Polska-Słupsk: Lasery przemysłowe - Auto-Hak

Komentarze

Transkrypt

Polska-Słupsk: Lasery przemysłowe - Auto-Hak
Dz.U./S S238
09/12/2016
433392-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
1/3
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433392-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Słupsk: Lasery przemysłowe
2016/S 238-433392
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman „Auto-Hak” Spółka Jawna
PL
ul. Słoneczna 16K
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Grzybowski
Tel.: +48 602404205
E-mail: [email protected]
Kod NUTS: PL631
Adresy internetowe:
Główny adres: www.autohak.com.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka jawna
I.5)
Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wycinarka laserowa.
II.1.2)
Główny kod CPV
38636110
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Maszyna ta będzie wykorzystywana na Etapie produkcji nr 9 wg. nowej technologii.
Wycinarka laserowa będzie wykorzystana do wyprodukowania (precyzyjnego i powtarzalnego wycięcia z
arkusza blachy detali będących elementami udoskonalonego systemu haka) mocowania korpusu haka do ramy
09/12/2016
S238
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/3
Dz.U./S S238
09/12/2016
433392-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
2/3
haka. Jest to niezbędny element całego systemu mocowania haka z tylną belką pojazdu, zasłoniętą przez tylni
zderzak.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 314 075.70 PLN
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38636110
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL631
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
76-200 Słupsk ul. Słoneczna 16K.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Maszyna ta będzie wykorzystywana na Etapie produkcji nr 9 wg. nowej technologii.
Wycinarka laserowa będzie wykorzystana do wyprodukowania (precyzyjnego i powtarzalnego wycięcia z
arkusza blachy detali będących elementami udoskonalonego systemu haka) mocowania korpusu haka do ramy
haka. Jest to niezbędny element całego systemu mocowania haka z tylną belką pojazdu, zasłoniętą przez tylni.
Zakup tego urządzenia jest niezbędny do realizacji inwestycji technologicznej i jest funkcjonalnie powiązany ze
wszystkim maszynami, urządzeniami i narzędziami.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodnie z zapytaniem ofertowym 6A/POIR.03.02.02-00-0039/16/2016 / Waga: 120
Kryterium kosztu - Nazwa: Zgodnie z zapytaniem ofertowym 6A/POIR.03.02.02-00-0039/16/2016 / Waga: 120
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIR.03.02.02-00-0039/16.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 194-348822
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
09/12/2016
S238
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/3
Dz.U./S S238
09/12/2016
433392-2016-PL
IV.2.9)
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
3/3
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
29/11/2016
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
YAMAZAKI MAZAK Cenral Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Katowice
40-865
Polska
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 214 500.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 314 075.70 EUR
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
brak
Słupsk
Polska
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2016
09/12/2016
S238
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/3