Składniki i analiza

Komentarze

Transkrypt

Składniki i analiza
ŒWIATOWEJ KLASY KARMA ze ŒWIE¯YCH REGIONALNYCH SK£ADNIKÓW
PUPPY SMALL BREED
Kompletna i zbilansowana karma DLA SZCZENI¥T MA£YCH RAS
(o masie cia³a 9 kg i mniejszej)
DOSTARCZANE ŒWIE¯E
NIGDY NIE MRO¯ONE
BEZ KONSERWANTÓW
ŒWIE¯Y KURCZAK
FARMY PRERIOWE, ALBERTA
£OSOŒ PACYFICZNY CA£E JAJA
VANCOUVER
FARMY PRERIOWE, ALBERTA
60·20·20
60% REGIONALNYCH SK£ADNIKÓW MIÊSNYCH
20% REGIONALNYCH OWOCÓW I WARZYW
20% OWSA I BR¥ZOWEGO RY¯U
BIA£KA
BIA£KA
BIA£KA
TRZY ŒWIE¯E
TRZY ŒWIE¯E
TRZY ŒWIE¯E
60% REGIONALNYCH SK£ADNIKÓW MIÊSNYCH
20% REGIONALNYCH OWOCÓW I WARZYW
20% OWSA I BR¥ZOWEGO RY¯U
DOSTARCZANE ŒWIE¯E
NIGDY NIE MRO¯ONE
BEZ KONSERWANTÓW
Wolne od antybiotyków i hormonów nasze kurczaki s¹ karmione ziarnem
utrzymywane na lokalnych farmach, posiadaj¹ certyfikat przydatnoœci do spo¿ycia
przez ludzi i zawsze dostarczane s¹ do nas w stanie œwie¿ym - nigdy mro¿one czy
konserwowane.
Najlepsze Ÿród³o niezbêdnych nienasyconych kwasów t³uszczowych DHA i EPA.
£osoœ jest po³awiany w North Vancouver Island, pakowany z lodem i od razu
dostarczany do nas w stanie œwie¿ym.
Doskona³e bia³ko œwie¿ych jajek klasy A dostarczanych do nas z Calgary
w Albercie.
SK£ADNIKI REGIONALNE
Du¿a zawartoœæ bia³ka i niewielka wêglowodanów lepiej
odzwierciedla naturaln¹ dietê psów. Dlatego ACANA PUPPY
SMALL BREED przygotowana jest z najlepszych miêsnych
sk³adników (60%), w³¹czaj¹c w to œwie¿ego kurczaka i ca³e jajka
z lokalnych farm oraz œwie¿ego ³ososia z Vancouver, które s¹
dostarczane ŒWIE¯E KA¯DEGO DNIA. Nigdy nie u¿ywamy
sk³adników mro¿onych czy w inny sposób konserwowanych.
ACANA PUPPY SMALL BREED JEST SKOMPONOWANA ZGODNIE Z NORMAMI ¯YWIENIOWYMI AAFCO DLA WSZYSTKICH TRYBÓW ¯YCIA
NIEPODWA¯ALNE ZALETY
GWARANTOWANA ANALIZA
ŒWIE¯E REGIONALNE SK£ADNIKI.
Pochodz¹ce z lokalnych farm kurczaki, ca³e œwie¿e jaja oraz pacyficzny ³osoœ s¹ dostarczane
œwie¿e, bez konserwantów i wprost kipi¹ od wysokood¿ywczego bia³ka i t³uszczów.
OMEGA-3 ZE ŒWIE¯YCH KANADYJSKICH £OSOSI.
Œwie¿y pacyficzny ³osoœ jest doskona³ym Ÿród³em nieprzetworzonych kwasów omega-3 (DHA,
EPA), które s¹ niezmiernie wa¿ne w diecie wszystkich psów.
DU¯O BIA£KA. MA£O WÊGLOWODANÓW.
Wysoka zawartoœæ ³atwoprzyswajalnych bia³ek zwierzêcych i niska wêglowodanów, najlepiej
oddaje proporcje naturalnego po¿ywienia i potrzeb doros³ych psów.
OCEANICZNE WODOROSTY I PRERIOWE ZIO£A.
Rêcznie zbierane wodorosty, algi i morszczyn pêcherzykowaty oraz owoce ja³owca i korzeñ
³opianu s¹ naturalnym Ÿród³em przeciwulteniaczy i absorbentów toksyn.
PAROWANY OWIES - WÊGLOWODANY O NISKIM INDEKSIE GLIKEMICZNYM.
Parowany owies jest bogatym Ÿród³em wêglowodanów uwalniaj¹cych glukozê do krwi powoli,
utrzymuj¹c sta³y, zbilansowany poziom dostarczanej energii.
WSKAZÓWKI ¯YWIENIOWE
Ka¿dy pies jest inny i dlatego poni¿sze wskazówki nale¿y traktowaæ orientacyjnie. Kontroluj wagê swojego szczeniaka i dopasuj porcje do jego potrzeb.
Podawaj karmê 2 razy dziennie i dbaj o ci¹g³y dostêp do czystej, œwie¿ej wody.
ILOή
GRAM/MIAR
GRAM · MIAR* DZIENNIE
* jedna miara = 125g
24 GODZ.
1 1/2 - 3
mies.
3-5
mies.
2 kg
65 · 1/2
5 kg
85 · 2/3
7 kg
9 kg
Bia³ko (min.)
T³uszcz (min.)
W³ókno (max.)
Wapñ (min.)
Fosfor (min.)
5-9
mies.
9 - 11
mies.
11+
mies.
65 · 1/2
75 · 2/3
Adult
Adult
125 · 1
100 · 3/4
Adult
Adult
125 · 1
140 · 1 1/4
125 · 1
120 · 1
Adult
150 · 1 1/4
170 · 1 1/2
200 · 1 3/4
180 · 1 1/2
Adult
33 %
20 %
2,5 %
1,3 %
1,1 %
Omega-6 (min.)
Omega-3 (min.)
Glukozamina (min.)
Chondroityna (min.)
Wêglowodany (max.)
2,7 %
0,4 %
800 mg/kg
500 mg/kg
26 %
ANALIZA SZCZEGÓ£OWA
Sód
Chlorek
Potas
Magnez
¯elazo
Cynk
MiedŸ
Mangan
Kobalt
Jod
Selen
0,32 %
0,45 %
0,55%
0,09 %
300 mg/kg
225 mg/kg
20 mg/kg
46 mg/kg
0,55 %
2,1 mg/kg
0,4 mg/kg
Wit. A
Wit. D3
Wit. E
Wit. K
Wit. C
Wit. B1 (tiamina)
Wit. B2 (ryboflawina)
18 KIU/kg
2000 IU/kg
400 IU/kg
2 mg/kg
85 mg/kg
75 mg/kg
44 mg/kg
230 mg/kg
Wit. B3 (niacyna)
Wit. B5 (kwas pantotenowy) 42 mg/kg
36 mg/kg
Wit. B6 (pirydoksyna)
Wit. B12 (cjanokobalamina) 400 ug/kg
0,6 mg/kg
Biotyna
3,5 mg/kg
Kwas foliowy
3350 mg/kg
Cholina
Lizyna
Treonina
Metionina
Izoleucyna
Leucyna
Walina
Arginina
Fenyloalanina
Histydyna
Cysteina
Tauryna
1,7 %
1,2 %
0,9 %
1,2 %
2,2 %
1,4 %
2,0 %
1,2 %
0,9 %
0,7 %
0,5 %
SK£ADNIKI ROŒLINNE
Korzeñ ³opianu
Korzeñ prawoœlazu
Jagody ja³owca
Dziêgiel litwor
WIEK SZCZENIAKA W MIESI¥CACH
WAGA PSA
DOROS£EGO
Dehytratyzowane miêso z kurczaka (40%), owies, œwie¿e miêso z kurczaka,
groszek, t³uszcz z kurczaka (konserwowany mieszanin¹ tokoferoli
i rozmarynem), br¹zowy ry¿, œwie¿e miêso ³ososia (naturalne Ÿród³o EPA i DHA),
w¹tróbka z kurczaka, œwie¿e ca³e jaja, lucerna, olej z ³ososia, dynia, kurza
chrz¹stka (naturalne Ÿród³o glukozaminy i chondroityny), jab³ka, marchewka,
zielona rzepa, ¿urawina wielkoowocowa, œwidoœliwa olcholistna, morskie
wodorosty (morszczyn pêche¿ykowaty, algi czerwone), korzeñ ³opianu, korzeñ
prawoœlazu, jagody ja³owca, kozieradka, nasiona kopru, dziêgiel litwor, rokitnik
zwyczajny, korzeñ cykorii, pokrzywa, liœæ czerwonej maliny, ostropest, liœæ miêty
pieprzowej, kwiat nagietka, rumianku + witaminy i minera³y.
600 mg/kg
600 mg/kg
500 mg/kg
400 mg/kg
Rokitnik zwyczajny
Pokrzywa
LiϾ czerwonej maliny
Ostropest
400 mg/kg
400 mg/kg
300 mg/kg
300 mg/kg
ROZK£AD KALORII
Energia metaboliczna 4450 kcal/kg (460 kcal na kubek 250ml) - 34% energii
pochodzi z bia³ka, 40 % z t³uszczu i 20 % z owoców, warzyw i owsa.
LAUREATKA WIELU NAGRÓD - ACANA - PRODUKOWANA JEST ZE ŒWIE¯YCH REGIONALNYCH SK£ADNIKÓW W NASZEJ RODZINNEJ FABRYCE W ALBERCIE.
SK£ADNIKI ZWIERZÊCE ACANY S¥ WOLNE OD ETHOXYQUIN I POCHODZ¥ Z KANADYJSKICH HODOWLI PRODUKUJ¥CYCH ¯YWNOŒÆ DLA LUDZI.
NIE ZAWIERAJ¥: KUKURYDZY, PSZENICY I GLUTENU, OLEJU PALMOWEGO LUB KOKOSOWEGO, SUBSTANCJI UBOCZNYCH Z PRODUKCJI ZWIERZÊCEJ,
DODATKÓW HORMONALNYCH, SZTUCZNYCH AROMATÓW, BARWNIKÓW I KONSERWANTÓW, GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH SK£ADNIKÓW.
2008 ACANA POLSKA. TEN DOKUMENT STANOWI W£ASNOŒÆ FIRMY ACANA POLSKA I OBJÊTY JEST OCHRON¥ PRAWN¥. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE W CZÊSCI I W CA£OŒCI BEZ
ZGODY FIRMY ACANA POLSKA JEST ZABRONIONE.

Podobne dokumenty