WZO - Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego

Komentarze

Transkrypt

WZO - Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego
WEWNĄTRZSZKOLNE
ZASADY
OCENIANIA
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W
BIAŁYCH BŁOTACH
Uchwalone przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2012 r.
Nowelizacja uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu
05 listopada 2015 r. oraz 12 stycznia 2016r.
Białe Błota 2016
Załącznik nr 3 do STATUTU
WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
IM. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH
Rozdział I
Informacje ogólne o ocenianiu
1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji , integralna część procesu uczenia się
i nauczania oraz wspierania go.
2. Ocenianiu podlegają:
 osiągnięcie edukacyjne ucznia,
 zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy
programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole
programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
4. Przedmiotem oceniania szkolnego są wiadomości i umiejętności oraz postawy.
Oceniamy postępy ucznia (nie jego braki ), wskazując uczniowi co osiągnął, co
zrobił dobrze.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia
określonych w Statucie gimnazjum.
6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa STATUT
SZKOŁY z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
7. Zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy.
8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów ) o:
 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania,
 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych .
9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunków i
trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie gimnazjum.
2
11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
13. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
Rozdział II
Cele wewnątrzszkolnego oceniania
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej;
6) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia;
7) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;
8) wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;
9) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się
nimi we własnym działaniu;
10) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
11) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań
adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
Rozdział III
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
3
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o
której mowa w § 13 ust 2 i § 15 ust.3; Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007
(Dz. U, z dnia 11 maja 2007 );
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
Rozdział IV
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
I. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut
Szkoły z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
II. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
Daty rozpoczęcia i zakończenia semestru ustalane są na podstawie Rozporządzenia MEN
 pierwszy od rozpoczęcia roku szkolnego do rozpoczęcia ferii zimowych,
 drugi od zakończenia ferii zimowych do końca zajęć dydaktyczno –wychowawczych.
III. Kto ocenia?
 nauczyciel przedmiotu,
 wychowawca klasy,
 pedagog szkolny,
 psycholog szkolny,
 nauczyciel bibliotekarz,
 wychowawca świetlicy,
 dyrektor szkoły,
 uczeń (samoocena).
IV. Kogo oceniamy?
 ucznia
V. Jakie wartości bierzemy pod uwagę w ustalaniu oceny szkolnej?
Przede wszystkim:
 zasób posiadanej wiedzy i umiejętności
 stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych i nowych,
 posługiwanie się językiem przedmiotu,
 zaangażowanie w proces nauczania i uczenia się,
 umiejętność interpretacji uzasadniania.
Można także wziąć pod uwagę:
 umiejętność pracy samodzielnej,
 wytrwałość, wysiłek,
 pracę w grupie.
 umiejętność samooceny.
VI. Jaka powinna być ocena?
Ocena powinna być :
 zgodna z wymaganiami programowymi,
4





jawna, obiektywna,
jasno sformułowana,
wielokątna,
uzasadniona,
wystawiana systematycznie.
VII. Co oceniamy ?
 wiadomości,
 umiejętności,
 postawy (patrz : program nauczania).
VIII. Ocenianie musi być wspierające, przedmiotowe, informujące ucznia i jego
rodziców /prawnych opiekunów/ o stopniu opanowania wiadomości
i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej.
IX. Ocena stanowi odzwierciedlenie faktycznego stanu wiedzy i umiejętności
ucznia.
X. Jakimi sposobami wyrażamy oceny?
W naszej szkole ocenę bieżącą wyrażamy :
 w sposób werbalny / ustny /
 w sposób cyfrowy od 1 do 6 wg skali MEN :
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
Dopuszcza się przy ocenach cząstkowych stosowanie znaku (+) oraz znaku
(-). Ocena śródroczna (I semestr) i ocena roczna nie posiada tych znaków.
XI. Jak oceniamy ?
1. Oceny cząstkowe przyjmują wagi zgodnie z zasadami określonymi w
Przedmiotowych Zasadach Oceniania z poszczególnych przedmiotów. W
szczególności:
Oceny przyjmują wagi w poniższych kategoriach:
a) waga 3 lub 4 – praca klasowa, sprawdzian, test, konkursy ogólnopolskie, wojewódzkie
konkursy przedmiotowe i międzyszkolne
b) waga 2 lub 3 – odpowiedź ustna, zadanie pisemne, kartkówka, egzamin próbny, projekt
edukacyjny
c) waga 1lub 2 – zadanie domowe, inna aktywność, praca na lekcji.
2. Oceny cząstkowe, ocena śródroczna i ocena roczna wyrażane są w postaci średniej
ważonej.
3. Do obliczenia średniej ważonej oceny cząstkowe reprezentowane są w postaci
następujących liczb:
ocena / waga
6
- 6,0
-6 - 5,75
5+ - 5,5
5 - 5,0
-5 - 4,75
ocena / waga
4+ - 4,5
4 - 4.0
-4 - 3,75
3+ - 3,5
3 - 3,0
-3 - 2,75
ocena / waga
2 - 2,0
-2 - 1,75
1+ - 1,5
1 - 1,0
4. Ocena śródroczna i ocena na koniec roku wystawiane są na podstawie poniższej
skali:
Średnia ważona
Ocena śródroczna lub roczna
5
1,00 – 1,65
1,66 – 2,65
2,66 – 3,65
3,66 – 4,65
4,66 – 5,35
5,36 i wyższa
Niedostateczny (1)
Dopuszczający (2)
Dostateczny (3)
Dobry (4)
Bardzo dobry (5)
Celujący (6)
5. Ocena śródroczna (I semestr) i roczna nie mogą być niższe od średniej ważonej.
Ocena śródroczna (I semestr) i roczna mogą być wyższe od średniej ważonej po
uwzględnieniu przez nauczyciela przedmiotu stosunku ucznia do danego
przedmiotu, jego postawy i zaangażowania.
6. Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych z przedmiotu
otrzymanych od września do czerwca.
XII. W dziennikach lekcyjnych obowiązuje l e g e n d a
ocen cząstkowych
z zaznaczeniem działu programowego lub zakresu wiadomości przy pisemnych formach
sprawdzania wiadomości i umiejętności.
XIII. Ile razy oceniamy? kiedy?
1. Uczeń oceniany jest systematycznie (na każdej jednostce lekcyjnej, zależnie od
specyfiki przedmiotu) w całym cyklu kształcenia z podziałem na dwa semestry
kończące się wystawieniem oceny:
 za I semestr (oceny śródrocznej),
 rocznej.
Rozdział V
Narzędzia kontroli dla nauczyciela
i sposoby poprawy ocen.
Narzędziami kontroli dla nauczyciela są :
1.Odpowiedzi ustne – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z ostatnich 3
jednostek lekcyjnych; przynajmniej raz w semestrze uczeń
powinien otrzymać chociaż ocenę za odpowiedź ustną.
2. Prace pisemne, w tym :
a/ zadania domowe – uczeń powinien w semestrze otrzymać za zadania domowe
z języka polskiego minimum 2 /dwie/ oceny, a z innych
przedmiotów minimum 1/ jedną / ocenę w semestrze.
b/ kartkówka – obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z języka polskiego,
matematyki oraz języka angielskiego z 3 ostatnich jednostek
lekcyjnych, natomiast kartkówka z pozostałych przedmiotów
obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z ostatniego, jednego
tematu /nie jednostki lekcyjnej/, może wystąpić na każdej lekcji
bez zapowiedzenia, w związku z tym nauczyciel nie odnotowuje
zaplanowanej kartkówki w dzienniku, kartkówka trwa do 15 min.
c/ sprawdzian – przez sprawdzian rozumiemy sprawdzenie wiadomości i
umiejętności ze wszystkich przedmiotów, może on obejmować
treści i umiejętności z jednego lub kilku działów, sprawdzian
musi być zapowiedziany i wpisany do dziennika lekcyjnego z
tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian musi poprzedzać
lekcja powtórzeniowa, czas trwania - do 45 min.
d/ praca klasowa – dotyczy tylko języka polskiego i matematyki, obejmuje treści
wyznaczone przez nauczyciela, zaplanowana jest na jedną lub
dwie jednostki lekcyjne, musi być zapowiedziana z
6
dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisana do dziennika
lekcyjnego. Pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa.
e/ egzaminy próbne
e.1 uczniowie klas trzecich piszą co najmniej jeden próbny egzamin gimnazjalny, który
może być przygotowany i opracowany przez instytucję zewnętrzną.
e.2 uczeń otrzymuje oceny z poszczególnych przedmiotów objętych zakresem egzaminów.
Oceny te wynikają z liczby punktów uzyskanych przez ucznia z danego zakresu w stosunku
do maksymalnej liczby punktów.
Jeżeli uczeń uzyska:
poniżej 30 % ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę niedostateczną
30% - 49% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dopuszczającą
50% - 69% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dostateczną
70% - 89% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dobrą
90% - 100% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę bardzo dobrą
Oceny z egzaminu próbnego przyjmują wagę 2
e.4 ocenie nie podlegają zadania, których treści nie były jeszcze zrealizowane na
przedmiocie.
Ustala się następującą ilość prac klasowych i sprawdzianów z języka polskiego
w roku szkolnym:
Klasa I- III –5, w tym – 3 prace klasowe o tematyce związanej z lekturą, 2
sprawdziany dotyczące wiadomości z zakresu nauki o języku
W klasach: I – III Publicznego Gimnazjum mogą być w ciągu tygodnia 4/
cztery/ sprawdziany lub 3 sprawdziany i 1 praca klasowa, ale każda forma
innego dnia. Sprawdzian lub praca klasowa przeniesione na prośbę uczniów nie
liczą się do obowiązującej liczby – 4 form kontroli wiadomości i umiejętności w
ciągu tygodnia.
Prac pisemnych z przedmiotów niewymagających przygotowania ze strony uczniów
np. praca z tekstem, nie zapowiada się z wyprzedzeniem.
Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne w następujących
terminach:
- literackie prace klasowe, prace klasowe z matematyki – maksymalnie w ciągu 3
/trzech/ tygodni,
- sprawdziany – maksymalnie w ciągu 2 /dwóch/ tygodni
Prace pisemne składają się z zadań obejmujących wiadomości i umiejętności ze
wszystkich poziomów wymagań edukacyjnych.
Przy każdym pytaniu powinna być zaznaczona liczba punktów, jaka jest możliwa do
uzyskania.
Ustala się następujący sposób sprawdzania prac pisemnych.
7
ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
skala
0% - 49%
50% - 59%
60% - 74%
75% - 89%
90% - 100%
100% plus zadanie na ocenę celującą
3. prace terminowe: pisemne i praktyczne (zadania domowe, hodowle, referaty,
przygotowanie dodatkowych informacji itp.),
4. praca w grupie (aktywność),
5. projekty edukacyjne,
6.
konkursy
ogólnopolskie,
wojewódzkie
konkursy
przedmiotowe,
konkursy międzyszkolne, zawody sportowe na wszystkich szczeblach w zależności
miejsce 1-3 - celujący
miejsce 4-6 - bardzo dobry
miejsce 7-10 - dobry
Uzyskanie statusu laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego kwalifikuje do
wystawienia oceny rocznej z przedmiotu: celujący.
Wytwory dzieci na lekcji nauczyciel ocenia na bieżąco na zajęciach.
Za różne formy pracy na lekcjach i w domu uczeń nie musi otrzymać oceny cyfrowej,
lecz znaki: (+) plus, (-) minus zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom). Uczeń ma obowiązek zwrócić pracę pisemną nauczycielowi
z podpisem rodziców (prawnych opiekunów ). Nauczyciel ma prawo
zatrzymać pracę po pokazaniu uczniowi w celu udostępnienia rodzicom
(prawnym opiekunom) zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia
30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych paragraf 5 pkt 3 (Dz. U. Nr 83, poz.
562).
Na
prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest
zobowiązany uzasadnić wystawioną ocenę z pracy pisemnej
Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianów oraz z prac
klasowych. Nie poprawia się ocen niedostatecznych z „kartkówek” oraz z
odpowiedzi. Szczegółowe sposoby poprawy prac klasowych i sprawdzianów
znajdują się w Przedmiotowych Systemach Oceniania /PSO/.
11. Jeden raz w semestrze uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć
/tzn. brak pracy domowej, brak ćwiczeń, nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej/, bez
zagrożenia oceną niedostateczną zgodnie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania.
Fakt nieprzygotowana uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Jeżeli nie zgłosi
tego faktu otrzymuje ocenę niedostateczną.
12.Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej ustala z
nauczycielem formę i termin poprawy oceny.
 przy poprawie sprawdzianu kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest
wpisana do dziennika, jeśli jest wyższa od poprzedniej,
8
 ocena niedostateczna ze sprawdzianu jak również z jego poprawy jest wstawiana
do dziennika, w rezultacie ocenę końcową ze sprawdzianu stanowi średnią
arytmetyczną 2 ocen – oceny niedostatecznej i oceny za poprawę,
 nie można poprawiać ocen z kartkówek i odpowiedzi
 w szczególnych przypadkach istnieje możliwość poprawienia proponowanej oceny
niedostatecznej z przedmiotu /wystawionej na tydzień przed radą klasyfikacyjną/,
dotyczy to uczniów, którzy korzystają z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
oraz tych, których stosunek do obowiązków zdaniem nauczyciela jest właściwy.
 każdy uczeń ma prawo do wykorzystania różnych form aktywności, w celu poprawy
oceny
13. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, pracy klasowej zobowiązany jest do
napisania tych form w ciągu 2 tygodni od daty pisania prac przez klasę. Po
upływie 2 tygodni w uzasadnionych przypadkach (unikanie sprawdzianów,
brak chęci poprawy, wagary) nauczyciel ma prawo wstawić uczniowi ocenę
niedostateczną.
Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, pracy klasowej
zobowiązany jest do poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od daty
otrzymania pracy.
14. Ocenione sprawdziany i prace klasowe nauczyciele przechowują przez 1 rok szkolny.
Rozdział VI
Uzupełnianie wiadomości i umiejętności przez ucznia
w przypadku nieobecności w szkole
Nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione
1. Jak uczeń powinien uzupełniać braki w wiadomościach i umiejętnościach w
przypadku nieobecności w szkole?
 Jeżeli uczeń jest w szkole, a zwalnia się z lekcji (zawody sportowe, konkursy, próby
imprez, imprezy, wyjazdy z rodzicami, opiekunami), przepisuje notatki, uzupełnia
ćwiczenia, odrabia pracę domową oraz opanowuje wiadomości i umiejętności z
lekcji, na których nie był. Może być z nich oceniony już na następnej lekcji, nawet,
jeżeli będzie ona następnego dnia.
 Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole /zwolnienie z powodu choroby/ nie więcej niż
tydzień - uzupełnia notatki, ćwiczenia, odrabia prace domowe, opanowuje
wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów, na których był nieobecny.
Termin uzupełnienia braków ustala z nauczycielem, nie może być on jednak dłuższy
niż jeden tydzień. Nauczyciel może ocenić ucznia z różnych form pracy, które były
realizowane w czasie jego nieobecności,
 Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole z powodu choroby ponad tydzień, wówczas
uzgadnia z nauczycielem zakres materiału, sposób opanowania najważniejszych
wiadomości i umiejętności oraz termin ich uzupełnienia. Termin poprawy jest
wydłużony do 2 tygodni.
 Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wyjazdu z rodzicami w celach
rekreacyjnych jest zobowiązany opanować wiadomości i umiejętności ze wszystkich
przedmiotów, na których był nieobecny. Termin uzupełnienia braków ustala z
nauczycielem, nie może być on jednak dłuższy niż jeden tydzień. Rodzice są
zobowiązani wcześniej powiadomić wychowawcę klasy o planowanym wyjeździe.
 Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, zaległe sprawdziany pisze w ciągu 2
tygodni. Sam zgłasza się do nauczyciela. W szczególnych przypadkach
(duża ilość sprawdzianów, długotrwała choroba, trudna bieżąca sytuacja
osobista ucznia, inne okoliczności uznane przez nauczyciela) uczeń pisze
zaległe sprawdziany w terminie wydłużonym.
9
2. Uczeń „nowy” w ciągu pierwszych dwóch tygodni podlega tzw. „ochronie”, nie musi
otrzymywać ocen cyfrowych, a jedynie plusy i minusy. Jeśli oceny są negatywne nie
zostają wpisane do dziennika.
3.
Uczeń „ nowy” w klasie:
- określenie istnieje w szkole dla ucznia, który przyszedł do klasy z innej szkoły,
- przez „okres ochronny” należy rozumieć pomoc uczniowi i niewystawianie ocen
niedostatecznych.
4.
Nieobecności nieusprawiedliwione, nieusprawiedliwione spóźnienia będą brane pod
uwagę przez wychowawcę klasy przy ustalaniu oceny zachowania.
5.
Wychowawca bierze pod uwagę układ godzin, zwraca uwagę na celowe nieobecności
na sprawdzianach i pracach klasowych.
Rozdział VII
Częstotliwość oceniania
1. Częstotliwość oceniania bieżącego uzależniona jest od ilości godzin danego przedmiotu
w tygodniu.
2.Jeżeli dany przedmiot obejmuje 1 godzinę w tygodniu, wówczas uczeń powinien
otrzymać minimum 3 oceny w semestrze.
3.Jeżeli dany przedmiot występuje w liczbie: 2 godzin tygodniowo, wówczas uczeń winien
otrzymać minimum 4 oceny w semestrze.
4.Jeżeli dany przedmiot występuje w liczbie: 3 godzin tygodniowo, wówczas uczeń winien
otrzymać minimum 6 ocen w semestrze.
5. Z przedmiotów występujących w liczbie 4 godziny tygodniowo, uczeń powinien
otrzymać nie mniej niż 7 ocen cząstkowych w semestrze.
6. Z przedmiotów występujących w ilości 5 godzin w tygodniu, uczeń powinien otrzymać
nie mniej niż 9 ocen cząstkowych.
U w a g a : Większość ocen cząstkowych uczeń powinien uzyskać za różne formy pracy.
Uczniowie zagrożeni otrzymaniem oceny niedostatecznej na semestr lub
koniec roku, powinni posiadać większość ocen bieżących za różne formy
pracy na miesiąc przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną. Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów decydują o różnych formach sprawdzania
osiągnięć oraz postępów uczniów.
Rozdział VIII
1. W przypadkuObniżanie
ucznia posiadającego
orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
wymagań
edukacyjnych,
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do
zwalnianie z zajęć edukacyjnych
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
w oceny
tym publicznej
poradni
specjalistycznej,
dostosować
wymagania
2.
Przy ustalaniu
z wychowania
fizycznego,
techniki, plastyki
i muzyki
należy w
edukacyjne,
o których
mowa
w § wysiłek
4 ust. 1
pkt 1 Rozporządzenia
MEN z dnia się
30 z
szczególności
brać pod
uwagę
wkładany
przez ucznia w wywiązywanie
kwietnia
2007wynikających
r.(są to wymagania
edukacyjne
niezbędne do uzyskania
obowiązków
ze specyfiki tych
zajęć.
poszczególnych
śródrocznych
i
rocznych
(semestralnych)
ocen
klasyfikacyjnych
obowiązkowych
zajęć edukacyjnych,
3.
Dyrektor szkoły z
zwalnia
ucznia z zajęći zdodatkowych
wychowania fizycznego,
informatyki na
wynikających
z realizowanego
siebie uczestnictwa
programu nauczania),
do
podstawie opinii
o ograniczonych przez
możliwościach
w tych zajęciach
indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych
i
edukacyjnych
ucznia,
u
którego
wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się,W
uniemożliwiające
tymucznia
wymaganiom.
4.
przypadku sprostanie
zwolnienia
z zajęć wychowania fizycznego,
informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
10
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na
podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71 b ust. 3b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w
§4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydane przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora
szkoły, wydanej w oparciu o zaświadczenie lekarskie. Uczeń nie uczęszcza na naukę
religii na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. Jeżeli tymi zajęciami
edukacyjnymi w danym dniu rozpoczyna lub kończy lekcje na pisemną prośbę
rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony do domu. W innych sytuacjach
uczeń przebywa w świetlicy szkolnej.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na
podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z
wadą
słuchu,
z
głęboką
dysleksją
rozwojową,
z
afazją,
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
9. W przypadku ucznia wymienionego w pkt 7 posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Rozdział IX
Klasyfikowanie śródroczne i roczne.
1.
W Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach obowiązują dwa semestry.
2.
Terminarz klasyfikowania
 za I semestr (klasyfikacja śródroczna) – styczeń
 klasyfikacja roczna – czerwiec.
11
3.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w Szkolnym Planie
Nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w Statucie
szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4.
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym Planie Nauczania i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali:
 stopień celujący - 6
 stopień bardzo dobry – 5
 stopień dobry – 4
 stopień dostateczny – 3
 stopień dopuszczający – 2
 stopień niedostateczny – 1
5.
Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w
formie określonej w Statucie szkoły tj. pisemne zawiadomienie.
Oceny przewidywane
na I semestr roku szkolnego ……………….
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/ UCZENNICY……………………………………………………... KLASA …………..
Zachowanie ………………………………………………………
1. Religia ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Język polski ……………………………………………………………………………………………………………………….
12
3. Język angielski …………………………………………………………………………………………………………………….
4. Język niemiecki
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Muzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Plastyka
7. Historia
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Wiedza o społeczeństwie …………………………………………………………………………………………….. …
9. Edukacja dla bezpieczeństwa ………………………………………………………………………………………….
10. Geografia
………………………………………………………………………………………………………………………..
11.Biologia ………………………………………………………………………………………………………………………….
12.Chemia …………………………………………………………………………………………………………………………..
13.Fizyka ……………………………………………………………………………………………………………………………..
14.Matematyka …………………………………………………………………………………………………………………….
15.Informatyka ……………………………………………………………………………………………………………………….
16.Wychowanie fizyczne …………………………………………………………………………………………………………
17. Zajęcia artystyczne …………………………………………………………………………………………………………
18. Zajęcia techniczne …………………………………………………………………………………………………………..
Ilość godzin opuszczonych
………………………………………………………….. ……………………………………
Godziny usprawiedliwione ……………………………………………………………………………………………………
Godziny nieusprawiedliwione …………………………………………………………………………………………
Spóźnienia
…………………………………………………………………………………………………………………………
Białe Błota…………………………… Podpis wychowawcy………………………………………………………….
Oceny przewidywane
na koniec roku szkolnego ……………..
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/ UCZENNICY……………………………………………………... KLASA …………..
Zachowanie ………………………………………………………
1. Religia ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Język polski ……………………………………………………………………………………………………………………….
13
3. Język angielski …………………………………………………………………………………………………………………….
4. Język niemiecki
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Muzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Plastyka
7. Historia
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Wiedza o społeczeństwie …………………………………………………………………………………………….. …
9. Edukacja dla bezpieczeństwa ………………………………………………………………………………………….
10. Geografia
………………………………………………………………………………………………………………………..
11.Biologia ………………………………………………………………………………………………………………………….
12.Chemia …………………………………………………………………………………………………………………………..
13.Fizyka ……………………………………………………………………………………………………………………………..
14.Matematyka …………………………………………………………………………………………………………………….
15.Informatyka ……………………………………………………………………………………………………………………….
16.Wychowanie fizyczne …………………………………………………………………………………………………………
17. Zajęcia artystyczne …………………………………………………………………………………………………………
18. Zajęcia techniczne …………………………………………………………………………………………………………..
Ilość godzin opuszczonych
………………………………………………………….. ……………………………………
Godziny usprawiedliwione ……………………………………………………………………………………………………
Godziny nieusprawiedliwione …………………………………………………………………………………………
Spóźnienia
…………………………………………………………………………………………………………………………
Białe Błota…………………………… Podpis wychowawcy………………………………………………………….
6.
Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o proponowanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w
formie określonej w Statucie szkoły tj. pisemne zawiadomienie.
Białe Błota
14
Oceny proponowane
na koniec roku szkolnego ………………..
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/ UCZENNICY……………………………………………………... KLASA …………..
Zachowanie ………………………………………………………
1. Religia ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Język polski ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Język angielski …………………………………………………………………………………………………………………….
4. Język niemiecki
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Muzyka ……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Plastyka
7. Historia
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Wiedza o społeczeństwie …………………………………………………………………………………………….. …
9. Edukacja dla bezpieczeństwa ………………………………………………………………………………………….
10. Geografia
………………………………………………………………………………………………………………………..
11.Biologia ………………………………………………………………………………………………………………………….
12.Chemia …………………………………………………………………………………………………………………………..
13.Fizyka ……………………………………………………………………………………………………………………………..
14.Matematyka …………………………………………………………………………………………………………………….
15.Informatyka ……………………………………………………………………………………………………………………….
16.Wychowanie fizyczne …………………………………………………………………………………………………………
17. Zajęcia artystyczne …………………………………………………………………………………………………………
18. Zajęcia techniczne …………………………………………………………………………………………………………..
Ilość godzin opuszczonych
………………………………………………………….. ……………………………………
Godziny usprawiedliwione ……………………………………………………………………………………………………
Godziny nieusprawiedliwione …………………………………………………………………………………………
Spóźnienia
…………………………………………………………………………………………………………………………
Białe Błota…………………………… Podpis wychowawcy………………………………………………………….
Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w
porozumieniu z wychowawcą klasy informuje, że córka (syn) Państwa
............................................... uczennica /uczeń/ klasy ........... jest zagrożona
(zagrożony) otrzymaniem rocznej oceny niedostatecznej w roku szkolnym ……………,
z
następujących
przedmiotów:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
oraz obniżoną oceną zachowania.
.................................
........................
.....................................
/ podpis wychowawcy/
/data /
/podpis dyrektora/
15
7.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
a śródroczna i roczną ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
8.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna)
ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na
ukończenie szkoły.
9.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 dbałość o honor i tradycję szkoły;
 dbałość o piękno mowy ojczystej;
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 okazywanie szacunku innym osobom;
11.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
13. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych:
A. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczanego
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania tej klasy,
 osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i innych zawodach
sportowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim /regionalnym/
albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
B. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami
edukacyjnymi – rozszerzonymi i dopełniającymi,
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
C. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania podstawowe zawarte w minimum programowym,
 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne lub
praktyczne.
D. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w danej klasie na poziomie nie
przekraczającym wymogi zawarte w minimum programowym,
 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
16
E. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
 ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki,
 rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe, o niewielkim stopniu
trudności.
F. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :
 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych w minimum programowym nauczania przedmiotu w danej klasie,
a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o
niewielkim elementarnym stopniu trudności,
14. Ocena za I semestr /śródroczna / oraz ocena roczna są średnią ważoną
cząstkowych ocen bieżących.
15. Klasyfikowanie za I semestr/ semestralne/ przeprowadza się
w czerwcu.
w styczniu, roczne
17. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej.
18. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
19. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź
laureata uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną.
20. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
21. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w
gimnazjum, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
Rozdział X
17
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i zachowania.
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania ustalono na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych oraz Statutu Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w
Białych Błotach
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
1.1
Zajęcia edukacyjne:
1.1.1 Niepoinformowanie uczniów i rodziców na początku roku
szkolnego o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
1.1.2 Niepoinformowanie rodziców o możliwości dostosowania wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych uczniów na podstawie opinii lub orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej dostarczonej szkole przez
rodziców.
1.1.3 Niepoinformowanie uczniów i rodziców na miesiąc
przed
plenarnym zebraniem klasyfikacyjno – promocyjnym rady
pedagogicznej o przewidywanych ocenach z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
1.1.4 Niepoinformowanie ucznia na 7 dni przed plenarnym zebraniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej o ustalonych przez nauczycieli
ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
1.1.5 Brak uzasadnienia ocen ustalonych przez nauczyciela na wniosek
ucznia lub rodziców.
1.1.6 Nieudostępnienie na wniosek ucznia lub rodziców sprawdzonych
i ocenionych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia .
1.1.7 Nieprzekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
1.1.8 Niepoinformowanie ucznia i rodziców na początku roku szkolnego
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena
z zajęć edukacyjnych.
1.2
Zachowanie:
1.2.1 Niepoinformowanie
na początku
roku
szkolnego
uczniów
i rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania.
1.2.2 Niepoinformowanie uczniów i rodziców na początku roku
szkolnego o kryteriach oceniania zachowania.
1.2.3 Niepoinformowanie uczniów i rodziców na miesiąc
przed
plenarnym zebraniem klasyfikacyjno – promocyjnym rady
pedagogicznej o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
1.2.4 Niepoinformowanie na 7 dni przed plenarnym zebraniem
klasyfikacyjno – promocyjnym rady pedagogicznej o ustalonej
przez wychowawcę ocenie zachowania.
18
1.2.5 Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przez
wychowawcę klasy bez zasięgania opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.
1.2.6 Niepoinformowanie ucznia i rodziców na początku roku szkolnego
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania..
2. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie
do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny rocznej o jeden stopień
z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko w
przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa, w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
2.1
Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę
klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
jest:
2.1.1 frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%
(z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2.1.2 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
2.1.3 przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela
form sprawdzianów i prac pisemnych;
2.1.4 uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen
pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w
trybie poprawy ocen niedostatecznych;
2.1.5 skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form
poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.
2.2
O podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie,
którzy:
2.2.1 wykazują się usprawiedliwioną nieobecnością przez co najmniej
30 dni nauki w sposób ciągły
2.2.2 spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na
wyniki z danego przedmiotu
2.2.3 osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub
turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskują o podwyższenie
oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą),
2.3
Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek nie będzie
rozpatrzony.
2.4
Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie
będą rozpatrywane.
2.5
We wniosku określona jest ocena, o jaką uczeń się ubiega.
3. W przypadku sytuacji zaistniałych określonych w punktach 1.1, 2.1 i 2.2
dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjneczłonek,
d) wychowawca klasy- członek,
3.1
Komisja analizuje zasadność wniosku wg wyżej określonych
warunków wydaje opinię pozytywną lub negatywną, w przypadku
opinii pozytywnej dyrektor szkoły ustala termin egzaminu
sprawdzającego o czym zawiadamia zainteresowanych,
3.1.1 egzamin przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej oraz
praktycznej wynikającej ze specyfiki przedmiotu,
3.1.2 stopień trudności powinien odpowiadać kryteriom stopnia, o który
ubiega się uczeń,
3.1.3 komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu:
podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku
negatywnego wyniku egzaminu
3.1.4 ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
19
3.1.5 z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, dołącza się
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
4. Warunki obniżenia przewidywanej oceny rocznej
4.1
Obniżenie przewidywanej oceny rocznej następuje, gdy:
a. zasób wiadomości i umiejętności ucznia pogorszy się, w wyniku
czego
otrzyma
oceny,
które
spowodują
obniżenie
oceny
przewidywanej;
b. ignoruje obowiązki szkolne (nieusprawiedliwiona absencja szkolna,
nieobecność na pracach pisemnych i innych formach oceniania).
4.2
4.3
Jeżeli zaistnieje przynajmniej jeden z powyższych warunków
ocena ulega obniżeniu o stopień.
Obniżona może być w szczególności ocena dopuszczająca na
niedostateczną z zastrzeżeniem, że rodzice ucznia (prawni
opiekunowie) byli poinformowani o obniżeniu oceny na
niedostateczną na 7 dni przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjno
– Promocyjnej.
5.
Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na
piśmie do dyrektora szkoły o podwyższenie rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
5.1 Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 7 dni od
powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w sekretariacie
szkoły.
5.2 Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana:
5.2.1 rodzice (opiekunowie prawni) usprawiedliwili w terminie
określonym w
Statucie Publicznego Gimnazjum im. Mariana
Rejewskiego w Białych Błotach wszystkie nieobecności na
zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym,
5.2.2 uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez
szkołę,
5.2.3 uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad
współżycia społecznego i norm etycznych,
5.2.4 uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte
w Szkolnych Zasadach Oceniania.
5.3 W przypadku sytuacji zaistniałych określonych w punktach 1.2 lub 4.1
dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog
e. psycholog
f.przedstawiciel samorządu uczniowskiego
g. przedstawiciel rady rodziców
5.3.1 Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5.3.2 Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: termin
posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę
ostateczną, uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub
pozostawienia oceny z zachowania, podpisy osób biorących
udział w posiedzeniu komisji
5.3.3 Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
5.3.4 Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.
6. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego
20
7.
8.
9.
10.
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej) oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem §21 ust.1. Rozporządzenia MEN z dnia
30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562) w sprawie warunków i
sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń,
który
z
przyczyn
usprawiedliwionych
nie
przystąpił
do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Przepisy stosuje się odpowiednio
w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
Rozdział XI
Zachowanie
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a. wywiązywanie się z obowiązku ucznia;
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c. dbałość o honor i tradycje szkoły;
d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ;
g. okazywanie szacunku innym osobom.
2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej
skali:
a. wzorowe,
b. bardzo dobre,
c. dobre,
d. poprawne,
e. nieodpowiednie,
f. naganne.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić
wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w
21
danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym
typie szkoły nie kończy szkoły.
Kryteria ocen zachowania
Kryterium 1: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
Wzorowe
1. Zawsze uczęszcza na zajęcia lekcyjne, a na
wyrównawcze)
adekwatnie
do
zaleceń
pozalekcyjne (fakultety, zajęcia
nauczyciela.
Nie
ma
żadnych
nieusprawiedliwionych nieobecności.
2. Punktualnie uczęszcza na wszystkie zajęcia (do 5 spóźnień do 15 minut
usprawiedliwionych w semestrze).
3. Jest zawsze sumiennie przygotowany do zajęć.
4. W pełni korzysta z lekcji, nigdy nie zakłócając ich przebiegu (brak uwag
w zeszycie spostrzeżeń i zeszycie kontaktów z rodzicami).
5.
Zawsze przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych.
6. Zawsze przynosi na lekcje zakupione książki, zeszyty, ćwiczenia i przybory szkolne,
strój gimnastyczny.
7. Zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań.
8. Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania
krytycznej samooceny i wyciągania wniosków .
Bardzo dobre
1. Zawsze uczęszcza na zajęcia lekcyjne, a na
wyrównawcze)
adekwatnie
do
zaleceń
pozalekcyjne (fakultety, zajęcia
nauczyciela
.
Nie
ma
żadnych
nieusprawiedliwionych nieobecności..
2. Punktualnie uczęszcza na wszystkie zajęcia (do 7 spóźnień do 15 minut
usprawiedliwionych w semestrze).
3. Jest sumiennie przygotowany do zajęć.
4. W pełni korzysta z lekcji, nigdy nie zakłócając ich przebiegu (brak uwag w zeszycie
spostrzeżeń i zeszycie kontaktów z rodzicami).
5. Zawsze przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych.
22
6. Zawsze przynosi na lekcje zakupione książki, zeszyty, ćwiczenia i przybory szkolne,
strój gimnastyczny.
7. Odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań.
8. Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego
współpraca z pozostałymi członkami
zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością.
Dobre
1. Systematycznie i sumiennie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, a na
pozalekcyjne
(zajęcia wyrównawcze) adekwatnie do zaleceń nauczyciela. Dopuszcza się do 5
godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym.
2. Punktualnie uczęszcza na wszystkie zajęcia (do 9 spóźnień do 15 minut
w semestrze).
3. Przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
4. W pełni korzysta z lekcji i stara się nie zakłócać ich przebiegu. Upomniany przez
nauczyciela zawsze reaguje pozytywną zmianą zachowania. Posiada nie więcej
niż 2 uwagi w semestrze w zeszycie spostrzeżeń lub zeszycie kontaktów z
rodzicami.
5. Przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych.
6. Przynosi na lekcje zakupione książki, zeszyty, ćwiczenia i przybory szkolne, strój
gimnastyczny.
7. Stara się wywiązywać z powierzonych zadań. W sytuacji nie wywiązania się
z zadania ma na to konkretne i wiarygodne usprawiedliwienie.
8. Prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego,
reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
Poprawne
1. Zdarza mu się niesystematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne
(zajęcia wyrównawcze). Dopuszcza się do 15 godzin nieusprawiedliwionych
w roku szkolnym.
2. Sporadycznie
spóźnia
się
na
zajęcia
(do
12
spóźnień
do
15
minut
w semestrze).
3. Stara się przygotowywać do zajęć lekcyjnych.
9. Korzysta z lekcji starając się nie zakłócać ich przebiegu. Upomniany przez
nauczyciela reaguje zazwyczaj pozytywną zmianą zachowania. Sporadycznie jego
zachowanie wymaga interwencji specjalistów szkolnych. Posiada nie więcej niż 4
uwagi w semestrze w zeszycie spostrzeżeń lub zeszycie kontaktów z
rodzicami.
23
4. Zdarza mu się nie przestrzegać regulaminów wewnątrzszkolnych.
5. Zdarza mu się nie przynosić na lekcje zakupionych książek, zeszytów, ćwiczeń
i przyborów szkolnych czy stroju gimnastycznego.
6. Zdarza mu się bez usprawiedliwienia nie wywiązywać z powierzonych zadań.
7. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego
lecz
zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub
konfliktów w zespole.
Nieodpowiednie
1. Niesystematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne (zajęcia
wyrównawcze).
Dopuszcza
się
do
30
godzin
nieusprawiedliwionych
w semestrze.
2. Często spóźnia się na zajęcia (do 15 spóźnień do 15 minut w semestrze)
3. Często nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
4. Często zakłóca przebieg lekcji. Upomniany przez nauczyciela nie zawsze reaguje
pozytywną zmianą zachowania. Często jego zachowanie wymaga interwencji:
szkolnych specjalistów, dyrekcji oraz wezwania do szkoły rodziców. Posiada do 10
uwag pisemnych w semestrze,
w zeszycie spostrzeżeń lub zeszycie
kontaktów z rodzicami czy w zeszycie interwencji pedagoga szkolnego .
5. Często nie przestrzega regulaminów wewnątrzszkolnych.
6. Często nie przynosi na lekcje zakupionych książek, zeszytów, ćwiczeń, stroju
gimnastycznego i przyborów szkolnych.
7. Nie angażuje się w wykonywanie zadań dodatkowych na rzecz klasy, szkoły.
8. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub
odmawiał współpracy , co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół
harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków
zespołu projektowego.
Naganne
1. Niesystematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i nie bierze udziału w zajęciach
pozalekcyjnych pomimo zaleceń nauczyciela (zajęcia wyrównawcze).
2. Bardzo często spóźnia się na zajęcia (powyżej 15 spóźnień do 15 minut
w semestrze).
3. Bardzo często nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
4. Bardzo często zakłóca przebieg lekcji. Upomniany przez nauczyciela nie reaguje
pozytywną
zmianą
zachowania.
Bardzo
często
jego
zachowanie
wymaga
interwencji: szkolnych specjalistów, dyrekcji, policji oraz wezwania do szkoły
24
rodziców. Posiada powyżej 10 uwag pisemnych w zeszycie spostrzeżeń lub
zeszycie kontaktów rodzicami czy zeszycie interwencji pedagoga.
5. Bardzo często łamie zasady regulaminów wewnątrzszkolnych.
6. Bardzo często nie przynosi na lekcje zakupionych książek, zeszytów, ćwiczeń
i przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego.
7. Nie angażuje się w wykonywanie zadań dodatkowych na rzecz klasy, szkoły.
8. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków
mimo rozmów z członkami zespołu
i opiekunem projektu, a jego postawa była
lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.
Kryterium 2: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
Wzorowe
1. Zawsze szanuje mienie szkoły i własność innych osób.
2. Zawsze z własnej inicjatywy angażuje się w samopomoc koleżeńską.
3. Zawsze jest uczciwy w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, nigdy nie został
przyłapany na kłamstwie i manipulacji faktami.
Bardzo dobre
1. Zawsze szanuje mienie szkoły i własność innych osób.
2. Zawsze angażuje się w samopomoc koleżeńską.
3. Jest uczciwy w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
Dobre
1. Szanuje mienie szkoły i własność innych osób.
2. Poproszony, na miarę możliwości angażuje się w samopomoc koleżeńską.
3. Jest uczciwy w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
Poprawne
1. Sporadycznie zdarza mu się nie szanować mienia szkoły i własności innych osób.
2. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy bywa nieuczciwy lub zostaje przyłapany
na kłamstwie.
Nieodpowiednie
1. Często nie szanuje mienia szkoły i własności innych osób.
2. Często zdarzają się sytuacje, kiedy jest nieuczciwy lub zostaje przyłapany na
kłamstwie.
25
Naganne
1. Nie szanuje mienia szkoły i własności innych osób.
2. Bardzo często jest nieuczciwy, nagminnie zataja fakty lub kłamie.
Kryterium 3: Dbałość o honor i tradycje szkoły
Wzorowe
1. Reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zarówno na
terenie szkoły, jak poza nią, osiągając sukcesy. Sam wykazuje inicjatywę udziału
w w/w zajęciach.
2. Zawsze z własnej inicjatywy, aktywnie i chętnie uczestniczy w wydarzeniach
związanych z tradycją szkoły.
3. Zawsze dba o dobre imię szkoły, kultywuje tradycje narodowe i szkolne.
4. Zawsze bierze udział w życiu klasy.
Bardzo dobre
1. Reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zarówno na
terenie szkoły, jak poza nią, osiągając sukcesy na miarę swoich możliwości.
2. Zawsze aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tradycją szkoły.
3. Zawsze dba o dobre imię szkoły, kultywuje tradycje narodowe i szkolne.
4. Zawsze bierze udział w życiu klasy.
Dobre
1. Reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zarówno na
terenie szkoły, jak poza nią.
2. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tradycją szkoły.
3. Dba o dobre imię szkoły, kultywuje tradycje narodowe i szkolne.
4. Bierze udział w życiu klasy.
Poprawne
1. Rzadko reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
zarówno na terenie szkoły, jak poza nią.
2. Niechętnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tradycją szkoły.
26
3. Zdarza się, że nie dba o dobre imię szkoły, nie kultywuje tradycji narodowych
i szkolnych.
4. Sporadycznie (niechętnie) bierze udział w życiu klasy.
Nieodpowiednie
1. Nie wykazuje inicjatywy brania udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach
sportowych, zarówno na terenie szkoły, jak poza nią.
2. Nie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tradycją szkoły.
3. Nie dba o dobre imię szkoły oraz nie kultywuje tradycji narodowych i szkolnych.
Podczas uroczystości szkolnych zachowuje się w sposób niewłaściwy (śmiech,
rozmowy).
4. Niechętnie bierze udział w życiu klasy.
Naganne
1. Nie reprezentuje szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
zarówno na terenie szkoły, jak poza nią.
2. Nie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tradycją szkoły.
3. Nie dba o dobre imię szkoły oraz nie kultywuje tradycji narodowych i szkolnych.
Podczas uroczystości zachowuje się w sposób niewłaściwy (śmiech, rozmowy,
gwizdy, szydzenie z osób zaangażowanych).
4. Nie bierze udziału w życiu klasy.
Kryterium 4: Kultura osobista, kultura słowa i godne zachowanie
w szkole i poza nią
Wzorowe
1. Nigdy nie używa wulgaryzmów, nie wyśmiewa i nie szydzi z innych.
2. Podczas
rozmowy
z
rówieśnikami
i
dorosłymi
zawsze
używa
form
grzecznościowych.
3. Jego
wygląd,
strój
i
fryzura
są
zawsze
schludne,
zadbane
i
zgodne
z obowiązującym w szkole regulaminem.
4. Zawsze przestrzega społecznie obowiązujących norm.
5. Swoim postępowaniem zawsze daje innym przykład godny naśladowania.
Bardzo dobre
1. Nigdy nie używa wulgaryzmów, nie wyśmiewa i nie szydzi z innych.
2. Podczas
rozmowy
z
rówieśnikami
i
dorosłymi
zawsze
używa
form
grzecznościowych.
27
3. Jego
wygląd,
strój
i
fryzura
są
zawsze
schludne,
zadbane
i
zgodne
z obowiązującym w szkole regulaminem.
4. Przestrzega społecznie obowiązujących norm.
5. Swoim postępowaniem daje innym przykład godny naśladowania.
Dobre
1. Nie używa wulgaryzmów, nie wyśmiewa i nie szydzi z innych.
2. Podczas rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi używa form grzecznościowych.
3. Jego
wygląd,
strój,
fryzura
są
zawsze
schludne,
zadbane
i
zgodne
z obowiązującym w szkole regulaminem.
4. Przestrzega społecznie obowiązujących norm.
Poprawne
1. Sporadycznie używa wulgaryzmów lub wyśmiewa innych.
2. Podczas rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi zapomina o stosowaniu form
grzecznościowych. Po zwróceniu uwagi zmienia swój sposób wypowiedzi.
3. Jego
wygląd, strój,
fryzura nie
zawsze są
schludne,
zadbane i
zgodne
z obowiązującym w szkole regulaminem.
4. Sporadycznie nie przestrzega norm społecznie obowiązujących.
5. Swoim postępowaniem nie zawsze daje przykład innym.
Nieodpowiednie
1. Podczas wypowiedzi używa wulgaryzmów, w niektórych sytuacjach wyśmiewa
i szydzi z innych.
2. Podczas rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi nie używa form grzecznościowych.
Po zwróceniu uwagi przez dorosłego na krótki czas weryfikuje swoje zachowanie.
3. Jego wygląd, strój i fryzura rzadko są zgodne z obowiązującym w szkole
regulaminem.
4. Nie przestrzega norm społecznie obowiązujących.
5. Często daje niewłaściwy przykład do naśladowania.
Naganne
1. Używa wulgaryzmów, wyśmiewa, poniża i szydzi z innych.
2. Podczas rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi nie używa form grzecznościowych,
bywa ordynarny i wulgarny.
3. Jego wygląd, strój i fryzura są niezgodne z obowiązującym w szkole regulaminem.
4. Notorycznie łamie normy społecznie obowiązujące.
5. Jego postępowanie nie jest godne naśladowania, bo często nosi znamiona
demoralizacji.
28
KRYTERIUM 5: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
Wzorowe
1. Zawsze dba o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
2. Zawsze prawidłowo reaguje na zagrożenia takie jak: agresja fizyczna, ubliżanie,
szykanowanie słowne, zastraszanie, kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu,
posiadanie lub zażywanie narkotyków, niszczenie mienia.
3. Nigdy nie ulega złym wpływom otoczenia i nałogom.
4. Nigdy nie przejawia zachowań agresywnych (zarówno słownych jak i fizycznych).
Nie zakłóca toku lekcji.
5.
Nigdy samowolnie nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw
międzylekcyjnych.
6. Nigdy nie korzysta w czasie lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzacze dźwięków i video, aparat fotograficzny).
7. Nigdy nie rozpowszechnia złośliwych, obraźliwych lub ośmieszających komentarzy
lub innych materiałów (zdjęć, filmów) na temat rówieśników czy osób dorosłych
w Internecie.
8. Swoim zachowaniem nigdy nie stwarza zagrożenia dla innych na lekcjach,
przerwach,
w świetlicy szkolnej, w toaletach, sali gimnastycznej, w autobusie
szkolnym.
Bardzo dobre
1. Zawsze dba o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
2. Prawidłowo
reaguje
na
zagrożenia
takie
jak:
agresja
fizyczna,
ubliżanie,
szykanowanie słowne, zastraszanie, kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu,
posiadanie lub zażywanie narkotyków, niszczenie mienia.
3. Nigdy nie ulega złym wpływom otoczenia i nałogom.
4. Nigdy nie przejawia zachowań agresywnych (zarówno słownych jak i fizycznych).
Nie zakłóca toku lekcji.
5. Nigdy samowolnie nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw
międzylekcyjnych.
6. Nigdy nie korzysta w czasie lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzacze dźwięków i video, aparat fotograficzny).
7. Nigdy nie rozpowszechnia złośliwych, obraźliwych lub ośmieszających komentarzy
lub innych materiałów (zdjęć, filmów) na temat rówieśników czy osób dorosłych
w Internecie.
8. Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla innych na lekcjach, przerwach, w
świetlicy szkolnej, w toaletach, sali gimnastycznej, w autobusie szkolnym.
Dobre
29
1. Stara się dbać o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych
osób.
2. Najczęściej
reaguje
na
zagrożenia
takie
jak:
agresja
fizyczna,
ubliżanie,
szykanowanie słowne, zastraszanie, kradzież, palenie papierosów, picie alkoholu,
posiadanie lub zażywanie narkotyków, niszczenie mienia.
3. Nie ulega złym wpływom otoczenia i nałogom.
4. Nie przejawia zachowań agresywnych (zarówno słownych jak i fizycznych). Nie
zakłóca toku lekcji.
5.
Samowolnie nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw
międzylekcyjnych.
6. Nie korzysta w czasie lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzacze dźwięków i video, aparat fotograficzny).
7. Nigdy nie rozpowszechnia złośliwych, obraźliwych lub ośmieszających komentarzy
lub innych materiałów (zdjęć, filmów) na temat rówieśników czy osób dorosłych
w Internecie.
8. Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla innych na lekcjach, przerwach,
w świetlicy szkolnej, w toaletach, sali gimnastycznej, w autobusie szkolnym.
Poprawne
1. Sporadycznie stwarza sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu
oraz innych osób (agresja słowna, fizyczna, niewłaściwe zachowanie na terenie
szkoły, w sali gimnastycznej lub w autobusie szkolnym). Upomniany, stara się
poprawić swoje zachowanie, korzystając z zaproponowanej formy pomocy.
2. Sporadycznie ulega złym wpływom otoczenia i nałogom.
3. Sporadycznie samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw
międzylekcyjnych.
4. Sporadycznie przejawia zachowania agresywne (zarówno słownych jak i
fizycznych). Sporadycznie zakłóca tok lekcji.
5. Sporadycznie zdarza mu się korzystać w trakcie zajęć z telefonu komórkowego lub
innych urządzeń elektronicznych (odtwarzacze dźwięków i video, aparat
fotograficzny). Upomniany przez nauczyciela wyłącza i chowa w/w urządzenia do
plecaka.
6. Nigdy nie rozpowszechnia obraźliwych komentarzy na temat rówieśników w
Internecie.
7. Sporadycznie łamie regulaminy szkolne, ale podejmowane względem niego
oddziaływania wychowawcze osiągają zamierzony efekt w postaci poprawy
zachowania.
Nieodpowiednie
30
1. Często stwarza sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu oraz
innych osób (agresja słowna, fizyczna, niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły,
w sali gimnastycznej lub w autobusie szkolnym), a podejmowane względem niego
oddziaływania wychowawcze dają efekt krótkotrwały.
2. Często ulega złym wpływom otoczenia i nałogom. Na terenie szkoły lub poza nią
często
zostaje
przyłapany
na:
paleniu
papierosów,
spożywaniu
alkoholu,
pozostawaniu w stanie odurzenia środkami psychoaktywnymi.
3. Często korzysta w czasie lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzacze dźwięków i video, aparat fotograficzny).
4. Rozpowszechnia
złośliwe,
obraźliwe
lub
ośmieszające
komentarze
lub
inne
materiały (zdjęcia, filmy) na temat rówieśników czy osób dorosłych w Internecie.
5. Często samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw
międzylekcyjnych.
Naganne
1. Nagminnie łamie regulaminy szkolne i stwarza sytuacje, które mogą zagrażać
bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób (inicjuje, prowokuje bójki i bierze
w nich udział, ubliża rówieśnikom i osobom dorosłym, zastrasza lub poniża
rówieśników, młodszych i słabszych kolegów, podrabia oceny i podpisy, wyłudza
pieniądze lub inne wartościowe przedmioty, dopuszcza się kradzieży, wchodzi
w konflikt z prawem, jego zachowanie wymaga interwencji policji) .
2. Nagminnie ulega złym wpływom otoczenia i nałogom.
3. Bardzo często korzysta w czasie lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń
elektronicznych (odtwarzacze dźwięków i video, aparat fotograficzny).
4. Rozpowszechnia
złośliwe,
obraźliwe
lub
ośmieszające
komentarze
lub
inne
materiały (zdjęcia, filmy) na temat rówieśników czy osób dorosłych w Internecie.
5. Nie wykazuje chęci poprawy zachowania, nie uczestniczy w proponowanych przez
szkołę formach pomocy.
Uwaga!!
Ocenie podlega również zachowanie ucznia poza terenem szkoły.
Na obniżenie oceny zachowania może mieć wpływ jednorazowe, naganne
zachowanie ucznia w szkole lub poza szkołą.
31
Rozdział XII
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły . W skład komisji wchodzą:
 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji;
5.
Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
 skład komisji;
 termin egzaminu poprawkowego;
 pytania egzaminacyjne;
 wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do
egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły ,
nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia
dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do
końca marca.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna
gimnazjum
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są
zgodne ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
32
Rozdział XIII
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny
program lub tok nauki,
b. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
5. egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych:
technika,
plastyka,
muzyka
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej
oprócz egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, techniki, muzyki informatyki
i wychowania fizycznego.
8. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, techniki, informatyki, plastyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora
szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez
dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne
stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać
egzamin w ciągu jednego dnia.
33
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
a. imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego
przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji;
b. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W
przypadku
nieklasyfikowania
ucznia
z
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
wpisuje się „nie klasyfikowany”.
zajęć
oceny
edukacyjnych,
klasyfikacyjnej
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna.
Rozdział XIV
Egzamin Gimnazjalny
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący
wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności
z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie;
b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości
i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów
przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka
obcego nowożytnego.
3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego
z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego,
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego
i włoskiego.
4.
Uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka
obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu
obowiązkowego.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie
zdawał trzecią część egzaminu gimnazjalnego.
34
6. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.
Cześć pierwsze i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 120
minut, a część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa 90 minut.
7.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo
przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
dostosowanych
do
indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych
i edukacyjnych
ucznia
na
podstawie
opinii
publicznej
poradni
psychologiczno
–
pedagogicznej,
w
tym
publicznej
poradni
specjalistycznej,
albo
niepublicznej
poradni
psychologiczno
–
pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
8. W
przypadku
uczniów
posiadających
orzeczenie
o
potrzebie
indywidualnego
nauczania
dostosowanie
warunków
i
formy
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
9. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno –
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca
września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin
gimnazjalny, jedna nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
10. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi
szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
11. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czas trwania
egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:
a. 60 minut – w przypadku części pierwszej i części drugiej
egzaminu gimnazjalnego,
b. 45
minut –
w przypadku
części trzeciej
egzaminu
gimnazjalnego.
12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca
powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego,
organizowane przez komisję okręgową.
13. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek
zespołu
egzaminacyjnego
odbiera
przesyłki
zawierające
pakiety
z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do
przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one
naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają wszystkie materiały
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek
szkolnego zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza wszystkie materiały
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
14. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone lub nie zawierają
wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub
upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego
zawiesza dana część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym
dyrektora komisji okręgowej.
15. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone,
przewodniczący
szkolnego
zespołu
egzaminacyjnego
otwiera
je
w obecności
przewodniczących
zespołów
nadzorujących
oraz
przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym
zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do
35
przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego
odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
w
liczbie
16. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty
odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta
odpowiedzi są kompletne.
17. Uczeń
zgłasza
przewodniczącemu
zespołu
nadzorującego
braki
w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań
z nowa kartą odpowiedzi.
18. Informacje o wymianie zestawu zadań z karta odpowiedzi przewodniczący
zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie
podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie
odpowiedzi.
19. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części
egzaminu gimnazjalnego wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję
okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
20. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy
osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości
zapewniającej samodzielność prac uczniów.
21. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapiania
w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego
czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
22. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni
opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący
zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie Sali po
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się
ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy
medycznej.
23. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać
uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby
wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz:
a.
delegowani
pracownicy
ministrostwa
obsługującego
ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania,
b.
delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych,
c.
delegowani
przedstawiciele
organu
sprawującego
nadzór
pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę.
24. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje
25. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, nie można
wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej
sali.
26. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca przebieg odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,
przewodniczący
szkolnego
zespołu
egzaminacyjnego
przerywa
odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego
odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu
i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia
zamieszcza się w protokole.
36
27. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej,
w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią
część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
28. Uczeń
przystępuje
ponownie
do
odpowiedniej
części egzaminu
gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej,
nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym
przez dyrektora Komisji Okręgowej.
29. Jeżeli w trakcie ponownej odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:
a. Stwierdzi się niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
b. Uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią
część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część
egzaminu gimnazjalnego.
30. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej,
w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią
część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
31. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia
20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz
przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
32. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona
i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom
(pranym opiekunom) do wglądu w miejscu i w czasie wskazanym przez
dyrektora komisji okręgowej.
33. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku
egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia
szkoły.
34. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na postawie
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
35. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest
ostateczny.
36. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 50
punktów.
37. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, o
których
mowa w
odrębnych
przepisach,
organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych
egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego na postawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu
szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
38. Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne
z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego
wyniku.
39. Nie przystąpienie do egzaminu
z powtarzaniem klasy trzeciej.
gimnazjalnego
jest
równoznaczne
37
40. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa
przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Rozdział XV
Regulamin szczegółowy warunków realizacji uczniowskiego
projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Mariana
Rejewskiego w Białych Błotach
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodności metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dołączyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
 wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 wykonanie zaplanowanych działań;
 publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6.
Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
11. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a
Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30
kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ
na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu.
12. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjum, w których
realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z
dnia 23 grudnia 2008r(Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009r). Projekty edukacyjne realizują
uczniowie klasy drugiej gimnazjum w II semestrze roku szkolnego.
38
13. W roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 28 stycznia rodzice i uczniowie są
informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
14. Nauczyciele w terminie do 20 września każdego roku szkolnego zgłaszają do
wychowawcy/ koordynatora na piśmie tematy projektów edukacyjnych wraz z celami
i opisem problematyki oraz czasem ich realizacji.
15. W terminie do 20 października Dyrektor szkoły tworzy Szkolna Listę Projektów
Edukacyjnych.
16. Uczniowie:
 w klasach II do 25 lutego tworzą grupy/zespoły/, deklarują udział w projektach,
wybierają tematy przedstawione przez wychowawcę klasy, nauczycieli
przedmiotów lub podają własne propozycje tematów projektów. (Sugestie
dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również ze strony
przedstawicieli środowiska lokalnego). W uzasadnionych przypadkach istnieje
możliwość zmiany tematu
projektu edukacyjnego. Zmieniony temat jest
ostateczny.

grupa projektowa może skupiać uczniów jednego oddziału.

łączna liczba projektów w klasie jest proporcjonalna do liczby uczniów. Z tego
wynika, że projekty w klasie nie są realizowane z każdego przedmiotu.
Uczniowie dzielą się na grupy dobrowolnie, ale jeśli nie jest to możliwe, losują
przydział do grupy. Grupa wybiera realizację projektu z danego przedmiotu.
Jeśli jest to niemożliwe, grypy losują przedmiot, z którego będą realizowały
projekt

przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden
projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
17. Do 28 lutego uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają
opiekunowi projektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Do 28 lutego
rodzice przekazują opiekunowi pisemne potwierdzenie o przystąpieniu dziecka do
realizacji projektu edukacyjnego.
Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada 28 lutego. Opiekunowie
projektów przekazują pisemne deklaracje uczniów
oraz potwierdzenia rodziców
wychowawcom klas.
18. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora
szkoły i wicedyrektora.
19. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnych metod.
20. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
21. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe, mogące się pojawić podczas
realizacji projektów edukacyjnych.
22. Udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego jest obowiązkowy
23. Udział ucznia /uczniów w realizacji projektu edukacyjnego podlega ocenie zgodnie
z kryteriami oceniania zachowania przyjętymi w WSO.
24. UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO A OCENA ZACHOWANIA
Rozporządzenie w sprawie oceniania nakłada na szkoły obowiązek uwzględnienia
udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w kryteriach zachowania.
1. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z kryteriami:
39
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo
dobrą a ponadto:
 …
 …
 wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością
dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą a
ponadto:
 …
 …
 był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego
współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 …
 …
 prawidłowo wypełniał swoje zadania w
okresie realizacji projektu
gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 …
 …
 wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego lecz
zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną
opóźnień lub konfliktów w zespole.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę
poprawną, a także:
 …
 …
 często zaniedbywał
swoje obowiązki
podczas
realizacji
projektu
gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg
przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem
obowiązków innych członków zespołu projektowego.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który
 …
 …
 nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich
obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a
jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu,
jak i opiekuna.
o
Projekt edukacyjny może mieć charakter projektu interdyscyplinarnego lub
przedmiotowego.
25. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjów lub wykraczać poza te treści i wynikać m.in. z:
 zainteresowań uczniów,

propozycji nauczycieli,

koncepcji pracy szkoły,

Szkolnego Programu Wychowawczego,

Szkolnego Programu Profilaktyki,
40

Planu Pracy Szkoły,

potrzeb środowiska lokalnego.
26. W realizacji projektów biorą udział wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
Wychowawcy i nauczyciele przedmiotu pełniący obowiązki opiekunów projektu
tworzą Zespół do Spraw Realizacji Projektów Edukacyjnych.
27. Nad prawidłową realizacją czuwa Szkolny Koordynator wdrażania projektów
edukacyjnych. Funkcję Szkolnego Koordynatora pełni wicedyrektor. Podlegają mu
wychowawcy – koordynatorzy wdrażania projektów edukacyjnych w klasach.
28. Projekt edukacyjny realizują uczniowskie zespoły projektowe liczące od 2 do 3
uczniów. W sytuacjach wyjątkowych zespół może liczyć więcej uczniów.
29. Ustalenie liczby członków zespołu projektowego należy do opiekuna projektu.
Liczebność zespołu projektowego może wynikać m.in. z:
 realizacji bardziej złożonego projektu,
 innych uzasadnionych powodów.
30. Opiekun projektu dostosowuje tematykę projektu, metody pracy i czas realizacji do
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do uczniów o specyficznych
trudnościach w nauce i do uczniów zdolnych.
31. Podziału zadań i ustalenia harmonogramu realizacji projektu dokonuje opiekun
projektu wraz z członkami zespołu projektowego.
32. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
obejmuje następujące działania:
 wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy
współpracy z nauczycielem,
 określanie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela
prowadzącego projekt z uczniami sposobów rozwiązywania problemu i
zaplanowanie etapów jego realizacji; w tym harmonogramu konsultacji z
opiekunem projektu,
 określenie zadań do wykonania przez członków zespołu przez opiekuna
projektu,
 określenie źródeł informacji do wykorzystania przy realizacji projektu,
 określenie kryteriów oceny projektu,
 wykonanie zaplanowanych działań,
 monitorowanie realizacji projektów przez uczniów,
prowadzącego projekt oraz wychowawcę klasy,
przez
nauczyciela
 publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
 ocena procesu realizacji projektu jego rezultatów,
 złożenie dokumentacji projektu,
 wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum
33. Uczeń gimnazjum może przystąpić do realizacji kilku projektów edukacyjnych,
z których informacja o temacie i realizacji jednego, podlega wpisowi na świadectwie
ukończenia gimnazjum. Decyzję, jaki wpis zostanie dokonany na świadectwie
podejmuje wychowawca w porozumieniu z opiekunami projektów oraz uczniem.
Projekt edukacyjny jest realizowany pod opieką nauczyciela przedmiotu. Nauczyciele
41
nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego,
współpracują z opiekunami w zakresie konsultacji, realizacji, oceny projektu, jeżeli
zachodzi taka potrzeba.
34. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
 odpowiedzialności za własne postępy;
 podejmowania grupowych pomysłów;
 umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywana informacji z
różnych źródeł;
 umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
 umiejętności stosowania teorii w praktyce;
 samoorganizacji i kreatywności;
 przygotowania do publicznych wystąpień;
 samodzielności i podejmowania aktywności;
35. Nauczyciel -opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
 wskazanie
tematyki
realizowanych
projektów
z
uwzględnieniem
zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej oraz materiału
wykraczającego poza nią.
 omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu
 założenie i prowadzenie karty projektu i innych dokumentów prowadzenie
konsultacji dla uczniów realizujących projekt
 monitorowanie jego realizacji
 zebranie deklaracji od uczniów i rodziców o udziale dziecka w projekcie
edukacyjnym
36.
Zadania nauczyciela współpracującego z opiekunem w projekcie miedzy
przedmiotowym. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący
z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
 konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
 sprawowania opieki nad uczniami podczas wynikających z projektu wyjść
zorganizowanych;
 prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
 współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu
roku szkolnego i podczas organizowania Festiwalu Projektów;
 ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,
 udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia,
37. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
 poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) warunkach
realizacji projektu edukacyjnego
 koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
 prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez
wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu,
42
monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie
informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom)
 komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania
 w przypadku , gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi
swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje
przydziału ucznia do jednego z zespołów projektowych
 wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w
pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w
gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu
edukacyjnego.
38. Warunki wsparcia realizacji projektu edukacyjnego oferowane przez szkołę:
 udostępnienie pomieszczeń szkolnych, w tym pracowni komputerowej,
 udostępnienie księgozbioru biblioteki,
 tablice, ekran, laptop, projektor do prezentacji rezultatów projektu,
 sprzęt nagłaśniający do prezentacji rezultatów projektu,
 regularne konsultacje nauczycieli opiekunów projektu edukacyjnego,
 ustalenie czasu i miejsca publicznej prezentacji rezultatów projektu,
 konsultacje udzielane uczniom, w miarę potrzeb i możliwości, przez
nauczycieli przedmiotów, (na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać
godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela),
 organizacja warunków do publicznej prezentacji rezultatów projektu (sala,
wyposażenie itd.)
39. Uczeń, który z powodu choroby nie przystąpił do projektu, realizuje go sam
w późniejszym terminie. Opiekun może wydłużyć czas realizacji projektu.
40. Dyrektor Szkoły , na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych
opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może
zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
41. Czas realizacji projektu edukacyjnego określa nauczyciel – opiekun projektu, lecz nie
może on przekroczyć 6 tygodni.
42. Na wniosek zespołu projektowego opiekun projektu może wydłużyć czas realizacji
projektu o 1 tydzień, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczony termin publicznej
prezentacji rezultatów projektu.
43. Publiczna prezentacja rezultatów projektów edukacyjnych, realizowanych przez
uczniów klas II gimnazjum, zostanie dokonana w Dniu prezentacji projektów
szkolnych 17 maja 2011r/wtorek/. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na
Festiwalu Nauki w czerwcu przed uczniami i rodzicami i zaproszonymi gośćmi.
44. Formy prezentacji projektu edukacyjnego:
 album ilustrowany zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami
pisemnymi,
 plakat lub seria plakatów, collage, inna forma plastyczna,
 broszura , ulotka, gazetka,
 prezentacja doświadczenia przygotowanego i wykonanego przez uczniów,
43
 raport z przeprowadzonego badania,
 prezentacja multimedialna, strona internetowa,
 model zjawiska, makieta z opisem,
 relacja z publicznej debaty,
 przedstawienie teatralne, inscenizacja.
45. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.
Uczeń otrzymuje:
1) Ocenę cząstkową z przedmiotu za wykonane zadanie, a w szczególności za:
 zawartość merytoryczna, treść,
 zgodność z tematem projektu,
 oryginalność,
 kompozycja,
 stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
 estetyka i staranność,
 trafność dowodów i badań,
 stopień trudności zadań,
 wartość dydaktyczna i wychowawcza,
2)
Oceny
zachowania
a w szczególności:
za
wkład
ucznia
w
realizację
projektu,
 pomysłowość i innowacyjność,
 umiejętność pracy w grupie,
 udział w praktycznym wykonaniu,
 terminowość wykonania przydzielonych zadań,
 pracowitość,
 udział w prezentacji,
1. oceny opisowej prezentacji –efektu końcowego projektu, w tym:
 poprawność językowa,
 atrakcyjność,
 technika prezentacji,
 stopień zainteresowania odbiorców,
46. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia (zał. Nr
4) i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu.
47. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje
wychowawcy klasy opiekun projektu nie później niż 2 tygodnie przed klasyfikacją
roczną. W zależności od zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego
opiekun wraz z nauczycielem / nauczycielami współpracującym z opiekunem w
projekcie międzyprzedmiotowym dokonuje oceny, będącej elementem oceny
44
zachowania. Uczeń dostaje ponadto ocenę cząstkową z przedmiotu. Oceny te nie
decydują o ocenie z zachowania, ani ocenie z przedmiotu.
48. W przypadku zwolnienia ucznia obowiązku realizacji projektu edukacyjnego, na
świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie
informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
49. Dokumentem potwierdzającym udział ucznia gimnazjum w realizacji projektów
edukacyjnych jest karta projektu i oceny projektu.
50. Kartę projektu i oceny projektu
projektu.
według ustalonego wzoru prowadzi opiekun
51. Kartę projektu i oceny projektu po zakończeniu realizacji projektu i publicznej
prezentacji rezultatów projektów, należy
przekazać dyrektorowi w celu jej
archiwizacji.
52. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego,
w którym uczeń kończy gimnazjum.
Ustalono w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2010r
Załączniki:
 Karta projektu i oceny projektu
 Karta pracy zespołu
 Ocena pracy zespołu uczniowskiego realizującego projekty edukacyjne
 Karta samooceny
 Kontrakt zawarty przez zespoły uczniów z nauczycielem – opiekunem
 Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie edukacyjnym
 Informacja dla rodzica o uczestnictwie dziecka w projekcie edukacyjnym
Białe Błota,……………………………………..
KARTA PROJEKTU I OCENY PROJEKTU
Temat projektu
Cele projektu
Opiekun projektu
Nauczyciele współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym
45
Rok szkolny
Lp.
Termin rozpoczęcia
projektu
Termin zakończenia
projektu
Imiona i nazwiska uczniów realizujących projekt oraz klasa, do której
uczęszczają
Nazwisko i imię ucznia
klasa
Harmonogram prac nad projektem
Zadania dla zespołu
Materiały potrzebne do
realizacji zadania
Termin
realizacji
Krótka informacja o terminie i formie prezentacji projektu
Opis efektów projektu
Załączniki
46
Informacja o udziale uczniów w realizacji projektu edukacyjnego podlegającego
ocenie zgodnie z kryteriami oceniania zachowania w gimnazjum
Lp.
Nazwisko i imię ucznia
Informacja o ocenie projektu
Ocena z
Ocena zachowania
przedmiotu
Nauczyciele współpracujący z opiekunem w projekcie
międzyprzedmiotowym
…………….……………………
…………………………………………………………………………………………
Opiekun projektu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
KARTA PRACY ZESPOŁU – PODZIAŁ ZADAŃ
Klasa ………………………..
Temat projektu:
Skład grupy:
Konsultacje /dzień, godzina, mail / …/
Lp.
Zadania dla członka
Imię i nazwisko
Materiały
Termin
47
zespołu
ucznia
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania
realizacji
…………………………………………
Podpis opiekuna
OCENA PRACY ZESPOŁU UCZNIOWSKIEGO , REALIZUJACEGO PROJEKT
EDUKACYJNY

Każdy uczeń powinien być oceniony indywidualnie.

Sposób ilościowej oceny pracy członków grupy to przyjęcie następującej zasady:
 50% oceny końcowej to ocena nauczyciela,
 30% oceny końcowej to średnia ocen wystawionych przez członków grupy w
sposób tajny,
 20% oceny końcowej to ocena wystawiona przez samego ucznia.
48
Białe Błota,………………………………….
DEKLARACJA
UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM
1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………………….
2. Klasa : …………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Przedmiot.: ………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Temat projektu: ………………………………………………………………………………………………………………….
5. Opiekun projektu: ………………………………………………………………………………………………………………
6.Termin rozpoczęcia projektu: …………………… Termin zakończenia projektu: ……………………
Podpis ucznia
……………………………………….
Białe Błota,………………………………….
INFORMACJA DLA RODZICA
O UCZESTNICTWIE DZIECKA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM
1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………………….
2. Klasa : …………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Przedmiot.: …………………………………………………………………………………………………………………………
4. Temat projektu: ………………………………………………………………………………………………………………….
5. Opiekun projektu: ………………………………………………………………………………………………………………
6.Termin rozpoczęcia projektu: ……………………Termin zakończenia projektu: ………………………
Podpis rodzica
…………………………………….
49
Białe Błota,…………………………………..
KONTRAKT ZAWARTY PRZEZ ZESPÓŁ UCZNIOWSKI REALIZUJĄCY PROJEKT
EDUKACYJNY
Z NAUCZYCIELEM OPIEKUNEM
1. Temat projektu: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zespół uczniów: ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Opiekun projektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Miejsce i czas spotkań naszego zespołu: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Zasady obowiązujące w naszej grupie, aby dobrze nam się pracowało:
 Czujemy się odpowiedzialni za rezultaty pracy w grupie.
 Jesteśmy zaangażowani w pracę grupy do końca.
 Dzielimy się z innymi pomysłami.
 Szanujemy zdanie kolegów.
 Uprzejmie odnosimy się do innych.
 Potrafimy wysłuchać innych.
 Potrafimy przyjąć krytyczne uwagi.
 Pomagamy innym w pracy.
 W razie nieobecności dostarczamy grupie swoje materiały.
 Przestrzegamy wyznaczonych terminów.
 Robimy mniej więcej tyle samo, co koledzy.
 Decyzje podejmujemy demokratycznie.
 Ewentualne konflikty i spory rozwiązujemy – głosując.
Podpis uczniów
………………………………………………….
Podpis opiekuna
…………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
50
KARTA SAMOOCENY
Imię:
W pracach nad projektem
uczestniczyłem wytrwale i
systematycznie.
Miałem cenne pomysły, które
przyczyniły się do postępów pracy
zespołu.
Słuchałem propozycji innych
i nigdy ich nie krytykowałem.
Nie miałem większych trudności w
wykonywaniu przyjętych na siebie
zadań.
Jeżeli miałem problemy, prosiłem o
pomoc kolegów w grupie.
Jeżeli moi koledzy mieli problemy,
pomagałem im najlepiej, jak umiem.
Uczestniczyłem we wszystkich
wyznaczonych spotkaniach zespołu.
Wykonałem wszystkie przyjęte na
siebie zadania.
Swoją pracę wykonywałem terminowo.
Co mi się udało?
Co mi się nie udało?
Dlaczego nie wszystko mi się udało?
Czego się nauczyłam/em dzięki
udziałowi w projekcie?
XVI
Jak dokonujemy ewaluacji?
W jaki sposób modyfikujemy system?
1. W roku szkolnym dyrektor Publicznego Gimnazjum powołuje Komisję do
spraw ewaluacji w składzie:
- dyrektor /wicedyrektor/
- przewodniczący zespołów przedmiotowych
- pedagog szkolny
- opiekun samorządu uczniowskiego –
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego / 1 – 3 osoby /
- przedstawiciele rodziców / 1 – 3 osoby /
2. Komisja zbiera uwagi i wnioski nauczycieli, rodziców i uczniów na temat
działającego systemu oceniania/ ankiety opracowane dla nauczycieli,
rodziców i uczniów, pomiar dydaktyczny /.
 Na końcoworocznej Radzie Pedagogicznej Komisja przedstawia uwagi
i wnioski oraz proponuje zmiany, które opiniuje i zatwierdza Rada
Pedagogiczna.
 Proponowane zmiany „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” są
aneksem do Statutu Publicznego Gimnazjum.
3. Wypracowany „Wewnątrzszkolny System Oceniania” będzie obowiązujący w
trzyletnim gimnazjum.
4. „Wewnątrzszkolny System Oceniania” w Publicznym Gimnazjum załącznik do
Statutu Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach.
5. „Wewnątrzszkolny System Oceniania” w Publicznym Gimnazjum w Białych
Błotach jest publikowany i upowszechniany w:
- w bibliotece szkolnej,
- w pokoju nauczycielskim,
- w teczkach wychowawców klas.
52

Podobne dokumenty