Jako pierwsza Szkoła w Polsce od roku szkolnego 2015/2016

Komentarze

Transkrypt

Jako pierwsza Szkoła w Polsce od roku szkolnego 2015/2016
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016.
I.
Podstawa prawna
1.
Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r. nr 26, poz.232).
2.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobów dokonywania ich
sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z
2005 r. nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami).
3. art. 9 ust. 2 art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ze zmianami).
4.
Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z 2 lutego 2015 r.
UWAGA NOWOŚĆ !
Jako pierwsza Szkoła w Polsce od roku szkolnego
2015/2016 prowadzimy nabór do klasy sportowej o
specjalności MUAYTHAI.
Muaythai to sport honoru i wielkiej szlachetności, to rycerski sport dla odważnych, którzy gotowi są
zaakceptować długie godziny treningu, żeby dojść do jak najwyższego poziomu w sztuce.
Muaythai to sport walki, który nie tylko wzmacnia ciało, ale przede wszystkim wychowuje. Trening dla
dzieci i młodzieży pozbawiony jest jakichkolwiek elementów agresji, a dzieci zdobywają doskonałą
sprawność fizyczną, poprawiają zdolność koncentracji. Jednym z najważniejszych elementów treningu
muaythai jest Wai Khru co można przetłumaczyć jako wyraz szacunku do starszych (trenera,
rodziców, kolegów, nauczycieli). Element ten jest nierozerwalnie związany z treningiem muaythai.
Pomysł stworzenia klasy sportowej o takiej specjalności spotkał się z dużym poparciem Polskiego
Związku Muaythai, który obejmie patronatem nowo powstałą klasę i zaangażują się w nadzorowanie,
promowanie i dalszy rozwój tego przedsięwzięcia.
W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi przyjęcia do klasy sportowej o specjalności
muaythai, osób bez doświadczenia w tej dyscyplinie sportu, zmianie uległy kryteria rekrutacji. Osoby
bez rekomendacji z klubu lub bez opinii trenera będą mogły zostać zakwalifikowane do uczetnictwa w
rekrutacji do oddziału po pozytywnym przejściu testu kwalifikacyjnego.
Test ten odbędzie się 02.06.2015 r. o godz. 17.00 na obiektach sportowych ZSOMS w Krakowie
przy ul Grochowskiej 20 . Uczestnicy testu posiadać muszą ubiór sportowy (koszulka , spodenki ,
zamienne obuwie ) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w teście . Wszelkie szczegóły testu zostaną omówione na spotkaniu organizacyjnym ,
bezpośrednio przed jego rozpoczęciem . Pozostałe kryteria naboru pozostają bez zmian.
Kryteria przyjęć kandydatów.
II.
1.
2.
Kandydat do liceum uprawiający pływanie musi:
a)
posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika,
b)
uzyskać co najmniej 16 lokatę na Mistrzostwach Polski Juniorów,
c)
posiadać co najmniej II klasę sportową,
Kandydat do liceum uprawiający kajakarstwo górskie musi;
a)
posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika,
b)
posiadać rekomendację klubu, którego jest zawodnikiem
c)
posiadać co najmniej II klasę sportową,
3. Kandydat do liceum uprawiający muaythai musi:
a) posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań do
uprawiania sportu (MUAYTHAI),
b) posiadać rekomendację klubu którego jest zawodnikiem, ewentualnie opinię i rekomendację
trenera,
c) dla kandydatów bez przynależności klubowej a tym samym bez rekomendacji i opinii trenera
zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny (Termin testu ; 02.06.2015r godz. 17.00- Obiekty
sportowe ZSOMS, Kraków ul .Grochowska 20)
4.
Kandydat do liceum uprawiający siatkówkę musi;
a)
posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika,
b)
posiadać rekomendację klubu,
5.
Kandydat do liceum uprawiający inna dyscyplinę musi:
a)
przynajmniej od 2 lat uprawiać sport w klubie lub w stowarzyszeniu sportowym i posiadać
udokumentowane osiągnięcia; uprawiana dyscyplina musi być wymieniona w załączniku nr 1 do
zarządzenia MKO z 2 lutego 2015r.
b) posiadać aktualną książeczkę zdrowia zawodnika lub zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania sportu,
c)
posiadać rekomendację klubu, którego jest zawodnikiem,
d)
posiadać przynajmniej III klasę sportową (dyscypliny indywidualne).
6. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego w klasie trzeciej gimnazjum nie będą
przyjmowani.
Warunki przyjęć
III.

Kandydat składa podanie o przyjęcie do szkoły zawierające dane osobowe oraz informacje o
swoich osiągnięciach sportowych i o okresie uprawiania sportu. Załącznikami do podania są:
a)
2 zdjęcia legitymacyjne,
b)
zaświadczenie z klubu sportowego z rekomendacją,
c)
kserokopia aktualnej książeczki zdrowia sportowca,
d) potwierdzenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o posiadanej klasie
sportowej (dyscypliny indywidualne),
e)

licencja (certyfikat) zawodnika (kopia)
Kandydat uprawiający pływanie dołącza ponadto oryginał certyfikatu zawodnika, pisemną
zgodę Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu, a kandydat zamiejscowy podanie
Rodziców o zakwaterowanie w internacie szkolnym.

Kandydat uprawiający kajakarstwo górskie dołącza ponadto oryginał certyfikatu zawodnika
oraz pisemną zgodę Rodziców na wyczynowe uprawianie sportu.

Całą dokumentację kandydat składa w białej, tekturowej opisanej teczce.
Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego,
szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie oraz oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych:
język polski, matematyka, biologia, geografia.

Łącznie kandydat może uzyskać 200 punktów.

Przeliczanie ocen ze świadectwa na punkty odbywać się będzie wg zasady:
celujący - 20 p, bardzo dobry - 18 p, dobry - 15 p, dostateczny - 10 p, dopuszczający - 2 p

Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na
punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów
licząc, że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

Za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
można uzyskać maksymalnie 20 punktów, przy czym:
a)
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 p,
b)
za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów
przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
oraz innych Kuratprów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty
kandydaci otrzymują:
- laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim - 12 punktów
- laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 10 punktów
- finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim - 10
punktów
- finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 8 punktów
- laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, matematycznej i
języka angielskiego) w kategorii drużynowej - 6 punktów
c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz
innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów zgodnie z załącznikiem
nr 1 do zarządzenia Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Wszelkie opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy złożyć wraz z
dokumentacją w terminie do 8 lipca 2015 r.
Terminy rekrutacji i ogłaszania wyników.
IV.
1.
Niezależnie od rekrutacji elektronicznej każdy z kandydatów składa
w sekretariacie szkoły teczkę z dokumentami.
Termin przyjmowania dokumentów: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
w dniach:
od 20 kwietnia do 25 czerwca 2015 r. najpóźniej do godz. 13.00
2. Termin dostarczenia potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (lub oryginałów tych dokumentów):
od 26 czerwca do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dotyczy kandydatów
z gimnazjów spoza rekrutacji elektronicznej.
3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej liceum – 3 lipca 2015 r.
o godz. 11.00.
4.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej z
gimnazjum oraz kopii odpisu aktu urodzenia do 7 lipca 2015 r.
do godz. 14.00.
Brak oryginałów tych dokumentów powoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych
ogłoszonej 8 lipca.
5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły wg listy rankingowej, którzy potwierdzili
wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego: 8 lipca 2015 r. do
godz. 10.00.
6. W przypadku wolnych miejsc możliwe składanie dokumentów (oryginały)
do 10 lipca 2015 r. do godz.10.00