STRAŻAK – 14 - Port Gdynia

Komentarze

Transkrypt

STRAŻAK – 14 - Port Gdynia
Gdynia, dn. 8.07.2015 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą:
„Remont ścieżki cumowniczej i ściany odwodnej na nabrzeżu Węgierskim w
Porcie Gdynia”
zgodnie z procedurą określoną w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty
budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego www.port.gdynia.pl.
Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: ZU-227/17/JR/ZIB/227/PP/1331/2015
Zatwierdzam:
…………………………..
Data i podpis
1
SPIS TREŚCI
1. Rozdział I.
-Definicje
2. Rozdział II.
-Informacje o Zamawiającym
3. Rozdział III.
-Tryb udzielenia zamówienia
4. Rozdział IV.
-Opis przedmiotu zamówienia
5. Rozdział V.
-Termin wykonania zamówienia
6. Rozdział VI.
-Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
7. Rozdział VII.
-Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu
8. Rozdział VIII.
-Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami
9. Rozdział IX.
-Termin związania ofertą
10. Rozdział X.
-Opis sposobu przygotowania ofert
11. Rozdział XI.
-Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12. Rozdział XII.
-Opis sposobu obliczenia ceny
13. Rozdział XIII.
-Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
14. Rozdział XIV.
-Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
15. Rozdział XV.
-Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia
16. Rozdział XVI.
-Materiały przetargowe
17. Rozdział XVII.
-Wykaz załączników
18. Rozdział XVIII. -Inne postanowienia
2
ROZDZIAŁ I
DEFINICJE
1. Określenia użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1) „SIWZ”- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2) Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez
Zamawiającego na podstawie SIWZ;
3) Zamawiający - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul.
Rotterdamska 9;
4) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła
ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawarła Umowę;
5) Generalny Wykonawca – Wykonawca, który roboty budowlane wykonuje za pomocą
Podwykonawcy (Podwykonawców); ilekroć w niniejsze SIWZ mówi się o
„Wykonawcy” rozumie się przez to również „Generalnego Wykonawcę”;
6) Podwykonawca – wskazany przez Wykonawcę (Generalnego Wykonawcę) podmiot
(np. usługodawca), który z godnie z art. 6471 k.c. wykonywać będzie roboty
budowlane, zakres których określony będzie w umowie zawieranej na podstawie § 2
art. 6471 k.c., pomiędzy Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą), a Podwykonawcą, na
zawarcie której wyrazi zgodę Zamawiający;
7) Zamówienie - zamówienie, którego przedmiot został opisany w rozdziale IV SIWZ;
8) Umowa - oznacza umowę w sprawie zamówienia zawartą pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą wyłonionym w Postępowaniu;
9) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 tekst jednolity);
10) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121
tekst jednolity);
11) roboty – roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), tj. roboty w zakresie budowy,
przebudowy, montażu, remontów, rozbiórek obiektów budowlanych, a ponadto prace
przygotowawcze i porządkowe, transportowe, instalacyjne, demontaż i montaż
urządzeń, rozruch i włączenie do eksploatacji, pomiary, sporządzanie dokumentacji
powykonawczej oraz inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z zawartej Umowy;
12) materiały – wszystkie materiały budowlane i urządzenia, niezbędne i celowe do użycia
przez Wykonawcę przy wykonywaniu Umowy;
13) teren budowy – przestrzeń, na której prowadzone są roboty stanowiące przedmiot
umowy, wraz z przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza;
14) odpad – rozumie się przez to odpad zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
15) materiały i produkty do ponownego użycia z prowadzonych prac – zgodnie z art. 3 ust.
1 pkt. 18 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
rozumie się przez to produkty lub części produktów niebędących odpadami
wykorzystywane do tego samego celu, do którego były przeznaczone.
2. Określenia, o których mowa w ust. 1 zachowują przypisane im znaczenie we wszystkich
załącznikach do SIWZ, w tym wzorze umowy.
ROZDZIAŁ II
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1) Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna;
2) Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9;
3
3) KRS: 0000082699 – Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
4) REGON: 191920577;
5) NIP: 9581323524;
6) Kapitał zakładowy: 112 285 300 PLN, Kapitał wpłacony: 112 285 300 PLN;
7) Nr rachunku bankowego: 66 1240 3510 1111 0000 4318 9067 Bank Pekao S.A. II/
Oddział w Gdyni;
8) Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul.
Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, Dział Umów i Rozliczeń, pok. nr 328;
9) Nr faksu w sprawie zamówienia: (58) 627- 47- 65;
10) Adresy e-mail: [email protected], [email protected]
11) Adres strony internetowej Zamawiającego : www.port.gdynia.pl
ROZDZIAŁ III
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
„Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie
Morskiego Portu Gdynia S.A.” podanego do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Zamawiającego: www.port.gdynia.pl, w zakładce „Przetargi”.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest remont ścieżki cumowniczej i ściany odwodnej na nabrzeżu
Węgierskim w Porcie Gdynia.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:
1) wykonanie i montaż za pomocą kotew krawężnika ochronnego z rury Ø100mm z 2krotnym malowaniem antykorozyjnym i z ostatecznym pomalowaniem (zgodnie z
Dziennikiem Ustaw Nr 101 z 1998 r.) – całkowita długość: 180,00 mb;
2) demontaż, remont (naprawa, 2-krotne malowanie antykorozyjne i ostateczne
malowanie zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 101 z 1998 r.) oraz montaż drabinki
ratowniczej wraz z naprawą pochwytu (zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie
końcowe zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 101 z 1998 r.) – całkowita ilość: 6 szt.;
3) wykonanie i montaż na ścianie odwodnej nowych zakonserwowanych drewnianych
belek ochronnych wzdłuż drabinek wyjściowych. Do wykonania jest 10 szt.
drewnianych belek ochronnych o wymiarach 0,24x0,24x3,00 m – całkowita ilość:
1,73 m3 ;
4) demontaż kątownika ochronnego z krawędzi odwodnej ścieżki cumowniczej (dolna
półka): 252,00 mb;
5) naprawę ścieżki cumowniczej (dolna półka na jej całej długości i szerokości) wraz z
reprofilacją krawędzi nabrzeża po zdemontowanym kątowniku ochronnym. Naprawa
polega na:
a) rozkuciu mechanicznym istniejącej nawierzchni na głębokość min. 8 cm,
b) oczyszczeniu powierzchni:
4
- położenie warstwy siatki przeciwskurczowej,
- zabetonowaniu mieszanką betonową (wytrzymałość odpowiadająca BH-25,
wodoodporność W-6, mrozoodporność M-150)
Do wykonania: 30,00 m3;
6) naprawę ściany nabrzeża od strony wody – tylko ubytki z odsłoniętym zbrojeniem
(skucie
powierzchni
betonu
o
mniejszej
wytrzymałości,
oczyszczenie
zbrojenia(uzupełnienie zbrojenia jeśli konieczne), pomalowanie zbrojenia materiałem
antykorozyjnym wykonanie warstwy szczepnej, wypełnienie mieszanką betonową wytrzymałość odpowiadająca BH-25, wodoszczelność W-6, mrozoodporność M-150).
Prace do wykonania powyżej zwierciadła wody tj. powyżej „0” [A] – do wykonania
3,00 m3 ;
7) naprawę ściany nabrzeża od strony wody – tylko ubytki z odsłoniętym zbrojeniem
(skucie
powierzchni
betonu
o
mniejszej
wytrzymałości,
oczyszczenie
zbrojenia(uzupełnienie zbrojenia jeśli konieczne), wypełnienie mieszanką betonową wytrzymałość odpowiadająca BH-25, wodoszczelność W-6, mrozoodporność M-150 –
na uprzednio położonej warstwie szczepnej). Prace do wykonania poniżej zwierciadła
wody tj. poniżej „0” [A] – do wykonania 1,90 m3;
8) demontaż zniszczonych belek drewnianych ram odbojowych ze ściany odwodnej
nabrzeża wraz z usunięciem kotew i montaż nowych zakonserwowanych belek
drewnianych ram odbojowych na ścianie odwodnej (belki o przekroju 24x24) – do
wykonania: 0,75 m3 ;
9) demontaż istniejących oraz wykonanie i montaż za pomocą kotew prowadnic
(2xceownik, 100x50x300mm) do zapór przeciw-rozlewowych wraz z 2 krotnym
malowaniem antykorozyjnym i z ostatecznym pomalowaniem zgodnie z Dz. U. Nr 101
– do wykonania: 2 szt.;
10) demontaż istniejących schodków stalowych – do wykonania: 2 szt.
4. Szczególne wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji prac i robót stanowiących
przedmiot Zamówienia:
1) przy wykonywaniu naprawy ścieżki cumowniczej dolnej (wraz z reprofilacją krawędzi
nabrzeża) należy zachować istniejącą rzedną góry ścieżki;
2) wszystkie materiały stosowane podczas realizacji zamówienia winny posiadać certyfikat
na znak jakości B lub CE, alternatywnie certyfikat zgodności z PN lub aprobatę
techniczną, deklarację zgodności. Przed wbudowaniem materiał musi zostać
zatwierdzony przez Zamawiającego;
3) po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać badanie czystości dna w pasie 20 m
(atest czystości dna) na odcinku wykonywanych robót oraz powykonawczy pomiar
geodezyjny;
4) roboty remontowe realizowane będą na czynnym nabrzeżu (nie wyłączonym z
eksploatacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. poż. oraz przepisami
portowymi. W ofercie po stronie kosztów należy uwzględnić możliwą konieczność
etapowania i dostosowania tempa niektórych prac (głównie pozycja naprawy ścieżki
cumowniczej) ze względu na eksploatację nabrzeża (głównie cumowanie statków do
nabrzeża pomiędzy polerami nr 1 i 5);
5
5) roboty muszą być wykonywane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, BHP i PPOŻ, przepisami portowymi oraz innymi obowiązującymi przepisami. Roboty
hydrotechniczne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 01
czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 z 1998 r., poz. 645) oraz
zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców i producentów. Prace podwodne
muszą być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003 r. o
wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199 z 2003 r., poz. 1936 z późn. zm.).
6) koszty wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, inwentaryzacji, atestów nurkowych
oraz sondaży urzędowych obciążają Wykonawcę;
7) po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację
powykonawczą wykonaną w 2 egzemplarzach wraz z dostarczeniem atestu nurkowego
dla robót wykonywanych pod wodą, atestu czystości dna po wykonanych robotach oraz
powykonawczego pomiaru geodezyjnego;
8) warunki zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów
wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy określone zostały w § 9. wzoru
umowy.
5. Szczególne warunki realizacji prac i robót objętych przedmiotem Zamówienia zostały
określone w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy z Wykonawcą.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości oraz
rękojmi za wady na okres minimum po 36 miesięcy każda licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót na wykonane roboty, użyte materiały i zamontowane
urządzenia.
7. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy Podwykonawców może odbywać się za
pisemną aprobatą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 k.c.
Generalny Wykonawca może podpisać umowę z Podwykonawcą po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego projektu umowy, która może być opracowana zgodnie ze wzorem umowy z
Podwykonawcą załączonym do wzoru umowy.
ROZDZIAŁ V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin zakończenia remontu ścieżki cumowniczej i ściany odwodnej na nabrzeżu
Węgierskim w Porcie Gdynia zgodnie informacjami i warunkami dot. realizacji robót, o
których mowa w Rozdz. IV SIWZ - nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
ROZDZIAŁ VI
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanej z
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym aktualne zezwolenie na wykonywanie robót
podwodnych na obszarach morskich obejmujące Port Morski wydane przez Urząd
Morski w Gdyni (zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac
podwodnych – Dz. U. Nr 199 z 2003 r., poz. 1936 z późn. zm.);
6
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się bezpośrednim wykonaniem
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 2 robót o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi Zamówienia, na kwotę min. 200 000,00 zł netto każda
w zakresie przebudowy lub remontu nabrzeży;
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie odpowiadającym
im, lecz uzyskanymi przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 216 z późn. zm.). Wymagane jest, aby
kierownik budowy posiadał minimum 3 lata praktyki zawodowej w realizacji robót o
podobnym zakresie i charakterze jak przedmiot Zamówienia, tj. w zakresie remontu lub
przebudowy obiektów hydrotechnicznych na stanowisku kierownika budowy oraz
przynależał do właściwej izby samorządu budowlanego;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5) posiadają na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej ceny netto
podanej w złożonej ofercie;
6) nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia na następujących
warunkach:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu
umowy. Pełnomocnictwo powyższe, w oryginale, lub w formie kopii poświadczonej
notarialnie musi zostać załączone do oferty. W toku Postępowania Zamawiający
będzie kontaktował się wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie Zamówienia, a nie z poszczególnymi Wykonawcami.
Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia winna
wskazywać jako Wykonawcę wszystkie podmioty ubiegające się wspólnie o
udzielenie Zamówienia;
2) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
musi wskazywać pełnomocnika, musi wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie oraz każdy z tych Wykonawców musi potwierdzić
podpisem ustanowienie pełnomocnictwa (włącznie z podpisem podmiotu
umocowanego na podstawie pełnomocnictwa, jeżeli jest on jednym z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia). Ponadto „Pełnomocnictwo” w
szczególności powinno wskazywać zakres umocowania, tj. określać, czy pełnomocnik
jest uprawniony do:
a) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich w
Postępowaniu oraz zawarcia umowy w ich imieniu, czy też,
b) złożenia oferty w imieniu wszystkich Wykonawców i reprezentowania ich w
Postępowaniu;
3) wszelkie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy w sprawie zamówienia;
4) w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć umowę spółki cywilnej regulującej
sposób reprezentacji spółki na zewnątrz.
7
3. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę Zamawiający będzie łącznie
oceniał spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1. od pkt. 1) do pkt. 5) niniejszego
rozdziału.
4. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w ust.1 od pkt. 1) do pkt. 5) niniejszego rozdziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia
– nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o
których mowa w rozdziale VII SIWZ, zaś spełnienie warunku określonego w ust.1 pkt. 6)
ustali Zamawiający, po sprawdzeniu w/w rejestru, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
5. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
brakujących dokumentów i oświadczeń oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących
złożonych oświadczeń lub dokumentów, a także może dokonać sprostowania oczywistych
omyłek i drobnych błędów formalnych.
6. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie chociażby jednego z
ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
ROZDZIAŁ VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca składa:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu na wypełnionym,
podpisanym i opieczętowanym formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika
nr 1 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie stosowny dokument dostarczy każdy z
Wykonawców. Dokument potwierdza „za zgodność z oryginałem” Pełnomocnik).
W przypadku spółki cywilnej Zamawiający żąda złożenia ww. oświadczeń lub
zaświadczeń na każdego ze wspólników osobno oraz na spółkę cywilną;
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie stosowne dokumenty dostarczy każdy z Wykonawców. Dokumenty
potwierdza „za zgodność z oryginałem” Pełnomocnik). W przypadku spółki cywilnej
Zamawiający żąda złożenia ww. oświadczeń lub zaświadczeń na każdego ze
wspólników osobno oraz na spółkę cywilną;
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie podanym
w Rozdz. VI. ust. 1. pkt. 1) SIWZ, tj. kserokopię aktualnego zezwolenia, o którym
mowa w Rozdz. VI. ust. 1. pkt. 1) SIWZ;
5) wykaz wykonanych minimum 2 robót zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. VI.,
ust. 1, pkt. 2) SIWZ wraz z podaniem inwestorów, zakresu i rodzaju wykonywanych
robót, ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania. Wykaz winien być sporządzony
na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Do wykazu Wykonawca załączy
8
referencje lub dokumenty potwierdzające, że roboty te (określone co do zakresu
wykonywanych robót, daty i miejsca wykonania) zostały wykonane należycie;
6) imienny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, tj. imię i
nazwisko kierownika budowy wraz z określeniem numeru i daty uzyskania przez
niego uprawnień, specjalności i zakresu uprawnień, a także z informacją o podstawie
do dysponowania tą osobą sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ. Do wykazu Wykonawca dołączy kserokopię aktualnego zaświadczenia o
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika
budowy oraz oświadczenie o okresie i zakresie wymaganej praktyki zawodowej
zgodnie z warunkiem określonym w Rozdz. VI. ust. 1. pkt. 3) SIWZ;
7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
posiadają uprawnienia w zakresie podanym w Rozdziale VI., ust. 1. pkt. 3) SIWZ.
Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4
do SIWZ.
8) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej zgodnie z warunkiem
określonym w rozdz. VI., ust. 1., pkt. 5) SIWZ wraz z dowodem jej opłacenia i
ogólnymi warunkami ubezpieczenia;
9) wykaz Podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia oraz
zakres (rodzaj) robót, który zostanie im powierzony do wykonania. Wykaz ten winien
być sporządzony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod
warunkiem, że będą one odpowiadać treści załączników określonych przez
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ
VIII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkiego rodzaju: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zwane dalej
„Korespondencją” Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie: na piśmie, faksem
lub pocztą elektroniczną na adresy podane w rozdziale II SIWZ.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem lub pocztą
elektroniczną, każda ze Stron, bez odrębnego żądania drugiej strony, niezwłocznie
potwierdza fakt jej otrzymania poprzez przesłanie kopii faksu z podaną datą jego wpływu
lub potwierdzenia poczty elektronicznej.
3. W przypadku składania korespondencji w formie faksu lub poczty elektronicznej uważa
się ją za doręczoną w dniu odebrania jej w tej formie przez drugą stronę.
4. Ewentualne pytania lub wątpliwości do treści SIWZ należy zgłaszać Zamawiającemu
faksem nr (58) 627-47-65 lub w siedzibie Zamawiającego w Gdyni, ul. Rotterdamska 9,
Dział Umów i Rozliczeń, pok. nr 328, do dnia 20 lipca 2015 r.
5. Zamawiający podawać będzie do wiadomości wykonawców na stronie:
www.port.gdynia.pl; w zakładce „przetargi” (gdzie dostępna jest treść SIWZ z
załącznikami), wszelkie dodatkowe materiały i informacje dotyczące przedmiotowego
postępowania, oraz odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu zamówienia zadane przez
wykonawców, najpóźniej do dnia 27 lipca 2015 r.
9
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) Pani Jolanta Romanowska, tel. 58-627-44-59 - w zakresie proceduralnym;
2) Pan Paweł Plebanek, tel. 58-627-44-09 - w zakresie merytorycznym.
ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca sporządzi ofertę cenową według wzoru formularza stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub ofert alternatywnych powoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę. Wszelkie miejsca mające wpływ na treść złożonej oferty,
w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do
składania ofert są skuteczne. Oferta będzie podpisana i ostemplowana przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z informacją o
przedmiocie Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, terenem budowy i jego
otoczeniem oraz warunkami prowadzenia robót na terenach portowych, a w szczególności
w miejscu usytuowania przedmiotowych robót.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty oraz pisma i oświadczenia
Wykonawcy muszą być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy lub firmy
pełnomocnika i podpisane przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy lub pełnomocnika i opieczętowane pieczątką imienną umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy lub pełnomocnika zgodnie z wymaganiami
SIWZ. W przypadku braku pieczątki imiennej umocowany przedstawiciel
(przedstawiciele) Wykonawcy lub pełnomocnik zobowiązany jest złożyć jedynie czytelny
podpis.
7. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być poświadczone (podpisane) na
każdej stronie zawierającej informacje przez umocowanego przedstawiciela
(przedstawicieli) Wykonawcy lub pełnomocnika „za zgodność z oryginałem”.
10
8. Kopertę, w której będzie się znajdować oferta należy oznaczyć danymi adresowymi do
korespondencji zgodnie z danymi Wykonawcy wyszczególnionymi w załączniku nr 1
„formularz oferty”.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane oraz
połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie, a ich łączna
liczba może być podana w formularzu oferty.
10. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,
Dział Umów i Rozliczeń, pok. nr 328
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
„Remont ścieżki cumowniczej i ściany odwodnej na nabrzeżu Węgierskim w
Porcie Gdynia”.
Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2015 r., godz. 1100.
11. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul.
Rotterdamskiej 9, w Dziale Umów i Rozliczeń, klatka B, III piętro , pokój nr 328.
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku do godziny 1030.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 121 w dniu 30 lipca 2015
roku o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.
ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Składając ofertę, należy określić, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ, ryczałtowe ceny jednostkowe netto za wykonanie przedmiotu
Zamówienia w podziale na poszczególne rodzaje robót wyszczególnione w tabeli
zawartej w formularzu ofertowym oraz cenę całkowitą netto dla poszczególnych
rodzajów robót, a także całkowitą cenę ofertową netto, całkowitą cenę ofertową brutto
oraz podatek od towarów i usług VAT.
Całkowita cena ofertowa za wykonanie przedmiotu Zamówienia jest sumą całkowitych
cen poszczególnych rodzajów robót wymienionych w tabeli zawartej w formularzu
ofertowym, powiększoną o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania
ofert. Cena całkowita netto określona dla każdego rodzaju robót winna być wynikiem
mnożenia ilości jednostek przez ryczałtową cenę jednostkową.
2. Ryczałtowe ceny jednostkowe robót, podane w ofercie, muszą być ostateczne,
kompletne, jednoznaczne, nadto muszą uwzględniać wszystkie wymagania stawiane
przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu Zamówienia.
11
3. Cena ofertowa jest wstępnym wynagrodzeniem kosztorysowym (obmiarowym), a
ryczałtowe ceny jednostkowe netto pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji
niniejszego Zamówienia.
4. Ryczałtowe ceny jednostkowe netto oraz cena ofertowa winny być podane w polskich
złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia
ustalone zostanie w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys
powykonawczy uwzględniający zakres i obmiar faktycznie wykonanych robót oraz
ryczałtową cenę jednostkową poszczególnych rodzajów robót.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego Zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
7. W ofercie Wykonawca podaje parametry cenotwórcze Rg, Ko, Zysk, Kz przyjęte do
wyceny robót.
8. Ryczałtowe ceny jednostkowe oraz cena ofertowa podana przez Wykonawcę musi
uwzględniać koszty wszelkich prac, robót i innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu Zamówienia, w tym również koszty:
1) wykonania atestów czystości dna, atestów nurkowych, pomiarów geodezyjnych wraz
z operatami i innych niezbędnych pomiarów, badań i inwentaryzacji;
2) wykonania niezbędnych badań wbudowanych materiałów;
3) prób i odbiorów technicznych;
4) związany z zapewnieniem właściwych warunków wynikających z przepisów BHP i
planu BiOZ;
5) zorganizowania zaplecza budowy i zabezpieczenia terenu budowy;
6) zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji remontowanego nabrzeża;
7) przekazania odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju;
8) wywozu na składowisko i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki;
9) robót niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej, ciągłej eksploatacji obiektów w
rejonie prowadzonych robót, pozostających jako czynne w trakcie prowadzenia robót;
10) przerw w prowadzeniu przedmiotowych robót spowodowanych warunkami
eksploatacyjnymi oraz warunkami meteorologicznymi;
11) wynikające z możliwej konieczności etapowania i dostosowania tempa niektórych
prac związanego z eksploatacją nabrzeża (szczególnie cumowanie statków pomiędzy
polerami 1 – 5);
12) doprowadzenia, po wykonaniu robót, do należytego stanu i porządku terenu budowy
oraz terenów sąsiadujących z miejscem wykonywania robót;
13) robót niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego wykonawstwa robót;
14) wszystkich innych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót;
15) ubezpieczenia, o którym mowa w § 8. wzoru umowy;
16) opracowania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 7., ust. 1., pkt. 14.
wzoru umowy.
ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena.
12
2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
1) CAŁKOWITA CENA OFERTOWA BRUTTO (C)
Cn
(C) = —— x 100
Cb
gdzie:
C n- cena ofertowa brutto - najniższa spośród badanych ofert;
C b – cena ofertowa brutto – oferty badanej.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o wyżej podane
kryterium oceny ofert.
ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym
Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając firmę i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, to
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:
1) pełnomocnictwo do zawarcia Umowy na realizację przedmiotu Zamówienia, jeśli
Umowę ma podpisać osoba nie uprawniona do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z
dokumentami określonymi w rozdziale VII ust. 1, pkt. 2) – w przypadku nie złożenia
wraz z ofertą pełnomocnictwa do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy lub przez
Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2. SIWZ;
2) umowę regulującą współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o Zamówienie,
jeżeli w Postępowaniu została wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie Zamówienia.
ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zakres rzeczowy Umowy określać będą następujące dokumenty:
1) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
2) oferta Wykonawcy.
2. Treść zawieranej Umowy będzie zgodna z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik
nr 6 do SIWZ.
13
ROZDZIAŁ XVII
MATERIAŁY PRZETARGOWE
1. Materiały przetargowe stanowią:
1) niniejsza SIWZ wraz załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do SIWZ wymienionymi w rozdz.
XVIII;
2) Plan sytuacyjny nabrzeża Węgierskiego;
3) Przekrój I-I przez nabrzeże Węgierskie.
2. W przypadku stwierdzenia błędów lub niejasności w przekazanych lub udostępnionych
materiałach przetargowych Wykonawca winien zgłosić je na piśmie Zamawiającemu
faksem na numer (58) 627-47-65 w terminie podanym w rozdz. VIII., ust. 5. SIWZ.
W przypadku braku takiego zawiadomienia Wykonawca nie będzie mógł następnie
powoływać się na jakiekolwiek okoliczności związane z tymi nieprawidłowościami lub
brakami, zwłaszcza w celu uniknięcia odpowiedzialności za wady lub zmiany ustalonego
wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ XVIII
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1
formularz oferty
ZAŁĄCZNIK NR 2
wykaz wykonanych robót
ZAŁĄCZNIK NR 3
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 4
oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia
ZAŁACZNIK NR 5
wykaz Podwykonawców,
Zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 6
wzór umowy z załącznikiem, tj.: wzorem umowy z Podwykonawcą
ZAŁĄCZNIK NR 7
ZAŁĄCZNIK NR 8
ROZDZIAŁ XIX
którzy będą
wykonywać
przedmiot
plan sytuacyjny nabrzeża Węgierskiego
przekrój I-I przez nabrzeże Węgierskie
INNE POSTANOWIENIA
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zastrzega sobie prawa:
1) zakończenia Postępowania bez wyboru jakiejkolwiek z ofert;
2) modyfikacji niniejszej SIWZ przed upływem terminu składania ofert;
3) unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn.
14
15

Podobne dokumenty