regulamin - MASTER DANCE by Martyna Dominikowska

Komentarze

Transkrypt

regulamin - MASTER DANCE by Martyna Dominikowska
REGULAMIN STUDIA
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Master Dance by Martyna
Dominikowska jest równoznaczna z przyjęciem
do wiadomości, zaakceptowaniem i
zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich
Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Master Dance mogą być jedynie osoby, które
przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowana za nie opłatę zgodnie
z aktualnym
cennikiem
i
Regulaminem
płatności
dostępnym
na
stronach
www.masterdance.com.pl
3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników
danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu.
Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzysząc nie mają prawa
przebywać na sali tanecznej.
4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie
zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot
pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
5. Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w
nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po
uregulowaniu należności mogą kontynuować naukę na zajęciach.
6. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w celu weryfikacji
płatności i okazać karnet Master Dance.
7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Uczestnicy zajęć
powinni
mieć
na
prawo niedopuszczenia
sobie
do
buty
udziału
czyste,
nieniszczące
w zajęciach
osób
parkietu.
w obuwiu
Instruktor
brudzącym
ma
bądź
niszczącym parkiet.
8. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii-pierścionki, bransoletki, kolczyk w
brzuchu i innych nietypowych miejscach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu
na którym ćwiczy
9. Uczestnik zajęć typu Pole Dance zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i
zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
10. Sprzętu
(rur
do
tańca)
nie
można
czyścic
wodą
ani alkoholem,
tylko przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez Master Dance.
spirytusem
11. Zabrania się używania substancji typu talk, magnezja nieprzeznaczonych do tego typu
ćwiczeń.
12. Zabrania się uczestnikowi samemu rozkręcania czy przykręcania sprzętu.
13. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę
osób spóźniających się.
14. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg
zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, nie przestrzega Regulaminu zajęć, jest pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy
za zajęcia.
NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH
15. W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak
również rezygnacji z zajęć czy kursu studio nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty.
16. Uczestnik kursu może odrobić 1 nieobecność w karnecie na zajęciach
PŁATNOŚCI
17. Uczestnikami zajęć i kursów mogą być jedynie osoby, które mają uregulowane za nie opłatę
zgodnie
z
aktualnym
cennikiem
i
regulaminem
płatności
dostępnymi
na stronie
www.masterdance.com.pl
18.
Master
dance
zastrzega
sobie
możliwość
zmiany
cennika
i
zobowiązuje
się
umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 miesięcznym wyprzedzeniem na
stronie internetowej www.masterdance.com.pl
19. Istnieje kilka form płatności za zajęcia, kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość
najdogodniejszej
dla
siebie
formy-za
pojedyncze
zajęcia
Dokonanie
płatności
w
konkretniej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.
20. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej.
21. Master Dance wystawia fakturę VAT tytułem za zajęcia. Wystawiane one są jedynie w
miesiącu dokonania opłaty oraz w miesiącu następnym. Osoba zainteresowana powinna
wysłać maila na adres email podając imię i nazwisko uczestnika zajęć ,dane do rachunku(wraz
z numerem NIP, jeśli rachunek jest na firmę)oraz jakich zajęć dotyczy, forma odbioru
rachunku. Uczestnik rachunek może otrzymać drogą pocztową lub elektroniczną na wskazany
adres.
BEZPIECZEŃSTWO
22. Studio Master Dance nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani
nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy instruktora i
osób działających z ramienia Master Dance
23. Za mienie uczestników zajęć Master Dance nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje
możliwość zabrania wartościowych przedmiotów ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej
kradzieży Master Dance jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć i
kursów powinni poinformować o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona
miejsce.
24. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora Przebywając na
sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku
niestosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
25. Uczestnik zajęć typu pole dance nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora,
chyba że Instruktor stwierdzi że Uczestnik zajęć może daną figurę sam już wykonać.
26. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej. Master Dance nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w
zajęciach.
27. Na zajęcia typu Pole dane obowiązuje zakaz smarowania się w dniu zajęć balsamami,
kremami, oliwkami itp.
28. Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu Pole dance
29. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia (wymagana pisemna
zgoda prawnego opiekuna osób poniżej 18 roku życia)
30. Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuję figury na rurce na własną odpowiedzialność.
31. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i
olejku.
32. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i
ciepłych napoi.
33. Osoby przebywająca na terenie studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i
Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Studia i innych uczestników zajęć.
34. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie
zakłócając porządku w Studio.
35. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć
ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
36. Na terenie Studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych,
wnoszenia i spożywania narkotyków.
37. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren studia
SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
38. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Master Dance ma prawo
wyznaczyć innego
prowadzącego
w
zastępstwie
na
te
zajęcia
bez
konieczności
wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
39. W sytuacjach losowych Master Dance ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one
zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w
nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Master Dance zaliczona na poczet
innych zajęć.
40. Master Dance ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje
o planowanej zmianie z minimum 1 miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń przy
recepcji i na stronie internetowej www.masterdance.com.pl
41. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora.
SPRAWY OGÓLNE
42. Uczestnik zajęć Master Dance wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
na potrzeby promocji studia Master Dance w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć
i imprez okolicznościowych organizowanych przez Master Dance.
45. Uczestnik zajęć Master Dance wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Master Dance informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926
46. W przypadku losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych,
a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z Master
Dance na warunkach określonych niniejszym regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od
Regulaminu Master Dance W takiej sytuacji osoba proszona jest o kontakt
47. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Master Dance mogą zostać skreślone z
listy uczestników
zajęć.
Skreślenie
uczestnika
zajęć,
przy
czym
przez uczestnika opłat następuje zgodnie z punktem 15 Regulaminu
zwrot
wniesionych

Podobne dokumenty