Kosztorys_nakA_adczy_-_zalacznik_nr_5

Komentarze

Transkrypt

Kosztorys_nakA_adczy_-_zalacznik_nr_5
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
0518-04
(16.30*4.50)*2
2 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
0518-05
Krotność = 5
(16.30*4.50)*2
j.m.
m2
m2
m2
4 TZKNBK V - Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego
214
montażu.Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem.
krokwie
(0.14*0.10*2.00)*18+(0.14*0.10*4.30)*10
murłaty
(0.16*0.16)* (9.50+5.50)
miecze
(0.16*0.16)*1.50
kleszcze
(0.20*0.08)*3.50
pońce płatwi dł 2,00m
(0.14*0.10)*2.00*2
m3
5 KNR 2-02
0408-03
Krokwie z końcami profilowanymi, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(0.14*0.10*2.00)*18+(0.14*0.10*4.30)*10
m3
Podwaliny - mułaty o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyc.
(0.16*0.16)* (9.50+5.50)
m3
drew.
m3
drew.
146.700
88.020
RAZEM
88.020
0.384
m3
0.038
m3
0.056
m3
0.056
m3
Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
m3
(0.20*0.08)*3.50
m3
RAZEM
1.640
1.106
RAZEM
1.106
0.384
RAZEM
0.384
0.038
RAZEM
0.038
0.056
RAZEM
0.056
4.000
RAZEM
4.000
88.020
RAZEM
88.020
149.700
RAZEM
149.700
146.700
RAZEM
146.700
12.650
RAZEM
12.650
32.600
RAZEM
32.600
24.000
RAZEM
24.000
74.100
RAZEM
74.100
9.000
RAZEM
9.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
6.602
RAZEM
6.602
2.200
RAZEM
2.200
szt.
szt.
10 KNR-W 2-02 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410-01
146.70*60%
m2
11 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
0501-01
149.700
m2
12 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
0504-01
146.700
m2
13 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynko0514-01
wanej pasy nadrynnowe, pasy elewacyjne
((16.30*2)+(4.50*4))*0.25
m2
14 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0519-04
16.30*2
m
15 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0526-03
6.00*4
m
16 KNR-W 5-08 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
0604-02
średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie
15.90*3+8.80*3
m
17 KNR-W 5-08 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
0618-01
uniwersalnych krzyżowych
9
szt.
m2
m2
m2
m2
m
m
m
szt.
18 KNR-W 5-08 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro- szt.
0619-06
mowej lub przewodów wyrównawczych
2
szt.
19 KNR-W 5-08 Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- szt.
0619-01
wodów wyrównawczych
2
szt.
20 KNR 4-04
1101-02
1101-05
Transport odpadów papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 17 km
m3
(16.30*4.50*2)*0.045
m3
21
Utylizacja papy
t
146.70*0.0025*6
t
1
146.700
RAZEM
1.106
8 KNR 2-02
0408-02
Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 15738 dla Bolesław Spychała
146.700
m3
Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
nej
(0.16*0.16)*1.50
m3
analiza indywidualna
146.700
RAZEM
m3
7 KNR 2-02
0408-01
9 KNR-W 4-01 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec płatwi profilowany dł 2,
0416-01
00 m
4
Razem
m2
3 KNR-W 4-01 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
0441-02
((16.30*4.50)*2)*60%
m2
6 KNR 2-02
0407-01
Poszcz
Lp.
Podstawa
Opis
1 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na da01 0518-04 chach drewnianych - pierwsza warstwa
obmiar = (16.30*4.50)*2 = 146.700
m2
-- R -robocizna
0.11r-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
2 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na da01 0518-05 chach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 5
obmiar = (16.30*4.50)*2 = 146.700
m2
1*
-- R -robocizna
0.04*5=0.2r-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
3 KNR-W 4- Rozebranie elementów więźb dacho01 0441-02 wych - deskowanie dachu z desek na
styk
obmiar = ((16.30*4.50)*2)*60% =
88.020 m2
1*
-- R -robocizna
0.18r-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
4 TZKNBK V Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie
-214
przeznaczonej do ponownego montażu.Oczyszczenie elementów wraz z
posortowaniem.
obmiar =
krokwie
(0.14*0.10*2.00)*18+(0.14*0.10*4.30)
*10
1.106
murłaty
(0.16*0.16)* (9.50+5.50)
0.384
miecze
(0.16*0.16)*1.50
0.038
kleszcze
(0.20*0.08)*3.50
0.056
pońce płatwi dł 2,00m
(0.14*0.10)*2.00*2
0.056
RAZEM
1.640 m3
1*
-- R -robocizna
10r-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
5 KNR 2-02 Krokwie z końcami profilowanymi,
0408-03
długość do 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = (0.14*0.10*2.00)*18+(0.14*
0.10*4.30)*10 = 1.106 m3
1*
1*
2*
3*
4*
5*
6*
-- R -robocizna
17.95*1.5=26.925r-g/m3
-- M -bale iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone kl.II
1.04m3/m3
drewnochron
0.5kg/m3
gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3
śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
jm
m2
r-g
r-g
2*
3*
4*
-- M -bale iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone kl.II
1.06m3/m3 drew.
drewnochron
0.57kg/m3 drew.
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
12m2/m3 drew.
Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 15738 dla Bolesław Spychała
29.3400
m2
r-g
15.8436
m3
r-g
16.4000
m3
r-g
29.7790
m3
1.1502
kg
0.5530
kg
3.6498
kg
2.1014
%
1.5000
-- S -wyciąg
m-g
0.84m-g/m3
8*
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
m-g
0.66m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
6 KNR 2-02 Podwaliny - mułaty o długości ponad
m3
0407-01
2m, - przekrój poprzeczny drewna do drew.
180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = (0.16*0.16)* (9.50+5.50) =
0.384 m3 drew.
-- R -robocizna
12.37r-g/m3 drew.
16.1370
m2
7*
1*
Nakłady
0.9290
0.7300
r-g
4.7501
m3
0.4070
kg
0.2189
m2
4.6080
-2-
Koszt
jedn.
R
M
S
Lp.
Podstawa
5*
6*
Opis
śruby,podkładki,nakrętki
8.92kg/m3 drew.
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
0.91m-g/m3 drew.
8*
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
7 KNR 2-02 Miecze i zastrzały przekrój poprze0408-01
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
obmiar = (0.16*0.16)*1.50 = 0.038
m3
7*
1*
2*
3*
4*
5*
-- R -robocizna
31.81r-g/m3
-- M -bale iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone kl.II
1.1m3/m3
drewnochron
2.17kg/m3
śruby,podkładki,nakrętki
47.59kg/m3
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
0.99m-g/m3
7*
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.77m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
8 KNR 2-02 Kleszcze przekrój poprzeczny drew0408-02
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = (0.20*0.08)*3.50 = 0.056
m3
6*
1*
2*
3*
4*
5*
-- R -robocizna
31.62r-g/m3
-- M -bale iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone kl.II
1.04m3/m3
drewnochron
0.22kg/m3
śruby,podkładki,nakrętki
37.18kg/m3
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
1.41m-g/m3
7*
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
9 KNR-W 4- Wymiana elementów konstrukcyjnych
01 0416-01 dachu - koniec płatwi profilowany dł
2,00 m
obmiar = 4 szt.
6*
1*
-- R -robocizna
2.06*1.5=3.09r-g/szt.
-- M -drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/szt.
3*
bale iglaste obrzynane wymiarowe
nasycone kl.II
0.005+0.035=0.04m3/szt.
4*
deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0.003m3/szt.
5*
gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/szt.
6*
klamry ciesielskie
1.14kg/szt.
7*
materiały pomocnicze
2%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
10 KNR-W 2- Deskowanie połaci dachowych z tar02 0410-01 cicy nasyconej
obmiar = 146.70*60% = 88.020 m2
2*
1*
2*
-- R -robocizna
0.31r-g/m2
-- M -Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,
kl.III
0.028m3/m2
Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 15738 dla Bolesław Spychała
jm
Nakłady
kg
3.4253
%
1.5000
m-g
0.3494
m-g
0.2650
m3
r-g
1.2088
m3
0.0418
kg
0.0825
kg
1.8084
%
1.5000
m-g
0.0376
m-g
0.0293
m3
r-g
1.7707
m3
0.0582
kg
0.0123
kg
2.0821
%
1.5000
m-g
0.0790
m-g
0.0398
szt.
r-g
12.3600
m3
0.1000
m3
0.1600
m3
0.0120
kg
1.3600
kg
4.5600
%
2.0000
m2
r-g
27.2862
m3
2.4646
-3-
Koszt
jedn.
R
M
S
Lp.
Podstawa
3*
4*
Opis
gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
0.01m-g/m2
6*
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
11 KNR-W 2- Pokrycie dachów papą na podłożu
02 0501-01 drewnianym jednowarstwowo
obmiar = 149.700 m2
5*
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
-- R -robocizna
0.116r-g/m2
-- M -papa na tekturze wierzchniego krycia
1.17m2/m2
lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
0.38kg/m2
Gwoździe budowlane papowe ocynkowane
0.05kg/m2
drewno opałowe
0.0009m3/m2
podkładki papowe ocynkowane
0.06kg/m2
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
0.0025m-g/m2
9*
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0048m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
12 KNR-W 2- Pokrycie dachów papą termozgrze02 0504-01 walną jednowarstwowe
obmiar = 146.700 m2
8*
1*
2*
3*
4*
5*
-- R -robocizna
0.216r-g/m2
-- M -papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2
gaz propan-butan
0.23kg/m2
roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -wyciąg
0.0048m-g/m2
7*
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0122m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
13 KNR-W 2- Obróbki przy szerokości w rozwinię02 0514-01 ciu do 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej pasy nadrynnowe, pasy
elewacyjne
obmiar = ((16.30*2)+(4.50*4))*0.25
= 12.650 m2
6*
1*
2*
3*
4*
5*
-- R -robocizna
2.31r-g/m2
-- M -blacha stalowa ocynkowana płaska
0.55 mm
5.53kg/m2
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2
kołki rozporowe plastikowe
8.1szt./m2
materiały pomocnicze
0.015%(od M)
-- S -Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
14 KNR-W 2- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15
02 0519-04 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 16.30*2 = 32.600 m
6*
1*
-- R -robocizna
0.651r-g/m
jm
kg
7.0416
%
1.5000
m-g
0.8802
m-g
2.6406
m2
r-g
17.3652
m2
175.1490
kg
56.8860
kg
7.4850
m3
0.1347
kg
8.9820
%
1.5000
m-g
0.3742
m-g
0.7186
m2
r-g
31.6872
m2
168.7050
kg
33.7410
kg
44.0100
%
1.5000
m-g
0.7042
m-g
1.7897
m2
r-g
29.2215
kg
69.9545
kg
0.3542
szt.
102.4650
%
0.0150
m-g
0.0873
m
r-g
-- M --
Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 15738 dla Bolesław Spychała
Nakłady
-4-
21.2226
Koszt
jedn.
R
M
S
Lp.
Podstawa
2*
3*
4*
5*
Opis
jm
blacha stalowa ocynkowana płaska
0.60 mm
2.16kg/m
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.021kg/m
uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt/m
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
kg
-- S -Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0035m-g/m
7*
wyciąg
0.002m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
15 KNR-W 2- Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm 02 0526-03 z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 6.00*4 = 24.000 m
6*
1*
2*
3*
4*
5*
-- R -robocizna
0.835r-g/m
-- M -blacha stalowa ocynkowana płaska
0.50 mm
1.88kg/m
spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.023kg/m
uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl./m
materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.0028m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
16 KNR-W 5- Montaż zwodów poziomych instalacji
08 0604-02 odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim
pokrytym papą na drewnie
obmiar = 15.90*3+8.80*3 = 74.100 m
6*
1*
-- R -robocizna
0.189r-g/m
-- M -pręty stalowe ocynkowane
1.04kg/m
3*
wsporniki dachowe
1.01szt./m
4*
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
17 KNR-W 5- Łączenie pręta o średnicy do 10 mm
08 0618-01 na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
obmiar = 9 szt.
2*
1*
-- R -robocizna
0.179r-g/szt.
-- M -złącza uniwersalne
1szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
18 KNR-W 5- Montaż złączy kontrolnych z połącze08 0619-06 niem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
obmiar = 2 szt.
2*
1*
-- R -robocizna
0.449r-g/szt.
-- M -Złączka kontrolna K-422
1szt/szt.
3*
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
19 KNR-W 5- Montaż złączy do rynny okapowej na
08 0619-01 dachu w instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych
obmiar = 2 szt.
2*
1*
-- R -robocizna
0.14r-g/szt.
70.4160
kg
0.6846
szt
65.2000
%
1.5000
m-g
0.1141
m-g
0.0652
m
r-g
20.0400
kg
45.1200
kg
0.5520
kpl.
7.9200
%
1.5000
m-g
0.0672
m
r-g
14.0049
kg
77.0640
szt.
74.8410
%
2.5000
szt.
r-g
1.6110
szt.
9.0000
%
2.5000
szt.
r-g
0.8980
szt
2.0000
%
2.5000
szt.
r-g
-- M --
Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 15738 dla Bolesław Spychała
Nakłady
-5-
0.2800
Koszt
jedn.
R
M
S
Lp.
Podstawa
Opis
jm
2*
złącza rynnowe
1szt./szt.
3*
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
20 KNR 4-04 Transport odpadów papy z terenu
1101-02
rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
1101-05
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 17 km
obmiar = (16.30*4.50*2)*0.045 =
6.602 m3
1*
-- R -robocizna
1.26r-g/m3
-- S -Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.474+16*0.037=1.066m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
21
Utylizacja papy
analiza in- obmiar = 146.70*0.0025*6 = 2.200 t
dywidualna
2*
Nakłady
szt.
2.0000
%
2.5000
Koszt
jedn.
R
M
m3
r-g
8.3185
m-g
7.0377
t
-- M -koszt utylizacji
1t/t
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
1*
t
2.2000
RAZEM
Robocizna
CAŁY KOSZTORYS
Materiały
Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 15738 dla Bolesław Spychała
S
-6-