przedmiar-Podkowa Leśna

Komentarze

Transkrypt

przedmiar-Podkowa Leśna
Pracownia Projektowa URBIOSIS
Agnieszka Kowalewska
ul. Harcerska 16/46
05-820 PIASTÓW
PRZEDMIAR ROBÓT
45112710-5
45112711-2
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Roboty w zakresie kształtowania parków
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
ADRES WYKONAWCY
BRANŻA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
:
:
:
:
:
:
: Projekt zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej pomiędzy
ul. Główną a ul. Brwinowską w Podkowie Leśnej
Podkowa Leśna
Urząd Miasta Podkowa Leśna
05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
inżynieryjna
inż. Wiesława Długozima
18.12.2014 r.
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
18.12.2014 r.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT
przedmiar-Podkowa Leśna- zieleń
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT
1. ZAKRES OPRACOWANIA:
Niniejszy przedmiar obejmuje nasadzenia zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Główną a ul.
Brwinowską w Podkowie Leśnej.
2. ZAKRES ROBÓT:
Zakres prac obejmuje:
- sadzenie drzew,
- sadzenie bylin,
- zakładanie trawników
- pięlęgnacja roślin i trawników
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiar opracowano na podstawie dokumentacji: Projekt zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej pomiędzy
ul. Główną a ul. Brwinowską w Podkowie Leśnej.
-2Norma STD Wersja 4.23
SPIS TREŚCI
przedmiar-Podkowa Leśna- zieleń
Lp.
Kod wg CPV
Nazwa działu
1
45112710-5
Drzewa liściaste
1.1 45112710-5
Sadzenie drzew
1.2 45112711-2
Pielęgnacja drzew
2
45112710-5
Krzewy i krzewinki
2.1 45112710-5
Sadzenie krzewów
2.2 45112711-2
Rozścielenie kory
2.3 45112711-2
Pielęgnacja krzewów
3
45112710-5
Trawniki
3.1 45112711-2
Przygotowanie podłoża pod trawniki dywanowe
3.2 45112711-2
Wykonanie trawników dywanowych
3.3 45112711-2
Pielęgnacja trawników
-3Norma STD Wersja 4.23
Od
1
1
2
3
3
8
9
10
10
14
15
Do
2
1
2
9
7
8
9
15
13
14
15
PRZEDMIAR ROBÓT
przedmiar-Podkowa Leśna- zieleń
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 45112710-5 Drzewa liściaste
1.1 45112710-5 Sadzenie drzew
1 KNR 2-21
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w grund.1.1 0302-10
cie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Głóg jednoszyjkowy odm. Variegata 6/8cm, Pa 16-180, C12 250-300cm
7
j.m.
szt.
Pielęgnacja drzew
Pielęgnacja drzew liściastych form piennych
szt.
7
szt.
2
2.1
3
d.2.1
Krzewy i krzewinki
Sadzenie krzewów
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Pęcherznica kalinolistna odm. 'Red Baron' C2, 40-60cm
27
4 KNR 2-21
d.2.1 0302-04
5 KNR 2-21
d.2.1 0302-08
6 KNR 2-21
d.2.1 0302-04
7 KNR 2-21
d.2.1 0302-04
szt.
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Tawuła gęstokwiatowa C2, 30-40cm
61
szt.
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m. Tawuła trójłatkowa C5, 30-40cm
80
szt.
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Śnieguliczka
Chenaulta odm. Hancock C2, 20-30 cm
1970
szt.
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Trzmielina Fortune'a odm. Coloratus P13, 15-20cm
188
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Rozścielenie kory
Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm
ha
(27/1.2*0.7+1980/0.7*0.5+188/8+61/0.6*0.6+80/1*1)/10000
ha
2.3 45112711-2
9 KNR 2-21
d.2.3 0701-01
Pielęgnacja krzewów
Pielęgnacja krzewów liściastych
szt.
61+80+1970+188
szt.
3
3.1
10
d.3.1
Trawniki
Przygotowanie podłoża pod trawniki dywanowe
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy
256*0.01
m3
m3
11 KNR 2-21
d.3.1 0101-04
Wywiezienie zanieczyszczeń z resztek budowlanych, gruzu i śmieci samochodami
na odległość do 1.0 km
poz.10
m3
12 KNR 2-21
d.3.1 0101-05
Wywiezienie zanieczyszczeń z resztek budowlanych, gruzu i śmieci samochodami dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 49
poz.10
m3
13 KNR 2-21
d.3.1 0218-01
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
m3
256*0.2
m3
3.2 45112711-2
14 KNR 2-21
d.3.2 0401-05
Wykonanie trawników dywanowych
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
m2
256
m2
3.3 45112711-2
15 KNR 2-21
d.3.3 0702-06
Pielęgnacja trawników
Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
m2
256
m2
-4Norma STD Wersja 4.23
7.00
RAZEM
7.00
7.00
RAZEM
7.00
27.00
RAZEM
27.00
61.00
RAZEM
61.00
80.00
RAZEM
80.00
1 970.00
RAZEM
1 970.00
188.00
RAZEM
188.00
0.16
RAZEM
0.16
2 299.00
RAZEM
2 299.00
2.56
RAZEM
2.56
2.56
RAZEM
2.56
2.56
RAZEM
2.56
51.20
RAZEM
51.20
256.00
RAZEM
256.00
256.00
RAZEM
256.00
szt.
2.2 45112711-2
8 KNR 2-21
d.2.2 0209-01 +
KNR 2-21
0209-02
45112710-5
45112711-2
KNR 2-21
0101-01
Razem
szt.
1.2 45112711-2
2 KNR 2-21
d.1.2 0701-04
45112710-5
45112710-5
KNR 2-21
0302-04
Poszcz
m3
m3
KOSZTORYS INWESTORSKI
przedmiar-Podkowa Leśna- zieleń
Lp.
Podstawa
1
1.1
1
d.1.1
45112710-5
45112710-5
KNR 2-21 030210
Opis
Jedn.
obm.
Drzewa liściaste
Sadzenie drzew
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów;
średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Głóg jednoszyjkowy odm. Variegata 6/8cm, Pa 16-180, C12 250-300cm
Pielęgnacja drzew
Pielęgnacja drzew liściastych form piennych
1.2 45112711-2
2 KNR 2-21 0701d.1.2 04
Razem dział: Drzewa liściaste
2 45112710-5
Krzewy i krzewinki
2.1 45112710-5
Sadzenie krzewów
3 KNR 2-21 0302- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
d.2.1 04
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Pęcherznica kalinolistna odm. 'Red Baron' C2,
40-60cm
4 KNR 2-21 0302- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
d.2.1 04
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Tawuła gęstokwiatowa C2, 30-40cm
5 KNR 2-21 0302- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
d.2.1 08
płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów;
średnica/głębokość : 0.5 m. Tawuła trójłatkowa C5, 30-40cm
6 KNR 2-21 0302- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
d.2.1 04
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Śnieguliczka Chenaulta odm. Hancock C2, 20-30
cm
7 KNR 2-21 0302- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
d.2.1 04
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m. Trzmielina Fortune'a odm. Coloratus P13, 1520cm
2.2 45112711-2
Rozścielenie kory
8 KNR 2-21 0209- Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 5
d.2.2 01 + KNR 2-21
cm
0209-02
2.3 45112711-2
Pielęgnacja krzewów
9 KNR 2-21 0701- Pielęgnacja krzewów liściastych
d.2.3 01
Razem dział: Krzewy i krzewinki
3 45112710-5
Trawniki
3.1 45112711-2
Przygotowanie podłoża pod trawniki dywanowe
10 KNR 2-21 0101- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zed.3.1 01
branie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
11 KNR 2-21 0101- Wywiezienie zanieczyszczeń z resztek budowlanych, gruzu i śmied.3.1 04
ci samochodami na odległość do 1.0 km
12 KNR 2-21 0101- Wywiezienie zanieczyszczeń z resztek budowlanych, gruzu i śmied.3.1 05
ci samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 49
13 KNR 2-21 0218- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie
d.3.1 01
płaskim
3.2 45112711-2
Wykonanie trawników dywanowych
14 KNR 2-21 0401- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z
d.3.2 05
nawożeniem
3.3 45112711-2
Pielęgnacja trawników
15 KNR 2-21 0702- Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płasd.3.3 06
kim
Razem dział: Trawniki
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-5Norma STD Wersja 4.23
Ilość
szt.
7.00
szt.
7.00
szt.
27.00
szt.
61.00
szt.
80.00
szt.
1970.00
szt.
188.00
ha
0.16
szt.
2299.00
m3
2.56
m3
2.56
m3
2.56
m3
51.20
m2
256.00
m2
256.00
Cena jedn.
Wartość

Podobne dokumenty