ZASADY KORZYSTANIA Z ZAGRODY Z DZIKAMI W OŚRODKU

Komentarze

Transkrypt

ZASADY KORZYSTANIA Z ZAGRODY Z DZIKAMI W OŚRODKU
ZASADY KORZYSTANIA Z ZAGRODY Z DZIKAMI W OŚRODKU SZKOLENIA
PSÓW MYŚLIWSKICH W PRZECHLEWKU
Zarząd Okręgowy PZŁ w Słupsku
1. Zagroda do celów szkoleniowych udostępniana jest od 1 kwietnia do 31 października w drugą i czwartą sobotę miesiąca (wyłączając soboty, w które przypadają konkursy pracy psów i święta). W godzinach od 900 do 1200.
2. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do środy poprzedzającej kolejny termin.
Zgłoszenia do Zarządu Okręgowego pod nr telefonu 59 8423032.lub pod adresem
[email protected] NaleŜy podać rasę, ilość psów i dane właściciela.
3. W dniu szkolenia, jeśli będą zgłoszone psy, w Ośrodku dyŜur będzie pełnił instruktor
(członek Komisji Kynologicznej), który będzie prowadził i nadzorował szkolenie.
Wejście do zagrody tylko w obecności instruktora.
4. W zagrodzie równocześnie moŜe przebywać maksymalnie dwa psy.
5. Odpłatność za jednorazowe szkolenie:
•
Myśliwi zarejestrowani w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Słupsku – 15.00 zł. za kaŜdego psa,
•
Myśliwi pozostali - 25.00 zł. za kaŜdego psa,
•
Nie myśliwi – (30.00 zł.+23 %VAT) tj. 36.90 zł za kaŜdego psa.
Płatność na konto ZO PZŁ w Słupsku (nr konta: 56 1240 3770 1111 0000 4068 2943 ),
przed szkoleniem naleŜy okazać potwierdzenie wpłaty, lub bezpośrednio u instruktora.
6. Czas pobytu psa w zagrodzie zaleŜny jest od potrzeb konkretnego osobnika i regulowany jest przez instruktora.
7. Terminy udostępniania zagrody do celów szkoleniowych określone w punkcie 1 mogą
być czasowo ograniczane w związku ze szkoleniami i konkursami organizowanymi
przez Z.O. PZŁ w Słupsku lub z powodów techniczno hodowlanych związanych z
utrzymaniem zagrody i dzików.

Podobne dokumenty