Lekcja 3 - Invest24

Komentarze

Transkrypt

Lekcja 3 - Invest24
Lekcja 3: Rodzaje wykresów uŜywanych w analizie
Lekcja 3: Rodzaje wykresów stosowanych w analizie
Niestandardowe typy wykresów
W tej części rozpoczynamy przedstawianie niestandardowych typów wykresów. Zajmie to kilka
lekcji, zamierzamy bowiem przedstawić zestawienie tych wykresów i sposoby ich konstrukcji, oraz w
kolejnych etapach przedstawić sposoby ich analizy i wykorzystywania w praktycznym inwestowaniu.
1) Wykresy punktowo-symboliczne
Wykresy typu „kółko i krzyŜyk” to pierwsza metoda analizy wykresów uŜywana na zachodzie.
Polecamy znakomitą pozycję na temat praktycznego wykorzystania tych wykresów – T. Dorsey „Wykresy
punktowo-symboliczne”. Rzeczone wykresy skupiają się wyłącznie na analizie ruchu samych cen. Oznacza
to wykluczenie aspektu czasu i wielkości wolumenu z wykresu. Zaznaczamy tylko ruch cen.
Konstrukcja:
Przed tworzeniem wykresu naleŜy obrać wielkość punktów. Przyjmijmy dla nas, Ŝe będzie to jedna złotówka
tzn. zmiana wartości o 1 złotówkę spowoduje skorygowanie wykresu. KrzyŜyk stawiasz, gdy cena rośnie,
kółko bądź kropkę postępując analogicznie, gdy spada. Zatem, kolumna X oznacza ceny rosnące, kolumna O
spadające. Wybicie cen w górę występuje wszędzie tam, gdzie kolumna „X” przewyŜsza poprzednią kolumnę
o takim samym znaku.
Numer sesji
Cena
Numer sesji
Cena
Numer sesji
Cena
1
12.00
11
12.00
20
12.90
2
12.50
12
16.00
21
14.00
3
13.00
13
18.00
22
15.10
4
14.00
14
15.00
23
16.20
5
11.00
15
14.30
24
19.45
6
13.00
16
14.80
25
24.46
7
11.00
17
16.30
26
23.15
8
11.60
18
12.00
27
21.00
9
11.80
19
12.50
28
20.00
Zaczynając rysowanie zaznaczamy kropką (w celu wyłącznie
pomocniczym), która będzie pokazywała poziom ceny na pierwszym
zamknięciu. Na następnej sesji cena ustaliła się na poziomie 12.50, co nie
spełniło warunku jedno punktowej zmiany, więc nic nie zaznaczamy. Na
3 sesji cena zamknęła się o 1 wyŜej niŜ cena zamknięcia na pierwszej sesji, więc na wykresie pojawia się
pierwszy krzyŜyk obrazujący wzrost wartości ceny. Następnego dnia cena powtórzyła wzrost w tej samej
kolumnie, więc rysujemy kolejny krzyŜyk. Zamknięcie 5 sesji wypadło aŜ 3 punkty poniŜej 14.00 zatem
przenosimy się do następnej kolumny i rysujemy kółka aŜ do poziomu 11.00. Postępujemy analogicznie przez
cały czas. Dodatkowym aspektem wykresu o 1 punktowym odwróceniu jest występowanie w jednej kolumnie
przynajmniej 2 kratek. Mogą być one róŜnych znaków. Jak grać w oparciu o ten typ wykresów zamieszczone
zostanie w dodatku w następnej części.
Zapraszamy do dyskusji na forum
www.invest24.pl
Lekcja 3: Niestandardowe typy wykresów
Lekcja 3: Rodzaje wykresów uŜywanych w analizie
Wykresy kagi (Inne nazwy: kluczowe, hakowe, delta, sznurowe bądź granic cenowych)
Pomimo tego, iŜ są to jedne z najstarszych typów wykresów, to nie cieszą się powodzeniem wśród
inwestorów europejskich i amerykańskich. Ich bardzo mała popularność wynika z faktu, Ŝe niewiele
japońskich ksiąŜek dotyczących wykresów kagi została do tej pory przetłumaczona. Steve Nison w swojej
ksiąŜce „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” (gorąco polecamy) pisze, Ŝe nazwa
wykresu pochodzi od słowa oznaczającego klucz w kształcie litery L. Co więcej, wykresy te bardzo często
porównywane są do wykresów punktowo-symbolicznych, od których, jak większość analityków uwaŜa, są
znacznie lepsze, gdyŜ niosą ze sobą duŜo więcej informacji.
Konstrukcja:
Wykresy kagi mogą powstawać w oparciu o cenę: zamknięcia, otwarcia, minima
oraz maksima. W praktyce jednak bardzo rzadko moŜna spotkać wykres kagi
stworzony w oparciu o ceny inne niŜ ceny zamknięcia, co wydaje się być
oczywiste, z racji przyznawania największej wagi cenie, która kończy
pojedynczą sesje. Podobnie jak w przypadku wykresów renko, na początku
konieczne jest ustalenie wielkości odwrócenia. Wielkość odwrócenia moŜna
zdefiniować jako minimalną wartość, która spowoduje powstanie linii
odwrócenia w następnej kolumnie. Pamiętać naleŜy, Ŝe im większa jest wartość
odwrócenia, tym wykres jest mniej czuły na zmianę ceny i oczywiście
analogicznie, im mniejsza jest wartość odwrócenia, tym wykres bardziej reaguje
na ruchy cenowe. Przyjmując za wielkość odwrócenia 5 jednostek cenowych, aby móc przejść do rysowania
następnej kolumny niezbędna jest zmiana ceny o 5 j.p, z tymŜe musi ona nastąpić w przeciwnym kierunku.
JeŜeli ceny podąŜają w tę samą stronę, to linia jest przedłuŜana oczywiście do poziomu nowej ceny
zamknięcia. Bardzo waŜną informację przekazuje grubość linii, informując o sile rynku. Linia gruba to linia
jang, cienka natomiast przez Japończyków nazywana jest linią jin. Na wykresie występuje jeszcze linia
załamania, która stanowi tylko i wyłącznie połączenie pomiędzy kolejnym kolumnami.
Bardzo waŜne jest, aby zmieniać grubość linii dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z nowym maksimum
bądź nowym minimum. Gdy cena przekracza poprzednie maksimum rysujemy grubą linią (jang), gdy
przekracza ostatnie minimum linia jang zastąpiona zostaje linią jin.
Sprawdźmy jak będzie prezentował się wykres kagi w oparciu o tabelkę, na podstawie której
stworzyliśmy wykres punktowo-symboliczny. Co więcej przyjmijmy, tak jak w przykładzie wcześniejszym
za wielkość odwrócenia 1 złotówkę.
Numer sesji
Cena
Numer sesji
Cena
Numer sesji
Cena
1
12.00
11
12.00
20
12.90
2
12.50
12
16.00
21
14.00
3
13.00
13
18.00
22
15.10
4
14.00
14
15.00
23
16.20
5
11.00
15
14.30
24
19.45
6
13.00
16
14.80
25
24.46
7
11.00
17
16.30
26
23.15
8
11.60
18
12.00
27
21.00
9
11.80
19
12.50
28
20.00
Zapraszamy do dyskusji na forum
www.invest24.pl
Lekcja 3: Niestandardowe typy wykresów
Lekcja 3: Rodzaje wykresów uŜywanych w analizie
Punktem wyjścia, czyli naszą ceną bazową jest poziom 12.00 zł i od niego zaczynamy rysowanie. Pierwszy
ruch miał charakter wzrostowy dlatego zaczynamy od grubej linii. Ceny wzrastały do poziomu 14.00 zł
dlatego śmiało moŜemy przedłuŜyć nasza linię jang. Następnie ceny zanurkowały do poziomu 11.00 zł.
Przechodzimy do kolumny obok, gdyŜ ruch cen był przeciwny do wcześniejszego, a grubość linii zmieniamy
na jin dopiero po przekroczeniu minimum, które jest dla nas ceną wyjścia. Następnie ceny zaczęły rosnąć do
poziomu 13.00 zł. Rysujemy linię załamania i przechodzimy do następnej kolumny. Grubość linii mogliśmy
zmienić dopiero gdy ceny przekroczyły 13.00 zł co miało miejsce na 12 sesji. Następnie zaobserwowaliśmy
wahanie cen o malejącej amplitudzie przez co, cały czas rysowaliśmy grubą linią. Zjazd do 12.00 zł stworzył
nowe minimum, a co za tym idzie zmienił grubość linii na jin. Po kolejnych cenach widzimy, Ŝe nastroje na
rynku uległy gwałtownej zmianie i kurs poszybował na północ tworząc maksimum i zmieniając grubość linii
na jang. Po takiej zwyŜce oczekiwać naleŜało odreagowania rynku, które miało miejsce i zsunęło kurs do
poziomu 20.00 zł. Nie osiągnięte zostało nowe minimum, więc nie zmieniamy grubości linii.
Grzegorz Wach <mgreg>, Dawid Augustyn <ogest>
Opracowano na podstawie: John J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych”, Steve Nison „Świece
i inne japońskie techniki analizowania wykresów”.
Zalecana lektura: Steve Nison „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” Rdz. 8.
Zapraszamy do dyskusji na forum
www.invest24.pl
Lekcja 3: Niestandardowe typy wykresów

Podobne dokumenty