Projekt budowlany - opis

Komentarze

Transkrypt

Projekt budowlany - opis
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
Zawartość opracowania:
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
1.2 Dane wyjściowe
1.3. Cel inwestycji.
1.4 Zakres opracowania.
1.5 Dane techniczne.
1.5.1. Oświetlenie terenu.
1.5.2. Linia kablowa oświetleniowa.
1.5.3. Słupy oświetleniowe – lokalizacja i posadowienie.
1.5.4. Zawieszenie opraw oświetleniowych.
1.5.5. Uziemienia linii oświetleniowej.
1.6 Układ sterowania oświetleniem i pomiar energii.
1.7 System ochrony przed dotykiem pośrednim.
2. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ.
3. OBLICZENIA TECHNICZNE.
3.1. Obliczenia oświetlenia
4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.
4.1. Zestawienie podstawowych materiałów.
5. DOKUMENTY FORMALNO _ PRAWNE.
5.1. Uprawnienia budowlane projektanta.
5.2. Zaświadczenie IIB projektanta.
5.3. Oświadczenie projektanta
5.4. Opinia ZUD.
5.5. Załącznik graficzny do opinii ZUD.
5.6. Skrócony wypis ze skorowidza działek.
5.7. Warunki przyłączenia nr NDP/UK/10076/2010
1
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
6. RYSUNKI.
Nr 01. Plan zagospodarowania, oświetlenie terenu.
Nr 02. Plan trasy linii kablowej, lokalizacja słupów.
Nr 03. Schemat ideowy zasilania i sterowania oświetleniem.
7. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 Zegar astronomiczny CPA 5 RC.
Załącznik Nr 2 Najmniejsze odległości przy skrzyżowaniu i zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w
ziemi wg PN-76/E-05125.
Załącznik Nr 3 Tablica skrzyżowań i zbliżeń kabli ułożonych w ziemi do innych urządzeń podziemnych wg
PN-76/E-05125.
Załącznik Nr 4 Oprawa OCP-70 PC.
Załącznik Nr 5 Słup parkowy stalowy ocynkowany sześciokątny S-4
Załącznik Nr 6 Fundament słupa F 100/200.
2
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi umowa Nr 520/ZP/508/2010 z dn. 12.11.2010r. zawarta
z Inwestorem: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy, ul. Bema 70.
1.2. Dane wyjściowe
−
−
−
−
- Wypis skrócony z rejestru gruntów
- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1: 500
- Inwentaryzacja istniejących urządzeń dla potrzeb projektowych ,
- Obowiązujące przepisy i normy.
1.3. Cel inwestycji
Inwestycja ma na celu budowę oświetlenia terenu przy budynku Deotymy 7/9
w Warszawie .
1.4 Zakres opracowania
Projekt Budowlano Wykonawczy swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej
instalacji oświetlenia terenu przy budynku Deotymy 15/17 w celu oświetlenia terenu
wewnętrznego przed budynkiem Deotymy 7/9. Należy wykonać linię kablową
oświetlenia terenu i podłączyć do istniejącej instalacji oświetlenia terenu, zamontować
słupy i oprawy oświetleniowe. Układ zasilania i pomiaru energii elektrycznej zostanie
zmodernizowany i przystosowany do współpracy z zegarem astronomicznym.
Rozdzielnica oświetleniowa zlokalizowana jest wewnątrz budynku Deotymy 15/17.
1.5 Dane techniczne
1.5.1. Oświetlenie terenu
Przedmiotem projektu jest teren przy budynku Deotymy 7/9
− szerokość chodnika -2m,
− nawierzchnia – kostka brukowa,
− kategoria oświetlenia ciągu pieszego – S 4,
− średnie natężenie oświetlenia >5 lx.
− minimalne natężenie oświetlenia > 1 lx,
− napięcie zasilania – 230/400 V,
− budowa linii kablowej YKY 4x6mm2 – długość 92 m
− montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych sześciokątnych h-4m
− oprawy OPC 70 PC – ES System – szt. 4,
− przebudowa szafki oświetleniowej SOU - szt.1
3
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
Polska Norma PN-76/E-02032 „ Oświetlenie dróg publicznych’’ ,
Polska Norma PN-76/E-05125 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRATRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
1.5.2. Linia kablowa oświetleniowa
Linię kablową należy wyprowadzić z ostatniego słupa istniejącej instalacji
oświetleniowej i prowadząc równolegle do ciągu pieszego w podwórzu i zasilić cztery
nowe latarnie. Kable YKY 3x4mm2 należy układać w wykopie w rurze osłonowej AROT
DVR 50 z zapasem 3% trasy wykopu na głębokości 0,6 m (górna powierzchnia kabla )
oraz ułożyć bednarkę Fe/Zn 25x4mm. Zasypując wykop ziemię zagęścić oraz uzupełnić
gruntem rodzimym . Na kabel należy nałożyć oznaczniki kablowe w po obu stronach
odcinków kabla, na oznacznikach kablowych należy umieścić: typ kabla, rok budowy,
trasa , nazwa właściciela. Szczegółowe rozmieszczenie skrzyżowań na trasie linii
kablowych w skali 1: 500 pokazano na rys. Nr 02. Przy układaniu kabla należy unikać
załamania kabla (promień zgięcia dla kabli niskiego napięcia wynosi 0,5 m), należy
również ułożyć zapasy kabla przy słupach – 1,5 m. Przy wykonywaniu skrzyżowań i
zbliżeń projektowanych linii kablowych z innymi urządzeniami uzbrojenia naziemnego i
podziemnego należy zachować odległości ujęte w szczegółowych przepisach i
załącznikach Nr 2,3 dołączonych do projektu. Rury osłonowe należy zabezpieczyć
(uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem. Wszelkie roboty przy linii kablowej należy
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami branżowymi.
1.5.3. Słupy oświetleniowe – lokalizacja i posadowienie
Dla oświetlenia terenu przy budynku Deotymy 7/9 przewidziano dobudowę do
istniejącej linii słupów stalowych - słupy stalowe parkowe ocynkowane sześciokątne
typ S-40 h-4m . Słupy posadowione będą równolegle do oświetlanego ciągu pieszego.
Wszystkie słupy zlokalizowano w miejscach nie kolidujących z istniejącym
i projektowanym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym terenu. Szczegóły lokalizacji
słupów pokazano na rysunku Nr 02 w skali 1: 500.
3.5.4. Zawieszenie opraw oświetleniowych
W projekcie przyjęto oprawy typu - OCP 70 PC – ES System. Oprawy oświetleniowe
należy zamontować do wierzchołka parkowego słupa oświetleniowego. W słupach
należy zamontować tabliczki zaciskowo bezpiecznikowe TZK, wyposażając je w
wyłączniki nadmiarowe S 191C2A. Połączenie tabliczka – oprawa oświetleniowa należy
wykonać za pomocą przewodów 3xDY 2,5mm2. Miejsce wprowadzenia kabli
zasilających do słupów należy uszczelnić.
1.5.5. Uziemienia linii oświetleniowej
Dla budowanej linii oświetlenia ulicznego przewidziano uziemienia robocze słupów
bednarką FeZn 25x4 układaną w wykopie na całej długości linii zasilającej.
4
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
Miejsca połączenia uziemienia w ziemi należy zabezpieczyć masą asfaltową. Po
wykonaniu uziemień należy wykonać pomiary kontrolne wartości rezystancji uziemienia.
1.6. Układ sterowania oświetleniem i pomiar energii
W budynku Deotymy 15/17 obok tablicy głównej jest zlokalizowana szafka
oświetleniowa SOU. Rozdzielnicę oświetleniową należy przebudować zgodnie z
warunkami zasilania Stoen oraz schematem ideowym – rysunek nr 03.
1.7 System ochrony przed dotykiem pośrednim.
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano
− szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S , dla kablowej linii
zasilającej n/n, z zastosowaniem wyłączników nadmiarowych,
− szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-S
z zastosowaniem samoczynnych wyłączników nadmiarowo prądowych dla opraw
oświetleniowych,
Dla spełnienia powyższych warunków należy wykonać uziemienia:
− - słupów oświetleniowych bednarką prowadzoną na całej długości linii kablowej, przy
uziemieniu układów ograniczników przepić wartość rezystancji uziemienia nie może
przekroczyć wartości 10 Ω.
5
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
2. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ
− Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Szczegółowego Planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z
dn. 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, w związku z wykonywaniem robót oraz
zabezpieczeniem terenu budowy. Należy szczególnie uwzględnić bezpieczeństwo
wykonywania
robót
przy
montażu
słupów
oświetleniowych
oraz
robót
wysokościowych przy montażu opraw.
− Przy wykonaniu robót związanych z budową instalacji oświetlenia zewnętrznego
terenu przy ul. Deotymy 7/9 w Warszawie należy przestrzegać:
− Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z
2003 roku,
− Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, Dz. U. Nr 80 z 1999 r.,
− Teren wykonywanych robót należy oznakować tablicami ostrzegawczymi z napisem
„Uwaga! Wykopy”, wykonać przejścia dla pieszych, wykopy wygrodzić oraz
zabezpieczyć przed osobami postronnymi.
− Pracownicy wykonujący prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych powinni
posiadać uprawnienia SEP do 1 kV.
− W trakcie wykonywania prac należy wykonywać je zgodnie z projektem oraz
ustaleniami ZUD.
− Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” przestrzegając
przepisów BHP i ppoż.
6
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Obliczenia oświetlenia
Dobór zabezpieczeń obwodów
I obc=∑Pp / Ux cosΦ
Zestawienie mocy – oświetlenie terenu
P= 7 x 0.083 kW = 0,58 kW
Io= P/Un = 0,58/230 = 2,52A
Prąd rozruchu
Ir = Io x kr = 2,52 x 2.8 = 7,06A
Dobrano zabezpieczenia
W słupie -2A
Linia oświetleniowa - 10A
Dobrano kabel
YKY 3x4 mm2
Idd= 40 A > 10 A
Opracował:
Inż. Władysław Wiesław Wilewski
7
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
Obiekt: OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE przy ul. DEOTYMY 7/9 w Warszawie
inwestor: ZGN WOLA 01-225 WARSZAWA ul. J. BEMA 70
4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
4.1. Zestawienia podstawowych materiałów
Lp
Nazwa materiału
Jedn.miary
ilość
Uwagi
1
Kabel YKY 3x4 mm2
m.
2
Szafka SON
kpl. 1 zgodnie z projektem
3
Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany
szt.
4
4
Oprawa OCP 70 PA
szt.
4
5
Tabliczka TZK
szt.
4
6
Wyłącznik nadmiarowy S 191 C2
szt.
4
7
Rura osłonowa DVK 50
m.
92
8
Bednarka Fe/Zn 25x4mm
m.
92
38 +21+14+19 = 92
Opracował:
Inż. Władysław Wiesław Wilewski
8

Podobne dokumenty