Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Źródło:
http://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/potwierdzenie-posiadan/2511,Potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywa
telstwa-polskiego.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 14:38
DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU
Co chcę załatwić?
Kogo dotyczy?
Co przygotować?
Jakie dokumenty muszę
wypełnić?
KARTA USŁUGI
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa
polskiego
Nr:
SOC-OP.0133.1.2014
Data zatwierdzenia:
16 09 2014 r.
Uzyskać potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
1. Osoby, która posiada obywatelstwo polskie i chce uzyskać potwierdzenie tego faktu.
2. Osoby, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie, ale je utraciła, i chce uzyskać
potwierdzenie tej utraty.
3. Podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji
w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego osoby, której
postępowanie dotyczy.
Wymagane dokumenty:
(należy złożyć stosownie do okoliczności uzasadniających złożenie wniosku)
1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, który zawiera
dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia oraz
informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i
prawnego, który określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia
2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty
obywatelstwa polskiego.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości
(np. ważny dowód osobisty, ważny paszport).
4. Osoba i podmiot występujący z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty
obywatelstwa polskiego są obowiązani dołączyć dokumenty potwierdzające dane i
informacje zawarte we wniosku, chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody; m.in. odpisy aktów stanu cywilnego, tj. aktu urodzenia, aktu
małżeństwa, nieważny paszport polski, książeczka wojskowa wydana przez władze polskie,
nieważny polski dowód osobisty, poświadczenie obywatelstwa polskiego rodzica, akt
zmiany imienia bądź nazwiska, akt nabycia obywatelstwa obcego, zaświadczenie o
ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym.
Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez
pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których
oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu
przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula. Wszystkie
dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być
składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza
przysięgłego bądź konsula RP.
Ponadto organ administracji w trakcie toczącego się postępowania może zobowiązać
wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli mogą mieć one wpływ na
rozstrzygnięcie w sprawie.
Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z
dowodem wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku (do pobrania:
pełnomocnictwo do występowania w imieniu).
Jeżeli mieszkasz za granicą i nie wyznaczyłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy,
powinieneś wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, czyli osobę na której adres
będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: pełnomocnictwo do doręczeń).
Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej. W razie braku pełnomocnika
do odbioru korespondencji wszystkie pisma i decyzję pozostawia się w aktach sprawy i
uważa za doręczone.
Wypełnij wniosek o potwierdzenie posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego.
Wniosek można pobrać w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
lub na stronie internetowej www.duw.pl
Jak wypełnić dokumenty?
Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 12 wniosku.
OPŁATA SKARBOWA – 58 zł.
OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO – 17 zł.
Ile muszę zapłacić?
Gdzie załatwię sprawę?
Co zrobi Urząd?
Jaki jest czas reakcji?
Jak się odwołać?
Podstawa prawna
UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.
Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
lub
w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.40
środa w godz. 8.00-17.40
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
PARTER – punkt obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Informacja:
tel. 71 340 66 09
Wniosek należy złożyć w Oddziale Paszportowwym i Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Godziny pracy Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta
1. Zweryfikuje wniosek.
2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
4. Wyda decyzję w sprawie.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Do terminów wydania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje i dokumenty z innych
urzędów, archiwów, placówek konsularnych), okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. jeżeli wnioskodawca nie dołączył do
wniosku niezbędnych dokumentów) albo z przyczyn niezależnych od organu.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody
Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Art. 55-57 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz.,
161 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia
2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty
obywatelstwa polskiego (Dz. U. 2012. 925) i art. 35- 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2013.267 z późn. zmianami)
Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa
Załączniki do strony
●
●
●
Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego 3.25 MB
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu 25.5 KB
Pełnomocnictwo do doręczeń 25 KB
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
liczba wejść: 23073

Podobne dokumenty