Kantanista Piłka nożna

Komentarze

Transkrypt

Kantanista Piłka nożna
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE
WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej
Kierunek: Wychowanie Fizyczne
SYLABUS
Nazwa przedmiotu
Piłka nożna
Kod przedmiotu
WF III_08_SS_SN 2012
Autorzy sylabusa:
dr Adam Kantanista - koordynator przedmiotu
Data opracowania: 10.04.2012
1. Podstawowe informacje
Poziom kształcenia
studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia
Praktyczny
Forma studiów
stacjonarne i niestacjonarne
Rok studiów
II
Semestr
IV
Moduł kształcenia
Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
Forma zajęć
wykłady/ćwiczenia
Wymiar godzinowy
8 godz. - wykłady/30 godzin - ćwiczenia
Liczba punktów ECTS
3
Język wykładowy
Polski
Forma zaliczenia
Egzamin
Rok akademicki
2012/2013
2. Cele kształcenia
C01
Poznanie historii, elementów techniki i taktyki piłki nożnej
C02
Przygotowanie studentek i studentów do planowania, prowadzenia i oceny lekcji (zajęć)
wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących piłkę nożna wraz z jej
odmianami na etapie edukacji przedszkolnej, oraz pierwszym i drugim etapie edukacji
C03
Wskazanie na walory piłki nożnej z szczególnym uwzględnieniem walorów zdrowotnych
3. Wymagania wstępne
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu:
•
brak
4. Efekty kształcenia
Symbol
Efekty kształcenia dla przedmiotu piłka nożna.
Student, który zaliczył przedmiot:
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
studiów
wychowanie
fizyczne
Odniesienie
do efektów
kształcenia
w obszarze
kształcenia
w zakresie nauk
medycznych, o
zdrowiu oraz o
kulturze fizycznej
P_W01
Potrafi przestawić historię oraz opisać nauczanie
techniki i podstaw taktyki, zna przepisy gry różnych
odmian piłki nożnej
K_W03, K_W12,
K_W15, KW_17
M1_W07,
M1_W09,
M1_W10
P_U01
Potrafi zademonstrować wybrane elementy techniki
specjalnej piłki nożnej
K_U02, K_U19
M1_U01,
P_U02
Potrafi przygotować, przeprowadzić i ocenić lekcję
wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych
K_U03, K_U19
K_U22
M1_U01,
M1_U05
P_K01
Potrafi wskazać i wykorzystać w planowanych
lekcjach (zajęciach) walory sportowe i rekreacyjne
różnych odmian piłki nożnej w celu kreowania
zdrowego stylu życia
K_K11
M1_K09
2
5. Treści kształcenia
WYKŁADY
liczba godzin
WYK01
Program zajęć. Warunki zaliczenia przedmiotu. Historia oraz walory
zdrowotne piłki nożnej
2
WYK02
Przepisy gry piłki nożnej 11- osobowej i odmian piłki nożnej
2
WYK03
Analiza teoretyczna techniki i taktyki gry piłki nożnej
2
WYK04
Struktura, tok lekcji (zajęć) wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych z
uwzględnieniem wieku i treści podstawy programowej
2
Ogółem
8
ĆWICZENIA
liczba godzin
ĆW01
Ćwiczenia oswajające z piłką oraz metodyka nauczania i doskonalenie
elementów techniki specjalnej
ĆW02
Zabawy i gry ruchowe
ĆW03
Odmiany piłki nożnej oraz różne formy gier uproszczonych
4
ĆW04
Podstawy taktyki atakowania i bronienia
4
ĆW05
Organizacja zawodów piłki nożnej
2
ĆW06
Prowadzenie lekcji (zajęć) wychowania fizycznego z wykorzystaniem piłki
nożnej
4
ĆW07
Zaliczenie praktyczne - sprawdzian umiejętności technicznych
12
2
Ogółem
2
30
6. Metody kształcenia
MK01
Wykład z elementami dyskusji
MK02
Film
MK03
Prezentacja multimedialna
MK04
Ćwiczenia
MK05
Pokaz z objaśnieniem
MK06
Zajęcia praktyczne
7. Metody oceny (ocena formująca, ocena podsumowująca)
OF01
Omówienie przygotowanego konspektu lekcji (zajęć) wychowania fizycznego i prowadzonych
lekcji (zajęć) lub części lekcji (zajęć) - ocena prowadzącego (konspekt), ocena prowadzącego
i grupy (prowadzenie lekcji lub zajęć)
OF02
Omówienie zawodów piłki nożnej przygotowanych przez wybranych studentów/studentki ocena prowadzącego i grupy
OP01
Sprawdzian praktyczny
OP02
Egzamin pisemny
8. Obciążenie pracą studenta
liczba godzin
Godziny kontaktowe z nauczycielem
38
Praca indywidualna studenta, w tym:
42
•
analiza treści wykładów
•
przygotowanie do egzaminu pisemnego
12
•
doskonalenie umiejętności technicznych
8
•
przygotowanie konspektu lekcji (zajęć) oraz do prowadzenia lekcji (zajęć)
6
•
przygotowanie zawodów piłki nożnej
Łączne obciążenie pracą studenta
6
6
76
9. Liczba punktów ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za:
•
•
udział w zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów
(godziny kontaktowe z nauczycielem)
1,5
pracę indywidualną
1,5
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
3
3
10. Literatura podstawowa
•
Bednarski L., Koźmin A. (2004). Piłka nożna : podręcznik dla studentów i nauczycieli. AWF w
Krakowie.
•
Bondarowicz M. (1995). Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa.
•
Gołaszewski J. (2003): Piłka nożna. AWF Poznań.
•
Kapera R. (2009). Formy zabawowe dla piłkarzy. Warszawa.
•
Kapera R., Śledziewski D. (1997): Piłka nożna. Unifikacja procesu szkolenia dzieci
i
młodzieży. Rada Trenerów PZPN, Warszawa.
•
Talaga J. (1996): Technika piłki nożnej. COS, W – wa.
•
Talaga J. (1997): Taktyka piłki nożnej. COS, W – wa.
•
Talaga J. (1997): Trening piłki nożnej. COS, W – wa.
•
Talaga J. (1999): Piłka nożna. Program szkolenia dzieci i młodzieży. COS, W – wa.
11. Literatura uzupełniająca
•
Panfil R., Żmuda W. (2004): Nauczanie gry w piłkę nożną. Wydawnictwo BK, Wrocław.
•
Stronczyński W., Stuła A. (1995): Gry i zabawy ruchowe w szkoleniu piłkarskim. Skrypty nr
100, AWF Poznań.
12. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekty kształcenia
dla przedmiotu
Cele
kształcenia (C)
Treści kształcenia
(WYK, ĆW)
Metody
kształcenia (MK)
Metody oceny
(OF, OP)
P_W01
C01
WYK01, WYK03,
ĆW01-ĆW04, ĆW06
MK01-MK04
OP02
P_U01
C02
ĆW01, ĆW02, ĆW06,
ĆW07
MK04, MK05,MK06
OP01, OF01,
P_U02
C02
WYK04, ĆW03,
ĆW05, ĆW06
MK04, MK05,MK06
OF01, OF02
P_K01
C02, C03
WYK01, ĆW03, ĆW06
MK04, MK06
OF01
13. Kryteria oceny
Efekty
kształcenia
dla przedmiotu
Ocena 2,0
Ocena 3,0
Ocena 4,0
Ocena 5,0
P_W01
Student / studentka
uzyskuje poniżej
51% maksymalnej
liczby punktów z
części dotyczącej
efektu
kształcenia 1
wydzielonej z
egzaminu
pisemnego
Student / studentka
uzyskuje 51-69%
maksymalnej liczby
punktów z części
dotyczącej efektu
kształcenia 1
wydzielonej z
egzaminu
pisemnego
Student / studentka
uzyskuje 70-89%
maksymalnej liczby
punktów z części
dotyczącej efektu
kształcenia 1
wydzielonej z
egzaminu
pisemnego
Student / studentka
uzyskuje powyżej
89% maksymalnej
liczby punktów z
części dotyczącej
efektu
kształcenia 1
wydzielonej z
egzaminu
pisemnego
P_U01
Student / studentka
uzyskuje poniżej
51% maksymalnej
liczby punktów ze
sprawdzianu
praktycznego
Student / studentka Student / studentka Student / studentka
uzyskuje 51-69%
uzyskuje poniżej 70uzyskuje powyżej
maksymalnej liczby
89% maksymalnej
89% maksymalnej
punktów ze
liczby punktów ze
liczby punktów ze
sprawdzianu
sprawdzianu
sprawdzianu
praktycznego
praktycznego
praktycznego
4
P_U02
P_K01
Student / studentka
nie opracowuje
konspektu i nie
prowadzi lekcji
(zajęć) wychowania
fizycznego lub czyni
to z poważnymi
błędami
metodycznymi
Student / studentka
nie opracowuje
konspektu i nie
prowadzi lekcji
(zajęć) wychowania
fizycznego lub czyni
to bez
jakiegokolwiek
uwzględnienia treści
prozdrowotnych
Student / studentka
opracowuje
konspekt i prowadzi
lekcję (zajęcia)
wychowania
fizycznego z
małymi (licznymi)
błędami
metodycznymi
Student / studentka
opracowuje
konspekt i prowadzi
lekcję (zajęcia)
wychowania
fizycznego, w
małym stopniu
uwzględnia i
wskazuje na walory
zdrowotne lekcji
(zajęć)
Student / studentka
opracowuje
konspekt i prowadzi
lekcję (zajęcia)
wychowania
fizycznego z kilkoma
błędami
metodycznymi
Student / studentka
opracowuje
konspekt lekcji
(zajęć) prawidłowy
w aspekcie
metodycznym (bez
lub z kilkoma mało
istotnymi błędami),
z nowatorskim
podejściem
Student / studentka
opracowuje
konspekt i prowadzi
lekcję (zajęcia)
wychowania
fizycznego z
uwzględnieniem i
wskazaniem na
treści prozdrowotne
Student / studentka
opracowuje
konspekt i prowadzi
lekcję (zajęcia)
wychowania
fizycznego z
uwzględnieniem i
wskazaniem na
treści prozdrowotne,
lekcja (zajęcia) w
opinii prowadzącego
i grupy bardzo
ciekawa
14. Prowadzący przedmiot
tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko
dr Adam Kantanista
adres e-mail
[email protected]
15. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia
brak
5

Podobne dokumenty