501940801033PL.qxp:Layout 1

Komentarze

Transkrypt

501940801033PL.qxp:Layout 1
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Na wyświetlaczu może być pokazywana temperatura w komorze chłodziarki (od 2°C do 8° C) lub
w komorze zamrażarki (od -17°C do -24°C). Gdy na wyświetlaczu widoczne są litery „FF”, funkcja
„Szybkie zamrażanie” jest włączona.
Alarm temperaturowy lub w
razie usterki
Patrz poniższa tabela.
Komora chłodziarki
A. Wentylator oraz filtr przeciwbakteryjny i
przeciwzapachowy (w zależności od modelu)
B. Żarówka tradycyjna lub LED (w zależności od modelu)
C. Półki
D. Lampki LED (w zależności od modelu)
E. Pokrywa pojemnika specjalnego ("Mięso &Ryby" lub
"Zero stopni") (jeżeli jest)
F. Pojemnik specjalny "Mięso & Ryby" lub "Zero stopni")
(jeżeli jest)
G. Pokrywa pojemnika/ów na owoce i warzywa
H. Pojemnik/i na owoce i warzywa
I. Tabliczka znamionowa (z boku pojemnika na owoce i
warzywa)
L. Panel sterowania
P. Szuflada na nabiał
Q. Półki drzwiowe
R. Uchwyt na butelki (jeżeli jest)
S. Kosz na butelki
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
Pojemnik na owoce i warzywa
Komora zamrażarki
M. Koszyk górny lub drzwiczki (komora zamrażarki)
N. Koszyki średni i dolny (obszar przechowywania
zamrożonych i głęboko zamrożonych produktów)
O. Tacka na lód (jeżeli jest)
Uwaga: Wszystkie półki oraz półki drzwiowe można wyjąć.
Idealne temperatury do przechowywania produktów
spożywczych są ustawione fabrycznie
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
przeczytać uważnie instrukcję obsługi.
Właściwości, dane techniczne oraz ilustracje mogą się
różnić w zależności od modelu.
.
Wakacje
Ta funkcja jest przydatna w przypadku dłuższej nieobecności. Aby
włączyć/wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk "Chłodziarka C°" i
przytrzymać go przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona
temperatura w komorze chłodziarki (+12°C). Po włączeniu tej funkcji należy
usunąć z komory chłodziarki wszystkie produkty oraz trzymać drzwi zamknięte;
urządzenie utrzymuje odpowiednią temperaturę, co ogranicza powstawanie
nieprzyjemnych zapachów. Zamrażarka pozostaje włączona.
Szybkie zamrażanie
Funkcję tę należy włączyć na 24 godziny przed włożeniem do komory
zamrażarki dużych ilości świeżych artykułów spożywczych do zamrożenia.
Naciskać przycisk „Zamrażarka °C" , aż na wyświetlaczu pojawią się litery
„FF". Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie 48 godzin lub można ją
wyłączyć ręcznie poprzez ponowne naciśnięcie tego samego przycisku. Nie
dopuszczać do bezpośredniego kontaktu produktów, które chce się zamrozić, z
żywnością już zamrożoną. W przypadku zamrażania dużej ilości produktów
może się uruchomić alarm dla temperatury (w zależności od modelu).
Zatrzymanie chłodzenia
Nacisnąć i przez 3 sekundy przytrzymać przycisk, aby rozpocząć/zatrzymać chłodzenie.
W trybie „Zatrzymanie chłodzenia" zapalają się kontrolki.
Uwagi: Ta czynność nie powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania elektrycznego. Nie powoduje również wyłączenia
oświetlenia wewnętrznego, które można wyłączyć naciskając
przycisk na podstawie wentylatora.
Temperatura komory chłodziarki
Inną temperaturę można ustawić za pomocą przycisku „Chłodziarka °C”
Green Intelligence Pro Fresh. Funkcja ta umożliwia szybkie uzyskanie optymalnych warunków przechowywania tj. temperatury i
wilgotności wewnątrz urządzenia. Aby działała prawidłowo, wentylator musi być włączony. Istnieje możliwość
wyłączenia/ponownego włączenia tej funkcji (patrz opis wentylatora).
Wentylator Wentylator jest domyślnie WŁĄCZONY. Istnieje możliwość wyłączenia wentylatora poprzez równoczesne naciśnięcie przycisków
"Zamrażarka °C" i "Chłodziarka °C" i przytrzymanie ich przez trzy sekundy. Gdy kontrolka Green Intelligence Pro Fresh nie świeci, oznacza to,
że wentylator jest wyłączony, a co się z tym wiąże wyłączona jest również funkcja Green Intelligence. Powtórzyć tę samą procedurę, aby ponownie
włączyć wentylator i funkcję Green Intelligence Pro Fresh. Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 27°C, w celu zapewnienia prawidłowych
warunków przechowywania żywności wentylator musi być włączony. Wyłączenie wentylatora umożliwia zoptymalizowanie zużycia prądu.
Co robić, jeżeli
Wyłączanie alarmów dźwiękowych
Aby wyłączyć alarmy dźwiękowe, należy nacisnąć przycisk "Kasowanie alarmu".
Blokada przycisków
Blokadę przycisków można włączyć/wyłączyć, naciskając i przytrzymując przez trzy
sekundy przycisk „Kasowanie alarmu” aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy
potwierdzający wybór: Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawią się litery „LO”. Jeśli
przy włączonej blokadzie przycisków zostanie wciśnięty dowolny przycisk, wyemitowany
zostanie sygnał dźwiękowy i na kilka sekund na wyświetlaczu pojawią się litery „LO”.
Możliwe przyczyny:
Rozwiązania:
Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.
Może być problem z zasilaniem urządzenia.
Sprawdzić, czy:
- nie nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym
- wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a dwubiegunowy odłącznik sieci znajduje się w prawidłowym położeniu (czyli
umożliwia zasilanie urządzenia)
- bezpieczniki domowej instalacji elektrycznej są sprawne
- przewód zasilający nie jest przerwany
Tylko w przypadku wersji z dwoma wyświetlaczami: panel sterowania
jest zawsze podświetlony (nawet przy zamkniętych drzwiach),
oświetlenie wewnętrzne nie działa (lub miga) oraz włączył się sygnał
dźwiękowy (jeśli nie został uprzednio wyłączony).
Alarm otwartych drzwi chłodziarki
Włącza się, gdy drzwi komory chłodziarki są przez dłuższy czas otwarte.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, nacisnąć przycisk wyłączania alarmów, natomiast aby całkowicie go skasować, zamknąć
drzwi chłodziarki. Po ponownym otwarciu drzwi sprawdzić, czy działa oświetlenie.
Nie działa oświetlenie wewnętrzne.
Jeśli panel sterowania posiada 2 wyświetlacze, sprawdzić, czy nie chodzi o alarm otwartych drzwi chłodziarki (patrz wyżej).
W pozostałych przypadkach konieczna może być wymiana żarówki.
Modele z żarówką: odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić ją na nową (patrz
rozdział „Wymiana żarówki tradycyjnej lub LED").
Modele z diodami LED: skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.
Temperatura wewnątrz komór nie jest dostatecznie niska.
Mogą być różne przyczyny (patrz kolumna „Rozwiązania")
Sprawdzić, czy:
- drzwi prawidłowo się zamykają
- urządzenie nie stoi w pobliżu źródła ciepła
- ustawiono właściwą temperaturę
- nie ma ograniczeń w przepływie powietrza przez kratki wentylacyjne u dołu urządzenia
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.
Spust skroplin jest zatkany.
Oczyścić otwór spustowy skroplin (patrz rozdział "Konserwacja i czyszczenie urządzenia")
Krawędź przednia urządzenia odpowiadająca uszczelce drzwiowej
Nie jest to usterka. Jest to specjalne działanie, które ma zapobiegać tworzeniu się skroplin.
jest gorąca
Zjawisko to nie wymaga żadnej interwencji.
Nie można korzystać z panelu sterowania: przy każdym naciśnięciu
przycisku na wyświetlaczach lub na pojedynczym wyświetlaczu
pojawia się komunikat "CL" lub "LO".
Wyłączyć funkcję
Włącza się czerwona kontrolka
nie został uprzednio wyłączony).
Włączono funkcję
"Blokada uruchomienia".
"Blokada uruchomienia" zgodnie ze wskazówkami w "Skróconej instrukcji obsługi".
Alarm temperatury komory zamrażarki
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk "Wyłączenie sygnałów dźwiękowych". Po osiągnięciu optymalnej
oraz sygnał dźwiękowy (jeśli Alarm temperatury oznacza, że temperatura wewnątrz komory nie jest optymalna. Może to mieć miejsce: po pierwszym
temperatury czerwona kontrolka wyłącza się automatycznie. Jeśli alarm temperatury nie wyłącza się, skontaktować się
włączeniu, po odszranianiu oraz/lub czyszczeniu, w sytuacji, gdy zamraża się dużą ilość żywności lub gdy drzwi zamrażarki nie
autoryzowanym serwisem technicznym.
zamykają się dokładnie.
Miga czerwona kontrolka
, na wyświetlaczach lub na
pojedynczym wyświetlaczu pojawiają się litery oraz włącza się
sygnał dźwiękowy (jeśli nie został uprzednio wyłączony).
Alarm "Nieprawidłowe działanie"
Alarm wskazuje nieprawidłowe działanie jakiejś części urządzenia.
Zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy nacisnąć przycisk "Wyłączenie
sygnałów dźwiękowych".
Włącza się sygnał dźwiękowy, miga wyświetlacz temperatury
zamrażarki oraz czerwona kontrolka
(jeśli jest).
Alarm awarii zasilania (jeśli jest)
Włącza się w przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu, która spowodowała wzrost temperatury w komorze zamrażarki.
Wartość migająca na wyświetlaczu zamrażarki to najwyższa temperatura osiągnięta podczas przerwy w dostawie prądu.
W celu wyłączenia sygnału dźwiękowego należy nacisnąć przycisk wyłączania alarmów. Przed wykorzystaniem produktów
spożywczych należy sprawdzić ich stan.
Włącza się sygnał dźwiękowy. Miga czerwona kontrolka
lub na
wyświetlaczu pojawia się komunikat "AF" (w zależności od modelu).
Wyczerpany filtr przeciwbakteryjny lub przeciwzapachowy (jeśli jest).
Należy wymienić filtr przeciwbakteryjny.
Po wymianie filtra należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk „Wyłączenie alarmu dźwiękowego":
zgaśnie czerwona kontrolka
.
GB
PL
CZ
SK
H
RUS BG
RO UKR
01/12 - Bauknecht® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2012. All rights reserved - http://www.bauknecht.eu
.
Printed in Italy
Temperatura komory zamrażarki
Inną temperaturę można ustawić za pomocą przycisku "Zamrażarka °C"
PL
5019 408 01033

Podobne dokumenty