NORMA ZAKŁADOWA ZN-96 TELEKOMUNIKACJA POLSKA

Komentarze

Transkrypt

NORMA ZAKŁADOWA ZN-96 TELEKOMUNIKACJA POLSKA
NORMA ZAKŁADOWA
TELEKOMUNIKACJA
POLSKA
S.A.
Telekomunikacyjne linie kablowe
KABLE
OPTOTELEKOMUNIKACYJNE
JEDNOMODOWE DALEKOSIĘŻNE
Wymagania i badania
ZN-96
TPSA-005
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP .................................................................................................................................. 3
1.1. Przedmiot normy.................................................................................................. 4
1.2. Zakres stosowania normy ................................................................................... 4
1.3. Określenia..........................................................................................................3
2. PODZIAŁ I OZNACZENIE...................................................................................................... 6
3. RODZAJE ŚWIATŁOWODÓW I PROFILE KABLI ................................................................. 6
3.1. Wymagania na światłowody ............................................................................... 6
3.1.1. Wymagania ogólne ............................................................................................ 6
3.1.2. Światłowody optymalizowane dla fali 1310 nm ............................................... 6
3.1.3. Światłowody optymalizowane dla fali 1550 nm .............................................. 7
3.1.4. Wymiary ............................................................................................................ 7
3.2. Profile kabli .......................................................................................................... 7
4. MATERIAŁY ......................................................................................................................... 7
4.1. Światłowody ........................................................................................................ 7
4.2. Elementy wytrzymałościowe ............................................................................. 8
4.3. Elementy wypełniające ośrodek ........................................................................ 8
4.4. Tuba światłowodowa ......................................................................................... 8
4.5. Barwniki do tworzyw .......................................................................................... 8
4.6. Wypełnienie tub .................................................................................................. 8
4.7. Uszczelnienie ośrodka ........................................................................................ 8
4.8. Taśmy obwoju ośrodka....................................................................................... 8
4.9. Polietylen na powłokę i osłony .......................................................................... 8
4.10. Elementy wzmacniające kabel .......................................................................... 9
4.11. Element nośny w kablach samonośnych .......................................................... 9
5. BUDOWA ............................................................................................................................. 9
5.1. Światłowody ........................................................................................................ 9
5.2. Elementy wytrzymałościowe dielektryczne ...................................................... 9
5.3. Tuba światłowodowa.......................................................................................... 9
5.4. Rozeta kablowa................................................................................................... 10
5.5. Uszczelnianie ośrodka ........................................................................................ 10
5.6. Ośrodek kabli....................................................................................................... 10
5.7. Powłoka polietylenowa wewnętrzna i zewnętrzna .......................................... 11
5.8. Tolerancja wymiarów zewnętrznych kabla ....................................................... 11
2
Ustanowiona Zarządzeniem Nr
...........................
jako norma obowiązująca.
Prezesa Zarządu TPSA z dnia .. ..
3
6. WYMAGANIA TECHNICZNE ................................................................................................ 11
6.1. Własności mechaniczne, termiczne i środowiskowe ........................................ 11
6.1.1. Odporność kabla na rozciąganie ...................................................................... 11
6.1.2. Odporność na zgniatanie ................................................................................. 11
6.1.3. Odporność na udar ........................................................................................... 11
6.1.4. Odporność na wielokrotne zginanie ............................................................... 12
6.1.5. Odporność na skręcanie ................................................................................... 12
6.1.6. Odporność na wyciekanie żelu z kabla............................................................ 12
6.1.7. Odporność kabla na cykliczne zmiany temperatury ....................................... 12
6.1.8. Przenikanie wody ............................................................................................. 12
6.1.9. Dopuszczalna temperatura przechowywania, układania i eksploatacji ....... 12
6.2. Własności transmisyjne ...................................................................................... 12
6.2.1. Tłumienność jednostkowa ............................................................................... 12
6.2.2.Zależność tłumienności od długości fali .......................................................... 13
6.2.3. Niejednorodność tłumienności ....................................................................... 13
6.2.4. Stabilność temperaturowa tłumienności ....................................................... 13
6.2.5. Długość fali zerowej dyspersji ......................................................................... 13
6.2.6. Dyspersja chromatyczna światłowodów w kablu.......................................... 13
6.2.7. Długość fali odcięcia światłowodu w kablu .................................................... 13
6.2.8. Odporność na makrozgięcia............................................................................ 13
7. BADANIA.............................................................................................................................. 13
7.1. Homologacja. ....................................................................................................... 13
7.2. Metody badań. .................................................................................................... 14
7.3.Badania pełne ....................................................................................................... 14
7.4. Badania niepełne ................................................................................................. 14
7.5. Zakres badań pełnych ......................................................................................... 14
7.6. Zakres badań niepełnych .................................................................................... 15
7.7. Wielkość i skład partii .......................................................................................... 15
7.8. Liczność i wymiary próbki ................................................................................... 15
7.9. Opis badań ........................................................................................................... 15
7.10. Ocena wyników badań ...................................................................................... 15
8. DOSTAWA GOTOWYCH KABLI ........................................................................................... 15
8.1. Dokumenty dostawy ........................................................................................... 15
8.2. Długości odcinków fabrykacyjnych kabli ........................................................... 16
8.3. Cechowanie ......................................................................................................... 16
8.4. Zakończanie kabli................................................................................................ 16
8.5. Pakowanie, przechowywanie i transport .......................................................... 16
INFORMACJE DODATKOWE ................................................................................................... 17
1. Instytucja opracowująca normę ............................................................................ 17
2. Normy i dokumenty związane ............................................................................... 17
2.1. Normy i dokumenty polskie ................................................................................ 17
2.2. Publikacje IEC. ...................................................................................................... 17
2.3. Zalecenia ITU-T .................................................................................................... 18
Załącznik 1. System oznaczania kabli optotelekomunikacyjnych dalekosiężnych
obowiązujący dostawców kabli dla TPSA..........................................................17
4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy
Przedmiotem niniejszej normy są kable optotelekomunikacyjne ze światłowodami
jednomodowymi (OTKJ), stosowane w sieci telekomunikacyjnej TPSA.
1.2. Zakres stosowania normy
Wymagania normy powinny być stosowane w wytwarzaniu i odbiorze technicznym
kabli oraz w projektowaniu i eksploatacji linii telekomunikacyjnych kablowych,
budowanych z kabli podziemnych zaciąganych do rurociągu kablowego lub do kanalizacji
wtórnej i z kabli nadziemnych (samonośnych).
1.3.Określenia
Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna
optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na
transmisję fali świetlnej.
Światłowód jednomodowy - światłowód, w którym może być transmitowany tylko jeden
mod światłowodowy.
Rdzeń światłowodu - centralnie położona część cylindryczna o współczynniku załamania
światła większym od współczynnika załamania otaczającego go płaszcza.
Płaszcz światłowodu - zewnętrzna warstwa otaczająca rdzeń światłowodu o
współczynniku załamania światła mniejszym od współczynnika załamania rdzenia.
Pokrycie pierwotne światłowodu - warstwa lub kilka warstw nakładanych bezpośrednio
na płaszcz światłowodu w procesie jego wyciągania, zabezpieczających włókno przed
szkodliwym wpływem otoczenia.
Warstwa buforowa - pokrycie pośrednie, nałożone na pokrycie pierwotne światłowodu,
zapobiegające powstawaniu mikrozgięć w światłowodzie.
Pokrycie wtórne światłowodu - zewnętrzna warstwa ochronna, otaczająca światłowód w
pokryciu pierwotnym, mająca na celu wzmocnienie mechaniczne światłowodu i
dodatkowe zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem otoczenia.
Ścisła tuba - pokrycie wtórne światłowodu przylegające ściśle do pokrycia pierwotnego
bądź nałożone na warstwę buforową.
Luźna tuba - pokrycie wtórne światłowodu, luźne, wykonane w postaci elastycznej rurki,
w której włókno ma duży stopień swobody.
Pęczek światłowodowy - kilka (zwykle 2 do 10) światłowodów zawartych w luźnej
tubie.
Element wytrzymałościowy kabla - element ośrodka kabla zwiększający jego odporność
na działanie sił zewnętrznych, głównie rozciągających.
Element nośny - element wytrzymałościowy stosowany w kablach samonośnych. W
kablach samonośnych ósemkowych znajduje się on na zewnątrz ośrodka kabla.
Rozeta - profilowany element konstrukcyjny ośrodka kabla w postaci pręta wytłoczonego
na elemencie wytrzymałościowym kabla, zawierający na swej zewnętrznej powierzchni
symetrycznie rozmieszczone rowki (zwykle w liczbie 10) o kształcie trapezowym lub
litery V, przebiegające wzdłuż linii tworzącej spiralnej ze skokiem systematycznym lub
skokiem zmiennym S-Z. W rowkach umieszczane są, w procesie produkcji kabla,
światłowody w pokryciu pierwotnym.
Mod światłowodowy - pojedynczy rodzaj drgań elektromagnetycznych z zakresu
optycznego wzbudzany w światłowodzie.
Długość fali odcięcia - graniczna długość fali świetlnej dla danego światłowodu,
powyżej której światłowód staje się światłowodem jednomodowym.
5
Dyspersja jednostkowa światłowodu - właściwość światłowodu określająca wielkość
poszerzenia impulsu optycznego przez światłowód na jednostkę szerokości
spektralnej przesyłanego światła oraz na jednostkę długości światłowodu.
Szerokość pasma przenoszenia światłowodu - częstotliwość sygnału elektrycznego
modulującego falę świetlną i wywołująca 3 dB spadek mocy optycznej na wyjściu
światłowodu w stosunku do składnika światła niemodulowanego.
Tłumienność jednostkowa światłowodu - wielkość określająca zmniejszenie się mocy
sygnału optycznego po przejściu przez światłowód o długości 1 km.
Współczynnik wydłużenia optycznego - stosunek długości optycznej światłowodu,
mierzonej przy pomocy reflektometru, do fizycznej długości odcinka kabla
zawierającego ten światłowód.
Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierający światłowody do transmisji
sygnałów telekomunikacyjnych.
Kabel (OTK) tubowy
- kabel optotelekomunikacyjny, zawierający w ośrodku
światłowody w pokryciu wtórnym w postaci luźnych tub skręconych wokół elementu
wytrzymałościowego albo też zawierający tubę centralną z umieszczonymi w niej
światłowodami w pokryciu pierwotnym.
Kabel (OTK) rozetowy - kabel optotelekomunikacyjny zawierający w ośrodku
światłowody w pokryciu pierwotnym umieszczone w rowkach jednej lub kilku rozet.
Kabel (OTK) wzmocniony - kabel optotelekomunikacyjny o konstrukcji wzmocnionej
oplotem z włókien aramidowych.
Kabel (OTK) samonośny - kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do budowy
nadziemnych linii optotelekomunikacyjnych, na podbudowie telekomunikacyjnej lub
energetycznej, o profilu okrągłym lub ósemkowym.
Kabel (OTK) ziemny - kabel optotelekomunikacyjny zastosowany do budowy linii w
kanalizacji wtórnej lub w rurociągach kablowych, poza terenem budynków
telekomunikacyjnych.
Kabel (OTK) stacyjny - kabel optotelekomunikacyjny stosowany w obiektach stacyjnych.
Kabel zawiera jeden lub większą liczbę światłowodów w tubach ścisłych, elementy
wzmacniające oraz powłokę z materiału trudnopalnego.
Kabel (OTK) dielektryczny - kabel optotelekomunikacyjny nie zawierający elementów
metalowych.
Sznur optyczny zakończeniowy (pigtail) - krótki odcinek jednowłóknowego kabla
stacyjnego zakończony tylko z jednego końca wtykiem (półzłączką).
Sznur optyczny łączeniowy (patchcord) - krótki odcinek jednowłóknowego kabla
stacyjnego zakończony obustronnie wtykami (półzłączkami), służący do połączenia
urządzeń tele-transmisyjnych z przełącznicą światłowodową lub z przyrządami
pomiarowymi.
Pozostałe określenia - wg PN/T-01002.
6
2. PODZIAŁ I OZNACZENIE
Podstawowe rodzaje i symbole kabli optotelekomunikacyjnych podano w tablicy 1.
Tablica 1
Symbol kabla
Nazwa
kabla
1
2
Optotelekomunikacyjny (OT) kabel (K) z ośrodkiem tubowym (t),
w powłoce polietylenowej (X), dielektryczny (d)
XOTKctd
Optotelekomunikacyjny (OT) kabel (K) z ośrodkiem tubowym w
postaci centralnej tuby (ct), w powłoce polietylenowej (X),
dielektryczny (d)
XxOTKtdD
Optotelekomunikacyjny (OT) kabel (K) z ośrodkiem tubowym (t),
(OTK-wzmocniony) w powłoce polietylenowej (X) z powłoką wewnętrzną (x),
dielektryczny (d), wzmocniony (D)
XOTKtdn8
Optotelekomunikacyjny (OT) kabel (K) z ośrodkiem tubowym (t),
(XOTKtdno)
w powłoce polietylenowej (X), dielektryczny (d), samonośny (n),
(OTK-samonośny) ósemkowy (8) lub okrągły (o)
XOTKtd
Dopuszcza się inne rodzaje kabli optotelekomunikacyjnych dielektrycznych o nie
gorszych właściwościach.
Do symbolu kabla należy dodać znaki określające rodzaj światłowodu, np. J jednomodowy
wg G.652 lub Jp - światłowód o przesuniętej charakterystyce
dyspersji wg G.653, oraz liczbę światłowodów, np. 32.
System oznaczania kabli optotelekomunikacyjnych obowiązujący dostawców kabli dla
TPSA zawarty jest w załączniku 1 do normy.
Przykład 1 oznaczania kabla: XOTKtd32J - optotelekomunikacyjny (OT) kabel (K)
z ośrodkiem tubowym (t), w powłoce polietylenowej (X), dielektryczny (d), zawierający
32 światłowody jednomodowe (32J).
Przykład 2 oznaczania kabla: XOTK td 24J +8Jp - optotelekomunikacyjny (OT) kabel (K)
z ośrodkiem tubowym (t), w powłoce polietylenowej (X), dielektryczny(d), zawierający
24 światłowody jednomodowe (24J) i 8 światłowodów jednomodowych o przesuniętej
charakterystyce dyspersji (8Jp).
3. RODZAJE ŚWIATŁOWODÓW I PROFILE KABLI
3.1. Wymagania na światłowody
3.1.1. Wymagania ogólne
Kable powinny zawierać światłowody jednomodowe (J) lub jednomodowe o
przesuniętej charakterystyce dyspersji (Jp), nadające się do transmisji sygnałów w obu
oknach transmisyjnych, tj. przy znamionowych długościach fal 1310 nm i 1550 nm.
Światłowody powinny być optymalizowane dla jednej z tych fal.
3.1.2. Światłowody optymalizowane dla fali 1310 nm
7
Światłowody te są przeznaczone w szczególności dla transmisji przy znamionowej
długości fali 1310 nm, ale mogą też być stosowane dla fali 1550 nm. Parametry tego
światłowodu powinny odpowiadać zaleceniu ITU-T G.652. Wymiary geometryczne
powinny odpowiadać podanym w tablicy 2. Odchylenie średnicy pola modów od wartości
nominalnej nie może przekraczać +10%. Wartość ta powinna być stała w wąskich
granicach tolerancji we wszystkich kablach dostarczanych dla danej linii.
Nominalna średnica pola modów powinna wynosić:
a) 9 ###m dla światłowodów z depresją profilu na granicy rdzenia i
płaszcza
(o profilu obniżonym),
b) 10 ###m dla światłowodów skokowych standardowych (o profilu
nieobniżonym).
Tłumienność jednostkowa światłowodu powinna być zgodna z 6.2.1-a).
Długość fali zerowej dyspersji ###o powinna być zgodna z 6.2.5-a).
Długość fali odcięcia światłowodu w kablu ###cc powinna być zgodna z 6.2.7.
Dyspersja chromatyczna światłowodów w kablu powinna odpowiadać wartościom
podanym
w 6.2.6.-a).
Pozostałe wymagania powinny być zgodne z 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 i 6.2.8.
3.1.3. Światłowody optymalizowane dla fali 1550 nm
Światłowody te są przeznaczone w szczególności dla transmisji przy znamionowej
długości fali 1550 nm, ale mogą też być stosowane dla fali 1310 nm. Parametry tego
światłowodu z przesuniętą dyspersją powinny odpowiadać zaleceniu ITU-T G.653.
Wymiary geometryczne powinny odpowiadać podanym w tablicy 2. Odchylenie
średnicy pola modów od wartości nominalnej nie może przekraczać +10%. Wartość ta
powinna być stała w wąskich granicach tolerancji we wszystkich kablach dostarczanych
dla danej linii.
Tłumienność jednostkowa światłowodu powinna być zgodna z 6.2.1-b).
Długość fali zerowej dyspersji ###o powinna być zgodna z 6.2.5-b).
Długość fali odcięcia ###cc dla bezpiecznej transmisji przy fali 1550 nm powinna być
dla kabla światłowodowego zgodna z p. 6.2.7.
Dyspersja chromatyczna światłowodów w kablu powinna być zgodna z 6.2.6-b).
Pozostałe wymagania powinny być zgodne z 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 i 6.2.8.
3.1.4. Wymiary
Wymiary - wg tablicy 2.
3.2. Profile kabli
Zaleca się stosowanie kabli o liczbie włókien od 6 do 32. Dopuszcza się stosowanie w
kablu liczby światłowodów większej od 32.
Nie dopuszcza się umieszczania w jednym kablu światłowodów tego samego rodzaju
pochodzących od różnych producentów, dopuszcza się natomiast w jednym kablu
światłowody z przesuniętą i nie przesuniętą charakterystyką dyspersji, z tym że w każdej
jednostce (tubie) muszą się znajdować wyłącznie światłowody jednego rodzaju.
4. MATERIAŁY
4.1. Światłowody
Światłowody powinny mieć rdzeń i płaszcz ze szkła kwarcowego.
8
Światłowody powinny być w pokryciu pierwotnym. Powierzchnia pokrycia
pierwotnego powinna być gładka i śliska, zapewniająca swobodne przemieszczanie się
światłowodów w tubie.
Pokrycie pierwotne powinno być jednowarstwowe lub wielowarstwowe, ściśle
przylegające do płaszcza. Sposób usuwania pokrycia pierwotnego powinien być
wskazany przez wytwórcę światłowodów, z tym że powinno być ono usuwalne w sposób
wyłącznie mechaniczny. Tłumienie "maksimum" wodnego światłowodu: tłumienność
jednostkowa dla fali 1383 +3 nm powinna być mniejsza od 3 dB/km.
Pokrycie pierwotne światłowodów powinno być kolorowane, jeżeli w tubie znajduje
się więcej niż jeden światłowód.
Do kolorowania należy stosować następujące kolory podstawowe: czerwony, zielony,
niebieski, biały, fioletowy i pomarańczowy, z dopuszczeniem stosowania dodatkowo
kolorów żółtego, czarnego, popielatego, brązowego, jasnobłękitnego (akwa) i różowego.
4.2. Elementy wytrzymałościowe
Elementy powinny być wykonane z materiałów dielektrycznych.
4.3. Elementy wypełniające ośrodek
Elementy powinny być z poliamidu, polietylenu lub z innych materiałów o nie gorszych
własnościach.
4.4. Tuba światłowodowa
Pokrycie wtórne światłowodu w postaci luźnej tuby powinno być wykonane: w wersji
dwuwarstwowej - warstwa wewnętrzna z poliamidu, warstwa zewnętrzna z poliestru
(PBT), w wersji jednowarstwowej - z poliestru (PBT) lub polipropylenu (PP). W wypadku
tub centralnych grubościennych dopuszcza się stosowanie polietylenu (HDPE lub MDPE)
lub innych materiałów o nie gorszych własnościach.
Luźna tuba, nacięta ostrym narzędziem, powinna dać się złamać bez narażenia
światłowodów.
4.5. Barwniki do tworzyw
Do barwienia tworzyw należy stosować pigmenty dające wyraźne i trwałe
zabarwienie. Barwniki nie powinny wpływać degradująco na światłowody i ich pokrycie.
4.6. Wypełnienie tub
Wypełnienie powinno być wykonane z żelu hydrofobowego o własnościach
tiksotropowych. Żel nie powinien wpływać degradująco na materiały bezpośrednio z nim
się stykające oraz powinien być łatwo usuwalny, a ponadto nie mieć przykrego zapachu
ani własności toksycznych i żrących.
4.7. Uszczelnienie ośrodka
Uszczelnienie powinno być wykonane z żelu petrolowego dobrze przerafinowanego.
Żel nie powinien zawierać dodatków o małym ciężarze cząsteczkowym, dostrzegalnych
zanieczyszczeń ani wody i nie powinien mieć tendencji do rozwarstwiania się. Ponadto nie
powinien wpływać degradująco na materiały z nim się stykające, jak też nie powinien mieć
przykrego zapachu ani własności toksycznych i żrących.
4.8. Taśmy obwoju ośrodka
Taśmy powinny być niehigroskopijne, wykonane z poliestrów, poliolefin, z papieru
impregnowanego lub włókniny.
Dopuszcza się stosowanie taśm wzdłużnie uszczelniających kabel.
4.9. Polietylen na powłokę i osłony
9
Polietylen powinien być czarny, stabilizowany dodatkiem minimum 2% sadzy, o dużej
gęstości (HDPE). Powłoki trudnopalne powinny spełniać wymagania wg IEC 331, cz.1.
Polietylen na powłokę wewnętrzną może być rodzaju LDPE lub MDPE.
4.10. Elementy wzmacniające kabel
Elementy powinny być wykonane z włókien aramidowych lub innych o nie gorszych
własnościach. Nie dopuszcza się stosowania luźnych włókien szklanych nie zespojonych.
4.11. Element nośny w kablach samonośnych
Element powinien być z materiału dielektrycznego o wytrzymałości zapewniającej
zawieszenie kabla na podbudowie telekomunikacyjnej lub energetycznej w liniach o
napięciu znamionowym do 1 kV oraz na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian
budynków i innych budowli.
Kable samonośne przeznaczone do zawieszania na liniach energetycznych o napięciu
wyższym od 1 kV powinny być indywidualnie dostosowane wytrzymałościowo do długości
przęseł linii.
5. BUDOWA
5.1. Światłowody
Światłowody jednomodowe stosowane w kablach optotelekomunikacyjnych powinny
mieć rdzeń i płaszcz wg p. 4.1.
Wymiary geometryczne światłowodów powinny być zgodne z tablicą 2.
Tablica 2
Parametr
Średnica pola modu (wg definicji Petermana II)
Średnica płaszcza
Niecentryczność pola modu
Eliptyczność płaszcza
Średnica pokrycia pierwotnego
Średnica pokrycia pierwotnego po barwieniu
Jed- Bez przesuniętej Z przesuniętą
nostka dyspersji
dyspersją
9 do 10 +10%
7 do 8,3 +10%
###m
dla 1310 nm
dla 1550 nm
125 +2
125 +2
m
<1
<1
m
%
<2
<2
250 +15
250 +15
###m
250+50/-15
250+50/-15
###m
5.2. Elementy wytrzymałościowe dielektryczne
Elementy powinny być wykonane na bazie włókna szklanego modyfikowanego lub
włókna aramidowego, impregnowanego żywicą poliestrową, epoksydową lub z innych
materiałów o nie gorszych własnościach.
W kablu o konstrukcji “centralnej tuby” elementy wytrzymałościowe mogą być
rozmieszczone symetrycznie (wtopione) w powłoce kabla.
5.3. Tuba światłowodowa
10
Tuba jedno- lub dwuwarstwowa powinna być wykonana przez wytłoczenie w taki
sposób, aby jej ścianki były równe i gładkie w celu umożliwienia swobodnego
przemieszczania się światłowodów wewnątrz tuby.
W tubie wypełnionej żelem o własnościach tiksotropowych może być umieszczony
jeden lub więcej światłowodów. Światłowody znajdujące się w jednej tubie powinny być
wyróżnione barwami.
Grubość ścianki tuby i jej średnica zewnętrzna powinny być zgodne z wymaganiami na
poszczególne rodzaje kabli. Grubość ścianki tuby nie powinna być mniejsza od 0,2 mm.
Średnica wewnętrzna tuby powinna być taka, aby nie występowały naprężenia
mechaniczne światłowodów powodujące zmiany ich własności transmisyjnych.
W celu rozróżnienia, tuby powinny być barwione wg następującego kodu: czerwona licznikowa, niebieska - kierunkowa, pozostałe - dowolne z wyjątkiem czerwonej i
niebieskiej.
5.4. Rozeta kablowa
Rozeta powinna być
wykonana w postaci profilowanego elementu przez
wytłoczenie na centralnym elemencie wytrzymałościowym. Wyżłobienia znajdujące się na
obwodzie rozety powinny być ułożone śrubowo z zachowaniem odpowiedniego skoku na
całej długości rozety. Kształt rowków, stopień gładkości powierzchni oraz skok powinny
być takie, aby przy właściwym ułożeniu światłowodów nie występowały naprężenia
mechaniczne powodujące zmianę ich własności transmisyjnych.
W celu umożliwienia rozróżnienia światłowodów w rozecie krawędzie rowka
licznikowego i kierunkowego rozety należy barwić. Liczenie światłowodów rozpoczyna
się od światłowodu umieszczonego w rowku, którego obie krawędzie są barwione.
Kierunek liczenia wskazuje rowek, którego tylko jedna krawędź jest kolorowana.
Liczba rowków oraz wymiary rozety powinny być zgodne z wymaganiami na
poszczególne rodzaje kabli.
W jednym rowku rozety może znajdować się od 1 do 3 włókien światłowodowych w
pokryciu pierwotnym. Liczba światłowodów umieszczonych w każdym rowku powinna
być zgodna z wymaganiami na poszczególne rodzaje kabli.
W wypadku, gdy w jednym rowku ułożonych jest więcej niż 1 światłowód, ich pokrycie
pierwotne powinno być zabarwione w sposób umożliwiający ich identyfikację.
Wszystkie rowki rozety powinny być wypełniane szczelnie żelem tiksotropowym.
Rozeta ze światłowodami powinna być owinięta ściśle dwiema taśmami
niehigroskopijnymi w sposób zapewniający ciągłość owinięcia. Na obwoju z taśm może
być wytłoczona na rozecie powłoka polietylenowa lub polipropylenowa o grubości około
0,3 mm.
Przykład oznaczania kabla z zastosowaniem rozety: XOTKrd 24J.
5.5. Uszczelnianie ośrodka
Uszczelnienie powinno być wykonane w sposób gwarantujący wodoszczelność
wzdłużną kabla. Dopuszcza się stosowanie wypełniania ośrodka kabla żelem
hydrofobowym lub poprzez zastosowanie materiałów absorbujących wodę, blokujących
dostęp wilgoci do ośrodka kabla.
5.6. Ośrodek kabli
Ośrodek powinien mieć budowę tubową, składającą się z jednej, kilku lub kilkunastu
tub skręconych wokół centralnego elementu wytrzymałościowego. Dopuszcza się
budowę tubową z jedną tubą umieszczoną wzdłuż osi kabla (centralna tuba), jak też
budowę rozetową.
11
Zamiast tub ośrodek może zawierać elementy wypełniające w postaci prętów z
materiałów wg p. 4.3 o średnicy zbliżonej do średnicy tub.
Na ośrodek powinny być nałożone wzdłużnie lub spiralnie taśmy obwojowe zgodnie z
p. 4.8. Wymiary ośrodka powinny być zgodne z wymaganiami na poszczególne rodzaje
kabli. Liczba światłowodów - wg p. 3.2.
5.7. Powłoka polietylenowa wewnętrzna i zewnętrzna
Powłoka powinna być wykonana przez wytłoczenie i nie powinna wykazywać pęknięć,
porów, wgniotów i pęcherzy widocznych nie uzbrojonym okiem. Grubość znamionowa
powłoki powinna być zgodna z wymaganiami wytwórni na poszczególne rodzaje kabli, a
dopuszczalne ujemne odchyłki grubości powłoki nie powinny przekraczać 0,1 mm + 15%
grubości znamionowej, z tym że minimalna grubość powłoki zewnętrznej wynosi 0,9 mm.
Dodatnich odchyłek nie normalizuje się, z wyjątkiem kabli samonośnych.
Kable liniowe wykorzystywane do wprowadzenia do budynków (bez dodatkowego
zabezpieczenia) powinny mieć powłokę z materiałów trudnopalnych, nie
rozprzestrzeniających płomieni.
5.8. Tolerancja wymiarów zewnętrznych kabla:
a) tolerancja średnicy zewnętrznej kabla w odniesieniu do średnicy nominalnej powinna
wynosić +10%,
b) eliptyczność średnicy zewnętrznej kabla nie może przekraczać 10%.
6. WYMAGANIA TECHNICZNE
6.1. Własności mechaniczne, termiczne i środowiskowe
6.1.1. Odporność kabla na rozciąganie
Próbka kabla o długości nie mniejszej niż 50m, poddana działaniu siły rozciągającej
równej dwukrotnemu ciężarowi 1 km kabla w ciągu 15 minut, nie może wykazywać
wzrostu tłumienności jednostkowej, monitorowanej na fali 1550 nm, o więcej niż 0,1
dB/km.
Po ustąpieniu działania przyłożonej siły tłumienność jednostkowa musi powrócić do
wartości początkowej, a powłoka kabla nie może ulec uszkodzeniu. Dokładność pomiaru
nie powinna być gorsza od 0,05dB.
Długość próbki wynosząca 50 m jest długością minimalną. Należy dążyć do stosowania
przy badaniach próbek o większych długościach.
Dla kabla o liczbie włókien do 12 należy do pomiaru wszystkie włókna połączyć
szeregowo, a przy liczbie włókien większej od 12 należy do pomiaru tworzyć grupy
połączone szeregowo o liczbie włókien nie mniejszej od 12, biorąc światłowody z co
najmniej 2 tub. Pętla pomiarowa (długość połączonych światłowodów w rozciąganym
odcinku kabla) powinna wynosić co najmniej 500 m.
Wymagania p. 6.1.1 dotyczą kabli o liczbie włókien do 32.
6.1.2. Odporność na zgniatanie
Po poddaniu kabla działaniu siły zgniatającej o wartości 1500 N w czasie 15 minut nie
powinno wystąpić pęknięcie światłowodu bądź uszkodzenie powłoki widoczne okiem
nieuzbrojonym. Tłumienność żadnego światłowodu mierzona dla fali
1550 nm nie
może wzrosnąć więcej niż o 0,05 dB. Próbę należy przeprowadzić w 3 miejscach
oddalonych od siebie o co najmniej 0,5 m. Próbę należy przeprowadzać na odcinku kabla
o długości 100 m za pomocą elementu o zaokrąglonych brzegach.
6.1.3. Odporność na udar
12
Po poddaniu kabla trzykrotnemu (każdy w odległości 500 mm od poprzedniego)
udarowi o energii 5 Nm każdy, przy promieniu wyokrąglenia bloku udarowego
10 mm,
nie powinno wystąpić pęknięcie światłowodu bądź uszkodzenie powłoki widoczne
okiem nieuzbrojonym, a tłumienność żadnego światłowodu nie może wzrosnąć więcej niż
o 0,05dB dla fali 1550 nm.
6.1.4. Odporność na wielokrotne zginanie
Po poddaniu kabla obciążonego siłą 100 N co najmniej 100 cyklom zginania o kąt
+900 na promieniu równym 20-krotności jego średnicy nie powinno wystąpić uszkodzenie
powłoki bądź elementów kabla.
6.1.5. Odporność na skręcanie
Po poddaniu próbki kabla o długości 1 m obciążonego siłą 100 N pięciu cyklom
skręcania o kąt +360o nie powinno wystąpić uszkodzenie powłoki, a przyrost
tłumienności każdego światłowodu w kablu nie powinien przekroczyć 0,05 dB dla fali
1550 nm.
6.1.6. Odporność na wyciekanie żelu z kabla
Badanie należy wykonywać na 5 próbkach kabla o długości 30 cm, zawieszonych
pionowo w komorze klimatycznej w temperaturze +60###C. Dolne części kabli powinny
być pozbawione powłok na długości 8 cm. Wymaga się, aby co najmniej z 4 próbek nie
spadła ani jedna kropla żelu, a z 1 próbki dopuszcza się spadnięcie 1 kropli żelu. Czas
trwania próby wynosi 24 h.
6.1.7. Odporność kabla na cykliczne zmiany temperatury
Po poddaniu próbki kabla o długości co najmniej 1 km przemiennemu oddziaływaniu
temperatur -40o ### +70oC tłumienność monitorowanego odcinka nie może wzrosnąć
więcej niż o 0,1 dB/km, a po ustąpieniu działania zmian temperatury musi powrócić do
wartości początkowej, z odchyłką mniejszą od +0,05 dB/km. Minimalny czas
oddziaływania temperatury ekstremalnej wynosi 12 godzin, a minimalne nachylenie
zmiany temperatury 20oC/h. Wykonuje się co najmniej dwa pełne cykle badań dla obu
długości fal, tj. 1300 nm i 1550 nm. Dla kabli zawierających do 16 włókien należy mierzyć
tłumienność wszystkich włókien, a dla kabli o liczbie włókien większej od 16 - co najmniej
16 włókien, branych ze wszystkich tub lub rowków rozety.
6.1.8. Przenikanie wody
Próbka kabla o długości 1 m, ułożona poziomo i poddana działaniu słupa wody o
wysokości 1 m w czasie 24 h, nie powinna przepuszczać wody.
6.1.9. Dopuszczalna temperatura przechowywania, układania i eksploatacji
a) temperatura przechowywania od -40oC do +70oC,
b) temperatura układania od - 5oC do +55oC,
c) temperatura eksploatacji od -30oC do +60oC (-400C do +700C dla kabli samonośnych),
d) temperatura eksploatacji odkrytych odcinków linii od -40oC do +70oC.
6.2. Własności transmisyjne
6.2.1. Tłumienność jednostkowa
Tłumienność wszystkich światłowodów powinna wynosić:
a) dla światłowodów bez przesuniętej dyspersji:
13
nie więcej niż 0,40 dB/km dla
nie więcej niż 0,25 dB/km dla
b) dla światłowodów z przesuniętą dyspersją:
nie więcej niż 0,45 dB/km dla
nie więcej niż 0,25 dB/km dla
### = 1310 nm,
### = 1550 nm,
### = 1310 nm,
### = 1550 nm.
6.2.2.Zależność tłumienności od długości fali
Wg pomiarów technicznych:
a) światłowody bez przesuniętej dyspersji - tłumienność dla fal z zakresu 1285 - 1330 nm
nie może być większa o więcej niż 0,1 dB / km od tłumienności dla fali 1310 nm;
b) światłowody z przesuniętą dyspersją - tłumienność dla fal z zakresu 1525 - 1575 nm nie
może być większa o więcej niż 0,05 dB/ km od tłumienności dla fali 1550 nm.
6.2.3. Niejednorodność tłumienności
Badany reflektometrem odcinek fabrykacyjny kabla nie może wykazywać skokowych
zmian tłumienności większych od 0,1 dB w obu oknach transmisyjnych dla impulsu o
długości 0,1 s.
6.2.4. Stabilność temperaturowa tłumienności
Dla światłowodów w pokryciu pierwotnym, nieokablowanych, powinna wynosić mniej
niż
0,1 dB/km w zakresie temperatur od -40o C do +70o C dla fal 1310 i 1550
nm.
6.2.5. Długość fali zerowej dyspersji
Powinna ona wynosić:
a) 1300 nm < ###o < 1325 nm dla światłowodów bez przesuniętej dyspersji,
b) 1535 nm < ###o < 1575 nm dla światłowodów z przesuniętą dyspersją.
6.2.6. Dyspersja chromatyczna światłowodów w kablu:
a) dla światłowodów bez przesuniętej dyspersji powinna być mniejsza od 3,5 ps/nm ###
km w zakresie 1285-1330 nm oraz mniejsza od 20 ps/nm.km w zakresie 1525-1575 nm,
b) dla światłowodów z przesuniętą dyspersją powinna być mniejsza od 27 ps/nm ### km
w
zakresie 1525 - 1575 nm oraz mniejsza od 25 ps/nm km w
zakresie 1285 - 1330 nm.
6.2.7. Długość fali odcięcia światłowodu w kablu
###cc powinna być mniejsza od 1260 nm.
6.2.8. Odporność na makrozgięcia
Odporność powinna być taka, aby wzrost tłumienia światłowodu dla fali o długości
1550 nm po nawinięciu 100 zwojów światłowodu w pokryciu pierwotnym na wałek o
średnicy 75 mm był mniejszy od 0,1 dB, albo po nawinięciu 1 zwoju na wałek o średnicy
37,5 mm był mniejszy od 0,5 dB.
7. BADANIA
7.1. Homologacja
14
Kable optotelekomunikacyjne stosowane do budowy linii optotelekomunikacyjnych
TPSA muszą mieć aktualnie ważne świadectwo homologacji Ministerstwa Łączności.
7.2. Metody badań
Badanie kabli optotelekomunikacyjnych w zakresie własności optycznych,
transmisyjnych, mechanicznych i klimatycznych należy przeprowadzać wg warunków
technicznych producenta uzgodnionych z Biurem Systemów Telekomunikacyjnych
Zarządu TPSA.
7.3.Badania pełne
Badania te umożliwiają wyczerpującą ocenę budowy, jakości stosowanych
materiałów i wykonania kabla. Powinny być one wykonywane przy zakupie nowego typu
kabla oraz przy każdej zmianie stosowanych materiałów i metod technologicznych, przy
badaniach typu, jak również przy okresowej kontroli produkcji, która powinna być
wykonywana co najmniej raz na rok. Zakres badań pełnych obejmuje sprawdzenie
wymagań opisanych w rozdz. 6. Pełne badania przeprowadza się u producenta kabla przy
udziale osób wyznaczonych przez Biuro Systemów Telekomunikacyjnych Zarządu TP SA
oraz instytucji prowadzącej badania homologacyjne.
7.4. Badania niepełne
Badania te umożliwiają sprawdzenie, czy przy wykonywaniu kabla nie popełniono
przypadkowych błędów. Powinny być one wykonywane przy bieżącej kontroli produkcji
oraz przy ewentualnych badaniach technicznych poprzedzających odbiór z udziałem
przedstawiciela zamawiającego, jak też przy odbiorach.
7.5. Zakres badań pełnych
Powinien on obejmować badania wg programu badań pełnych obejmującego
sprawdzenie:
a) tłumienności optycznej
wg IEC 793-1-C1,
b) dyspersji chromatycznej
IEC 793-1-C5,
c) średnicy pola modów
wg IEC 793-1-C6,
d) długości fali odcięcia
wg IEC 793-1-C7,
e) odporności na rozciąganie
wg IEC 794-1-E1,
f) odporności na zgniatanie
wg IEC 794-1-E3,
g) odporności na zginanie
wg IEC 794-1-E6,
h) odporności na skręcanie
wg IEC 794-1-E7,
i) odporności na udary mechaniczne
IEC 794 -1-E,
j) odporności na zmiany temperatury
IEC 794-1-F1,
k) odporności na wzdłużne przenikanie wody
794-1-F5.
wg
wg
wg
wg IEC
15
7.6. Zakres badań niepełnych
Jest on ograniczony do:
a) oględzin i sprawdzenia kompletności wykonania, z pomiarem średnicy zewnętrznej i
eliptyczności kabla,
b) sprawdzenia ciągłości optycznej i tłumienności jednostkowej dla obu długości fal,
tj. 1310 nm i 1550 nm.
7.7. Wielkość i skład partii
Za partię uważa się nie więcej niż 20 odcinków fabrykacyjnych kabli tego samego
rodzaju.
7.8. Liczność i wymiary próbki
Do badań pełnych okresowych należy pobrać z bieżącej produkcji 3 odcinki
fabrykacyjne kabli tego samego rodzaju o dowolnej liczbie światłowodów. Z każdego
odcinka fabrykacyjnego należy pobrać do poszczególnych badań próbki o liczności
podanej w warunkach technicznych producenta. Badaniom niepełnym wykonywanym
podczas bieżącej kontroli produkcji należy poddać wszystkie odcinki fabrykacyjne
wchodzące w skład odbieranej partii. Badaniom niepełnym poprzedzającym odbiór partii
z udziałem przedstawiciela zamawiającego należy poddać jeden odcinek fabrykacyjny
kabla, wybrany losowo.
7.9. Opis badań
Badania wg warunków technicznych producenta uzgodnionych z Biurem Systemów
Telekomunikacyjnych Zarządu TP SA.
7.10. Ocena wyników badań
Partię należy uznać za odpowiadającą wymaganiom normy, jeżeli wszystkie badania
wymienione w p. 7.3, 7.4, 7.5 i 7.6 dały wyniki dodatnie. W wypadku chociażby jednego
wyniku ujemnego badania należy powtórzyć pobierając podwójną liczbę próbek i poddać
je tym badaniom, których wyniki były uprzednio ujemne. W wypadku powtórnego ujemnego wyniku partię kabli należy uznać za nie odpowiadająćą wymaganiom normy.
8. DOSTAWA GOTOWYCH KABLI
8.1. Dokumenty dostawy
Dla każdego bębna powinna być podana metryka określająca:
a) typ kabla,
b)
liczbę i rodzaj włókien,
c) producenta włókien,
d) długość fabrykacyjną kabla,
e) tłumienność jednostkową,
f) wykresy reflektometryczne,
g) współczynnik wydłużenia optycznego.
Na żądanie klienta mogą być podane inne parametry, takie jak:
h) profil kabla z kodem kolorowym tub i włókien w tubach,
i)
średnica pola modu dla 1310 i 1550 nm,
j)
niecentryczność pola modu,
k) współczynnik załamania,
16
l)
m)
n)
eliptyczność rdzenia i płaszcza,
szerokość przenoszonego pasma,
dyspersja chromatyczna dla fal 1310 i 1550 nm.
8.2. Długości odcinków fabrykacyjnych kabli
Długości te powinny wynosić 2100 m z tolerancją +50 m.
Dopuszcza się inną długość odcinków fabrykacyjnych, z zaleceniem stosowania
długości 1100 m, 4200 m lub 6300 m z tolerancją +50 m. Odcinki krótsze niż 1100 m, jednak
o długości nie mniejszej niż 500 m, mogą być dostarczane w ilości nie przekraczającej 10%
łącznej długości odcinków fabrykacyjnych partii będącej przedmiotem dostawy.
8.3. Cechowanie
Każdy odcinek fabrykacyjny kabla powinien mieć cechę producenta zawierającą
literowy symbol kabla, nazwę wytwórcy oraz rok produkcji, wytłoczone wypukle lub
trwale nadrukowane na zewnętrznej powłoce kabla. Dopuszcza się cechowanie
dodatkowe za pomocą nitki rozpoznawczej producenta. Barwa nitki rozpoznawczej
powinna być trwała i łatwa do odróżnienia, natomiast wytłoczenie tak wykonane, aby
odległości między końcem i początkiem sąsiednich znaków nie były większe od 50 cm.
Oznaczenie powinno określać również długość bieżącą kabla w odstępach co 1 m.
8.4. Zakończanie kabli
Końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane
na bębnie, aby były dostępne do badań własności transmisyjnych.
8.5. Pakowanie, przechowywanie i transport
Kable powinny być pakowane, przechowywane i transportowane wg PN-70/E-79100.
Odcinki fabrykacyjne kabla powinny być nawinięte na bębny wykonane z metalu lub z
innych materiałów o nie gorszych własnościach, nie ulegających odkształceniom pod
działaniem czynników zewnętrznych jak wilgoć, wahania temperatury itp.
W czasie przechowywania kable powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i uderzeniami oraz przed środkami szkodliwie oddziałującymi na kable, a także
przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi.
Transport bębnów z kablem może odbywać się ogólnie dostępnymi środkami
transportu, przy czym zamocowanie bębna do platform środków transportowych
powinno uniemożliwiać przesuwanie się bębnów.
KONIEC
17
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowująca normę
Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności, Warszawa.
2. Normy i dokumenty związane
2.1. Normy i dokumenty polskie
PN-61/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
określenia.
PN-70/E-79100 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.
ZN-95/TPSA-002
Telekomunikacyjne
linie
kablowe
dalekosiężne.
Linie
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
WT-94/K-449 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania i
badania. FK Ożarów Maz.
WT-94/K-450 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Metody badań. FK
Ożarów Maz.
WT-94/K-451 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Nazwy i określenia. FK
Ożarów Maz.
WT-94/K-452 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne. Rodzaje kabli. FK
Ożarów Maz.
WT-94/K-453
Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z ośrodkiem
rozetowym nieopancerzone i opancerzone. FK Ożarów Maz.
WT-94/K-454 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne z ośrodkiem tubowym
nieopancerzone i opancerzone. FK Ożarów Maz.
WT-94/K-455
Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne samonośne. FK
Ożarów Maz.
WT-94/K-456 Warunki techniczne. Kable optotelekomunikacyjne stacyjne. FK Ożarów
Maz.
WARUNKI techniczne na optotelekomunikacyjne kable ze światłowodami
jednomodowymi w luźnym pokryciu wtórnym w powłoce z tworzyw
termoplastycznych. OTO Lublin 1990.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wymagań
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i
sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. nr 70, poz. 340):
załącznik nr 2.
Podstawowe wymagania techniczne i
eksploatacyjne dla sieci
telekomunikacyjnych
załącznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla
kabli i linii
światłowodowych
załącznik nr 12. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla
kabli światłowodowych
w
przewodzie
odgromowym linii wysokiego napięcia.
2.2. Publikacje IEC
Publikacje International Electrotechnical Commission (IEC) przedstawiają wymagania
dotyczące wyrobów, ujmowane z punktu widzenia producentów:
18
331-1. Charakterystyka odporności ogniowej kabli elektrycznych.
793-1/1989
(Wydanie III).
Optical fibers. Part 1. Generic
specification.
793-2/1989
(Wydanie III).
Optical fibers. Part 2. Product
specifications.
794-1/1987 Optical fiber cables. Part 1. Generic specification.
794-2/1989 (Wydanie II). Optical fiber cables. Part 2. Product
specifications.
2.3. Zalecenia ITU-T
Przepisy zawarte w Zaleceniach ITU-T odnoszą się przede wszystkim do parametrów
sieci i ich części składowych, aby gwarantowały one właściwą jakość usług
telekomunikacyjnych w ruchu międzynarodowym i krajowym.
a) tom III.3: Transmission media - Characteristics. Recommendations
G.601-G.654.
G.651 Characteristics of 50/125 ###m multimode graded index optical
fibre cable.
Annex A. Meaning of the terms used in the
Recommendation.
Annex B. Test methods.
G.652 Characteristics of single-mode optical fibre cable.
Annex A. Meaning of the terms used in the
Recommendation.
Annex B. Test methods for single-mode fibres.
G.653 Characteristics of a dispersion shifted single-mode optical fibre
cable.
G.654
Characteristics of 1550 nm wavelength loss-minimized
single-mode optical
fibre cable.
b) tom III.4:
equipments.
General aspects of digital transmission systems, terminal
Recommendations G.700 - G.795.
G.707 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) bit rates.
G.708 Network node interface for the SDH.
G.709 Synchronous multiplexing structure.
G.781 Structure of Recommendations of multiplexing equipment for
SDH.
G.782 Types and general characteristics of SDH multiplexing equipment.
G.783 Characteristics of SDH multiplexing equipment functional blocks.
G.784 SDH management.
c) tom III.5:
Recommendations
Digital networks, digital sections and digital line systems.
G.801-G.956.
19
G.921 Digital Sections based on the 2048 kbit/s hierarchy.
G.956 Digital Systems based on the 2048 kbit/s hierarchy on optical
fibre cable.
G.957
synchronous digital
Optical interfaces for equipment and systems relating to
hierarchy.
3. Zakres stosowania kabli optotelekomunikacyjnych
Kable optotelekomunikacyjne dielektryczne wg niniejszej normy są przeznaczone do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej TP SA.
Zgodnie z p. 1.2, kable przewidziane są do budowy jako podziemne, zaciągane do
rurociągu kablowego lub do kanalizacji wtórnej oraz jako nadziemne (samonośne).
Temperaturę przechowywania, układania i eksploatacji należy zachowywać zgodnie z
p. 6.1.9.
Dopuszczalny promień zginania kabli (gwarantowany przez producenta) nie powinien
być mniejszy od 20-krotnej średnicy kabla.
20
Załącznik
1
System oznaczania kabli optotelekomunikacyjnych dalekosiężnych
obowiązujący dostawców kabli dla TPSA
System oznaczania kabli optotelekomunikacyjnych polega na kolejnym
podaniu odpowiednich liter lub zestawów liter oraz cyfr arabskich wg poniższej
tablicy:
1
2
3
4
5
6
7
8
Poszczególne pozycje w tablicy mają następujące znaczenie:
1. Rodzaj powłoki:
X - polietylenowa,
Y - polwinitowa,
V - poliamidowa,
N - trudnopalna,
x - polietylenowa wewnętrzna.
2. Oznaczenie kabla optotelekomunikacyjnego:
3. Konstrukcja ośrodka:
r - rozetowa,
t - tubowa,
ct - tubowa z tubą centralną,
s - ścisła tuba.
4. Kabel dielektryczny:
d - kabel dielektryczny.
5. Kabel samonośny:
n - kabel samonośny (nadziemny),
8 - ósemkowy,
o - okrągły.
6. Wzmocnienie i zbrojenie:
D - wzmocnienie włóknami aramidowymi,
P - opancerzenie (dielektryczne).
7. Liczba światłowodów w kablu, np. 6, 12, 32 itp.
OTK.
21
8. Rodzaj światłowodów:
J
- jednomodowe,
Jp - jednomodowe o przesuniętej charakterystyce dyspersji.
Przykłady oznaczania - wg tablicy 1.

Podobne dokumenty