Fundacja prowadziła w 2015 roku działalność zgodną ze swoim

Komentarze

Transkrypt

Fundacja prowadziła w 2015 roku działalność zgodną ze swoim
Sprawozdaniemerytorycznezdziałalności
FundacjiPomocyHumanitarnej„RedemptorisMissio”wroku2015.
Fundacja prowadziła w 2015 roku działalność zgodną ze swoim statutem w następujących
obszarach:
Wyjazdynamisjepersonelumedycznego.
Dnia 30 stycznia z Kamerunu po trzymiesięcznym pobycie w Kamerunie powrócił
stomatologKrzysztofGniazdowski.
Od15styczniado15lutegowKameruniepracowalistomatologMartaŻęciniokulista
DariuszTuleja.
W maju została wysłana do Nepalu pięcioosobowa grupa lekarzy, którzy leczyli
poszkodowanychwwynikutrzęsieniaziemi25kwietnia2015r.Wwyprawiewzięliudział
lek.AshishLohani,KatarzynaKowalik–lekarzpediatra,MichałPilarski–anestezjolog,
GrzegorzMichalski-chirurg,AgnieszkaGóralska–ratownikmedycznyilekarz.
W lipcu przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w ramach programu
PolskaPomocnapraktykimedycznewyjechali:
-PapuaNowaGwinea-DawidMaison(studentIVrokumedycyny)iMichałRudnicki
(studentIVrokumedycyny)-powrót20października.
-Rwanda–lek.AgataCicha,AgnieszkaPydzińska(studentkaIVrokumedycyny)iAnna
Klupś(położna)–powrót21października.
DoKamerunuwyjechałalek.stom.MagdalenaKusińska(29lipca–30października).
WRwandziepracowaładoktorAnetaCiołek(20września–4stycznia2016r.).
WKeniiwramachprogramuzMSZpracowałapołożnaEwelinaWalkowiak(22września
-23grudnia).
DoIndiiwyjechałalekarkaKingaZastawna(24listopada–23grudnia).
Popularyzacjaideipomocyiwiedzyomisjach
Dzięki zaangażowaniu dr Barbary Filipiak w roku 2015 odbyły się trzy „Spotkania z
Afryką”.Spotkaniasłużyłypopularyzowaniuideipomocywśródstudentówpoznańskich
uczelni.
26lutego–lek.tom.KrzysztofGniazdowski-Kamerun
19maja–JacekJarosz–Madagaskar
19listopada–AnnaKlupś,AgnieszkaPydzińska,AgataCicha-Rwanda
W Centrum Wolontariatu Fundacji mgr Mateusz Cofta przeprowadzał raz w
miesiącu wykłady ze studentami kierunków medycznych, na których w ramach
programunauczaniaprzedstawiałprezentacjęnatematdziałalnościFundacji.
Wystawazdjęćzpracywolontariuszygościławdniach3kwietnia-18czerwcaw
MuzeumweWronkach.
W dniu 19 kwietnia odbył się uroczysty Koncert Charytatywny Fundacji dla
Sympatyków Fundacji poświęcony pamięci Doktor Wandy Błeńskiej zwanej Matką
Trędowatych.
W maju projekt „Dentysta w Afryce” był prezentowany w ramach konferencji
naukowejzorganizowanejwLublinie.
Dnia17maja2015–delegacjalekarzyzBeninuzłożyławieniecnagrobieDoktor
WandyBłeńskiejwhołdzieMatceTrędowatych.WwydarzeniuudziałwzięładrBarbara
Filipiak–członekRadyFundacjiRedemptorisMissio.
W maju w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu odbyła się prezentacja
działalnościFundacji(JustynaJaniec–Palczewska).
Prezes Fundacji Anna Tarajkowska wzięła udział w Krajowym Kongresie
MisyjnymwWarszawiewdniach12-14czerwca.
Piątka wolontariuszy Fundacji (Anna Klupś, Agnieszka Pydzyńska, Agata Cicha,
MichałRudnickiiDawidMaison)14czerwcazrąkArcybiskupaStanisławaGądeckiego
otrzymałakrzyżemisyjne.
ImieniemPaniDoktorWandyBłeńskiejzostałynazwanestudniewybudowanew
koloniitrędowatychwPuriiJevoodaya.
W czerwcu wolontariusze Fundacji przeprowadzili prezentacje działalności
Fundacji;JacekJaroszwSzkolePodstawowejnr63,SzkolePodstawowejnr71,Szkole
Podstawowej nr 13 i kawiarni Blubra Kafe, Ewelina Walkowiak w Liceum
OgólnokształcącymwŚrodzieWielkopolskiej.WczerwcuwolontariuszeFundacji:Sara
Suchowiak i Bartosz Mroczyk zorganizowali „Bieg dla Nepalu”, który zgromadził 185
uczestników. W kościele p.w. Św. Jana Kantego odbył się koncert chóru i zespołu
muzycznegolekarzyp.t.„LekarzedlaRedemptorisMissio”.Całośćzebranychśrodków
przeznaczononapomocposzkodowanymwwynikutrzęsieniaziemiwNepalu.
WsierpniuwolontariuszeFundacjiEwelinaWalkowiak,MonikaPacholak,Jacek
Jarosz i wzięli udział w Rock Campie w Rokietnicy, Targu Śniadaniowym i Festynie w
Gminie Luboń w Poznaniu i prezentowali Akcję „Puszka dla Maluszka” i działalność
Fundacji.
We wrześniu odbył się wernisaż wystawy „Dentysta w Afryce” w Kórnickim
CentrumSportuiRekreacji.WtymsamymmiesiącuprzedstawicieleFundacjiwrazz
wolontariuszamizorganizowalistoiskoFundacjinaFestynieOrganizacjiPozarządowych
organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wolontariusze Fundacji
prezentowalidziałalnośćFundacjiwparafiiwAntoninku.
W październiku prof. Jerzy Marcinkowski reprezentował Fundację na
posiedzeniuMedicusMundiInternationalwHadze.
Dnia11październikaodbyłsięUroczystyKoncertCharytatywnydlaSympatyków
Fundacji. Na koncercie wręczono medal „Tym, którzy czynią dobro..” Otrzymali go
wolontariuszkaFundacji–DorotaWojtkowiakiKsiądzJanJaworski–misjonarzilekarz
zPapuiNowejGwinei.
W październiku również miały miejsce prezentacje działalności Fundacji w
szkołach(ZespółSzk󳣹czności,Gimnazjumnr52,WielkopolskieCentrumMedyczne,
SzkołaMistrzostwaSportowego–ArturChmielewski).
WlistopadziewFundacjiodbyłosięspotkaniezorganizowaneprzywspółpracy
w Polskim Forum Migracyjnym „Być mamą w Polsce” – spotkanie miało charakter
szkoleniowyidotyczyłoopiekiokołoporodowejnademigrantkami.Wzięliwnimudział
wolontariuszeFundacjiistudenciUniwersytetuMedycznegowPoznaniu.
W listopadzie lek. Szymon Nowak reprezentował Fundację na spotkaniu
ProgramuHealthWorkers4all.JustynaJaniec–Palczewskaprzeprowadziławykładw
ramach programu „Mały Medyk” w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym w
Poznaniu.
W grudniu odbyły się kolejne prezentacje działalności Fundacji: Artur
ChmielewskiwSzkolePodstawowejnr10wPoznaniu,JustynaJaniec–Palczewskaw
LiceumOgólnokształcącymwPoznaniu,DawidMaisondlaczłonkówIFMSAo.Poznań,
AgataCicha,AgnieszkaPydzińska–CafeBlubra,DawidMaison,MichałRudnicki,Jacek
Jarosz–SzkołaPodstawowanr3,„MałyMedyk”–JustynaJaniec–Palczewska.
Kursyiszkoleniawzakresiemedycynytropikalnejidziałalnośćwydawnicza
Dzięki uprzejmości Prof. Jerzego Stefaniaka wszyscy przygotowujący się do
wyjazduwolontariuszemoglibezpłatnieodbyćkursmedycynytropikalnejdlalekarzyw
WielkopolskimCentrumMedycynyPodróżywPoznaniu.
FundacjabyławspółorganizatoremKonferencjiMedycynyPodróży,któraodbyła
sięwPoznaniuwdniach25-26kwietnia.
CzłonkowieRadyFundacjiipracownicyKlinikiiKatedryChoróbTropikalnychi
Pasożytniczychprzezcałyrokbadali,szczepiliiszkolilimisjonarzyudającychsięnamisje
zCentrumFormacjiMisyjnejwWarszawie.
Fundacja w roku 2015 wydała kwartalnik Medicus Mundi Polonia (styczeń –
październik2015nr51-52)orazczterynumery„Raportu”(16marca,11czerwca,
2września,1grudnia2015r.).
AkcjeFundacji
Głównym celem Akcji organizowanych przez Fundację jest pomoc
potrzebującym. Dzięki akcyjności działań udaje się zaangażować w pomoc różne
środowiskaorazludzi,którzynigdydotądsięnieangażowalispołecznieiosoby,które
nie znały działalności Fundacji. Pomoc gromadzona jest w szkołach, przedszkolach,
parafiachorazinnychinstytucjachużytecznościpublicznej.
„PuszkadlaMaluszka”–toAkcjacałorocznapolegającanazbiórcealuminiowych
puszek.WtymrokupieniądzezAkcjisąprzekazywanedomisjizRepublikiŚrodkowej
Afryki.
„Adoptujszkołę”tonowaAkcjaFundacji,rozpoczętawpołowie2014r.,wktórej
członkowieklubuadopcyjnegozobowiązująsięwspieraćedukacjęafrykańskichdzieci.
Składkaczłonkowskawynosi100PLNrocznie.KwotazgromadzonawramachtejAkcji
pomożewutrzymaniuszkołypodstawowejwAbong-MbangwKamerunie,wktórejuczy
się202ucznióworazwmiejscowościNagoundayewRepubliceŚrodkowejAfryki.
„Wodadlatrędowatych”–dziękiśrodkomfinansowymzebranymwramachtej
AkcjiwybudowanowIndiachczterystudnie,abudowękolejnychdwóchzaplanowano
narok2016.DwiestudniezostałyufundowaneprzezPiotraKleraidwieprzezFundatora
FundacjidrNorbertaRehlisa.
„OłówekdlaAfryki”–AkcjataprzyniosłaFundacjiponadsześćtonprzyborów
szkolnych.PołowaznichzostaławysłanadoRepublikiŚrodkowejAfryki,drugapołowa
doKamerunu.WiceprezesFundacjiJustynaJaniec-Palczewska24sierpniawyjechałado
Kamerunu,abypodjąćzportukontenerzpomocąirozdysponowaćpomocpomiędzy
poszczególnemisje.OwocemtegowyjazdubyłarównieżkolejnaAkcjaFundacji„Podaj
Mydło”orazzaplanowaniena2016r.wyjazduchirurgówdoGaroua-BoulaiwKamerunie
(„OperacjaKamerun”)iAkcji„ZaczarowanyOłówek”.
„Podaj mydło” – to nowa Akcja Fundacji polegająca na zbiórce mydła dla
podopiecznychpolskichmisjonarzy.AkcjarozpoczęłasięwŚwiatowyDzieńMyciaRąki
zaowocowałatrzynastomatonamimydła.
„Domek Doktora” przy współpracy z Fundacją „Mała Polska w Nepalu” w
miejscowości Dumre w Nepalu powstaje punkt medyczny, do którego w przyszłości
będąwyjeżdżaćlekarzeiwolontariuszeFundacji,abyleczyćnepalskąludność.
Współpracazinnymiorganizacjamiimediami
DziękiwspółpracyzMinisterstwemObronywszystkietransportypomocyodbyły
się bez nakładów finansowych ze strony Fundacji. Całość zgromadzonych środków
pieniężnychFundacjamogłaprzeznaczyćwyłącznienazakupmateriałówmedycznych.
Dzięki dobrej współpracy z mediami nie były konieczne żadne nakłady finansowe na
reklamęipromocję.
„Radio Emaus” udostępniło wolontariuszom Fundacji swój czas antenowy.
Program„MisyjnyAtlasŚwiata”wroku2015realizowaliwolontariusze:GabrielaMularz,
KatarzynaSalamon,SaraSuchowiak,EwaMularziBartoszMroczyk
Wszystkie Akcje Fundacji były na bieżąco relacjonowane przez lokalne i
ogólnokrajowemedia.(TVPPolonia,TVP1,TVP3,WTK,PrzewodnikKatolicki,Radio
Maryja, Tygodnik Powszechny, PAP, Gazeta Wyborcza, Radio Zet, Zet Gold, Moje
Miasto,TVN,TVN24,PolsatNews,GłosWielkopolski,Armia,MisyjneDrogi,KAI,Radio
Merkury,RadioWatykańskie)
WolontariuszeprzepracowalibezpłatnienarzeczFundacji2540godzin.Wroku
2015zFundacjizostałowysłane1620paczekzpomocąhumanitarną(styczeń37,luty
72,marzec111,kwiecień370,maj35,czerwiec237,lipiec38,sierpień41,wrzesień
161,październik13,listopad496,grudzień9).
Wroku2015odbyłysiętrzyspotkaniaRadyFundacji(21marca,27czerwca,
3października2015r.)orazpięćspotkańZarząduFundacji(24lutego,31marca,
19maja,1października,3grudnia2015r.).
JustynaJaniec-Palczewska

Podobne dokumenty