Raba river basin monitoring network (South Poland) / Ewa KMIECIK

Komentarze

Transkrypt

Raba river basin monitoring network (South Poland) / Ewa KMIECIK
Assessing uncertainty associated with sampling of groundwater: Raba river basin
monitoring network (South Poland) / Ewa KMIECIK // W: New developments in
measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16
April 2008 : Proceedings. — [S. l. : s. n, 2008]. — S. [1–3], Poster. — Bibliogr. s. [2]
Best practice guide on the sampling and monitoring of metals in drinking water / ed. A.
POSTAWA ; authors: Adam POSTAWA [et al.], Ewa KMIECIK, [et al.]. — London,
UK : IWA Publishing, 2012. — XXIII, 130 s.. — (Metals and Related Substances in
Drinking Water Series). — Bibliogr. s. 125–130, Summ.. — ISBN: 978-1-84339-3832
Effect of weathering transformations of coal combustion residuals on trace elements
mobility in view of the environmental safety and sustainability of their disposal and use.
II. Element release. Sebastian Stefaniak, Ewa KMIECIK, Ewa Miszczak, Jadwiga
Szczepańska-Plewa, Irena Twardowska. Journal of Environmental Management
(Impact Factor: 3.19). 04/2015; 156:167-180. DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.03.047
Hydrodynamic modelling, environmental tracers and hydrochemistry of a confined
sandy aquifer (Kędzierzyn-Głubczyce Subtrough, SW Poland) / Stanisław WITCZAK,
Tadeusz SZKLARCZYK, Ewa KMIECIK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej Zuber,
Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291.
— 2007 vol. 51 no. 1 s. 1–16. — Bibliogr. s. 15–16
Interlaboratory studies – important tool in the method validation / Marta Piechowska,
Ewa KMIECIK, Piotr BURMISTRZ // W: Chemometrics : methods and applications /
eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. — Kraków : Institute of Forensic Research
Publishers, 2006. — S. 389–395. — Bibliogr. s. 395, Abstr.
Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód
podziemnych i metod ich oznaczania — [Guidebook on selected physical and chemical
indicators of groundwater contamination and methods of their determination] /
Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ewa KMIECIK ; Inspekcja Ochrony
Środowiska. — Warszawa : Biblioteka Monitoringu Środowiska, 2013. — 717 s.. —
Bibliogr. s. 675–716. — ISBN: 978-83-61227-13-7
Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do spożycia w Polsce —
[Metals and related substances in drinking water in Poland] / pod red. Adama
POSTAWY i Stanisława
WITCZAKA ; aut.: Adam POSTAWA, Stanisław WITCZAK, Ewa KMIECIK,
Katarzyna WĄTOR [et al.]. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2011. —
363 s.. — Bibliogr. s. 339–350, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-22-5.
Metals and related substances in drinking water – from source to the tap : Krakow tap
survey 2010 / A. POSTAWA, E. KMIECIK, K. WĄTOR // W: Metals and related
substances in drinking water : proceedings of the 4th international conference METEAU
: Kristianstad, Sweden, October 13–15, 2010 / eds. Prosun Bhattacharya, [et al.]. —
London : IWA Publishing, 2012. — (COST ; action 637). — Na s. wydawcy data opubl.:
2011. — ISBN: 978-1-78040-035-8. — S. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.
Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych — Methodological
aspects of assessing the chemical status of groundwater / Ewa KMIECIK. — Kraków :
Wydawnictwa AGH, 2011. — 172, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 230). —
Bibliogr. s. 161–[172], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-412-9
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań
monitoringowych — [Estimation of groundwater chemical state on the base of
monitoring investigation] / Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Ewa KMIECIK. — Kraków :
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 278, [1] s. —
(Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie ; KU 0179). — Bibliogr. s. 217–226
Ocena składu chemicznego wód leczniczych rejonu Buska-Zdroju z wykorzystaniem
analizy czynnikowej — [Assessment of chemical composition of therapeutic waters
(Busko-Zdroj region) with the use of factor analysis] / Katarzyna WĄTOR, Ewa
KMIECIK // W: Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki / pod red.
Grzegorza Zadory, Dariusza Zuby, Andrzeja Parczewskiego. — Kraków :
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2014. — ISBN: 978-83-87425-04-3. —
S. 267–273. — Bibliogr. s. 272–273
Polish methodology for assessment of the chemical status of groundwater / E.
KMIECIK, K. RÓŻAŃSKI, J. SZCZEPAŃSKA, S. WITCZAK // W: European
groundwater conference 2006 : Vienna, 22–23 June 2006 : proceedings. — Vienna :
Umweltbundesamt GmbH, cop. 2006. — S. 218–219. — Bibliogr. s. 219
Tracer based study of the badenian Bogucice Sands aquifer, Poland / S. WITCZAK, Z.
Zuber, E. KMIECIK, J. KANIA, J. SZCZEPAŃSKA, K. RÓŻAŃSKI // W: Natural
groundwater quality / ed. W. Mike Edmunds, Paul Shand. — Oxford : Blackwell
Publishing Ltd, cop. 2008. — ISBN: 978-14051-5675-2. — S. 335–352. — Bibliogr. s.
351–352
Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie
stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki — [Selected methods and
research tools for water management balance and assessment of the groundwater status:
the Koprzywianka basin case study] / Tadeusz SZKLARCZYK, Monika STACHKALARUS, Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 246, [1] s..
— (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie ; KU 0378). — Bibliogr. s. 233–[247]. — ISBN: 978-83-7464-329-0

Podobne dokumenty