Stelaż wózka dziecięcego - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Komentarze

Transkrypt

Stelaż wózka dziecięcego - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO
(19)
PL
(11)
(13)
(21) Numer zgłoszenia: 120872
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
67612
Y1
(51) Int.Cl.
B62B 7/14 (2006.01)
B62B 9/28 (2006.01)
(22) Data zgłoszenia: 20.03.2012
Stelaż wózka dziecięcego
(54)
(73) Uprawniony z prawa ochronnego:
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
04.02.2013 BUP 03/13
WYCHOWANIEC ANDRZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
PRODUKCYJNE WYCHAMET, Wrzosowa, PL
(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:
27.02.2015 WUP 02/15
(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:
PL 67612 Y1
ANDRZEJ WYCHOWANIEC, Wrzosowa, PL
2
PL 67 612 Y1
Opis wzoru
Przedmiotem wzoru użytkowego jest stelaż wózka dziecięcego, zawierający mocowany rozłącznie adapter, stosowany jako pośredniczący element połączeniowy do mocowania rozłącznego ze
stelażem konstrukcyjnym wózka - gondoli wózka dziecięcego lub innych jego wymiennych modułów
(np. spacerówki czy fotelika), przy czym w opracowanym stelażu wózka adapter umożliwia mocowanie
jednego lub dwóch modułów na stelażu konstrukcji wózka.
Istnieje bardzo wiele rozwiązań dotyczących konstrukcji mocowania wymiennych modułów
wózka, w tym gondoli czy siedzisk lub fotelików do wózków spacerowych.
I tak, z opisu amerykańskiego wynalazku US 010140902 znane jest „Zamocowanie siedzenia
dla wózka spacerowego” („Seat attachment for a stroller”). Wynalazek ten może dotyczyć pojedynczego jak i podwójnego wózka spacerowego i umożliwia łatwe przekształcanie pojedynczego wózka spacerowego w podwójny wózek spacerowy. Nie dotyczy on wyłącznie mocowania siedzenia do wózka
spacerowego - konstrukcja ta może być też dostosowana do przyłączania fotelika lub kołyski. Przy
czym, w pokazanym tu wózku, w jego stelażu wykonane są bezpośrednio dwa komplety gniazd, które
są lub nie są wykorzystywane.
Z opisu innej konstrukcji, chińskiego wzoru użytkowego CN 201400207 znane jest rozwiązanie
pt.: „Wózek dziecięcy” („Baby cart”). Konstrukcja ta składa się z rurki do trzymania, dwóch przednich
rurek podnóżkowych, dwóch tylnich rurek podnóżkowych, dwóch dolnych rurek, siedzenia przedniego
oraz siedzenia tylniego. Rurka do trzymania połączona jest z górnymi końcami przednich rurek podnóżkowych, a dolne końce każdej z tych rurek podnóżkowych są połączone z przednim mechanizmem kołowym. W rozwiązaniu tym przednie siedzenie jest umiejscowione pomiędzy dwoma przednimi rurkami podnóżkowymi, natomiast siedzenie tylnie jest połączone z tylnią częścią przedniego
siedzenia. Wózek jest przystosowany do instalowania zarówno jednego siedzenia jak i dwóch siedzeń
dla dzieci w różnym wieku, przy czym przednie siedzenie może służyć także jako dziecięcy fotelik
samochodowy a tylnia część wózka może być także przystosowana do przewozu dzieci w pozycji
stojącej.
Jeszcze inne rozwiązanie pokazano w opisie południowoafrykańskiego wynalazku pt. „Wózek
spacerowy” („Pushchair”) numer publikacji: WO 2009039537. W rozwiązaniu tym, przystosowanym do
przewozu dwójki dzieci siedzenia są umiejscowione w przeciwnych kierunkach, przy czym jedno
z tych siedzeń umieszczone jest nad drugim siedzeniem.
Celem wzoru użytkowego jest opracowanie rozwiązania z uniwersalnym stelażem konstrukcji
wózka dziecięcego umożliwiającym poprzez specjalnie skonstruowany adapter pośredni - w zależności od potrzeby - mocowanie do stelaża jednego lub dwóch wymiennych modułów wózków dziecięcych, w tym gondoli i fotelików.
Istota opracowanego stelaża wózka dziecięcego polega na tym, że stanowi go stelaż z mocującymi elementami zawierającymi gniazda, umożliwiającymi rozłączne połączenie z nim wymiennych
modułów np. gondoli wózka. Cechą istotną opracowanej konstrukcji jest to, że wprowadzony tu został
pośredniczący adapter z kompletem mocujących gniazd lub pośredniczący adapter z dwoma kompletami mocujących gniazd, mocowany rozłącznie zaczepami w gniazdach mocujących elementów. Mocujące gniazda współpracują rozłącznie z wtykami wymiennych modułów.
Korzystnie zasadniczą część pośredniczącego adaptera stanowi nośna rama.
Stelaż wózka z rozłącznym, pośredniczącym adapterem, według opracowanego wzoru posiada
prostą i łatwą w obsłudze budowę. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, że w prosty sposób
umożliwia przekształcenie stelaża wózka przeznaczonego dla jednego dziecka z pośredniczącym
adapterem z jednym kompletem mocujących gniazd - w wózek dla dwójki dzieci - z pośredniczącym
adapterem z dwoma kompletami mocujących gniazd. Wybór opcji wózka możliwy jest na każdym etapie jego użytkowania, począwszy od jego zakupu. Dzięki temu zakupiony wcześniej i służący jednemu
dziecku wózek w przyszłości może być wykorzystywany dla dwójki dzieci i odwrotnie. Możliwość montowania poprzez pośredniczący adapter dwóch różnych modułów wymiennych wózka - np. gondoli
i siedziska wózka spacerowego - umożliwia wykorzystanie stelaża wózka także dla dwójki dzieci
w różnych grupach wiekowych (np. niemowlaka i dwulatka).
Przedmiot wzoru użytkowego został bliżej przedstawiony na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia istotę stelaża wózka dziecięcego, fig. 2 przedstawia stelaż wózka z zamontowanymi dwoma
wymiennymi modułami, natomiast fig. 3 przedstawia stelaż wózka z zamontowanym jednym wymiennym modułem.
PL 67 612 Y1
3
Jak pokazano na rysunkach, bezpośrednio do stelaża 1 konstrukcji nośnej wózka przymocowany jest mocujący element 2, którego gniazda 3 współpracują rozłącznie z zaczepami 4 pośredniczącego adaptera 5A lub 5B, umożliwiającego rozłączne osadzanie w jego mocujących gniazdach 6 odpowiednio jednego (dla 5A) lub dwóch (dla 5B) wymiennych modułów 7 wózka, np. gondoli wózka
dziecięcego, nosidełka. Pośredniczący adapter 5A posiada trwale zamocowany komplet mocujących
gniazd 6, umożliwiający rozłączne zamocowanie wtyków 8 jednego wymiennego modułu 7, natomiast
pośredniczący adapter 5B posiada trawle zamocowane dwa komplety mocujących gniazd 6, umożliwiające rozłączne zamocowanie wtyków 8 dwóch wymiennych modułów 7. Zasadniczą część pośredniczącego adaptera 5A lub 5B stanowi nośna rama 9.
Wykaz elementów:
1 - stelaż;
2 - mocujący element;
3 - gniazdo;
4 - zaczep;
5 - (5A, 5B) pośredniczący adapter;
6 - mocujące gniazdo;
7 - wymienny moduł;
8 - wtyk;
9 - nośna rama.
Zastrzeżenia ochronne
1. Stelaż wózka dziecięcego z mocującymi elementami zawierającymi gniazda, umożliwiającymi
rozłączne połączenie z nim wymiennych modułów np. gondoli wózka, znamienny tym, że posiada
pośredniczący adapter (5A) z kompletem mocujących gniazd (6) lub pośredniczący adapter (5B)
z dwoma kompletami mocujących gniazd (6), mocowany rozłącznie zaczepami (4) w gniazdach (3)
mocujących elementów (2), przy czym mocujące gniazda (6) współpracują rozłącznie z wtykami (8)
wymiennych modułów (7).
2. Stelaż wózka dziecięcego, według zastrz. 1, znamienny tym, że zasadniczą część pośredniczącego adaptera (5A) lub (5B) stanowi nośna rama (9).
4
PL 67 612 Y1
Rysunki
PL 67 612 Y1
5
6
PL 67 612 Y1
Departament Wydawnictw UPRP

Podobne dokumenty