Bezrobocie wydawnictwa zwarte z lat 2005

Komentarze

Transkrypt

Bezrobocie wydawnictwa zwarte z lat 2005
1
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
ul. M. Skłodowskiej – Curie 4
tel.3413074, fax./tel./341-19-84
www.pbw.bydgoszcz.pl
e – mail: [email protected]
BEZROBOCIE
BIBLIOGRAFIA OPRACOWANA NA PODSTAWIE ZBIORÓW
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ
W BYDGOSZCZY
WYDAWNICTWA ZWARTE (2005-2014)
ORAZ ARYTKUŁY Z CZASOPISM (2011-2015)
Opracowała: Anna Kraszkiewicz
Bydgoszcz, 2015
2
WYDAWNICTWA ZWARTE (Książki)
1.
2.
3.
4.
5.
Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych /
Grażyna Spytek-Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej
Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Aspra-JR, 2010. – 223 s.
Zawiera: Sytuacja na rynku pracy w latach 2009-2010.
Charakterystyka powszechnych instrumentów rynku pracy.
Dodatkowe instrumenty aktywizacji szczególnych kategorii
bezrobotnych. Wybrane formy nietypowego zatrudnienia.
Sygn. 154887p
155689
Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego
do ekonomicznej realizacji / Jules Gazon ; z jęz. fr. tł.
Krzysztof Malaga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2008. – 274 s.
Autor koncentruje się na rozwiązaniu problemu bezrobocia
na drodze tworzenia szans pracy dla wszystkich. Zwraca
uwagę na fakt, że świadczenia społeczne mogą blokować
motywację do podjęcia aktywności zawodowej.
Sygn. 154163
Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski.
- Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2005. - 352 s.
Zawiera: Bezrobocie – aspekty pojęciowe. Wcześniejsze teorie
bezrobocia. Współczesne teorie bezrobocia. Polityka państwa
wobec bezrobocia.
Sygn. 150909
Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski.
- Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2007. – 352 s.
Dodruk poprzedniej pozycji (tekst bez zmian).
Sygn. 148323-324
149243
Bezrobocie : różne oblicza wsparcia / Agata ChudzickaCzupała. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2004. – 151, [3] s.
Zawiera: Bezrobocie jako sytuacja zagrożenia. Zachowanie
zaradcze. Poczucie zagrożenia i otrzymywane wsparcie
społeczne a zachowanie zaradcze osób bezrobotnych –
badania własne.
Sygn. 143583
3
6.
Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko,
Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2010. – 291 s.
Wyniki badań kondycji psychospołecznej osób
niepełnosprawnych i sprawnych. Zawiera również część
teoretyczną potraktowaną jako wprowadzenie do omówienia
założeń badawczych.
Sygn. 152217-218
156739
7. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa
Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2007. – 207 s.
Książka dla doradców zawodowych oraz studentów
pedagogiki, psychologii i socjologii. Zawiera m. in. wskazówki
dotyczące metodologii badań własnych, analizę
funkcjonowania doradców zawodowych oraz informacje
o modelach doradztwa w wybranych krajach europejskich.
Sygn. 149106
8. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa
Sarzyńska. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 209 s.
Drugie, uzupełnione wydanie poprzedniej pozycji.
Sygn. 151145
9. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław
Suchy. - Warszawa : Difin, cop. 2010. – S. 105-114 : Urzędy
pracy a edukacja bezrobotnych
Sygn. 152611
152612p
10. Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie / red. nauk. Antoni
Roman ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania, 2005. – 169 s.
Publikacja prac studentów kół naukowych oraz nauczycieli
akademickich zrealizowana w ramach działalności
studenckiego Koła Ekonomicznego „Hossa”. Zawiera rozdziały:
Kapitał ludzki. Rynek pracy. Przedsiębiorczość. Część
artykułów dotyczących gospodarki Białorusi opublikowano
w języku rosyjskim.
Sygn. 149275
11. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka :
wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz
Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", cop. 2010.
4
12.
13.
14.
15.
16.
Zawiera również artykuły dotyczące pracy z osobami
bezrobotnymi ( również długotrwale) a także bezdomnymi,
byłymi skazanymi oraz korzystającymi z pomocy społecznej.
Sygn. 152351 / 37.048p
152352
Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne
czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2007. – 341 s.
Praca zawiera obszerną analizę pojęcia czasu wolnego.
Autorka porównuje zajęcia bezrobotnych Polaków
oraz mieszkańców krajów Unii Europejskiej.
Sygn. 153697-698
153589 / 379.8p
Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta
M. Szaban. - Warszawa : Difin, 2013. -328 s.
Zawiera rozdziały: Pojęcia, teorie i modele dotyczące rynku
pracy. Europejski (unijny) rynek pracy. Zatrudnienie w UE
i w Polsce. Bezrobocie i bierność zawodowa. Zamożność
i bieda w państwach UE i w Polsce.
Sygn. 159187 / 33p
159403
Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy /
Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech. Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : CeDeWu, 2008. – 134 s.
Publikacja poświęcona zjawiskom określanym jako „glass
escalator effect” oraz „glass ceilling” – niewidzialnym barierom
hamującym awans zawodowy kobiet.
Sygn. 154564
Uzależnieni i bezrobotni : etyczno-zawodowy wymiar pracy
socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi
i bezrobotnymi / Marian Zdzisław Stepulak. - Siedlce :
Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej "Unitas", 2015. – S. 143159 : Dylematy etyczno – zawodowe w terapii osób
bezrobotnych
Sygn. 159336 / 316p
159337
W poszukiwaniu metody : aktywizacja zawodowa kobiet :
adaptacja metody Szkoły Kofoeda / [koncepcja Sławomir
Szymczak ; współprac. Jan Kosmowski]. - Poznań : Fundacja
Familijny Poznań, 2013. – 217 s.
Opis projektu szkoleniowego Fundacji Familijny Poznań
5
pt.:”PWP Pomoc do samopomocy dla kobiet w wieku 45+”
realizowanego przy udziale kopenhaskiej Szkoły Kofoeda,
mającego na celu aktywizację zawodową bezrobotnych.
Sygn. 158138-139
17. Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji
bezrobocia : studium konfrontatywne / Katarzyna Ślebarska.
- Katowice : Śląsk, 2010. – 183 s.
(Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 2)
Zawiera: Cz. 1: Społeczna przestrzeń bezrobocia. Wsparcie
społeczne jako warunek prawidłowego funkcjonowania
człowieka w sytuacji bezrobocia. Zaradność i bezradność.
Cz. 2: Rola wsparcia społecznego w zaradności osób
bezrobotnych na przykładzie Polski i Niemiec: Problem
badawczy. Analiza wyników badań. Wyniki badań
porównawczych i ich interpretacja. Badania uzupełniające
analiza autonarracji.
Sygn. 156014-016
18. Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych : w poszukiwaniu
metody / pod red. nauk. Małgorzaty Rosalskiej i Anny
Wawrzonek. - Wrocław : Fundacja Familijny Poznań, 2015. –
143 s.
Zbiór artykułów powstałych z inspiracji koordynatorów
projektu „PWP Weź swój los we własne ręce!”, mającego
na celu aktywizację zawodową przede wszystkim osób
bezrobotnych wieku 18-24 oraz 50+.
Sygn. 159460-461
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1.
2.
3.
Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych - nowe
tendencje i sposoby działania / Monika Maksim, Zenon
Wiśniewki // Polityka Społeczna. - 2015, nr 7, s. 6-10
Sygn. 0158
Alternatywana droga reintegracji długotrwale bezrobotnych /
Marcin Woźniak // Polityka Społeczna. - 2011, nr 10, s. 1622
Sygn. 0158
Bezrobocie bariera samodzielności / Jadwiga Raczkowska //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 3-14
Sygn. 0438
6
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bezrobocie bezrobotnych / Rafał Muster// Polityka
Społeczna. - 2013, nr 5/6, s. 22-26
Sygn. 0158
Bezrobocie rodzi "Oburzonych" / Zdzisława Janowska ; rozm.
przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 44, s. 5
Sygn. 0462
Bezrobotni 50+ na rynku pracy - trudności zatrudnieniowe
oraz wybrane działania wspomagające / Lidia Domańska //
Kultura i Edukacja. - 2013, nr 4, s. [213]-233
Sygn. 0864
Bitwa o etat / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr
23, s. 6
Sygn. 0462
Ból głowy za 100 mln zł / Piotr Skura // Głos Nauczycielski.
- 2013, nr 41, s.8
Sygn. 0462
By nie trafić do pośredniaka / Magdalena Kaszulanis // Głos
Nauczycielski. - 2013, nr 43, s. 10
Sygn. 0462
Była praca, jest czarna dziura / Halina Drachal // Głos
Nauczycielski. - 2013, nr 17/18, s. 8
Sygn. 0462
Centra aktywizacji zawodowej : stan aktualny i kierunki
doskonalenia / Krzysztof Sadowski // Polityka Społeczna. 2012, nr 2, s. 24-28
Sygn. 0158
Czas wolny w rodzinie bezrobotnej - jednym z elementów
funkcji wychowawczej / Magdalena Lubińska-Bogacka. Summ. Streszcz // Ruch Pedagogiczny. - 2012, [nr] 2, s. 71[82]
Sygn. 034
Czego pracodawcy oczekują od absolwentów? / Monika
Dawid-Sawicka. - (Doradztwo zawodowe w szkole)// Dyrektor
Szkoły. - 2013, nr 12, dod. "Niezbędnik Dyrektora”, s. 78-79
Sygn. 0890
Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej osób młodych /
Jarosław Sitek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013,
[nr] 3, s. 119-132
Sygn. 0285
Dualny model aktywizacji zawodowej bezrobotnych / Ewa
Flaszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015,
7
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
[nr] 3, s. 18-29
Sygn. 0285
Edukacja dorosłych w przeciwdziałaniu bezrobociu w Indiach
/ Beata Pietkiewicz-Pareek // Edukacja Ustawiczna
Dorosłych. - 2013, [nr] 2, s. 36-45
Sygn. 0285
Efektywność kształcenia w szkołach wyższych / Urszula
Jeruszka // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 1-7
Sygn.0158
Etaty tylko na papierze / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. 2015, nr 51/52, s. 3
Sygn. 0462
Globalny kryzys a praca socjalna : nowe spojrzenie na klienta
/ Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. 2011, nr 10, s. 44-52
Sygn. 0921
Implementacja technik profilowania i adresowania
na lokalnym rynku pracy / Monika Wojdyło-Preisner,
Dominik Śliwicki // Polityka Społeczna. - 2013, nr 3,
s. 39-43
Sygn. 0158
Jakie szkolenia ułatwiają bezrobotnym podjęcie pracy? /
Jacek Liwiński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015,
[nr] 3, s. 74-86
Sygn. 0285
Koncepcje profilowania bezrobotnych / Monika WojdyłoPreisner // Polityka Społeczna. - 2013, nr 3, s. 11-14
Sygn. 0158
Kończymy studia i co dalej? / Wiesław Tomczyk // Edukacja
Ustawiczna Dorosłych. - 2013, [nr] 2, s. 113-122
Sygn. 0285
Likwidacja to utrata pracy / Magdalena Kaszulanis // Głos
Nauczycielski. - 2015, nr 51/52, s. 4
Sygn. 0462
Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia
minimalnego : na marginesie artykułu prof. W. Rutkowskiego
/ Mieczysław Kabaj // Polityka Społeczna. - 2013, nr 8,
s. 9-15
Sygn. 0158
Masowe kształcenie na poziomie wyższym w kontekście rynku
pracy / Ryszard Borowicz // Teraźniejszość, Człowiek,
8
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Edukacja. - 2011, nr 4, s. [137]-149
Sygn.0888
Miejsce i pamięć o jego przeszłości z perspektywy osób
bezrobotnych = The place and memory about its past from
the perspective of the unemployed / Kamilla LagunaRaszkiewicz // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 1,
s. 245-[258]
Sygn. 0943
Między stereotypem a opisem - konsekwencje społecznego
postrzegania zjawiska bezrobocia / Anna Potasińska //
Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. [159]-173
Sygn. 0558
Miliardy powodów / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. 2015, nr 1/2, s. 4
Sygn. 0462
Młody, wykształcony - bez pracy... / Adam Koman //
Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 1, s. 20-23
Sygn. 0138
Na jaką pomoc mogą liczyć zwalniani nauczyciele / Paulina
Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 15-18
Sygn. 0890
Newralgiczny koniec maja / Joanna Skrobisz // Głos
Nauczycielski. - 2014, nr 17/18, dod. s. III-IV
Sygn. 0462
Nie jesteśmy sami / Karina Jedynak // Głos Nauczycielski. 2011, nr 46, s. 13
Sygn. 0462
Niż odbiera pracę kolejnym nauczycielom / Magdalena
Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 27, s. 7
Sygn. 0462
Obraz długotrwale bezrobotnych w opiniach pracodawców
i pracowników PUP w Sulęcinie / Beata Bieszk-Stolorz, Anna
Gdakowicz, Iwona Markowicz // Polityka Społeczna. - 2013,
nr 8, s. 31-38
Sygn.0158
Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 / Zofia
Dach, Dorota Kozina // Polityka Społeczna. - 2011, nr 3,
s. 16-23
Sygn. 0158
Polski rynek pracy po 20 latach transformacji ustrojowej /
Majka Łojko, Renata Burchart // Praca Socjalna. - 2012,
9
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
[nr] 1, s. [3]-21
Sygn. 0876
Poza rynkiem pracy : elementy dyskursu publicznego na
temat bezrobocia / Lucjan Mis // Kultura i Społeczeństwo. 2012, nr 1, s. [127]-146
Sygn. 0558
Praca socjalna z bezrobotnymi i ich rodzinami (na przykładzie
Kielc) / Elżbieta Trafiałek, Justyna Nogas // Praca Socjalna.
- 2011, [nr] 2, s. [77]-89
Sygn. 0876
Prestiż plus umiejętności / Halina Drachal // Głos
Nauczycielski. - 2014, nr 9, s. 8-9
Sygn. 0462
Przyczyny i skutki bezrobocia : scenariusz lekcji z drama /
Marta Czerniak-Czyżniak // Geografia w Szkole. - 2015, nr 3,
s. 26-28
Sygn.091
Ratuj się, kto może / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. 2014, nr 16, s. 7
Sygn. 0462
Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce
w latach 1990-2010 / Małgorzata Podogrodzka // Polityka
Społeczna. - 2012, nr 2, s. 1-10
Sygn. 0158
Róbta, co chceta... / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. 2013, nr 39, s. 4-5
Sygn. 0462
Rzeszowski świat osób wykluczonych - style życia i strategie
przetrwania / Piotr Gąska // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 2,
s. [58]-76
Sygn. 0876
Siedem tysięcy ludzi wyleci na bruk ! / Jakub Rzekanowski
// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 30/31, s. 4
Sygn. 0462
Skuteczność poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku
dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2012 r. / Ewa GałeckaBurdziak, Paweł Kubiak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 10,
s. 26-32
Sygn. 0158
Skuteczny w rozmowie kwalifikacyjnej : fachowe wsparcie
bezrobotnego klienta pracy socjalnej. Cz. 1 / Karol
Pawlikowski, Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2013,
10
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
nr 4, s. 33-41
Sygn.0921
Skuteczny w rozmowie kwalifikacyjnej : fachowe wsparcie
bezrobotnego klienta pracy socjalnej. Cz. 2 / Karol
Pawlikowski, Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2013,
nr 5, s. 29-37
Sygn. 0921
100 mln nadziei / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2014,
nr 10, s. 6
Sygn. 0462
Wiosna pełna obaw / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. 2014, nr 16, s. 6
Sygn. 0462
Wykluczenie społeczne młodzieży - zapobieganie
i przeciwdziałanie w świetle polityki młodzieżowej UE /
Marcin Sińczuch // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 1-4
Sygn. 0915
Wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy z bezrobotnymi
/ Majka Łojko // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 2, s. [90]-103
Sygn. 0876
Wykształceni i oburzeni / Olgierd Sroczyński // Przegląd
Oświatowy. - 2011, nr 20, s. 13-14
Sygn. 0855
Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływu
z bezrobocia do zatrudnienia / Ewa Gałecka-Brudziak //
Polityka Społeczna. - 2011, nr 9, s. 17-21
Sygn. 0158
Zwolnienia nauczycieli szansą pracodawców / Jan Fazlafic //
Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 12-14
Sygn. 0890

Podobne dokumenty