Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia

Komentarze

Transkrypt

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
PROCEDURY POSTĘPOWANIA
NAUCZYCIELI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 15
W BIAŁYMSTOKU
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ
I DEMORALIZACJĄ
Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako
instytucji.
Wstęp
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie
najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.
Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach
ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest Dyrektor Szkoły.
Osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie przestrzegania procedur jest wicedyrektor szkoły.
PROCEDURY
1. Problemy edukacyjne ucznia
2. Trudności wychowawcze ucznia
3. Dewastacja mienia szkolnego
4. Kradzieże
5. Wagary / niska frekwencja
6. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów/ obowiązek szkolny.
7. Uczeń – sprawca czynu karalnego lub przestępstwa.
8. Uczeń – ofiara czynu karalnego.
9. Zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami min. przeszkadzanie w
prowadzeniu lekcji, używanie wulgarnych słów, chamstwo, brak kultury itp.
10. Bójki / przemoc fizyczna
11. Złe samopoczucie ucznia
12. Wymuszania / psychiczna agresja wobec innych uczniów
13. Agresja ucznia wobec nauczyciela / pracownika szkoły ( wyzwiska, wulgaryzmy, atak fizyczny)
14. Uczeń palący papierosy
15. Uczeń pod wpływem alkoholu / narkotyków
16. Substancja przypominająca wyglądem narkotyk
17. Posiadanie przez ucznia substancji przypominającej narkotyk.
18. Godność osobista ucznia.
19. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia przemocy domowej- krzywdzenia dziecka.
20. Cyberprzemoc
21. Postępowanie uczniów podczas przebywania na terenie szkoły
1. PROBLEMY EDUKACYJNE UCZNIA
Przygotowanie dla ucznia z problemami edukacyjnymi i dla jego rodziców propozycji pomocy – zespół ds.
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Dla ucznia:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych – w szkole - nauczyciel przedmiotu,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia o charakterze terapeutycznym,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia/zainteresowania,
- porady psychologiczno – pedagogiczne dla ucznia,
-zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej,
-inne formy pomocy (np. indywidualne konsultacje z poszczególnych przedmiotów w celu niwelowania
istniejących trudności)
- zaproponowanie udziału w zajęciach o charakterze korekcyjnym, reedukacyjnym, … terapeutycznym
w odpowiedniej placówce pozaszkolnej.
Dla rodziców:
- porady i konsultacje dla rodziców (prawnych opiekunów)
- zaproponowanie zajęć w placówkach niosących pomoc dziecku i rodzinie np. „ Szkoła dla rodziców” lub
konsultacje indywidualne.
- warsztaty, prelekcje, spotkania indywidualne. np.
2. Ewaluacja
podjętych
działań
po
zakończeniu
proponowanych
form
pomocy.
1.
W przypadku braku zgody rodziców na proponowaną formę pomocy przez szkołę – podpisanie przez
rodzica/opiekuna ucznia stosownego oświadczenia.
2.TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
1.
Nauczyciel wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym, ma obowiązek
przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego ( w szczególności
uczniów nowoprzyjętych do klas I) .
2.
Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania
problemów
szkolnych
ucznia
(rozmowa
z
uczniem,
zawiadomienie
rodziców,
rozmowa
z pedagogiem/psychologiem szkolnym).
3.
Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań,
jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
4.
Wychowawca uświadamia rodzicowi potrzebę badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeżeli
widzi taką konieczność, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.
5.
Na najbliższej konferencji Rady Pedagogicznej lub spotkaniu zespołu wychowawczego nauczyciel
szczegółowo zapoznaje członków Rady o zaistniałym problemie i przedstawia podjęte działania.
3. DEWASTACJA MIENIA SZKOLNEGO

Zawiadomienie o zdarzeniu wychowawcy klasy,

Zabezpieczenie monitoringu szkolnego (jeżeli istnieje taka możliwość),sporządzenie notatki ze zdarzenia,
zobowiązanie rodziców i ucznia do naprawienia wyrządzonej szkody lub poniesienia kosztów finansowych
Gdy brak efektów powyższych działań i uczeń nadal dopuszcza się dewastacji:

Udzielenie Nagany Dyrektora Szkoły podczas spotkania Zespołu Wychowawczego, obniżenie oceny
z zachowania.
Gdy brak efektów powyższych działań i uczeń nadal dopuszcza się dewastacji:

Powiadomienie policji.
4. KRADZIEŻE
Nauczyciel:

Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcę, pedagoga/psychologa szkolnego;
Wychowawca, pedagog/psycholog:

Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej, z której sporządzona zostaje notatka służbowa;

Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły;

Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji.
W przypadku wykrycia sprawcy kradzieży:





Wezwanie do natychmiastowego stawienia się w szkole rodziców sprawcy i poszkodowanego;
Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej w obecności stron zdarzenia;
Wypracowanie rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego obie strony oraz zgodnego z statutem szkoły,
zasadami współżycia społecznego i aktualnym stanem prawnym;
Powiadomienie policji, w przypadku gdy po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej stwierdzono taką
konieczność.
Jeżeli sprawca nie wykazuje skruchy i w dalszym ciągu dopuszcza się czynów zabronionych – obniżenie
oceny z zachowania, zawiadomienie SRiN.
5. WAGARY / NISKA FREKWENCJA
I etap
Gdy uczeń wagaruje, ma niską frekwencję:
Powiadomienie rodziców ucznia i zgłoszenie sytuacji do pedagoga/psychologa.
Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej, uświadamiając uczniowi konsekwencje jego zachowania,
spisanie zobowiązania do regularnego uczęszczania na lekcje.
II etap
Gdy brak efektów powyższych działań:
 Założenie zeszytu monitoringu obecności ucznia w szkole ;




Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej w obecności pedagoga/psychologa szkolnego;
wezwanie rodziców do szkoły i poinformowanie o podjętych działaniach przez szkołę oraz dalszych
konsekwencjach wagarów / niskiej frekwencji dziecka.
III etap


Gdy brak efektów powyższych działań:
Udzielenie Nagany Dyrektora Szkoły z jednoczesnym wezwaniem Rodziców (za opuszczenie bez
usprawiedliwienia powyżej 40 godzin lekcyjnych);
Przypomnienie konsekwencji, spisanie kontraktu ( uczeń, wychowawca, rodzic).
IV etap



Gdy brak efektów powyższych działań:
Wysłanie do rodziców / opiekunów ( drogą listowną za potwierdzeniem) upomnienia,
Powiadomienie policji lub SRiN o braku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego,
W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek
o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem
egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.
6. USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW/ OBOWIĄZEK
SZKOLNY.
1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach
lekcyjnych (wg obowiązujących w szkole przepisów),
2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły.
3. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 dnia każdego miesiąca wypełnia tabelę dotyczącą
obecności uczniów w poprzednim miesiącu.
4. Również do 10 dnia każdego miesiąca wychowawca przekazuje dyrektorowi (ew. pedagogowi
szkolnemu) wykaz uczniów, którzy mają nieusprawiedliwione nieobecności.
5. O przewidywanej dłużej niż tydzień nieobecności ucznia ( np. pobyt w sanatorium lub szpitalu,
przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie
dziecka do szkoły.
6. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie ( patrz pkt. 2)
wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia.
7. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie lub poprzez wywiad
środowiskowy. Rodzice mogą być również wezwani do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności
dziecka.
8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich w danym dniu lekcji ( np. z powodu wizyty u lekarza),
powinien przynieść od rodzica informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt.
9. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie
lekcji.
10. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji
ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami.
11. W przypadku braku współpracy rodzica ( opiekuna) z wychowawcą ( rodzic nie uczestniczy
w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje,
przesłane listem poleconym, upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie
realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu
oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
12. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje
wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina.
Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana
kilkakrotnie.
7. UCZEŃ - SPRAWCA CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA:
Nauczyciel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
Przekazuje sprawcę o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły, pedagogowi/ psychologowi szkolnemu
lub dyrektorowi pod opiekę.
Powiadamia rodziców ucznia - sprawcy.
Powiadamia policję w przypadku, gdy poważna istnieje taka koneczność (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)
lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.
Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je
policji.
8.UCZEŃ - OFIARA CZYNU KARALNEGO:
Nauczyciel:
1.
2.
3.
4.
5.
Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając pielęgniarkę szkolną
lub karetkę pogotowia gdy ofiara doznała obrażeń;
Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły;
Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia;
Powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia i pomocy
poszkodowanemu uczniowi;
Wychowawca, pedagog za porozumieniem z dyrektorem szkoły powiadamia policję i w ramach działań
pedagogicznych ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
9. ZACHOWANIE NIEZGODNE Z OGÓLNIE PRZYJĘTYMI ZASADAMI
I NORMAMI
MIN. PRZESZKADZANIE W PROWADZENIU LEKCJI, UŻYWANIE
WULGARNYCH SŁÓW,
AROGANCJA, BRAK KULTURY, ITP.
Nauczyciel:

Przeprowadza rozmowę z uczniem wzywającą do poprawy zachowania;

Dokonuje wpisu w zeszycie uwag;

Informuje wychowawcę, pedagoga/psychologa szkolnego.
Wychowawca pedagog/psycholog:


Rozmowa wychowawczo-dyscyplinująca z uczniem, próba ustalenia przyczyn niewłaściwego zachowania,
uświadomienie konsekwencji;
Zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą ew. pedagogiem;
Gdy brak efektów powyższych działań:

Wezwanie rodziców do szkoły, przeprowadzenie rozmowy z uczniem w ich obecności.
Gdy brak efektów powyższych działań:


Udzielenie Nagany Dyrektora Szkoły w obecności rodziców;
Zasugerowanie rodzicom / opiekunom możliwości przebadania dziecka w specjalistycznej poradni lub
udziału w zajęciach terapeutycznych na terenie szkoły lub poza nią.
Gdy brak efektów powyższych działań:


Obniżenie oceny z zachowania lub przeniesienie do klasy równoległej;
wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodzinną ucznia z powodu demoralizowania innych uczniów oraz
braku wpływu wychowawczego rodziców.
10. BÓJKI / PRZEMOC FIZYCZNA
Nauczyciel:
 Natychmiastowe rozdzielenie uczniów - używając nawet siły fizycznej;
 Doprowadzenie do pedagoga/psychologa, wychowawcy lub dyrektora szkoły;
 Przeprowadzenie wstępnej rozmowy wyjaśniającej;
Pedagog/psycholog, wychowawca, dyrektor:
 Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej, przypomnienie zasad właściwego rozwiązywania konfliktów;
 Sporządzenie notatki służbowej z zajścia;
 Wezwanie rodziców;
 Podpisanie zobowiązania ucznia w obecności rodziców, wychowawcy, pedagoga;

Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej w obecności rodziców.
Gdy brak efektów powyższych działań i uczeń nadal wszczyna bójki i/lub w nich uczestniczy:



Udzielenie nagany dyrektora szkoły w obecności rodziców podczas spotkania Zespołu Wychowawczego;
Obniżenie oceny z zachowania;
Powiadomienie o wybrykach chuligańskich na terenie szkoły policjanta- dzielnicowego właściwego do
miejsca zamieszkania ucznia lub Patrolu Szkolnego;
Gdy brak efektów powyższych działań i uczeń nadal wszczyna bójki i/lub w nich uczestniczy:
 powiadomienie SRiN lub policji,
W przypadku dotkliwego pobicia, zawiadomienie pielęgniarki lub wezwanie pogotowia z natychmiastowym
wezwaniem rodziców i policji.
11. ZŁE SAMOPOCZUCIE UCZNIA
1.
Skierowanie ucznia do pielęgniarki szkolnej.
Zadania pielęgniarki szkolnej:

wywiad z uczniem;

wstępne badanie;

wstępna diagnoza;

powiadomienie rodziców;

podanie leków bądź zlecenie konsultacji lekarskiej;
 w nagłych przypadkach wezwanie pogotowia oraz rodziców.
12. WYMUSZENIA / PSYCHICZNA AGRESJA WOBEC INNYCH UCZNIÓW
Nauczyciel:

Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej;
 Zawiadomienie pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły;




Zawiadomienie rodziców stron zdarzenia;
Ustalenie rozwiązania drogą mediacji satysfakcjonującego obie strony;
Podpisanie kontraktu ( uczeń, rodzice, wychowawca, pedagog);
Wpis do zeszytu uwag;
Gdy brak efektów powyższych działań:



Nagana dyrektora szkoły obecności rodziców;
Obniżenie oceny z zachowania;
Decyzją rady pedagogicznej przeniesienie do równoległej klasy;
Gdy brak efektów powyższych działań:

Skierowanie wniosku do SRiN; ew. złożenie zawiadomienia na policji.
13. AGRESJA UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA / PRACOWNIKA SZKOŁY
(WYZWISKA, WULGARYZMY, ATAK FIZYCZNY)
Bezpośrednio po zdarzeniu:





Wezwanie dyrekcji /pedagoga/ /psychologa;
Wyjaśnienie zdarzenia i sporządzenie notatki służbowej przez nauczyciela, którego przemoc dotyczyła;
Zawiadomienie rodziców ucznia, przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej w ich obecności;
Nagana dyrektora szkoły;
Obniżenie oceny z zachowania.
Gdy brak efektów powyższych działań:
 Poinformowanie SRiN lub policji- pedagog;
 Kontakt ucznia i rodziców z policjantem/dzielnicowym – rozmowa wychowawczo-dyscyplinująca –
poinformowanie o konsekwencjach przemocy ucznia wobec nauczyciela;
Gdy brak efektów powyższych działań:
 skierowanie sprawy do sądu – nauczyciel ( funkcjonariusz publiczny),
14. UCZEŃ PALĄCY PAPIEROSY
Nauczyciel zauważa ucznia palącego papierosy ( na terenie jak i poza trenem szkoły) i/lub czuje od ucznia
odór papierosów:

Powiadomienie wychowawcy i pedagoga a w przypadku ich nieobecności dyrektora szkoły;
Działania pedagoga/wychowawcy:




Wezwanie rodziców – przypomnienie regulaminowych konsekwencji dla ucznia;
Podpisanie zobowiązania (rodzice – dopilnowanie/zwiększony nadzór wychowawczy; uczeń –
powstrzymanie się od palenia papierosów),
Rozmowa wychowawczo-dyscyplinująca z jednoczesnym wpisaniem uwagi do zeszytu uwag;
Edukacja prozdrowotna ucznia w kierunku postawy wolnej od nałogu – wychowawca / pedagog / rodzic;
Gdy brak efektów powyższych działań:

nagana dyrektora szkoły,
 obniżenie oceny z zachowania,
 monitoring na przerwach - nakaz przebywania ucznia podczas przerw w określonym
miejscu na terenie szkoły / zakaz wychodzenia ze szkoły na przerwach – monitoruje nauczyciel dyżurny (uczeń
wpis w dzienniczku),
 zobowiązanie rodziców i ucznia do skorzystania z specjalistycznej pomocy.
Gdy brak efektów powyższych działań:


powiadomienie właściwych służb - wniosek do sądu o zbadanie sytuacji wychowawczej lub o zagrożenie
demoralizacją;
przeniesienie do równoległej klasy.
15. UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU / NARKOTYKÓW
Działania nauczyciela:
1.
Powiadomienie dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pedagoga/psychologa szkolnego odizolowanie
ucznia od reszty klasy, pozostawienie pod opieką osoby dorosłej – pedagog /dyrektor/ wychowawca,
2.
Sporządzenie notatki służbowej ze zdarzenia;
3.
Wezwanie rodziców;
Działania pedagoga / dyrektora:
2.
Wezwanie pielęgniarki szkolnej, która ocenia stan świadomości dziecka i decyduje o ew. wezwaniu
karetki pogotowia ;
2.
Zawiadomienie patrolu szkolnego;
3.
Sporządzenie notatki służbowej.
Gdy brak pielęgniarki:
1. Pedagog / dyrektor oceniając stan dziecka decyduje o wezwaniu karetki pogotowia ,
Policji;
Gdy brak współpracy rodziców:
1.
Wezwanie policji i karetki pogotowia;
Dalsze ”szkolne” konsekwencje dla ucznia:
1. Nagana dyrektora szkoły w obecności rodziców;
2.
Obniżenie oceny z zachowania;
3.
Szczególny nadzór wychowawczy – codzienny monitoring zachowania.
Gdy brak efektów powyższych działań i zachowanie ucznia się powtórzy:
1.
Powiadomienie właściwych służb
- wniosek do SRiN o podjęcie odpowiednich działań
wychowawczych lub zagrożenie demoralizacją.
16. SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE WYGLĄDEM NARKOTYK
1.
Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do przyjazdu policji. Próbuje w zakresie działań
pedagogicznych ustalić do kogo dana substancja należy.
2.
Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
3.
Po przejeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje
dotyczące szczegółów zdarzenia.
17. POSIADANIE PRZEZ UCZNIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCĄ
NARKOTYK
1.
Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać okazania
substancji. Może domagać się okazania zawartości torby szkolnej, kieszeni w odzieży ucznia, okazania innych
przedmiotów mogących mieć związek z substancją. Przeszukanie odzieży i teczki ucznia możliwe jest tylko
przez policję.
2.
O swych spostrzeżeniach informuje dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do
natychmiastowego stawienia się w szkole.
3.
Jeżeli istnieje taka konieczność, dyrektor szkoły wzywa policję.
4.
Gdy uczeń wyda dobrowolnie substancję, nauczyciel po jej zabezpieczeniu przekazuje ją jednostce
policji.
5.
Nauczyciel stara się ustalić, od kogo uczeń otrzymał substancję. Całe zdarzenie dokumentuje notatką
wraz z spostrzeżeniami.
18. GODNOŚĆ OSOBISTA UCZNIA
W przypadku uchybienia naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne
postępowanie wyjaśniające.
2.
Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą
z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem).
- Włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy.
- Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia,
dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:
a) upomnienia ustnego (przy pierwszym zdarzeniu),
b) upomnienia pisemnego (przy powtórnym zdarzeniu).
3.
Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia,
postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.
- Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego
dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.
4.
Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej ucznia,
po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek
skierować stosowne zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego.
5.
W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna się procedurę
postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego
postępowania.
1.
19. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA PRZEMOCY
DOMOWEJ- KRZYWDZENIA DZIECKA
Pod pojęciem krzywdzenia dziecka należy rozumieć:
-przemoc fizyczną,
- przemoc psychiczną,
-wykorzystanie seksualne,
- przemoc emocjonalną,
- zaniedbywanie.
Działania nauczyciela:
1.
Powiadomienie o swoich podejrzeniach wychowawcy, psychologa szkolnego, pedagoga i dyrektora
szkoły.
Działania wychowawcy (osoby budzącej zaufanie dziecka):
1.
Wstępna diagnoza , prowadzenie wnikliwszej obserwacji dziecka. Przeprowadzenie rozmowy z
dzieckiem, zapewnienie o chęci pomocy i wsparcia, wyjaśnienie, że bicie dzieci jest niezgodne z prawem.
Informuje o konieczności kontaktu z rodzicami.
2.
Nawiązanie kontaktu z rodzicami (jednym z rodziców, osobami bliskimi dziecku), informuje o stanie
dziecka, o ewentualnej konieczności kontaktu z lekarzem.
3.
Przekazuje wszystkie spostrzeżenia psychologowi/ pedagogowi szkolnemu.
4.
W dalszej pracy wychowawczej wspiera dziecko, zabiega o jego prawidłową integrację, tworzy
atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji.
Działania pedagoga/psychologa:
1.
2.
3.
Powiadomienie pielęgniarki szkolnej w celu wnikliwszej obserwacji dziecka;
Wnikliwa analiza sytuacji rodzinnej, pogłębiona obserwacja;
Wstępna ocena dziecka i wywiad z nauczycielami w kierunku oznak przemocy;
(-analiza wyglądu zewnętrznego - ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, zadrapania,
zaniedbany wygląd,
-analiza zachowania - nadmiernie agresywne zachowania, wycofanie, bierność, nieśmiałość, wstyd przed
zdjęciem ubrania, kłopoty w nauce, płaczliwość, nadmierna zależność lub strach przed dorosłymi, zaniżona
samoocena, problemy emocjonalne, izolacja, inne,
-wywiad z nauczycielami - trudności w utrzymaniu przyjaźni, kłopoty z apetytem i snem, moczenie.)
4.
W przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji
wobec rodziny, i że współpraca z rodzicami jest możliwa:
- zawiera kontrakt o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka i rodziny,
- podejmuje działania wynikające z potrzeb rodziny: wzmacnianie rodziny, zapewnienie pomocy
w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, kierowanie do instytucji wspomagających dziecko i rodzinę.
Po uprawdopodobnieniu przypuszczenia:
1.
Prośba o pomoc w rozwiązaniu w/w problemu instytucji zajmującej się
przemocy rodzinnej
rozwiązywaniem problemu
Wezwanie rodziców do szkoły – poinformowanie o spostrzeżeniach nauczycieli i przedstawienie procedur
postępowania szkoły w przypadku zaistnienia symptomów przemocy u ucznia tj.:
3. Rozpoczęcie procedury Niebieskiej Karty- osoba upoważniona przez dyrektora szkoły
( czynności dodatkowe -poinformowania policji, ew. skierowanie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd
w sytuacje rodzinną dziecka).
2.
Realizacja procedury niebieska karta w szkole:
Realizatorem procedury jest psycholog szkolny. W przypadku nieobecności psychologa procedurę
realizuje inna wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A”.
Wszczynając procedurę, podejmuje się działania
interwencyjne mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie.
W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane
i realizowane w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub
faktycznego.
Wszelkie działania związane z rozpoczęciem procedury wykonuje w szkole psycholog szkolny lub
inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba.
Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do poinformowania psychologa szkolnego o zaistniałej
przemocy w rodzinie ucznia szkoły, nawet jeśli jest to tylko podejrzenie o jej istnieniu.
Po wypełnieniu, formularz „Niebieska Karta-A” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub
faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie formularz
„Niebieska Karta -B”.
Psycholog szkolny przekazuje niezwłocznie wypełniony formularz „Niebieska Karta –A” do
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia
procedury.
W ramach procedury psycholog szkolny:
1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie;
2. udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie
najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz
wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i
podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
20. CYBERPRZEMOC
Działania nauczyciela:
1.
2.
Powiadomienie dyrektora, pedagoga/psychologa szkolnego;
Wstępne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia;
Działania pedagoga:
3. W miarę możliwości uzyskanie wydruku lub adresów stron internetowych świadczących o stosowaniu
cyberprzemocy;
4. Spotkanie z poszkodowanym i jego rodzicami – ustalenie oczekiwań / roszczeń;
5. Poinformowanie o przysługujących prawach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. Spotkanie ze sprawcą/sprawcami – wysłuchanie argumentów stron;
7. Spotkanie z uczniami i rodzicami biorącymi udział w zdarzeniu – podjęcie
mediacji pomiędzy stronami – spisanie ustaleń końcowych - ustalenie konsekwencji szkolnych.
21. ZASADY POSTĘPOWANIA UCZNIÓW PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY
1.
Szkoła odpowiada za opiekę uczniów i bezpieczeństwo od 7:45 w czasie lekcji oraz w czasie zajęć
pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;
2.
3.
4.
5.
6.
Uczeń pozostaje pod opieką szkoły od momentu wejścia i wyjścia z budynku. Co oznacza, ze w przypadku
samodzielnego oddalenia się ucznia poza teren szkoły w czasie trwania lekcji i /lub przerw szkoła nie ponosi
za tego ucznia odpowiedzialności;
Podczas zajęć w bibliotece nauczyciel ma obowiązek odnotować w dzienniku obecności uczniów;
Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach
informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu lub przebywać na bibliotece/świetlicy
(religia), jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami
lekcyjnymi;
Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz religii po
otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
O odwołanych zajęciach lub zastępstwach uczniowie powiadamiani są przez nauczycieli oraz umieszczenie
informacji na tablicy ogłoszeń.