Uchwała Nr 407/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr 407/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Uchwała Nr 407/15
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r.
§1
1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ORBIS S.A., Zarząd Krajowego Depozytu
postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 300.000
(trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii ORB A 260620 spółki ORBIS S.A. o wartości
nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 26 czerwca 2020
r., emitowanych na podstawie Uchwały nr 11 Zarządu tej spółki z dnia 22 maja 2015 r.,
oraz oznaczyć je kodem PLORBIS00048, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rejestrowanie obligacji, o których mowa w ust. 1, będzie następować na podstawie
instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

Podobne dokumenty