrznego zegara podłączonego do Modułu Głównego lub poprzez termostat programowalny WLCT.
Możliwe jest podłączenie do systemu więcej niż jednego termostatu WLCT które, wraz w własną grupą termostatów pokojowych, realizować
będą indywidualne sekwencje czasowo/temperaturowe. Myriad
Wybieranie trybu pracy termostatu pokojowego
Termostaty typu WLTM-19 oraz WLTD-19 posiadają przełącznik (patrz: rys.4), który służy do ręcznego
wyboru trybu ich pracy. Można wybrać jeden z czterech trybów pracy: Auto, Dzień, Noc, Wyłączony ( OFF).
Rys. 3
BR939A08-pol
Termostaty serii Waterline
Jeżeli termostaty pokojowe typu WLTM lub WLTD zostały włączone do strefy termostatu zegarowego WLCT i równocześnie przełącznik trybu
pracy na tych termostatach jest ustawiony w pozycji AUTO, będą one realizowały temperaturę zaprogramowaną na WLCT, a nie na Module
Głównym. Nadal istnieje możliwość indywidualnego doregulowania o ±4°C.
Przełącznik
trybu pracy
Auto: Termostat realizuje temperaturę ustawioną na Module Głównym, lub jeżeli należy do grupy
termostatów termostatu zegarowego, będzie realizował zaprogramowany na nim cykl czasu i
temperatury.
Dzień: Termostat będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z temperaturą dzienną,
ustawioną na Module Głównym (ustawienie fabryczne 21°C).
Noc: Termostat będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z temperaturą nocną,
ustawioną na Module Głównym (ustawienie fabryczne 18°C).
Pokrętło
regulacji
temp.
OFF: Termostat będzie kontrolował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z temperaturą OFF
ustawioną na Module Głównym (ustawienie fabryczne 5°C). Ten tryb stosuje się jako
“zabezpieczenie przed zamarzaniem”, jeżeli pomieszczenie nie będzie użytkowane przez długi czas.
Termostaty typu WLTM-19 oraz WLTD-19 polecane są szczególnie do pokoi gościnnych oraz do innych rzadko
użytkowanych pomieszczeń, ponieważ pozwalają w prosty sposób zmienić ustawienia automatyczne.
.
S. 24
p.
57674-01-08.indd 24
13/02/08 14:27:17
S. 25
57674-01-08.indd 25
13/02/08 14:27:18
S. 26
57674-01-08.indd 26
13/02/08 14:27:18
OJ ELECTRONICS A/S
OJ ELECTRONICS A/S
STENAGER 13B
UL. ZASPOWA 22/24
DK-6400 SØNDERBORG
92-016 ŁÓDŹ
DENMARK
POLSKA
T.+45 73 12 13 14
T.+48 42 29 96 891
F.+45 73 12 13 13
T. +48 69 82 33 332
[email protected]
F. +48 42 71 01 267
WWW.OJ.DK
[email protected]
WWW.OJELECTRONICS.PL
57674-01-08.indd 27
13/02/08 14:27:19
57674-01-08.indd 28
13/02/08 14:27:19
Opis stref
Przykład
NB
Termostat
Głowice termoelektryczne
/ wyjścia
Strefa
CH 1
1
Kuchnia
3 pętle oznaczone 1,2,3
Z regulacją i min. temp.
podłogi
Poniższa tabela umożliwia wpisanie nazwy strefy, ilości pętli w każdej z nich i rodzaju termostatu kontrolującego tą strefę.
PROSIMY O ZOSTAWIENIE TEJ INSTRUKCJI INWESTOROWI / KLIENTOWI.
Thermostaty
Głowice termostatyczne /
wyjście
CH 1
1
CH 2
2
CH 3
3
CH 4
4
CH 5
5
CH 6
6
CH 7
7
CH 8
8
CH 9
9
CH A
10
CH B
11
CH C
12
CH D
13
CH E
14
CH F
Funkcja specjalna
Strefa
Ilość pętli
Brak
Typ termostatu

Podobne dokumenty