Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem

Komentarze

Transkrypt

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem
Porozumienie o współpracy pomiędzy
Komendantem Centrum Szkolenia Artylerii I Uzbrojenia
Im. gen. J. Bema w Toruniu
a Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
zawarte w Toruniu w dniu 23.11.2011 r.
Niniejszym porozumienie Komendanta Centrum Szkolenia i Uzbrojenia
im. gen. J. Bema w Toruniu płk dypl. Aureliusz CHYLEŃSKI oraz Muzeum
Wojsk Lądowych W Bydgoszczy reprezentowane przez dyrektora ww. Muzeum
dr. Mirosława GIĘTKOWSKIEGO, potwierdzają wolę współpracy na rzecz
obronności
Rzeczypospolitej,
kultywowania
tradycji
wojskowych
i artyleryjskich.
§1
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Muzeum Wojsk Lądowych
zobowiązuje się współpracy w celu:
-kultywowania tradycji oręża polskiego,
-opieki nad miejscami pamięci narodowej związanych z walką o
niepodległość i wolność narodu polskiego,
-prezentowania cnót, godności, honoru żołnierza polskiego, kultywowania
szacunku dla tradycji wojskowych, kształtowania szacunku dla symboli
narodowych i wojskowych, dla munduru oraz ceremoniału wojskowego,
-prezentacji historii artylerii i szkolnictwa artyleryjskiego oraz uzbrojenia,
ich odrębnych tradycji, symboli, osiągnięć i miejsc chwały,
-prezentacji i promocji wojskowej historii miasta Torunia,
-kształtowania postaw patriotycznych i pro obronnych wśród młodzieży
oraz w środowisku lokalnym.
§2
1. Muzeum Wojsk lądowych w Bydgoszczy zobowiązuje się do:
-aktywnych działań mających na celu ciągłą prezentację tradycji walk o
niepodległość Polski, udziału miasta i mieszkańców Torunia w tych działaniach,
prezentowania losów wojennych i służbowych wielkich Polaków, absolwentów
toruńskich uczelni artyleryjskich, żołnierzy i mieszkańców Torunia,
-opieki nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami wojennymi
pomnikami, miejscami walki i bitew,
-organizacji oraz udzielania pomocy przy organizacji uroczystości
wojskowych i patriotycznych, rekonstrukcji i inscenizacji historycznych,
-organizacji badań naukowych, spotkań, prelekcji i konferencji
dotyczących historii wojskowej Torunia i okolic, historii artylerii
szkolnictwa artyleryjskiego oraz uzbrojenia,
-utworzenia na bazie obecnej Sali Tradycji CSAiU oddziału
zamiejscowego Muzeum pod nazwą: Muzeum Artylerii, zgodnie z
Koncepcją rozwoju muzealnictwa wojskowego w latach 2010 – 2018,
zatwierdzoną 01.09.2009 roku do realizacji przez Ministra Obrony
Narodowej i kontynuowania prezentacji historii szkolnictwa
artyleryjskiego w Toruniu w latach 1920 – 2011,
-stałego kontaktu z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
środowiskiem kombatanckim, z którym Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia współpracuje,
-udostępnianie nieodpłatnie ekspozycji muzealnych kadrze, pracownikom
kursantom oraz osobom odwiedzającym CSAiU,
-organizacji przedsięwzięć patriotyczno – dydaktycznych związanych z
obchodami świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości
określonych ceremoniałem wojskowym.
2. W szczególności Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy będzie:
-współpracowało z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu w
zakresie promocji artylerii jako rodzaju wojsk, jej tradycji, historii oraz w
opracowaniu losów absolwentów uczelni artyleryjskiej i szkół uzbrojenia,
-wspólnie z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia historię sprzętu
artyleryjskiego, poligonu toruńskiego, historię wojskową miasta Torunia,
-organizować wspólnie z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
spotkania oraz plenerowe pokazy współczesnego oraz historycznego
sprzętu artyleryjskiego, wystawy historycznej broni i uzbrojenia dla kadry
oraz mieszkańców miasta, realizować inscenizacje historyczne oraz
szkolenia z zakresu tematyki pro obronnej dla zainteresowanych grup,
-prowadzić za zgodą Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, w jego
obiektach, lekcje historii dla młodzieży szkół toruńskich oraz
mieszkańców miasta.
§3
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu udzieli Muzeum
Wojsk Lądowych W Bydgoszczy pomocy w prowadzeniu działalności
statutowej zgodnie z następującymi zasadami:
-do czasu remontu obiektów Muzeum, obecna ekspozycja plenerowa
ciężkiego sprzętu artyleryjskiego, pozostania w dotychczasowym miejscu,
-za utrzymanie porządku i ochronę ekspozycji plenerowej, do czasu jej
przeniesienia, odpowiada CSAiU,
-celem przeprowadzenia remontów i konserwacji sprzętu muzealnego,
CSAiU udostępni pomieszczenia warsztatowe,
-do czasu wykonania remontu pomieszczeń administracyjnych Muzeum
CSAiU udostępni pomieszczenie z dostępem do Internetu,
-bezpłatnie udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do
realizacji celów statutowych oraz przedsięwzięć ujętych w planie
corocznym wspólnych przedsięwzięć,
-wydatki niezbędne do funkcjonowania udostępnionego mienia ponosi
wyłącznie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy,
-wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym mieniu Muzeum
Wojsk Lądowych pokrywa z własnych środków.
§4
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu nie ponosi wobec Muzeum
Wojsk Lądowych odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej i innej za
zdarzenia które wystąpią podczas lub w związku z realizacją porozumienia o
współpracy.
§5
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i sekcja wychowawcza Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu będą uwzględniać do 10 września
każdego roku plan corocznych wspólnych przedsięwzięć, zapewniających ich
koordynację oraz będą dokonywać efektów współdziałania.
§6
Porozumienie o współpracy nie powoduje dodatkowych wydatków dla Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
§7
1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem postanowień
Porozumień będą rozstrzygane przez obie Strony na drodze negocjacji, dążąc do
polubownego ich rozwiązania,
2. We wszystkich sprawach, w których polubownie rozwiązanie nie będzie
możliwe Strony Porozumienia poddadzą problem do rozpoznania przez
właściwy dla Torunia sąd powszechny,
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Wymagają pisemnej formy
pod rygorem nieważności,
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
§8
Porozumienie o współpracy zostaje zawarte na czas nieokreślony z
możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron, z 3 (trzy) miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§9
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
płk dyp. Aureliusz CHYLEŃSKI
Dyrektor
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
dr Mirosław GIĘTKOWSKI