Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla Farmaceutów Państwowy

Komentarze

Transkrypt

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla Farmaceutów Państwowy
 Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla Farmaceutów
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla Farmaceutów (PESF) organizuje Centrum Egzaminów
Medycznych w Łodzi.
Farmaceuta, który odbył specjalizację, składa do właściwego ośrodka wojewódzkiego (Wydziału
Zdrowia) następujące dokumenty:
1.
wniosek-zgłoszenie o przystąpienie do egzaminu państwowego (plik do pobrania),
2.
dokument potwierdzający wniesienie na konto bankowe Centrum Egzaminów Medycznych
w Łodzi opłaty za egzamin państwowy w wysokości 400 zł,
3.
kartę specjalizacji z:

potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,

potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,

informacją o napisaniu i sposobie upubliczniania pracy poglądowej,

opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,

zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji.,
4.
zaświadczenia o ukończonych kursach,
5.
świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego,
niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
6.
kserokopię dyplomu ukończonej szkoły wyższej wraz z oryginałem do wglądu.
Terminy składania dokumentów:
- do 31 stycznia
- do 31 lipca
- na sesję wiosenną przeprowadzaną w terminach 15 maja - 30 czerwca
- na sesję jesienną przeprowadzaną w terminach 2 stycznia - 15 lutego
Farmaceuta może składać egzamin państwowy kończący daną specjalizację najwyżej trzy
razy. Trzeci termin przystąpienia do egzaminu państwowego, będący terminem ostatecznym, musi
być wyznaczony nie później niż 36 miesięcy od daty zaliczenia specjalizacji przez kierownika
specjalizacji.
Zasady składania rezygnacji z PESF i zwrotu opłaty egzaminacyjnej (plik do pobrania).
Potwierdzeniem złożenia egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym jest wydane przez
CEM zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania dyplomu uzyskania tytułu specjalisty.
Kierownik jednostki szkolącej po otrzymaniu zaświadczenia, wydaje farmaceucie dyplom
uzyskania tytułu specjalisty.

Podobne dokumenty