Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy z organizacjami
Czarny Dunajec, 19.03.2015r.
Sprawozdanie
z wykonania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Czarny Dunajec
za rok 2014.
Zarządzeniem Nr 148/2013 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 grudnia 2013r. został
ogłoszony otwarty konkurs nr 1/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Gminy Czarny Dunajec w 2014r. w zakresie kultury pod nazwą:
„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,
Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane
dotacje w wysokości:
1. ODDZIAŁ ZP W CZERWIENNEM –12 000,00 zł
2. OSP CZARNY DUNAJEC –26 000,00 zł
3. ODDZIAŁ ZP W PIENIĄŻKOWICACH –13 000,00 zł
4. ODDZIAŁ ZP W CICHEM –14 000,00 zł
5. ODDZIAŁ ZP W CHOCHOŁOWIE –14 000,00 zł
6. ZP ODDZIAŁ GÓRALI ORAWSKICH W PODSZKLU –15 000,00 zł
7. ODDZIAŁ ZP W PIEKIELNIKU –13 000,00 zł
8. ODDZIAŁ ZP W ODROWĄŻU –13 000,00 zł
9. ODDZIAŁ ZP W RATUŁOWIE –15 000,00 zł
10. ODDZIAŁ ZP W STAREM BYSTREM –13 000,00 zł
11. ODDZIAŁ ZP W MIĘTUSTWIE –14 000,00 zł
12. ODDZIAŁ ZP W ZAŁUCZNEM –13 000,00 zł
13. ODDZIAŁ ZP WE WRÓBLÓWCE –10 000,00 zł
14. ZP ODDZIAŁ GÓRALI PODHALAŃSKICH W CZARNYM DUNAJCU – 12 000,00 zł
15. ODDZIAŁ ZP W PODCZERWONEM – KONIÓWCE –10 000,00 zł
16. ODDZIAŁ ZP W DZIALE – 9 000,00 zł
17. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY ZBÓJECKO FAMILIA Z CICHEGO - 4 000,00zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 220.000 zł.
Zarządzeniem Nr 149/2013 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 grudnia 2013r. został
ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 2/2014 na realizację zadań publicznych Gminy Czarny
Dunajec w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
1
Do konkursu przystąpiły następujące organizacje pozarządowe, którym zostały przyznane
dotacje
w wysokości:
1. UKS CHOCHOŁÓW – 6500,00 zł
2. TS PODHALAŃSKI – 12 000,00 zł
3. UKS RATUŁÓW – 4 000,00 zł
4. LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE – 10 000,00 zł
5. UKS „KROKUS” CICHE – 11 000,00 zł
6. UKS „CZERWONE WIERCHY” – 3 000,00 zł
7. GKS „CZARNI” – 19 000,00 zł
8. UKS PODCZERWONE – 6 500,00 zł
9. UKS „CICHE” – 9 000,00 zł
10. UKS „ZOGRODY” – 6 000,00 zł
11. UKS „SOŁTYSIANIE” – 16 000,00 zł
12. LKS „KORONA” PIEKIELNIK – 24 000,00 zł
13. KS CHOCHOŁÓW – 25 000,00 zł
14. LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW – 5 000,00 zł
15. PZW KOŁO 27 CZARNY DUNAJEC – 2000,00 zł
16. AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA CZARNY DUNAJEC – 10000,00 zł
17. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW PIŁKARSKICH – 1000,00 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 170.000 zł.
Ogółem dotacje – 390.000 złotych.
Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w Umowie Zleceniobiorcy (t.j. organizacje
pozarządowe) byli zobowiązani wykorzystać do dnia 31 grudnia 2014r.. Kwotę dotacji
niewykorzystaną w terminie zwrócono na rachunek Urzędu Gminy.
Realizacja powyższych zadań publicznych była zlecona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z art. 28
Ustawy o sporcie.
Zadania zostały określone szczegółowo w ofertach złożonych przez Zleceniobiorców
z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramów i kosztorysów będących załącznikami do umów.
Organizacje pozarządowe zobowiązały się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z
celem, na jaki ją uzyskały i na warunkach określonych umowami. Dotyczyło to także ewentualnych
przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy
kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę
(Gminę Czarny Dunajec) środków, które należało wykorzystać wyłącznie na realizację zadania
publicznego.
2
Zleceniobiorcy byli zobowiązani zachować procentowy udział dotacji w całkowitych
kosztach zadania publicznego oraz byli zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji
finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami
wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania
publicznego nie był równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się
go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 30 %.
Zleceniobiorcy zobowiązali się do nie zbywania związanych z realizacją zadania rzeczy
zakupionych na swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania
ich zakupu.
Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania
„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,
pt. „ Krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca
góralskiego, gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” , „Prowadzenie
orkiestry dętej” w 2014r. przedstawia poniższa tabela:
lp
1
2
3
4
5
ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA
O ZP CICHE
O ZP CHOCHOŁÓW
O ZP MIĘTUSTWO
O ZP RATUŁÓW
O ZP ODROWĄŻ
DOTACJA
PRZYZNANA
Z BUDŻETU
GMINY
Z DOTACJI
ŚR.
WŁASNE
WKŁAD
OSOBOWY
Kwota
zwrócona
do
budżetu
gminy
14000
14000
1049
2000
0
14000
14000
0
2500
0
14000
14000
550
4600
0
15000
15000
104,50
2200
0
13000
0,94
13000
Wydatki
1500
0
6
O ZP STARE
BYSTRE
13000
13000
0,25
2140
0
7
O ZP
WRÓBLÓWKA
10000
10000
16,48
1500
0
8
O ZP CZARNY
DUNAJEC
12000
12000
993,72
2000
0
9
O ZP CZERWIENNE
12000
12000
0
3000
0
10
O ZP PODSZKLE
15000
15000
78
3000
0
3
11
O ZP
PIENIĄŻKOWICE
13000
13000
0
4680
0
12
O ZP ZAŁUCZNE
13000
13000
0
2500
0
9000
9000
84
1500
13000
13000
138
2000
0
10000
10000
0
1500
0
26000
25367,93
0
4000
632,07
4000
4000
900
1500
0
220000,00
219367,93
3914,89
42120,00
632,07
13
14
15
16
17
O ZP DZIAŁ
O ZP PIEKIELNIK
ODDZIAŁ ZP W
PODCZERWONEM
– KONIÓWCE
OSP CZARNY
DUNAJEC
Stowarzyszenie
Zbójecko Familia
RAZEM
0
Wydatki poniesione na wykonanie zadania „ Krzewienie kultury i umiłowania do
własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach
ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych” oraz ,,Krzewienie kultury poprzez naukę gry
na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej” w Gminie Czarny Dunajec wyniosły –
223.282,82 zł (w 2013 roku - 213.001,33 zł, w 2012 roku – 216.398,73 w 2011 roku - 213.224,09
zł) z czego dotacja zaspokoiła 98,25% środków finansowych (w 2013 r. - 98,59% , w 2012
roku - 96,96% w 2011 roku - 93,69% ), pozostałe to finansowe środki własne oraz wkład
osobowy - niefinansowy czyli praca społeczna członków organizacji pozarządowych .
Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy na ten cel do poprzednich lat:
Rok 2007 – kwota 110.000 złotych
Rok 2008 – kwota 150.000 złotych
Rok 2009 – kwota 166.000 złotych
Rok 2010 – kwota 200.000 złotych
Rok 2011 – kwota 200.000 złotych
Rok 2012 – kwota 210.000 złotych
Rok 2013 – kwota 210.000 złotych
Rok 2014 – kwota 220.000 złotych
4
Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
pt. „Współpraca w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie
z art. 28 Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 (Dz.U. Nr. 127 poz.857 z dnia 15 lipca 2010r.)”
w 2014r. przedstawia poniższa tabela:
lp
ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA
DOTACJA
PRZYZNANA
Z BUDŻETU
GMINY
Wydatki
Kwota
zwrócona
do budżetu
gminy
Z DOTACJI
ŚR. WŁASNE
WKŁAD
OSOBOWY
6500
6500
0,85
1500
0
12000
4000
12000
4000
252,52
0
6000
1000
0
0
LZS DELTA
PIENIĄŻKOWICE
UKS „KROKUS”
CICHE
UKS „CZERWONE
WIERCHY”
GKS „CZARNI”
10000
10000
0
1500
0
11000
11000
50,45
2000
0
3000
3000
0
800
0
19000
19000
243,15
5000
0
6500
6500
0
1000
0
9
UKS
PODCZERWONE
UKS „CICHE”
9000
9000
38,92
2500
0
10
UKS „ZOGRODY”
6000
6000
0
1000
0
11
UKS
„SOŁTYSIANIE”
LKS „KORONA”
PIEKIELNIK
KS Chochołów
LZS Szarotka
Chochołów
PZW Koło Nr 27 w
Czarnym Dunajcu
Akademia Piłkarska
WISŁA
Czarny Dunajec
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Sędziów Piłkarskich
16000
16000
0
3000
0
24000
24000
41,53
3000
0
25000
5000
25000
5000
44,83
53,69
4000
5000
0
0
2000
2000
155,18
500
0
10000
10000
1048,89
1500
0
1000
1000
0
1000
0
170000,00
170000,00
1930,01
40300,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
UKS
CHOCHOŁÓW
TS PODHALAŃSKI
UKS RATUŁÓW
RAZEM
Całość wydatków poniesionych na wykonanie zadania wyniosła 171.930,01 zł (w 2013r. 174.344,49 zł, w 2012r - 163.344,87zł w 2011 - 142.420,68 zł) z czego dotacja zaspokoiła
98,88% środków finansowych (w 2013r. - 97,34 %, w 2012r. - 97,88 % , w 2011r - 98,30%)
pozostałe to finansowe środki własne oraz wkład osobowy - niefinansowy czyli praca
społeczna członków organizacji pozarządowych .
5
Porównanie kwoty dotacji przyznanej przez Radę Gminy do poprzednich lat:
Rok 2007 – kwota 95.000 złotych
Rok 2008 – kwota 105. 000 złotych
Rok 2009 – kwota 135.000 złotych
Rok 2010 – kwota 140.000 złotych
Rok 2011 – kwota 140.000 złotych
Rok 2012 – kwota 160.000 złotych
Rok 2013 – kwota 170.000 złotych
Rok 2014 – kwota 170.000 złotych
Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego były sporządzone przez
organizacje pozarządowe według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania., w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Wszystkie
sprawozdania zostały dostarczone w terminie.
Po sprawdzeniu sprawozdań dotyczących działalności kulturalnej i sportowej za rok 2014,
stwierdza się:
Oddział Związku Podhalan w Czerwiennem
Prowadzono zajęcia z grupą młodzieży w ramach zespołu „ Bachledówka” oraz grupą
śpiewaczą „Gaździnki”. Członkowie zespołu uczestniczyli w imprezach organizowanych zarówno
przez Związek Podhalan jak i Gminę Czarny Dunajec. Podtrzymywane były tradycje ludowe i
odtwarzane stare obrzędy i wydarzenia z życia wsi.
Osiągane rezultaty i działalność oddziału Związku Podhalan w Czerwiennem w 2014 roku:
1. Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych w Czarnym Dunajcu
- II miejsce grupa kolędnicza uczniowie niepełnosprawni
- III miejsce grupa kolędnicza
2. Występ w Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich z jasełkami.
3. Występ w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
4. Udział w Papieskiej Majówce na Bachledówce
- III miejsce Karolina Hornik
5. Udział w XXVII Przeziyracce w Ratułowie
- II miejsce śpiew solowy: Mariola Borowicz
6. Udział w XXI Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu
- II miejsce- Grupa śpiewacza klasy I-III
- III miejsce Mariola Borowicz śpiew solowy
6
- II miejsce Ewelina Bafia – recytacja
Oddział Związku Podhalan w Czerwiennem w 2014 roku prowadził naukę tańca i śpiewu
góralskiego – cały rok - 2 x w tygodniu dla 30 osób, naukę gry na instrumentach ludowych przez
cały rok - 1 x w tygodniu.
Środki z dotacji zostały wykorzystane na zakup strojów regionalnych oraz nagrody dla instruktorów
Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Czarnym Dunajcu
reprezentuje gminę na powiatowych i wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych. Orkiestra
obsługuje pod względem muzycznym imprezy na terenie gminy Czarny Dunajec.
W 2014 roku przeprowadzono nabór adeptów do orkiestry, kształcone są cztery dziewczyny
na instrumentach dętych i jeden chłopiec na perkusji , orkiestra dzięki regularnym próbom i
ciągłemu kształceniu utrzymuje wysoki poziom umiejętności technicznych, co pozwala na
wykonywanie repertuaru o stosunkowo wysokim poziomie zaawansowania.
Powiększenie liczby posiadanych instrumentów i polepszenie stanu technicznego będących
obecnie w posiadaniu zostało osiągnięte dzięki zakupie profesjonalnego zestawu perkusyjny marki
„Mapex”, kompletu twardych futerałów rekursyjnych oraz kompletu wysokiej jakości talerzy
perkusyjnych. Wykonano bieżące naprawy instrumentów.
Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu od 16.00 do 19.00, na zajęcia uczęszcza 8 dzieci, 5
dziewczynek i 3 chłopców.
Próby orkiestry odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach 19.00 21.00 w
okresie zimowym i 20.00 22.00 w okresie letnim. Na próby uczęszcza średnio od 8 do 25 osób.
Udział w uroczystościach kościelnych i państwowych
Orkiestra uświetniała wszystkie ważne święta kościelne w miejscowości:
- Wielkanoc
- Boże Ciało
- Odpust Parafialny
- Dzień Strażaka
- Boże Narodzenie
Orkiestra uczestniczyła w gminnych dożynkach, oprawiała swoją muzyką uroczystość
poświęcenia nowego samochodu pożarniczego oraz jubileuszu istnienia O.S.P. w Czarnym
Dunajcu, brała udział dwóch koncertach oraz zabawie ostatkowej organizowanej przez OSP w
Czarnym Dunajcu. Ponadto orkiestra w całości organizuje doroczne koncerty kolęd w kościele
parafialnym.
Środki z dotacji zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenie kapelmistrza, zakup
instrumentów, uzupełnienie umundurowania.
7
Oddział Związku Podhalan w Pieniążkowicach
W 2014 roku prowadzono zespól regionalny, kapelę, uczestniczono w przeglądach i
konkursach.
Przeprowadzono nabór dzieci do zespołu. Integrowano się ze środowiskiem i innymi oddziałami
poprzez uczestnictwo w posiadach, poprzez organizację różnych okolicznościowych imprez np.
organizacja opłatka dla mieszkańców wsi, oprawa mszy na uroczystościach religijnych.
Zespół Zeleźnica z Pieniążkowic w 2014 roku brał udział w następujących wydarzeniach
kulturalnych:
- 5.05.2014r. występ na Święcie Cieśli i Dekarzy – Chochołów.
- 17.05.2014r.Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej Bachledówka- Czerwienne.
Wyróżnienie: zespół śpiewaczy "Zeleźnica" , Wyróżnienie: Karolina Gawron
- 18.05 2014r. Kraków-Dni Bieżanowa -występ
- 8.06.2014r.Muzykowanie na Duchowa Nutę im. A. Knapczyka Ducha- Czarny Dunajec.
III miejsce Grupa Śpiewacza Żeleźnica
- 6.07.2014r.Śpiewanie i Granie pod Chochołowską Strzechą - Chochołów.
- 24.08.2014r. Zespół reprezentował gminę Czarny Dunajec na targach” Dni Ziemi
Nowotarskiej” w Krakowie.
- 6.10.2014r.Przezieracka Młodych Toniecników i Śpiewaków - I miejsce taniec zbójnicki
- 22.11.2014r. Konkurs Młodych Toniecników Biały Dunaje c- II miejsce taniec zbójnicki
- opłatek Zarządu Głównego
- opłatek w ZP/oddziale Pieniążkowice
- 20.04.2014r. oprawa mszy rezurekcyjnej
- 3.05.2014r.festyn strażacki w Pieniążkowicach
- święcone Zarządu Głównego-6.07.2014r.oprawa mszy – podziękowanie proboszczowi
odchodzącemu na emeryturę i powitanie nowego Proboszcza
- 27.07.2014r.Festyn Rodziny w Załucznem.
- 14.09.2014r.oprawa mszy z okazji 25- lecia kapłaństwa proboszcza.
- 17.08.2014r.udział w uroczystej mszy świętej na Żeleźnicy
- 31.08.2014r.udział w Hołdymasie w Czarnym Dunajcu
- Październik działalność na rzecz Fundacji im Adama Worwy
- 24.12.2014r.oprawa mszy na pasterce w Boże Narodzenie
Zespół liczy obecnie 35 osób. Nauka na instrumentach (skrzypce, basy) odbywała się dwa
razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestniczyło w niej 10 dzieci. Próby odbywały się raz w tygodniu
po 2 godziny.
Środki finansowe zostały wykorzystane na nagrody dla instruktorów oraz przewóz zespołu.
8
Oddział Związku Podhalan w Cichem
W okresie realizacji zadania podstawowy skład zespołu „Krzesany” liczył 55 osób. Do grupy
naborowej uczęszczało ok. 60 dzieci i młodzieży. Zostało przyjętych 15 nowych członków do grupy
naborowej i 15 do podstawowego składu.
Próby zespołu odbywały się w piątki i soboty po 3 godziny. Poza tym, przed każdym
występem i konkursem organizowane były próby dodatkowe. Poza tym systematycznie odbywały
się lekcje gry na skrzypcach i basach, udzielanych w dwóch grupach /I-liczy 7dzieci, II-8 dzieci/.
Próby te odbywały się w Betlejemce - siedzibie ZP w każdą sobotę przez 3 godziny.
Zespół odbył tygodniowy pobyt na zgrupowaniu kondycyjnym w Malborku w dn. 29 .VI 6.VII.2014 . Przebywając na zgrupowaniu, dzieci doskonaliły technikę tańca i śpiewu, brały udział
w konkursach. Dały też występy dla mieszkańców Malborka.
Oprócz tego młodzież z zespołu uczestniczyła w krajowych wyjazdach. Członkowie zespołu,
którzy prezentują wysoki poziom artystyczny mieli wiele okazji do zaprezentowania się na
przeglądach i konkursach folklorystycznych. Członkowie zespołu brali udział w licznych występach
prezentując swoje programy dla mieszkańców Cichego i gości. W tym czasie zakupiono niezbędne
elementy wyposażenia kapeli zespołu oraz strojów dla jego członków i reprezentacji Z.P. Oddział
Ciche.
Działalność Zespołu „Krzesany”
• 6.I.2014 -Występ „Szopka góralska” dla mieszkańców Cichego
• 26.I.2014 - Występ dla mieszkańców Cichego-remiza OSP Ciche Opłatek ZP /oddział
Ciche
• 27.I.2014 -Występ „Szopka góralska” dla mieszkańców Cichego
• 2.II.2014Występ dla gości w czasie ferii „Szopka góralska”
• 17.05.2014- Zdobycie przez Władysława Basiorkę I miejsca w konkursie śpiewu w XI
• Papieskiej Majówce na Bachledówce
• 24.05.2014- Zdobycie przez Małgorzatę Ścisłowicz wyróżnienia w konkursie śpiewu na XXX
Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu.
• 1.V.2014-Oprawa Mszy św. Odpustowej
• 24.05.2014- Zdobycie przez Władysława Basiorkę I miejsca w konkursie śpiewu na
Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu.
• 8. VI.2014 -Występ dla mieszkańców w sali przy kościele-„Zielone Świątki”
• 15. VI. 2014- Występ w sali przy kościele-„Zielone Świątki”
• 8.VI.2014-Oprawa Mszy św. Odpustowej
• 16.VII.2014-Występ dla reprezentacji władz miasta Malborka w Cichem
• 14.VIII.2014 Występ na „Święcie Lasu” w Dolinie Chochołowskiej
• 15.VIII.2014- Wyróżnienie na 48 Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej-Konkurs
Śpiewu Solowego –Władysław Basiorka
• 18.VIII.2014 - Występ w Krakowie
9
• 21.VIII.2014- zdobycie wyróżnienia w konkursie potraw regionalnych na Hołdymasie w
Czarnym Dunajcu
• 5.X. 2014- I miejsce w tańcu solowym na XXVII Przeziyracce Toniecników i
Śpiewoków w Ratułowie - Hubert Zając i Natalia Mierzwa
• 5.X. 2014- II miejsce w tańcu solowym na XXVII Przeziyracce Toniecników i
Śpiewoków w Ratułowie – Jakubiec Łukasz i Karolina Stękała
• 5.X. 2014 -wyróżnienie w śpiewie solowym na XXVII Przeziyracce Toniecników i
Śpiewoków w Ratułowie – Ewa Łowisz
• 5.X. 2014 -wyróżnienie w śpiewie solowym na XXVII Przeziyracce Toniecników i
Śpiewoków w Ratułowie – Natalia Mierzwa
• 16.X.2014-Występ dla nauczycieli z szkół z Malborka w Cichem
• 18.X.2014-Oprawa muzyczna uroczystości szkolnej w gimnazjum na spotkaniu z panem
Podolskim , władzami gminy i kuratorium.
• 25.XII.2014- Oprawa muzyczna Pasterki w Cichem
• 25.XII.2014-Oprawa muzyczna Mszy św. w Boże Narodzenie
• 31.XII.2014- Występ na remizie OSP w wieczór Sylwestrowy
• 27.XII.2014 -Występ „Szopka góralska” dla mieszkańców Cichego
• 28.XII.2014-Konkurs Kolęd –Ciche
•
27.XII-29.XII 2014 Występ dla gości w czasie przerwy świątecznej „Szopka góralska”
Z dotacji pokryto koszty związane z dojazdami, zakup smyczków, strun oraz włosia oraz
nagrodę dla instruktora.
Oddział Związku Podhalan w Chochołowie
Prowadzona była nauka tańca, śpiewu i gry na instrumentach ludowych. Przez cały okres
działał zespół „Siumni”. Członkowie zespołu uczestniczyli w uroczystościach we wsi Chochołów
oraz na terenie gminy Czarny Dunajec.
Próby i nauka odbywały się raz w tygodniu, a dodatkowo przed udziałem w konkurach i
przeglądach
Uczestnictwo w imprezach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opłatek chochołowski w Chochołowie
Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu
Wyjazd Zespołu SIUMNI z jasełkami do Krygu, Męciny Gorlic i Dębowca
Uroczystość z okazji 168 Rocznicy Powstania Chochołowskiego
Konkurs palm wielkanocnych w Chochołowie
I Święto Cieśli i Dekarza w Chochołowie
Imieniny księdza Proboszcza Stanisława Syca
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Majówka Papieska w Czerwiennem – wyróżnienie grupa młodsza
Imieniny księdza Kapelana Kanonika Władysława Kosa
Śpiywanie na Duchową Nutę
Śpiywanie i granie pod Chochołowskom strzechom”
Odpust parafialny i 50 lecie kapłaństwa Księdza Kapelana Władysława Kosa
Hołdymas w Czarnym Dunajcu – stół regionalny
Dożynki parafialne w Chochołowie - festyn
„Przeziyracka młodyk toniecników i śpiywoków góralskich” w Ratułowie – wyróżnienie
grupa śpiewacza młodsza
16. Wyjazd szkoleniowy dla Zespołu „Siumni” na Śnieżnicę
17. Święto gwary w szkole podstawowej w Chochołowie
18. I Transgraniczny Konkurs Szopek w Chochołowie
Organizowanie imprez:
1. Chochołowski opłatek
2. Uroczystość z okazji 168 Rocznicy Powstania Chochołowskiego (współorganizacja)
3. Konkurs palm wielkanocnych w Chochołowie (współorganizacja)
4. Imieniny Księdza Proboszcza Stanisława Syca
5. Imieniny Księdza Kapelana Kanonika Władysława Kosa
6. „Spiywanie i Granie pod Chochołowską Strzechą” (współorganizacja)
7. Uroczystość 50 lecia kapłaństwa Ksiedza Kapelana Władysława Kosa
8. Dożynki parafialne w Chochołowie
9. Święto gwary (współorganizacja)
„Gminny Konkurs Szopek (współorganizacja)
Zorganizowano 60 prób i zajęć z zespołem i uczącymi się gry na instrumentach dziećmi.
Wzięto udział w 5 konkursach i przeglądach.
Zespół wyjeżdżał na spotkanie szkoleniowo – instruktażowe na Śnieżnicy.
Kupiono nagrody ze środków własnych na 3 imprezy współorganizowane przez Oddział
Całość środków z dotacji wykorzystano na nagrody dla instruktorów.
Oddział Górali Orawskich Związku Podhalan w Podszklu
Cele zostały osiągnięte m.in. przez udział w przeglądach, festiwalach na szczeblach gminnych,
powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych., promocję wsi, regionu, a także
kultywowanie tradycji i kultury orawskiej.
Osiągnięcia zespołu ”Serdocki”, solistów oraz kapeli „Pośklanie” i „Mali Pośklanie”,
a szczególnie zdobycie czołowych miejsc i wyróżnień na konkursach, przeglądach, festiwalach: w
tańcu, śpiewie, grze na instrumentach ludowych, recytacji wierszy, gawęd, pisaniu wierszy oraz
malowaniu, przyczyniło się do promocji wsi, gminy i regionu.
11
Dzieci i młodzież stała się ambasadorami folkloru i tradycji kulturowych. Praca w zespole
pozwoliła im atrakcyjnie spędzać wolny czas, nauczyć szacunku dla osiągnięć przodków, docenić
więzy międzypokoleniowe i regionalne. Oprócz tego członkowie zespołu dzielą się radością,
umiejętnościami i wiedzą o folklorze z innymi rówieśnikami np. z dziećmi z Bośni i Hercegowiny.
Prowadzono w 2014 roku naukę tańca, śpiewu, gry na instrumentach smyczkowych, zabaw
ludowych oraz naukę recytacji wierszy i gawęd. Przygotowano program „Dziecięce zabawy na
polanie na Świyntego Jana” i „Z kozą”. Dorośli członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w
różnych uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny oraz poszczególne Oddziały,
włączali się również w święta parafialne. Dzieci i młodzież uczestniczyły w różnego rodzaju
konkursach, festiwalach organizowanych na terenie szkoły, gminy, regionu itd. Były to m.in.:
1. XXI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2014”Zebrzydowice:
a) I miejsce zespół „ Serdocki” w kategorii zwyczaje i obrzędy,
b) I miejsce grupa śpiewacza z zespołu „Serdocki”,
c) III miejsce kapela.
2. XVII Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych –
Podegrodzie - II miejsce zespół „ Serdocki”.
3. VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski i Literacki im. ks. prof. J. Tischnera – Ratułów - dwa
wyróżnienia.
4. XXXVIII Wojewódzki Konkurs Gawędziarsko- Recytatorski im. Andrzeja Skupnia Florka –
Biały Dunajec – III miejsce.
5. I Podhalański Przegląd Grup Kolędniczych „ Betlejemska Zornica”- Zakopane I
miejsce zespół „ Serdocki”.
6. XIX Międzygminny Konkurs Recytatorski im. S. Nędzy - Kubińca – Kościelisko - II miejsce i
wyróżnienie.
7. XIV Międzygminny Konkurs Recytatorski „Przegląd twórczości Kazimierza Przerwy –
Tetmajera i twórców Podhala” - Ludźmierz – wyróżnienie.
8. XI Majówka na Bachledówce Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej - I miejsce solistka i II
miejsce zespół „Serdocki”.
9. Gminny Konkurs Gawędziarsko - Recytatorski im. Andrzeja Skupnia Florka - II miejsce i
wyróżnienie,
10. Gminny Konkurs Recytatorski Góralskiego i Literackiego Wiersza Patriotycznego – II
miejsce i dwa wyróżnienia.
11. XXX Gminny Przegląd Kapel i Śpiewaków na Duchową Nutę:
a/ III miejsce instrumentalista,
b/ III miejsce solistka,
c/ wyróżnienie solistka.
12. Udział w XIV Międzygminnym Konkursie Plastycznym „Przegląd twórczości Kazimierza
Przerwy – Tetmajera i twórców Podhala”.
13. Oprawa uroczystej Mszy świętej w kościele pw. św. Jakuba w Medjugorie.
14. Oprawa uroczystej Mszy świętej w kościele pw. św. Brata Alberta w Jabłonce Borach.
15. Oprawa uroczystej Mszy świętej w kościele pw. Św. Pawła Apostoła w Wieliczce oraz na
„Festynie”.
12
16. Udział w „XIII Śpiywaniu i Graniu pod Chochołowiańską Strzechą”.
17. Występ zespołu „Serdocki” w PPWSZ w Nowym Targu na podsumowaniu Gminnego
Konkursu „Góralska czytanka”.
18. Występ zespołu „Serdocki” na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Cichem.
19. Występ zespołu „Serdocki” na „Hołdymasie” w Czarnym Dunajcu.
20. XLVI Zjazd Związku Podhalan – Ludźmierz i Jabłonka.
21. Konkurs Wieńców Dożynkowych w Czarnym Dunajcu – III miejsce.
22. Konkurs Stołów Regionalnych w Czarnym Dunajcu – I miejsce.
23. Reprezentowanie Związku na forum imprez podhalańskich:
- Opłatek Zarządu Głównego ZP w Polsce i poświęcenie sztandaru – Bystra,
- Opłatek ZP Oddziału Górali Żywieckich – Radziechowy,
- Opłatek ZP Oddziału Spytkowice,
- Opłatek ZP Oddziału Nowy Targ,
- Święcone Zarządu Głównego ZP w Polsce - Sidzina,
- Święcone ZP Oddziału Skomielna Biała,
- Hołdymas – Czarny Dunajec.
24. Pielgrzymka członków Oddziału do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII.
25. Wyjazd członków Oddziału do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.
26. Wyjazd na Kurpie – Święto Folkloru Kurpiowskiego – Baranów, Zawady, Kadzidło,
Brodowe Łąki.
27. Wyjazd do Baranowa – XX Dożynki Gminno – Parafialne oraz Powiatowo – gminny Dzień
Kukurydzy i Mleka.
28. Udział w VI Rekolekcjach Góralskich w Rzekach.
29. Reprezentowanie Oddziału i aktywne uczestniczenie w uroczystościach parafialnych.
30. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych m.in. :
- Dzień Patrona,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Szkolna Wigilia i Święcone,
- Dzień Matki i Ojca.
Próby odbywały raz w tygodniu po 2 godz. (44 dzieci i 16 młodzieży) lub częściej w zależności od
potrzeb.
Zakupiono 4 pasy, 4 kapelusze i 6 prucników.
Poddano renowacji stare skrzypce. Pozostałe środki z dotacji wykorzystano na transport oraz
koszty związane z prowadzeniem zespołu (instruktorzy)
Oddział Związku Podhalan w Piekielniku
Zakładane w ofercie cele tj.: rozbudzanie w dzieciach i młodzieży zamiłowanie do kultury
regionalnej poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez Związek Podhalan Oddział w
Piekielniku oraz organizację imprez kulturalno- regionalnych na terenie wsi, naukę śpiewu i tańca
góralskiego oraz naukę gry na instrumentach ludowych - zostały zrealizowane.
13
Zakładano, iż uda się w roku 2014 zorganizować naukę gry na instrumentach ludowych,
zorganizować więcej wyjazdów zespołu regionalnego, który zostanie wyposażony w stroje
góralskie, że w dalszym ciągu będzie poszerzana nauka śpiewu i tańca góralskiego, zostanie
rozwinięta nauka gwary podhalańskiej, będą podtrzymywane tradycje i zwyczaje góralskie oraz w
dalszym ciągu będą przyjmowani nowi członkowie do zespołu.
Podwyższony został poziom umiejętności śpiewu i tańca góralskiego oraz gry na
instrumentach smyczkowych. Zakupiono stroje regionalne, co zwiększyło liczbę dzieci w udziale w
występach. Zespół góralski brał udział w różnych konkursach, przeglądach, występach góralskich i
zdobył osiągnięcia w postaci wysoko zajmowanych miejsc oraz nagród, wyróżnień i pochwał.
Zwiększenie świadomości kulturowej, zakrzewienie tradycji.
05.01.2014 Udział w III Koncercie Kolęd i Pastorałek w Piekielniku.
18.01.2014 Organizacja Opłatka dla mieszkańców Piekielnika.
Jasełka w wykonaniu Zespołu „Piekielnicanie”.
15.02.2014 Przedstawienie jasełek przez Zespół „Piekielnicanie” na zabawie karnawałowej OSP
Piekielnik.
13.04. 2014 Organizacja IV Konkursu Palm Wielkanocnych wspólnie z Parafią Św. Jakuba Apostoła
w Piekielniku, który odbył się w Niedzielę Palmową.
03.05.2014 Występ Zespołu „Piekielnicanie” na Święcie Cieśli i Dekarzy w Chochołowie.
04.05.2014 Oprawa Mszy Św. z okazji imienin księży z parafii.
17.05.2014 Występ grupy śpiewaczej w Czerwiennem na XI Majówce Papieskiej na Bachledówce
– zdobycie wyróżnienia w kategorii I (zespół) na konkursie góralskiej pieśni religijnej.
30.05.2014 Oprawa wieczoru poetycko-literackiego Pana Józefa Szafarskiego w Baligówce.
08.06.2014 Występ Zespołu w Czarnym Dunajcu - Muzykowanie na Duchową Nutę.
15.06.2014 Występ Zespołu „Piekielnicanie” na IV Małopolskich Dniach Świętego Jana Pawła II w
Podsarniu.
29.06.2014 Oprawa Mszy Św. podczas poświęcenia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
kościele parafialnym w Piekielniku.
06.07.2014 Udział Zespołu w przeglądzie zespołów góralskich - XIII Śpiewanie i Granie pod
Chochołowską Strzechą.
13.07.2014 Występ Zespołu podczas festynu rodzinnego w Odrowążu Podhalańskim.
19.07.2014 Organizacja ogniska dla członków Oddziału.
25.07.2014 Oprawa mszy świętej w czasie odpustu parafialnego Św. Jakuba Apostoła.
27.07.2014 Udział w festynie rodzinnym w Jastrzębi koło Rożnowa, występ Zespołu
„Piekielnicanie”.
03.08.2014 Udział w festynie rodzinnym w Piekielniku, występ Zespołu „Piekielnicanie”.
31.08.2014 Udział Oddziału w Gminnych Dożynkach Hołdymas 2014.
Zdobycie I miejsca za przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi, oraz I miejsca za wykonanie
wieńca dożynkowego, który przybrał formę otwartej księgi.
30.09.2014 Oprawa mszy świętej i występ Zespołu „Piekielnicanie” podczas obchodów 30-lecia
„Nowej” Szkoły w Piekielniku.
05.10.2014 Udział Zespołu w występach w Ratułowie na XXVII Przeziyracce Młodych Tonecnikow i
Śpiywokow Góralskich - zdobycie III nagrody w śpiewie grupowym.
14
19.12.2014 Jasełka w wykonaniu Zespołu „Piekielnicanie” w Zespole Szkół w Piekielniku.
Śpiew psalmów i pieśni Maryjnych i innych w kościele
Nauka śpiewu i tańca góralskiego oraz gry na skrzypcach odbywała się 1 raz w tygodniu.
Środki z dotacji wydano na przewóz zespołu, zakup strojów oraz nagrody dla instruktorów.
Oddział Związku Podhalan w Odrowążu
wypełniał zadania statutowe poprzez organizowanie życia kulturalnego w Odrowążu (m. in.
opłatek, święcone), poprzez promowanie miejscowości poprzez uczestnictwo w imprezach wg
kalendarza gminnego imprez , przez przekazywanie młodemu pokoleniu tradycji, kultury
regionalnej.
Zakładane cele zostały osiągnięte dzięki nauce śpiewu i tańca góralskiego, nauce gry na
instrumentach ludowych oraz występach Zespołu na terenie Podhala oraz promocji kultury
góralskiej na terenie Polski /m.in. w Warszawie, Baranowie Sandomierskim, Żywcu/
Zespół góralski „Odrowązianie” działa przy Związku Podhalan Oddział w Odrowążu
Podhalańskim. Instruktorami zespołu są: Strama Paweł i Witek Krystyna. Zespół skupia około 30
dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym: od 5 lat do 20 lat. Próby zespołu odbywają się w każdym
tygodniu, we wtorki w podziale na dwie grupy zaawansowania: początkujący oraz zaawansowani.
Jeśli zespół przygotowuje się do konkursu bądź festiwalu, częstotliwość prób wzrasta, w zależności
od potrzeb. Prowadzony jest dziennik, w którym odnotowywane są wszystkie wydarzenia z życia
zespołu, oraz sprawdzana jest obecność.
Nauka śpiewu i tańca odbywała się 1 raz w tyg. po 3 godz. w każdym tygodniu we wtorki (podział
na grupy), a jeśli przygotowuje się zespół do konkursu bądź wyjazdu, próby nawet są codziennie.
Uczestnictwo na próbach - około 30 dzieci i młodzieży.
Nauka gry na instrumentach ludowych odbywała się 1 raz w tyg. po 3 godz.
Uczestniczyło w niej 12 osób /dzieci i młodzież/.
Nauka śpiewu i tańca oraz nauka gry na skrzypcach i basach odbywała się w Szkole Podstawowej
w Odrowążu albo w Remizie OSP.
Wykaz imprez
05.01.
26.01.
Udział w spotkaniu opłatkowym Zarządu Głównego
ZP. Udział w poświęceniu sztandar w Bystrej
Podhalańskiej.
Kolędowanie w Warszawie - występ zespołu
Odrowązianie.
13.04.
Droga krzyżowa po góralsku w kościele parafialnym.
18-19.04.
Adoracja w Wielki Piątek i Sobotę przy grobie Pana
Jezusa w strojach góralskich.
15
19.04.
Rezurekcja – sztandar, zespół, kapela góralska.
10.05.
Konkurs Złote kierpce w Zakopanem – wyróżnienie.
24.05.
Udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej na
Bachledówce – wyróżnienie.
08.06.
Udział w konkursie Muzykowanie na Duchową Nutę
w Czarnym Dunajcu – I miejsce – grupa
śpiewacza.
19.06.
Włączenie się w obchody uroczystości Bożego Ciała
– sztandar, kapela.
21-22.06.
Udział w XXI Ogólnopolskim Festiwalu w
Baranowie Sandomierskim Dziecko w Folklorze.
I miejsce w kategorii kapela
II miejsce – śpiew solowy Justyna Bachula
06.07.
Występ zespołu Pod Chochołowską Strzechą.
13.07.
Festyn rodzinny w Odrowążu - występ zespołu.
20.07.
Odpust w Odrowążu – oprawa Mszy św., sztandar,
kapela połączony z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa
ks. prof. Józefa Fudali.
29- 30.07.
Wyjazd na Tydzień Kultury Beskidzkiej do Wisły,
Żywca oraz Szczyrku.
III miejsce – kapela
I miejsce – kategoria śpiew- Elżbieta Witek
13-17.08.
Wyjazd na Sabałowe Bajania do Bukowiny
Tatrzańskiej:
III miejsce grupa śpiewacza.
17.08.
30.08.
Msza św. Żeleźnica – Odrowąż Dzień Papieski,
sztandar, kapela góralska, zespół.
Hołdymas Czarny Dunajec – poczet sztandarowy,
wieniec, stół regionalny
05.10.
Przeziyracka Ratułów:
I miejsce – śpiew grupowy
18.10.
Różaniec w kościele parafialnym - oprawa góralska.
07.11.
Pomoc w organizacji II Powiatowego Konkursu
Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich im. F. Gwiżdża
w Odrowążu.
16
11.11.
Obchody Święta Niepodległości w Chochołowie poczet sztandarowy.
22.11.
Udział w XV Konkursie Młodych Toniecników - Biały
Dunajec
24.12.
Pasterka w oprawie góralskiej.
Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane na zakup strojów regionalnych, nagród dla
instruktorów oraz na przejazdy.
Oddział Związku Podhalan w Ratułowie
Cele zostały osiągnięte z dotacji budżetu gminy oraz pracy społecznej członków Oddziału ZP,
między innymi:
- Prowadzono zespół regionalny, kapelę, uczestniczono w przeglądach i konkursach
- Zespół promował kulturę góralską na występach
- Przeprowadzono nabór dzieci do zespołu i kapeli
- Integrowano się ze środowiskiem i innymi oddziałami poprzez uczestnictwo w posiadach , przez
organizację różnych okolicznościowych imprez.
W okresie realizacji zadania podstawowy skład zespołu liczył ok. 40 osób. Zostało przyjętych
20 nowych członków do podstawowego składu.
Próby zespołu odbywały się 1x w tyg. po 2 godziny. Poza tym, przed każdym występem i
konkursem organizowane były próby dodatkowe.
Zespół ,,Tatry” występował na wielu imprezach kulturalnych w swojej miejscowości, w gminie i poza
jej terenem.
Swoimi występami uświetniał imprezy kulturalne, Msze św. ,oraz zdobywał wysokie nagrody:
1. Konkurs ,,Muzykowanie na Duchowa nutę” – II m. – śpiew solowy
2. ,,Papieska Majówka” – III m. – grupa śpiewacza
3. ,,Śpiewanie i Granie pod Chochołowiańskom Strzechom” – występ zespołu.
4. ,,Przeziyracka Młodych Toniecnikow i Śpiywokow w Ratułowie”:
- II m. – taniec solowy
- II m. – śpiew solowy
- II m. – taniec zbójnicki
- wyróżnienie – śpiew grupowy
- wyróżnienie – śpiew solowy
5. Konkurs tańca solowego i zbójnickiego w Białym Dunajcu:
- I m. w tańcu zbójnickim kat. I
6. I m. – taniec solowy ,,Karnawał Góralski” Bukowina Tatrzańska
7. Wyjazdy zespołów:
Kraków – śpiew kolęd i pastorałek na ul.
Franciszkańskiej.
17
Kraków – oprawa mszy św.
Lipnica Wielka ,,Święto Borówki”- występ zespołu
Bachledówka – Pensjonat – występ zespołu
8. Występ zespołu w swojej miejscowości:
- ,,Posiady u Domina” - Ratułów
- Oprawa mszy odpustowej w kaplicy w Ratułowie,
- Oprawa mszy ,,Pasterka” w Ratułowie
- Występy z programem jasełkowym OSP Ratułów Górny i OSP Ratułów
Dolny.
Śpiewać i tańczyć uczyło się 45 dzieci. Zrealizowano ok. 50 prób (przed występami i
wyjazdami oraz próby cotygodniowe)
Zespół posiada własna kapelę, której członkowie indywidualnie podnoszą swoje umiejętności
przez udział w próbach i występach zespołu „Tatry”.
Środki z dotacji wykorzystano na zakup strojów regionalnych, nagrody dla instruktorów,
przewóz zespołu, utrzymanie siedziby.
Oddział Związku Podhalan w Starem Bystrem
Organizacja nauki śpiewu i tańca odbywała się na terenie szkoły nr 1 w Starem Bystrem.
Nauka odbywała się 1 raz w tyg. po 3 godz. Uczestniczyło w niej 28 dzieci
Dzieci uczyły się także grać na basach oraz skrzypcach.
Udział w imprezach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich
– Udział w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej
- Luty 2014 - Udział w obchodach Rocznicy Powstania Chochołowskiego w Chochołowie
- Sierpień 2014 - Udział w Hołdymasie poprzez prezentacje wieńca dożynkowego oraz stołu z
jadłem regionalnym
- Udział w uroczystościach religijnych na terenie powiatu nowotarskiego
- Udział w imprezach związkowych na terenie powiatu nowotarskiego
Organizowanie imprez na terenie wsi Stare Bystre
Zorganizowano 3 imprezy na terenie Starego Bystrego:
– organizacja „opłatka” dla członków Oddziału
– „święcone”
– dożynki parafialne
- mikołajki
Zespół „Turnie” wziął udział w następujących konkursach oraz przeglądach na terenie gminy
Czarny Dunajec organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec:
18
Kwiecień – Muzykowanie na Duchową Nutę – III miejsce w śpiewie solowym dla Marcina Fatli, III
miejsce Grupa Śpiewacza, III miejsce w kat. II w śpiewie solowym dla Jana Harbuta.
Maj – Majówka na Bachledówce w Czerwiennem – II miejsce w śpiewie solowym Angelika Strama, I
miejsce duet śpiewaczy – Ewa i Marcin Fatla.
Lipiec – Śpiewanie i Granie Pod Chochołowską Strzechą w Chochołowie
Październik – XXVII Przeziyracka w Ratułowie
- II Miejsce w Tańcu zbójnickim, wyróżnienie w tańcu solowym Anna Hyrczyk i Konrad Strama,
wyróżnienie specjalne dla tancerki Joanny Harbut
Po za gminą zespół wystapił:
- udział w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej – wyróżnienie w tańcu zbójnickim,
wyróżnienie w tańcu solowym
- udział w Przeziyracce w Białym Dunajcu – wyróżnienie w tańcu solowym, II miejsce w tańcu
zbójnickim
Zakupiono materiał na stroje oraz zakupiono gorsety, portki góralskie, serdok, materiał na
spódnice góralskie. Resztę środków z dotacji wydano na naukę śpiewu, tańca oraz gry na
instrumentach.
Do zespołu oraz kapeli należy 28 dzieci (12 dziewcząt, 16 chłopców)
Oddział Związku Podhalan w Miętustwie
Założone cele realizacji zadania publicznego takie jak:
- dbanie o kulturę, zwyczaje, obyczaje ze swojego regionu zostały zrealizowane poprzez udział
zespołu „Mali Miętusianie” w występach, konkursach, przeglądach, przeziyrackach, festiwalach na
terenie parafii, wsi, gminy, powiatu oraz ogólnopolskim, a także poprzez naukę tańca, śpiewu
góralskiego, naukę gry na instrumentach ludowych, recytację wierszy i gawęd w języku gwarowym
- promocja potraw regionalnych – stół regionalny na Hołdymas
- Nauka gry na instrumentach ludowych odbywała się 1 raz w tygodniu po 3 godz., 1,5h w grupie
młodszej, 1,5h w grupie starszej; Odbyły się 73 próby, uczestniczyło w nich 20 osób; Przed
konkursami i występami prób było dużo więcej.
- Nauka tańca i śpiewu góralskiego, 3h tygodniowo, 1,5h w grupie młodszej oraz 1,5h w grupie
starszej; Grupa młodsza liczy 39 osób, grupa starsza 25;
W 2014r. zespół występował na terenie wsi i gminy :
- Jasełka w parafii , Jasełka na Skałce, Zjazd motocyklistów, Dni cieśli i dekarzy w Chochołowie,
Chochołowska Strzecha , dożynki w parafii, Ratułów Przeziyracka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Matki, Ognisko zespołowe, Mikołajki.
Wyjazdy po za teren gminy:
- Sosnowiec – styczeń, Częstochowa- Witkowice, Łagiewniki, Libiąż, Kraków, Kościelisko – Majowe
granie, Sosnowiec – wrzesień, Żmiąca, Kraków – Choinka - dzieci i młodzież promowała swoja
wieś i gminę poprzez śpiew, taniec i muzykę oraz oprawę Mszy św. po góralsku
19
Ponadto delegaci Związku Podhalan brali udział w uroczystościach związkowych na terenie
powiatu nowotarskiego oraz w poświęceniu sztandaru w Bystrej Podhalańskiej, w Sidzinie, a także
w zjeździe Związku Podhalan oraz wyborze prezesa Związku Podhalan.
- Zespół oprawia po góralsku swoje główne uroczystości parafialne:
- Odpust
- Pasterka
- Rezurekcja
- Boże Ciało
Próby odbywają się w salce przy kościele a latem na scenie w ogrodzie plebańskim. Przyjęto 4
osoby do związku. Zorganizowano posiady przy muzyce góralskiej (opłatek, święcone).
Zespół ma swoją muzykę.
Osiągnięcia w konkursach:
- 30 Muzykowanie na Duchową Nutę 8.06.2014 – I miejsce w śpiewie grupowym w kat. I
- XV Majówka na Bachledówce 17.05.2014 – II miejsce w kat.II Zespoły Śpiewacze oraz
wyróżnienie w kat.I
- Przeziyracka w Ratułowie 5.10.2014 – II miejsce w śpiewie grupowym w kat. I, III miejsce w
śpiewie w kat. II oraz wyróżnienie w grupie śpiewaczej w kat. III
Środki finansowe wykorzystano na zakup strojów, transport oraz na nagrody dla instruktorów.
Oddział Związku Podhalan w Załucznem
Dzieci i młodzież występując w Zespole „SYKOWNI” w sposób aktywny uczestniczyli w
Festynach, Przeglądach , Konkursach , gdzie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Realizacja
powyższego działania przyczyniła się do promocji Załucznego oraz gminy. Powyższe zadania były
realizowane między innymi poprzez:
- organizowanie życia kulturalnego na terenie miejscowości Załuczne tj. spotkanie opłatkowe,
kolędowanie i Jasełka, Festyn Rodzinny itd.
- uczestnictwo w imprezach organizowanych w gminie np. Hołdymas, oraz w imprezach
powiatowych, w tym organizowanych także przez Zarząd Główny Związku Podhalan.
W nauce gry na instrumentach ludowych / skrzypce, basy / uczestniczyło łącznie 11 osób tj.
dzieci i młodzieży, w tym 4 chłopców i 7 dziewczynek. Lekcje odbywały się średnio raz w tygodniu
po 2 a czasem po 3 godziny. Część tych osób uczestniczyła także w nauce śpiewu i tańca. Nauka
odbywa się w budynku Remizy OSP, oraz Gimnazjum w Załucznem.
W nauce śpiewu i tańca w ramach zespołu „ Sykowni” uczestniczy łącznie 49 dzieci i młodzieży w
tym: 27 dziewcząt i 22 chłopców. W 2014 roku instruktorzy przeprowadzili łącznie 85 prób zespołu a
każda trwała średnio po 2 godziny.
Wyjazd członków Zespołu na występy, konkursy, festyny, przeglądy
20
-
Poświęcenie sztandaru ZP w Bystrej 05.01.2014
Przednówek w Polanach w Kościelisku 04.05.2014
Majówka na Bachledówce 17.05.2014
Festyn Rodzinny w Bystrej Podhalańskiej 15.06.2014
Śpiewanie i granie pod Chochołowskom Strzechom 06.07.2014
Sabałowe Bajania 16.08.2014
Przeziyracka Młodyk Toniecników i Śpiywokow, Ratułów 05.10.2014
Mikołajki w hotelu „Bachledówka” w Czerwiennym 14.12.2014
Udział członków Zarządu w imprezach organizowanych przez władze samorządowe, gminne i
powiatowe, oraz przez Zarząd Główny Związku Podhalan : Opłatek Zarządu Głównego, Święcone
Zarządu Głównego, Hołdymas Gminy Czarny Dunajec
Środki z dotacji zostały wykorzystane na nagrody dla instruktorów oraz przewóz zespołu.
Oddział Związku Podhalan we Wróblówce
Próby Zespołu „Mali Wróblowianie”odbywały się raz w tygodniu, brało w nich udział około
20 dzieci. Przyjęto 1 nową osobę chętną, by uczyć się śpiewać i tańczyć po góralsku.
Zespół wziął udział udział w „Muzykowaniu na Duchową Nutę”, w „Przeziyracce Młodych
Tonecników i Śpiewoków Góralskich w Ratułowie oraz w „Papieskiej Majówce” na Bachledówce.
Środki z dotacji wykorzystano głównie na nagrody dla instruktorów i przewóz Zespołu.
Związek Podhalan Oddział Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu
Zespół „Mali Dunajczanie” brał udział w konkursach i występach na terenie gminy Czarny
Dunajec oraz poza nią.
Odbyły się zajęcia z nauki tańca, śpiewu oraz gry na instrumentach raz w tygodniu: w
miesiącach luty -czerwiec oraz wrzesień –grudzień 2014, oraz wyjazdy na występy.
Dodatkowo dzieci z zespołu wraz z rodzicami wzięły udział w opłatku dla Związku Podhalan
Osiągnięcia Zespołu „Mali Dunajczanie”:
- Wyróżnienie - Żaneta Malec Przegląd Góralskiej Pieśni Religijnej i Poezji Patriotycznej Chochołów.
- Występ zespołu Mali Dunajcanie w Zakopanem Hotel „Sośnica” dla grupy turystów z Francji,
- Przygotowanie stacji VII i udział w Drodze Krzyżowej wraz z Dziećmi ( Mali Dunajcanie)
- Wyróżnienie – Katarzyna Komperda na Przeglądzie Pieśni Religijnej Bachledówka.
- Udział w Święceniach Ks. Piotra Kosakowskiego – ( życzenia) Komperda Katarzyna i Jan
Kucharski.
21
- II miejsce Jana Kucharskiego - muzyka i Komperda Katarzyna – śpiew - Muzykowanie na
Góralską nutę im. A. Knapczyka Ducha,
- Udział w święceniach Kś. Marka Smółki – życzenia oraz występ zespołu Mali Dunajcanie dla
gości na uroczystościach,
- Występ zespołu Mali Dunajcanie na Festynie Rodzinnym w Czarnym Dunajcu,
- Udział w uroczystościach 25-cio lecie o.Grzegorza Malca – życzenia,
- Organizacja ogniska dla dzieci wraz z rodzicami na zakończenie roku szkolnego - Borowik
- Udział w Przeziyrace Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich w Ratułowie,
- Udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości - Chochołów
- Udział w przeglądzie recytatorskim im A . Skupnia-Florka
- Impreza integracyjna mikołajkowa na Bachledówce - Hotel . Występ dla dzieci specjalnej troski.
Odbyło się 188 godzin zajęć nauki gry , śpiewu i tańca 2 godziny w tygodniu , 9 wyjazdów
na występy oraz udział i występy w Czarnym Dunajcu. Nauka odbywała się 1 x tygodniu w sali
widowiskowej CKIP na Remizie OSP w Czarnym Dunajcu.
Środki z dotacji wykorzystano na nagrody dla instruktorów, przejazdy na występy,
konserwację strojów. Zakupiono wyposażenie, niezbędne do przechowywania strojów.
Oddział Związku Podhalan w Podczerwonem-Koniówce
Działania zrealizowane w ramach zadania:
-Lekcje nauki (próby) śpiewu i tańca zespołu dziecięcego raz w tygodniu razem ok.90 godz.
- Organizowano imprezy kulturalne na terenie Podczerwonego i Koniówki około 6 godz.
- wzięto udział w przeglądach konkursach regionalnych na terenie gminy i powiatu wg kalendarza
imprez ,
- Prowadzono zespół regionalny –nauka śpiewu i tańca –próby 1raz w tygodniu po 2 godz.(około 50
dzieci)
- Nauka gry na instrumentach – 1 raz w tygodniu po 2 godz.
Działalność w 2014 roku:
Styczeń
- Związek Podhalan w Podczerwonem zorganizował opłatek na którym wystąpił zespół regionalny
oraz były odgrywane jasełka.
- Delegacje oddziału uczestniczyły w licznych uroczystościach opłatkowych.
Kwiecień
- Delegacja Związku Podhalan z Podczerwonego uczestniczyła w spotkaniu „świecone” z
organizowany przez Zarząd Główny Związku Podhalan .
Maj
-Członkowie Związku Podhalan brali udział w uroczystościach Matki Bożej Królowej Polski i
rocznicy Konstytucji 3-maja.
- Delegacja uczestniczyła „ XXI Przednówka w Polanach” w Kościelisku .
- XI Papieska Majówka na Bachledówce - Konkurs Góralskiej Pieśni Religijnej w Czerwiennem
zespół otrzymał wyróżnienie .
22
- Delegacja Związku Podhalan z Podczerwonego z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w
pogrzebie Ks. Tadeusza Juhasa Kapelana Związku Podhalan .
- Delegacja Związku Podhalan z Podczerwonego z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w
poświęceniu Sztandaru Armatorów Dolnej i Górnej Wisły w Krakowie .
Lipiec
- Śpiewanie i Granie pod Chochołowskom Strzechom wystąpił Zespół dziecięcy z Podczerwonego
„ŚLEBODA” został wyróżniony
- Delegacja brała udział w pogrzebie ŚP. Ludwiki Brudzińskiej
Sierpień
- Dożynki Gminne „Hołdymas” w Czarnym Dunajcu.
Uczestniczyliśmy w konkursie przygotowania potraw na stołach regionalnych.
- Poczet Sztandarowy uczestniczył w Dożynkach Podhalańskich w Ludźmierzu .
Delegacja złożyła także na ołtarzu w czasie mszy świętej dary: chleb, miód, oscypki.
Wrzesień
- Delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczyła w odpuście Matki Bożej Bolesnej w naszej
parafii.
Październik
Przeziyracka Młodych Toniecników i Spiywoków Góralskich uczestniczył zespół „ŚLEBODA” został
wyróżniony.
Listopad
- 11 Listopada delegacja Związku Podhalan Oddział Podczerwone –Koniówka Uczestniczyła w
Uroczystościach Niepodległościowych w Krakowie na Wawelu i pod Krzyżem Katyńskim.
- W XIV Konkursie Młodych Toniecników w Białym Dunajcu nasi chłopcy w konkurencji tańca
zbójnickiego zajęli II miejsce .
Oddział Związku Podhalan w Dziale
Zakładane cele zostały osiągnięte zgodnie z wcześniejszymi planami. Związek Podhalan
Oddział w Dziale kultywuje tradycje regionalne poprzez prowadzenie zespołu, w którym dzieci i
młodzież uczą się śpiewu i tańca góralskiego oraz poznają tradycje regionu. Zespół bierze udział w
różnego rodzaju imprezach, konkursach i przeglądach gminnych i poza gminnych, gdzie ma
możliwość zaprezentowania osiągniętych umiejętności. Współpracuje z organizacjami o podobnych
zadaniach.
Oddział ZP w Dziale organizował naukę tańca i śpiewu góralskiego, która odbywała się 1 raz
w tyg. po 2godz., uczestniczyło w niej 20 osób. Nauka tańca i śpiewu Zespołu „Dzielanie”
odbywała się w Remizie OSP w Dziale.
Udział w przeglądach i konkursach:
XXX Muzykowanie na Duchową Nutę- Czarny Dunajec
-wyróżnienie w kategorii „soliści śpiewacy” dla Leszka Dzielskiego
Przegląd zespołów regionalnych „Pod Chochołowiańską Strzechom”
23
Festyn rodzinny w Odrowążu
Dożynki Czarnodunajeckie- wyróżnienie w konkursie potraw regionalnych
XXVII Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich w Ratułowie-II miejsce w
kategorii śpiew grupowy( grupa starsza), wyróżnienie w kategorii śpiew grupowy( grupa
młodsza), wyróżnienie w tańcu solowym(Kuba Wesołowski i Martyna Habas)
XV Konkurs Młodych Toniecników w Białym Dunajcu- indywidualne wyróżnienie za śpiew
dla Przemysława Wesołowskiego
Zorganizowano i na terenie Działu „Imprezę Opłatkową” w Remizie OSP Dział
Środki z dotacji wykorzystano na zakup strojów regionalnych, przewóz Zespołu oraz nagrody dla
instruktorów.
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Zbójecko Familia z Cichego
Zrealizowało cele poprzez udział zespołu w konkursach , występach, przeglądach.
Nauka, próby zespołu odbywały się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury 1 x tygodniu po ok. 3h
Zespół występował na imprezach gminnych oraz brał udział w konkursach śpiewu i tańca na
terenie Podhala, Polski oraz poza granicami kraju.
Młodzież i dorośli poprzez uczestnictwo w nauce śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach
aktywnie uczestniczyli w realizacji swoich pasji życiowych – podtrzymywania kultury i tradycji
góralskich. Podnoszono swoje umiejętności wokalne, muzyczne, członkowie zespołu mieli
możliwość rozwijania swoich talentów. Udział w konkursach , festiwalach , przeglądach i innych
imprezach o charakterze kulturalnym i oświatowym oraz zdobywanie wysokich miejsc i nagród w
tych konkurach , przeglądach jest osiągniętym trwałym rezultatem. Zaangażowanie młodzieży
pozwoliło na promocję zdrowego trybu i stylu życia . Młodzież została przygotowana do
właściwego współzawodnictwa , życia w społeczności , zdrowej rywalizacji i pomocy drugiej
osobie.
Odbyło się 50 prób Zespołu z muzyką. Zespół liczy ok. 40 członków. W 2014 roku przyjęto do
zespołu 6 osób.
W 2014 roku „Zbójecko Familia” występowała:
- 42 Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej, 8 luty
2 x I miejsce - popis par tanecznych
II miejsce taniec zbójnicki
- Przednówek w Polanach, 5 maj
I nagroda grupa śpiewacza dziewczyn
- 35 Muzykowanie na Duchową Nutę, 8 czerwiec
I miejsce grupa śpiewacza dziewczyn
- Piknik Ekologiczny na Bachledówce, 20 lipiec
- Festyn w Piekielniku, 3 sierpień
- 48 Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskie, 15 sierpień
III miejsce grupa śpiewacza dziewczyn
24
- Świeto Lasu na Siwej Polanie, 15 sierpień
- 11 Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Krakowie, 15 sierpień
- Wyjazd do Bułgarii, 16-24 sierpień – występy w kilku miejscowościach
- Hołdymas w Czarnym Dunajcu
- Polaniarski Osod, 14 wrzesień
- Koncerty kolęd w Łodzi, 27-28 grudzień
Zespół korzystał ze strojów, instrumentów należących do członków stowarzyszenia. Środki z
dotacji zostały przeznaczone na transport.
Ludowy Zespół Sportowy „Delta” Pieniążkowice
Zakładanym rezultatem było osiągnięcie lepszych wyników, przyczynianie się do zdrowego trybu
życia i promocji miejscowości gminy. Zakupiony sprzęt sportowy przyczynił się do możliwości
treningu przez większą liczbę osób grających w piłkę nożną.
W sezonie klub LZS „DELTA” Pieniążkowice uplasował się na 9 miejscu z łączną ilością 12
punktów.
W rundzie wiosennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 3
- porażki: 3
- remis: 5
Do klubu należy 25 zawodników, w roku 2014 zostało przyjętych 3 nowych członków.
- zakup sprzętu sportowego; W trakcie 2014r. zaopatrzono zawodników w stroje sportowe .
- wyjazdy na mecze; W trakcie 2014r. rozegrano 11. meczy wyjazdowych
- Ekwiwalent sędziowski
Wypłacono 33 ekwiwalenty sędziowskie
Pozostałe środki z dotacji wykorzystano na obowiązkowe badania zawodników, opłaty
regulaminowe, transport
Gminny Klub Sportowy „Czarni” Czarny Dunajec
Założone cele przez Gminny Klub Sportowy ,,Czarni’’ Czarny Dunajec w roku 2014 zostały
zrealizowane w postaci reprezentowania Gminy Czarny Dunajec w rozgrywkach sportowych grup
młodzieżowych i dorosłych w piłce nożnej .
Gmina Czarny Dunajec była reprezentowana w rozgrywkach na szczeblu podhalańskim; drużyna seniorów w roku 2014 występowała w Podhalańskiej Klasie,, B ‘‘
W sezonie wiosna 2014 drużyna seniorów zajęła 8 miejsce. Po rundzie jesiennej 2014/2015
zajmuje 3 miejsce .
Drużyny juniorów oraz trampkarzy w roku 2014 uczestniczyły w rozgrywkach I ligi juniorów
starszych oraz trampkarzy starszych .
Drużyna juniorów rozgrywki zakończyła na 7 miejscu . Drużyna trampkarzy starszych zajęła
4 miejsce . Drużyna juniorów starszych zajmuje 10 miejsce w I lidze juniorów.
W całej drużynie, która liczy 30 osób znajduje się duża liczba młodszych juniorów, którzy nie
mogą grać (roczniki 1999, 1998) a do tego jeszcze dojdzie następny rocznik (2000 – około 15 osób)
25
w związku z tym zasadnym jest utworzenie od nowego sezonu drużyny młodszych juniorów co
pozwoli na prowadzenie prawidłowego procesu szkolenia i nie tracenia młodych talentów.
Prowadzono zajęcia treningowe od kwietnia
do października 2014r. z grupami
młodzieżowymi trampkarzy starszych rocznik 1999 i młodsi, juniorów starszych rocznik 1996 i
młodsi.
Uczestniczono od kwietnia do października 2014 w rozgrywkach I ligi podhalańskiej .
Drużyna seniorów uczestniczyła w rozgrywkach B Klasy na szczeblu podhalańskim.
Zajęcia i mecze w 2014 r.:
- Trampkarze - 9 meczy ligowych 2 mecze kontrolne 25 jednostek treningowych
( 1 jednostka 1,5 godz. + 30 min rozgrzewki )
- Juniorzy - 19 meczy ligowych 3 mecze kontrolne, 53 treningów (1 jednostka treningowa 1,5
godziny + 30 minut rozgrzewki).
- Seniorzy - 22 meczy ligowych, 4 mecze kontrolne, 1 mecze o Puchar Polski, 53 jednostek
treningowych.
Środki z dotacji wykorzystano na transport, wynagrodzenie trenera, wypłatę 68 delegacji
sędziowskich, ubezpieczenia, badania lekarskie, obowiązkową opieka medyczna, uzupełnienie
apteczki, dla sekcji piłki nożnej zakupiono piłki treningowe, piłki meczowe, buty piłkarskie, odzież
piłkarską.
Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Piekielniku
Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dofinansowanie z dotacji Urzędu
Gminy w Czarnym Dunajcu pozwoliło na wykonanie założonych celów i zadań tj. treningi, praca z
młodzieżą, udział w rozgrywkach II ligi trampkarzy, II ligi juniorów oraz seniorów w klasie „B”
zachód, wyjazdy na mecze i treningi. Środki pieniężne przekazane z Urzędu Gminy pozwoliły
również na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników oraz utrzymanie
boiska sportowego.
Seniorzy Klasa „B”
W sezonie 2013/2014 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 7 miejscu z łączną ilością 32
punktów.
Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 10
- porażki: 10
- remis: 2
W sezonie 2014/20145po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 11
miejscu z łączną ilością 7 punktów.
W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 2
- porażki: 8
26
- remis: 1
Juniorzy Starsi II liga
W sezonie 2013/2014 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 8 miejscu z łączną ilością 11
punktów.
Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 3
- porażki: 11
- remis: 3
W sezonie 2014/2015 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 9 miejscu
z łączną ilością 4 punktów.
W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 1
- porażki: 6
- remis: 1
Trampkarze Starsi II liga – Grupa I
W sezonie 2013/2014 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 3 miejscu z łączną ilością 18
punktów.
W rundzie wiosennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 5
- porażki: 4
- remis: 3
1. treningi; 3 treningi tygodniowo w których brało udział od 10 do 20 zawodników.
2. udział w rozgrywkach piłkarskich
*mecze juniorów II liga; W sezonie 2013/2014 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 8
miejscu z łączną ilością 11 punktów.
Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 3
- porażki: 11
- remis: 3
W sezonie 2014/2015 po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 9 miejscu
z łączną ilością 4 punktów.
W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 1
- porażki: 6
- remis: 1
-*mecze trampkarzy II liga; W sezonie 2013/2014 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 3
miejscu z łączną ilością 18 punktów.
W rundzie wiosennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 5
- porażki: 4
27
- remis: 3
*mecze ”B” klasa; W sezonie 2013/2014 klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 7 miejscu z
łączną ilością 32 punktów.
Osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 10
- porażki: 10
- remis: 2
W sezonie 2014/20145po rundzie jesiennej klub LKS „Korona” Piekielnik uplasował się na 11
miejscu z łączną ilością 7 punktów.
W rundzie jesiennej osiągnięte rezultaty przedstawiały się następująco:
- wygrane: 2
- porażki: 8
- remis: 1
*mecze pucharowe; LKS „Korona” Piekielnik brała udziału w rozgrywkach o Puchar Podhala
rozgrywając dwa mecze: w pierwszej rundzie z „Grom” Morawczyna, w rundzie drugiej z „Lubań”
Tylmanowa.
*wyjazdy na mecze; W trakcie 2014r. rozegrano 21 meczy wyjazdowych:
* Seniorzy Klasa „B”
- Czarni Czarny Dunajec
- Skałka Rogoźnik/Stare Bystre
- Lepietnica Klikuszowa/Obidowa
- Szarotka Rokiciny Podhalańskie – 2 mecze
- Janosik Sieniawa – 2 mecze
- Grom Morawczyna
- Wierchy Lasek – 3 mecze
* Juniorzy Starsi II liga
- Huragan Waksmund
- Biali Biały Dunajec
- Spisz Krempachy
- Orawa Jabłonka
- KS Chabówka
- Jordan Jordanów
- Wiatr Ludźmierz
- Spisz Krempachy
* Trampkarze Starsi II liga – Grupa I
- Jordan Jordanów
- Wierchy Lasek
W trakcie 2014r. zaopatrzono zawodników w 6 par butów piłkarskich. Pozostałe środki
wykorzystano na opłaty regulaminowe, utrzymanie boiska, ubezpieczenie zawodników.
UKS „Krokus”
działa przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cichem od 1966 roku.
28
Celem zadania było nauczenie jak największej grupy dzieci jazdy na nartach biegowych co
zostało osiągnięte poprzez uczestnictwo w zawodach na różnych szczeblach i zajmowanych
miejscach.
W trakcie realizacji zadania zakupiono 5 par kurtek z logo UKS, spodnie biegowe
2szt.koszulki z logo 40szt., zestaw klisterów firmy Briko, piłki tr.30szt.,SWIX proszki, pastę
Holmenkol, szczotki 1, groty 11szt zest biegowy 3 komplety.
Wzięto udział w 18 zawodach (biegi narciarskie, biathlon letni i zimowy, biegi przełajowe) na
szczeblu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim, Mistrzostwach Polski
W zawodach, treningach brało udział 32 zawodników a w tym 17 dziewcząt 15 chłopców
Treningi odbywały się 3 x po 90min w tygodniu.
Najlepsze wyniki zawodników UKS Krokus w 2014 r.:
Magda Piczura -
1 miejsce Puchar Polski w biathlonie letnim – Czarny Bór,
2 miejsce punktacja końcowa Ogólnopolskich zawodów Biathlonowych - ,,Celuj
w Igrzyska”
2 miejsce –Mistrzostwa Małopolski w biegach przełajowych,
4 miejsce – punktacja końcowa Małopolskie Ligii Narciarstwa Biegowego
Weronika Bieniasz - 1 miejsce Mistrzostwa Polski SZS –biegi narciarskie-CL- Zakopane,
1 miejsce Mistrzostwa Polski SZS –biegi narciarskie-CL- Zakopane,
1 miejsce – punktacja końcowa Małopolskie Ligii Narciarstwa
Biegowego,
3 miejsce Mistrzostwa Polski UKS-ów Białka Tatrzańska
Jakieła Joanna -
2 miejsce Mistrzostwa Polski UKS-ów Białka Tatrzańska
Sylwia Michalczak - 2 miejsce- punktacja końcowa Małopolskiej Ligi Narciarstwa
Biegowego.
I miejsce Mistrzostwa Polski UKS-sztafeta Junior C dziewcząt (Piczura, Michalczak, Marszałek,
Jakieła)
4-miejsce Ogólnopolska Gimnazjada SZS w sztafetowych biegach narciarskich dziewcząt
(Michalczak S., Michalczak N., Marszałek, Piczura)
6 miejsce - Ogólnopolskie Igrzyska SZS w sztafetowych biegach narciarskich dziewcząt (Piszczek, Chraniec, Bednarz, Bieniasz)
Chramiec Dawid – 1 miejsce wojewódzkie zawody w biathlonie zimowym-Kiry
Leja Dawid
- 2 miejsce wojewódzkie zawody w biathlonie zimowym-Kiry
Kornelia Marszałek - 3 miejsce wojewódzkie zawody w biathlonie zimowym-Kiry
3 miejsce Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim – Duszniki Zdrój,
29
UKS „Sołtysianie” Stare Bystre prowadził działalność szkoleniową w czterech sekcjach sportów
zimowych tj. biathlon, biegi narciarskie, skoki i kombinacja norweska.
Zawodnicy UKS „Sołtysianie” brali udział w następujących zawodach :
1. Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet – pierwsze punkty w historii
Polskich startów w skokach narciarskich kobiet zdobyła Magdalena Pałasz –
28 miejsce Hinzenbach
2. Puchar Kontynentalny – Magdalena Palasz i Biela Stanisław
3. Mistrzostwa Świata Juniorów skoki – Magdalena Pałasz – 25 miejsce
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży :
- Biela Stanisław – 2 x 5 miejsce skoki narciarskie
- Urbaś Damian – 6 i 13 miejsce skoki, 5 miejsce kombinacja norweska
- Skoki drużynowe – Biela Stanisław i Urbaś Damian – 3 miejsce
5. Lotos CUP :
- Biela Stanisław – 1 i 3 miejsce skoki
- Urbaś Damian – 3, 4 i 6 miejsce skoki i kombinacja
- Wacławiak Artur – 9 miejsce skoki
- Pałasz Andrzej – 11 i 12 miejsce skoki
- Pałasz Magdalena – 1 miejsce skoki
- Pałasz Katarzyna – 3 miejsce skoki
6. Puchar Polski w biathlonie
- Długopolski Tomasz – 5 miejsce
7. Klasyfikacja Indywidualna PZN w skokach i kombinacji za 2014rok:
- Pałasz Magdalena – 2 miejsce
- Pałasz Katarzyna - 3 miejsce
- Biela Stanisław – 4 miejsce
- Urbaś Damian – 9 i 12 miejsce
- Pałasz Andrzej – 15 miejsce
- Wacławiak Artur – 19 miejsce
8. Punktacja Drużynowa w skokach kobiet – 1 miejsce
- Punktacja Drużynowa Juniorów w skokach – 5 miejsce
9. Puchar Prezesa PZN w skokach – Biela Stanisław – 5 miejsce
10. I Letnie Mistrzostwa w skokach Kobiet :
- Pałasz Magdalena – 1 miejsce
- Pałasz Katarzyna – 9 miejsce
11. W Mistrzostwach Gminy Czarny Dunajec – w dyscyplinach letnich i zimowych
12. W Mistrzostwach Powiatu Nowy Targ – biegi przełajowe i biegi narciarskie
13. W Mistrzostwach Województwa Małopolskiego – w biegach przełajowych, narciarstwie
biegowym, biathlonie oraz skokach i kombinacji norweskiej
14. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików – w biegach narciarskich i biathlonie
30
15. W Zimowych Mistrzostwach Polski UKS – ów – w biegach narciarskich, skokach i
kombinacji norweskiej
Środki z dotacji zostały głównie wykorzystane na transport i uczestnictwo w zawodach, zakup
sprzętu i akcesoriów narciarskich.
UKS ,,Zogrody” przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Starem Bystrem
Zakładane cele polegające na prowadzeniu szkolenia oraz organizowaniu zawodów, imprez
sportowych w narciarstwie, biathlonie i innych dyscyplinach sportowych głównie dla dzieci i
młodzieży zostały zrealizowane.
Członkowie UKS „Zogrody” Stare Bystre uczestniczyli w rozgrywkach piłki
nożnej, piłki siatkowej i tenisie stołowym, lekkiej atletyce, biegach przełajowych,
letnich biegach narciarskich na nartorolkach, biegach narciarskich, skokach
narciarskich, kombinacji norweskiej oraz biathlonie letnim i zimowym.
Zawodnicy UKS „Zogrody” brali udział w 2014 r. następujących zawodach :
16. W Mistrzostwach Gminy Czarny Dunajec – w dyscyplinach letnich i zimowych
17. W Mistrzostwach Powiatu Nowy Targ – biegi przełajowe i biegi narciarskie
18. XIX Szkolna Liga Zakopiańska w skokach narciarskich
- Galica Krzysztof – 2 x 9 miejsce
- Gubała Patryk – 8 i 10 miejsce
19. W Małopolskiej Szkolnej Lidze Narciarskiej :
- Stopka Jakub - czterokrotne zwycięstwo
- Długopolski Kamil – 1 x 2 miejsce, 2 x 3 miejsce
- Stopka Adrian – 3 x 6 miejsce
- Fatla Marcin – 3 i 5 miejsce
20. Finał Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich:
- Kamil Długopolski – 3 miejsce
- Wiktoria Leszczyńska – 3 miejsce
- Fatla Marcin – 6 miejsce
21. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biathlonie zawodnicy zajmowali
medalowe miejsca:
- Wiktoria Leszczyńska – 2 miejsce
22. W Punktacji Generalnej Małopolskiej Szkolnej Lidze w biegach narciarskich UKS Zogrody i
Szkoła zajęła bardzo wysokie 5 miejsce na 54 startujące Kluby
23. W Ogólnopolskich Igrzyskach w biegach narciarskich zawodnicy zdobyli dwa brązowe
medale w konkurencjach indywidualnych, oraz brązowy medal w biegu sztafetowym:
- Leszczyńska Wiktoria – brązowy medal w biegu stylem klasycznym
- Długopolski Kamil - brązowy medal w biegu stylem dowolnym i 5 miejsce styl klasyczny
-Fatla Marcin, Stopka Jakub, Długopolski Kamil – brązowy medal bieg sztafetowy
24. Zawody narciarskie Bieg na Igrzyska – Długopolski Kamil – 3 miejsce
31
25. Klasyfikacja Generalna Biegu na Igrzyska:
- Kamil Długopolski – 11 miejsce
26. Ogólnopolskie Spotkania UKS w biegach narciarskich:
- Kamil Długopolski – 4 miejsce styl dowolny
- Kamil Długopolski – 6 miejsce styl klasyczny
Środki z dotacji zostały wykorzystane głównie na zakup sprzętu sportowego oraz transport na
zawody.
UKS „Ciche” działa przy Gimnazjum w Cichem od 2001 roku.
Cele założone i realizowane w 2014 roku:
- krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży,
- podnoszenie poziomu sportowego zawodników UKS-u,
- reprezentowanie Klubu i Gminy w zawodach sportowych na terenie Podhala i Małopolski,
- uczestnictwo w treningach i zawodach sportowych.
Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu, zakupiono 15 par nart z wiązaniami, 15 par butów, 15 par
kijów.
Zawodnicy wzięli udział w 12 zawodach sportowych.
W treningach i zawodach uczestniczyło 8 dziewczyn i 7 chłopców.
Osiągnięcia zawodników :
Krzysztof Mulica i Katarzyna Szwajnos zajęli II miejsca, a Hubert Zając IV miejsce w Mistrzostwach
Województwa w biegach narciarskich..
Członkowie UKS-u, zdobyli drużynowo II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Narciarskich
w kategorii gimnazjów.
Zawodnicy UKS ”Ciche” odnosili wysokie miejsca w zawodach przełajowych, III miejsce dziewcząt
gimnazjum w Mistrzostwach Województwa w sztafetowych biegach przełajowych. Również w
lekkoatletyce należy wspomnieć znakomite wyniki na poziomie powiatu (I miejsca indywidualne i
drużynowo), a przede wszystkim w województwie: III miejsce drużynowo dziewcząt w
Mistrzostwach Województwa i III miejsce sztafety 4x100 m. dziewczyn.
- kształtowanie pozytywnych cech osobowości młodzieży:
Zawodnicy uczestniczący w zawodach, potrafią opanować stres w trakcie wystąpienia przy
publiczności, potrafią zaopiekować się młodszymi koleżankami ,kolegami i zadbać o wspólny
sprzętem, poznają i stosują zasady zdrowego sportowego współzawodnictwa, potrafią przyjmować
sukcesy, oraz pogodzić się z porażką.
32
UKS Chochołów
W sezonie 2013/2014 zawodnicy UKS ,,Chochołów'' startowali w zawodach na szczeblu
gminnym, powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim w następujących
dyscyplinach: biegi przełajowe, biegi narciarskie, biathlon letni, czwórbój, piłka nożna. Zajmowali
czołowe miejsca, zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Wyniki przedstawiają się następująco:
Osiągnięcia drużynowo:
• I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci i Młodzieży w biathlonie letnim w Kościelisku
• IV miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej Puchar Burmistrza Miasta Zakopane w
Zakopanem
• III miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej Puchar Prezesa Kolenicy Białczańskiej w Białce
Tatrzańskiej
• III miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej
• III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach w biegach narciarskich w Kotelnicy Białczańskiej drużyna chłopców
• VI miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach w biegach narciarskich w Kotelnicy Białczańskiej –
drużyna dziewcząt
• IV miejsce punktacja ogólna w Wojewódzkich Igrzyskach w biegach narciarskich
• IV miejsce w punktacji Małopolskiej Lidze Biegowej
• I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w biegach narciarskich w Kotelnicy Białczańskiej
• II miejsce punktacja ogólna w biegach przełajowych w VI Biegu im. Kurierów Tatrzańskich w
Chochołowie
• I miejsce w zawodach Koziołka Matołka w Piekielniku
• I miejsce w zawodach sprawnościowych ,,Baw się razem z nami” w Cichem
Indywidualne osiągnięcia zawodników:
• 4 x I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci
Kościelisku
• 4 x II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci
Kościelisku
• 2 x III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci
Kościelisku
• 3 x IV miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci
Kościelisku
• 2 x V miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci
Kościelisku
• 2 x VI miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci
Kościelisku
• 3 x I miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej
• II miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej
• 3 x IV miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej
• V miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej
i Młodzieży w biathlonie letnim w
i Młodzieży w biathlonie letnim w
i Młodzieży w biathlonie letnim w
i Młodzieży w biathlonie letnim w
i Młodzieży w biathlonie letnim w
i Młodzieży w biathlonie letnim w
33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 x VI miejsce w Małopolskiej Lidze Biegowej
2 w I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w biegach narciarskich
2 x II miejsce w Powiatowych Igrzyskach w biegach narciarskich
V miejsce w Powiatowych Igrzyskach w biegach narciarskich
VI miejsce w Powiatowych Igrzyskach w biegach narciarskich
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach w biegach przełajowych
I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach w biegach przełajowych
2 x I miejsce w Gminnych Igrzyskach w biegach przełajowych
III miejsce w Gminnych Igrzyskach w biegach przełajowych
2 x I miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
2 x VI miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
W 2014 roku w zawodach sportowych i treningach organizowanych w ramach realizacji
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu brało udział
ok. 50 zawodników w wieku od 6 do 13 lat. (na treningi uczęszczają również dzieci z kl. ,,0”).
Corocznie przybywa nam kilku nowych członków klubu.
Zawodnicy brali udział w 15 zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie rywalizowali w biegach
narciarskich, biathlonie i biegach przełajowych.
Środki z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu narciarskiego i narzędzi do serwisu nart
biegowych, przewóz dzieci na zawody do Kir w Kościelisku oraz na Ogólnopolskie Zawody Dzieci i
Młodzieży w biathlonie letnim 26.09.2014r.
UKS Podczerwone
Dofinansowanie pozwoliło na uprawianie narciarstwa, (które jest sportem całego życia)
poprzez kształtowanie nawyku ruchu w różnych warunkach pogodowych. naukę i doskonalenie
biegania na nartach, wyposażenie dzieci w narciarski sprzęt sportowy potrzebny do uprawiania
sportów zimowych, organizowanie wyjazdów na zawody i treningi, rozwój bazy narciarskiej,
doposażenie w sprzęt.
W treningach i zawodach brały udział dzieci w wieku 7-13 lat, ilość dzieci 25 w tym 18 chłopców i 7
dziewczynek
Zakupiono : narty biegowe, buty, wiązania, ubranka treningowe, smary i parafiny.
UKS wziął udział w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i
ogólnopolskim w dyscyplinie biegi przełajowe, narciarstwo biegowe.
Odbyło się 50 treningów.
Osiągnięcia UKS Podczerwone w 2014r. przedstawia tabela:
34
Lp
.
NAZWA ZAWODÓW
DATA
ILOŚĆ
STARTUJĄCYCH
NAJLEPSZE MIEJSCA
ZAWODY GMINNE
1
1
1
V Bieg im. Kurierów
Tatrzańskich
Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w
Biegach Narciarskich
MAŁOPOLSKIE
IGRZYSKA W
BIEGACH
NARCIARSKICH
2
LIGA MAŁOPOLSKA
W BIEGACH
NARCIARSKICH
3
LIGA MAŁOPOLSKA
W BIEGACH
NARCIARSKICH
1
Ogólnopolskie/UKS
Igrzyska i Gimnazjada
w biegach
narciarskichKlasyk
Ogólnopolskie
Igrzyska i Gimnazjada
w biegach
narciarskichdowolny
Ogólnopolskie
2
3
2.03.2014
28
Chochołów
ZAWODY POWIATOWE
25.02.2014
12
Białka Tatrzańska
ZAWODY WOJEWÓDZKIE
27.02.201
12
4
Białka Tatrzańska
4m Dawid Haberny
5m Paweł Masny
6m Skorupa Mateusz
3m Paweł Masny
8m Adrian Jedrzejowski
9m Krystian Łacek
12 Skorupa Mateusz
13 m Marcin Jędrzejowski
6m Justyna Podczerwińska
9m-Dawid Haberny
4m-Paweł Masny
11.02.201
4
1
Zakopane
2mDawid Haberny
19.02.201
4
16
Białka Tatrzańska
14m Paweł Masny
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
9.03.2014
5
Białka Tatrzańska
13m-Dawid Haberny
14m-Paweł Masny
10.03.201
4
5
Białka Tatrzańska
5mDawid Haberny
18m Paweł Masny
11.03.201
5
10 m
35
Igrzyska i Gimnazjada
w biegach
narciarskichsztafety
3
Białka Tatrzańska
P.Masny
M. Jedrzejowski
K.Łacek
D.Haberny
UKS ,,Czerwone Wierchy” z Czerwiennego działa od 23. 09. 2009r.
Zakładane cele zostały zrealizowane. Uczniowie katolickiej szkoły podstawowej oraz gimnazjum
SPSK w Czerwiennem mieli organizowane zajęcia sportowe dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
zajęcia miały na celu kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej oraz wszechstronne
przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych cech
motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości). Szczególny nacisk kładziono na
przygotowanie techniczne związane z nauczaniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych
niezbędnych do skutecznego zachowania się w walce sportowej. W trakcie realizacji zadania
publicznego zajęcia w dużej mierze opierały się na nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki z piłki
nożnej.
Zajęcia odbywały się w szkole SPSK na sali gimnastycznej, ze względu na warunki
atmosferyczne zamiast treningu na nartach biegowych raz w tygodniu uczniowie wyjeżdżali na
sparingi do Starego Bystrego gdzie z uczniami tamtejszej szkoły mogli wspólnie trenować grę w
piłkę nożną. Zajęcia z piłki nożnej przyniosły pozytywne rezultaty.
Uczniowie wzięli udział w zawodach:
•
•
•
•
•
•
•
•
I Miejsce W Gminnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej
IV Miejsce „7-Ki Piłkarskie Szkół Podstawowych Orlik 2014”
IV Miejsce „7-Ki Piłkarskie Szkół Gimnazjalnych Orlik 2014”
IV Miejsce W Gminnym Konkursie Lekkatletycznym Szkół Podstawowych Czarny Duanjec
2014
IV Miejsce W Gminnych Biegach Przełajowych
Udział W Powiatowych Biegach Przełajowych
Udział W Wojewódzkich Biegach Przełajowych
Konkursy Gier i Zabaw Dla Klas I- IV
Środki z dotacji w całości zostały wykorzystane na zakup sprzętu:
- narty biegowe w ilości 9 par
- buty biegowe w ilości 10 par
- kije biegowe w ilości 10 par
Dla sportowców UKS Czerwone Wierchy były organizowane treningi, dwa razy w
tygodniu po dwie godziny przez cały rok szkolny. W sezonie letnim zajęcia były
ukierunkowane na kształtowanie wytrzymałości i szybkości. W tym celu były robione biegi
krótkie, długie i terenowe.
36
Zorganizowano indywidualne biegi przełajowe w których wzięło udział 42 zawodników.
Za miejsca I - VI zawodnicy byli nagradzani medalami i dyplomami, które sfinansowała
szkoła.
UKS Ratułów
Zakładane cele osiągnięto przez organizowanie zajęć z lekkiej atletyki, siatkówki,
narciarstwa biegowego, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego. Uczniów uczono elementów
ćwiczeń lekkoatletycznych (skoki, biegi, rzuty), gry w siatkówkę, biegania na nartach, gry w
koszykówkę, gry w piłkę nożną, gry w tenisa stołowego. Przygotowano uczniów do startów w
zawodach sportowych. Dzieci wykazały się bardzo dobrymi wynikami. Organizowano treningi
lekkoatletyczne, siatkarskie, na nartach biegowych, z tenisa stołowego, koszykarskie oraz
biegowe. Współorganizowano rywalizację sportową uczniów.
Szkoleniem było objęte 40 dzieci w wieku 10 lat – 15 lat.
Prowadzone były:
- biegi przełajowe (treningi raz w tygodniu na terenach przyszkolnych oraz czasem na trasach w
Zakopanem); dzieci wzięły udział w 3 zawodach w Czarnym Dunajcu i Nowym Targu;
-treningi z lekkiej atletyki i czwórboju lekkoatletycznego odbywały się raz w tygodniu, zawodnicy
UKS-u udział wzięli w 7 zawodach w Czarnym Dunajcu, Nowym Targu, Rabce Zdroju i Krakowie;
-treningi z siatkówki odbywały się raz w tygodniu w szkole oraz na pełnowymiarowej sali w
sąsiedniej szkole, uczniowie wzięli udział w 4 zawodach;
-treningi na nartach biegowych odbywały się raz w tygodniu na trasach przy szkole;
-treningi z piłki nożnej odbywały się raz w tygodniu, nasze dzieci wzięły udział w 4 zawodach;
-treningi z tenisa stołowego odbywały się raz w tygodniu, nasze dzieci wzięły udział w 4 zawodach;
-treningi z koszykówki odbywały się raz w tygodniu.
Dokonano zakupu:
- buty lekkoatletyczne 2 pary,
- kaski rowerowe 10 sztuk,
- kula stalowa 5kg - 1 sztuka,
- nakolanniki siatkarskie 11 sztuk,
- oszczep 500g,
- piłeczki do tenisa stołowego 1 opakowanie,
- stoper 1 sztuka,
- stoły do tenisa stołowego 2 sztuki,
- siatki do tenisa stołowego z klipsami 3 sztuki,.
UKS Ratułów zaplanował w ofercie osiągnięcie m.in. następujących rezultatów:
1. Rozwinięcie zainteresowań i zdolności uczniów.
Uczniowie chętnie i licznie biorą udział w zajęciach, przy tym mają szeroką i zróżnicowaną
ofertę, a nie tylko jedną dyscyplinę co sprawia, że każdy praktycznie może znaleźć coś dla
siebie.
2. Poprawa sprawności fizycznej uczniów.
Poprzez wszechstronne ćwiczenia u uczniów widać postępy w rozwoju gorsetu
mięśniowego, zwiększa się siła, wytrzymałość, koordynacja itp.
37
3. Profilaktyka w zakresie zdrowia.
Ćwiczenia wzmacniają organizm, a ćwiczenie na zewnątrz nawet w chłodniejsze dni, czy
zimowe dni hartuje ich organizmy, a zarazem uodparnia je na choroby.
4. Poprawa stanu zdrowia uczniów.
Ćwiczenia pomagają w zachowaniu odpowiedniej wagi ciała.
5. Lepsze samopoczucie i poczucie spełnienia uczniów.
Radość i satysfakcja uczniów, że nauczyli się nowych ciekawych rzeczy, gier itp.
6. Rozwinięcie u uczniów aktywnego spędzania czasu wolnego.
Poprzez umożliwienie im udziału w różnorodnych formach aktywności fizycznej i nauczenie
ich odpowiednich elementów dajemy im możliwość korzystania wraz ze znajomymi z tych
form.
7. Integracja między klasowa oraz integracja z rówieśnikami z innych szkół.
Uczniowie uczą się współpracy z innymi z innych klas, szczególnie podczas gier
zespołowych, jak również mają możliwość kontaktu z uczniami z innych szkół podczas
różnych imprez sportowych.
Czwórbój lekkoatletyczny:
Drużyna: (Jan Strama, Mateusz Pbin, Sebastian Domałaczny, Tymoteusz Pałka, Konrad
Kozieł, Rafał Banaś) zajęte miejsca:
1 m – gminny czwórbój la. SP, Czarny Dunajec,
1 m – rejonowy czwórbój la. SP, Nowy Targ,
3 m – powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej czwórbój la. SP, Rabka Zdrój,
1 m – rejonowe (4 powiaty) igrzyska młodzieży szkolnej czwórbój la. SP, Rabka Zdrój,
7 m – wojewódzkie igrzyska młodzieży szkolnej czwórbój la. SP, Kraków,
3 m – wojewódzkie zawody sportowe Sztafeta Szwedzka SP, Kraków
Narciarstwo zjazdowe w narciarstwie alpejskim Szkół im. ks. prof. J. Tischnera:
1 m – Jan Strama - Czerwienne
4m – Jan Strama - Kluszkowce
6m – Andrzej Michniak - Czerwienne
Biegi gmina:
1m – Domałaczny Sebastian 2001
2m – Kozieł Konrad 2003
3m – Pabin Mateusz 2001
3m – Głodowski Wojciech 1999
5m – Maryniarczyk Justyna 2004
5m – Pałka Tymoteusz 2002
5m – Pałka Adrian 2000
7m – Strama Jan 2001
7m – Zarycki Marcin 2000
Biegi powiat:
3m - Domałaczny Sebastian 2001
6m - Głodowski Wojciech 1999
9m - Pabin Mateusz 2001
4m – chłopcy drużynowo sztafeta 10x1000m,
Lekkoatletyka (Gimnazjada Gmina Czarny Dunajec):
38
4m – sztafeta 4x100m kategoria chłopców
4m skok w dal – Styrczula Karol 1998
5m skok w dal – Haberny Kamil 1998
4m pchnięcie kula – Barnowski Dariusz 1998
6m bieg na 300m– Szeliga Angelika 1999
6m bieg na 100m– Haberny Kamil 1998
6m Bieg na 1000m – Głodowski Wojciech 1999
4m drużynowo chłopcy
Lekkoatletyka (Gimnazjada Powiatowa Rabka Zdrój):
3m – sztafeta 4x100m kategoria chłopców
3m pchnięcie kula – Barnowski Dariusz 1998
6m skok w dal – Styrczula Karol 1998
4m rzut oszczepem– Haberny Kamil 1998
7m chłopcy drużynowo,
Tenis stołowy:
3m – drużynowo chłopcy GIM
4m - drużynowo chłopcy i dziewczęta SP
5m - Konopka Tomasz 1998
5m – Kozieł Konrad 2003
5m – Gawron Weronika 2003
6m – Strama Karolina 2003
7m – Mulica Kelmens 2003
Wyścigi rzędów Koziołek Matołek Piekielnik:
3m – drużynowo dzieci z klasy 4 SP,
Piłka Siatkowa Koziołek Matołek Piekielnik:
5m – drużyny mieszane GIM,
Piłka Siatkowa:
5m – drużynowo chłopcy GIM,
Piłka Nożna:
6m – drużynowo chłopcy SP,
TS Podhalański Czarny Dunajec
- Zwiększenie liczby aktywnych zawodników z gminy Czarny Dunajec poprzez darmowe
udostępnianie infrastruktury oraz prowadzenie regularnych treningów z wykwalifikowanym
instruktorem.
- wzrost zainteresowania rozgrywkami ligowymi wśród mieszkańców gminy Czarny Dunajec,
poprzez organizacje zawodów i meczów,
- promocja Gminy Czarny Dunajec jako miejsce przyjazne dla sportu i wypoczynku, poprzez
wymianę kontaktów z drużynami z całej Polski oraz dodatkowo przez opisywanie wspólnych działań
w mediach – powyższe cele były realizowane przez stowarzyszenie w 2014 roku.
39
Treningi odbywały się 2-3 x w tygodniu po 2 godziny. Mecze w sezonie były rozgrywane w
każdą sobotę. Odbyły się rozgrywki ligowe piłki plażowej w każdy weekend od czerwca do sierpnia
- łącznie 12 cykli.
TS Podhalański zorganizował turniej o Puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec w Piłce
Plażowej oraz 3 inne turnieje .
26-27 lipca 2014r. przeprowadzono GRAND PRIX PODHALA oraz XI Otwarte Mistrzostwa
Małopolskiego TKKF w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn
25 Sierpnia 2014 w Czarnym Dunajcu na boiskach plażowych TS Podhalański odbyły się
drugie zawody mikstów w siatkówce plażowej o Puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec. Rozegrano
20 spotkań.
W miesiącach letnich przeprowadzono szkolenie z zakresu plażowej piłki siatkowej, tenisa
ziemnego oraz tenisa plażowego.
Zajęcia odbywały sie na kompleksie sportowym w Czarnym Dunajcu (kamping).
Pozyskano do klubu 12 nowych zawodniczek.
TS Podhalański zorganizował i przeprowadził eliminacje do Małopolskich Mistrzostw w Piłce
Siatkowej oraz uczestniczył w rozgrywkach Małopolskiej Ligi w Piłce Siatkowej na swoim boisku
oraz na wyjazdach. Siatkarki klubu brały udział w Turniejach Małopolskiej Ligii Kadetek.
Środki z dotacji wykorzystano na opłaty sędziowskie, trenerskie, wynajem hali, transport na
zawody, zakup piłek.
KS Chochołów
Zawodnicy w 2014 r. systematycznie podnosili swój poziom sportowy, poprzez poprawianie
swoich rezultatów zarówno na treningach jak i na zawodach. Zawodnicy klubu startowali na
zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Dwie
juniorki C uczą się w SMS, jedna w Zakopanem, druga w Szczyrku. Junior C sekcji biegowej
zdobył II klasę sportową i także uczy się w SMS Zakopane.
W ramach projektu zakupiono: buty biegowe, kijki biegowe, narty biegowe
z wiązaniami, kombinezony rozgrzewkowe , startowe, kombinezony skokowe, narty skokowe,
nartorolki z wiązaniami.
Z projektu zostały pokryte koszty pobytu zawodników KS „Chochołów” na zawodach
ogólnopolskich (MP UKS-ów, LOTOS CUP) w biegach, skokach i kombinacji norweskiej, przejazdy i
pobyt na treningach w Szczyrku, Zakopanem, Wiśle.
Treningi odbywały się w Chochołowie, Szczyrku, Zakopanem 4 - 5x w tygodniu po 1,5 – 2 godz.
Osiągnięcia zawodników KS Chochołów w 2014r.:
Biegi narciarskie
Monika Mleczek
- VII m –Bieg na Igrzyska, Jakuszyce – 04.01.2014 r.
- V m - Bieg na Igrzyska, Jakuszyce – 05.01.2014 r.
- XI m - Bieg na Igrzyska, Tomaszów Lubelski – 26.01.2014 r.
- V m – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Śląsk 2014 – 03.03.2014 r.
- IX m – Bieg na Igrzyska, Zakopane – 14.03.2014 r.
40
- VIII m - Bieg na Igrzyska, Zakopane – 15.03.2014 r.
- VIII m - Bieg na Igrzyska, Ustrzyki Dolne – 10.01.2015 r.
- VIII m - Bieg na Igrzyska, Ustrzyki Dolne – 11.01.2015 r.
- XII m - Bieg na Igrzyska, Tomaszów Lubelski – 17.01.2015 r.
- X m - Bieg na Igrzyska, Tomaszów Lubelski – 18.01.2015 r.
- IV m - Bieg na Igrzyska, Jakuszyce – 23.01.2015 r.
- II m - Bieg na Igrzyska, Jakuszyce – 24.01.2015 r.
Wojciech Skorusa
-XV i XIV m - Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym, Tomaszów
Lubelski 07-08.02.2014 r.
- VI m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 11.02.2014 r.
- XIII m – Celuj w Igrzyska w biathlonie, Jakuszyce – 13.02.2014 r.
- XIV m - Celuj w Igrzyska w biathlonie, Jakuszyce – 14.02.2014 r.
- X m – Puchar Polski , Mistrzostwa SMS, Kościelisko – 13.12.2014 r.
- X m – Baltic Biathlon Cup, Duszniki Zdrój – 17.01.2015 r.
Kacper Guńka
-I m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 11.02.2014 r.
-IV m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Białka Tatrzańska 19.02.2014 r.
-II m Finał Małopolskiej Gimnazjady Białka Tatrzańska 27.02.2014 r.
-III m – klasyfikacja końcowa Małopolskiej Szkolnej Ligii w biegach narciarskich 2014
- XIII m – Celuj w Igrzyska w biathlonie, Jakuszyce – 13.02.2014 r.
- XI m – Celuj w Igrzyska w biathlonie, Jakuszyce – 13.02.2014 r.
- XII m – Ogólnopolska Gimnazjada, Białka Tatrzańska – 09.03.2014 r.
- VII m – Ogólnopolska Gimnazjada, Białka Tatrzańska – 10.03.2014 r.
- XI m – Puchar Polski w biathlonie letnim, Kościelisko – 31.05.2014 r.
- XIII m – MP w biathlonie letnim, Czarny Bór – 23.06.2014 r.
- I m – Puchar Polski , Mistrzostwa SMS, Kościelisko – 13.12.2014 r.
- I m – Puchar Polski , Mistrzostwa SMS, Kościelisko – 14.12.2014 r.
- IV m - I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 14.01.2015 r.
- VI m – Celuj w Igrzyska w biathlonie, Duszniki Zdrój – 17.01.2015 r.
- VIII m – Celuj w Igrzyska w biathlonie, Duszniki Zdrój – 18.01.2015 r.
– III m - II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 21.01.2015 r.
Kamil Barnowski
-II m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 11.02.2014 r.
-V m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 13.02.2014 r.
-IV m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Białka Tatrzańska 19.02.2014 r.
-IV m – Finał Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Białka
Tatrzańska 27.02.2014
-2 x XII m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Białka
Tatrzańska 09-11.03.2014 r.
41
Jan Guńka
-I i II m – Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym, Tomaszów
Lubelski 25 - 26.01.2014 r.
-I i II m – Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym, Tomaszów
Lubelski 07 - 08.02.2014 r.
-I m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 11.02.2014 r.
-I i I m – Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym,
Zakopane 22 - 23.02.2014 r.
-I m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 13.02.2014 r.
-I m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Białka Tatrzańska 19.02.2014 r.
-I m – Finał Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Białka
Tatrzańska 27.02.2014 r.
-2 x I m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Białka
Tatrzańska 09-11.03.2014 r.
-I i II m – Mistrzostwa Polski UKS - ów w biegach narciarskich, Białka Tatrzańska
09 – 12.03.2014 r.
-I i I m – Zawody ogólnopolskie Bieg na Igrzyska w narciarstwie biegowym,
Zakopane 14 - 15.03.2014 r.
- I m – Gminne biegi przełajowe, Czarny Dunajec – 24.09.2014 r.
- I m – Powiatowe Biegi przełajowe, Nowy Targ – 01.10.2014 r.
- I m – Wojewódzkie Mistrzostwa w biegach przełajowych, Nowy Targ – 08.10.2014 r.
- I m - I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 14.01.2015 r.
- I m - II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 21.01.2015 r.
Angelika Gryc
-VII m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 13.02.2014 r.
-VII m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Białka Tatrzańska 19.02.2014 r.
- VIII m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Białka
Tatrzańska 09-11.03.2014 r.
- I m - Gminne biegi przełajowe, Czarny Dunajec – 24.09.2014 r.
- X m – Powiatowe Biegi przełajowe, Nowy Targ – 01.10.2014 r.
-XI m – Wojewódzkie Mistrzostwa w biegach przełajowych, Nowy Targ – 08.10.2014 r.
- V m - I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 14.01.2015 r.
- V m - II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 21.01.2015 r.
Julia Krupa
-VII m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 11.02.2014 r.
-V m – II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 13.02.2014 r.
-V m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Białka Tatrzańska 19.02.2014 r.
- VII i VII m – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich, Białka
Tatrzańska 09-11.03.2014 r.
- III m - I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 14.01.2015 r.
- III m - II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 21.01.2015 r.
42
Daniel Szczurek
- IX m – I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 11.02.2014 r.
- XII m – III rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Białka Tatrzańska 19.02.2014 r.
- III m - I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 14.01.2015 r.
- II m - II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 21.01.2015 r.
Szymon Tylka
- VII m - I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 14.01.2015 r.
- I m - II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 21.01.2015 r.
Agnieszka Tylka
- II m - Gminne biegi przełajowe, Czarny Dunajec – 24.09.2014 r.
- V m – Powiatowe Biegi przełajowe, Nowy Targ – 01.10.2014 r.
-XIII m – Wojewódzkie Mistrzostwa w biegach przełajowych, Nowy Targ – 08.10.2014 r.
- VII m - I rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 14.01.2015 r.
- VI m - II rzut Ligii Małopolskiej w narciarstwie biegowym, Zakopane 21.01.2015 r.
Skoki i Kombinacja Norweska
Joanna Szwab
-II m.-Mistrzostwa Polski Kobiet 11.10.2014
-II m.-Puchar Kontynentalny Falun Szwecja 01.03.2014
- VI m-.Puchar Kontynentalny Falun Szwecja 02.03.2014
- XXXVII m.- Mistrzostwa Świata Juniorów Val di Fiemme Włochy 28.01.2014
- XIII m-. Fis Cup Frensztat Czechy 29.08.2014
- XVIII m.- Fis Cup Frensztat Czechy 30.08.2014
- XVIIIm.- Fis Cup Hinterzarten Niemcy 09.08.2014
- XVIII m.-Fis Cup Hinterzarten Niemcy 10.08.2014
- XXI m-. Alpen Cup Predazzo Włochy 10.01.2014
- XXIII m.- Alpen Cup Predazzo Włochy 11.01.2014
- II m.- Lotos Cup Szczyrk 08.02.2014
- II m.- Lotos Cup Zakopane 25.02.2014
Chowaniec Jakub
Skoki i Kombinacja Norweska
-VII m-. Lotos Cup Wisła 3.02.2014
-X m.-Lotos Cup Szczyrk 6.02.2014
-X m -. Lotos Cup Zakopane 24.02.2014
-X m.- Lotos Cup 2014 KN Klas.Generalna
- II m.- Liga Szkolna Zakopane 27.09.2014
- V m. -Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014
Haberny Dawid
-II m - Lotos Cup Wisła 3.02.2014
-III m - Lotos Cup Szczyrk 6.02.2014
43
-III m - Lotos Cup Zakopane 24.02.2014
-III m - Lotos Cup 2014 KN klasyfikacja generalna
-IX m - Lotos Cup Zakopane 25.02.2014 skoki
-XII m - Lotos Cup Szczyrk 7.02.2014 skoki
-XVII m - Lotos Cup Wisła 4.02.2014 skoki
-VIII m - Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014 KN
-VIII m - Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014 skoki
Zborowski Maciej
Skoki i Kombinacja Norweska
-VI m. Lotos Cup Szczyrk 6.02.2014 KN
-VII m.Lotos Cup Zakopane 24.02.2014 KN
-IX m.Lotos Cup Wisła 3.02.2014 KN
-VII m.Lotos Cup 2014 KN klasyfikacja generalna
-XIII m. Lotos Cup Wisła 4.02.2014 skoki
-XIII m. Lotos Cup Szczyrk 7.02.2014 skoki
-XV m. Lotos Cup Zakopane 25.02.2014 skoki
-III m. Liga Szkolna Zakopane 21.06.2014 skoki
-IV m. Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014 skoki
-IV m. Liga Szkolna Zakopane 27.09.2014
-III m. Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014 KN
Haza Jakub
Skoki i Kombinacja Norweska
-VIII m. Liga Szkolna Zakopane 27.09.2014 skoki
-IX m. Liga Szkolna Zakopane 21.06.2014 skoki
-X m. Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014
-X m. Liga Szkolna Zakopane 21.06.2014 KN
-X m. Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014
Mroczkowski Jan
Skoki i Kombinacja Norweska
-III m. Liga Szkolna Zakopane 21.06.2014
-X m. Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014
-III m. Liga Szkolna Zakopane 27.09.2014
Zych Tomasz
Skoki i Kombinacja Norweska
-VI m. Liga Szkolna Zakopane 21.06.2014
-V m.Liga Szkolna Zakopane 6.09.2014
-VIII m. Liga Szkolna Zakopane 27.09.2014
44
W zawodach i treningach brało udział około 15 zawodników sekcji biegów narciarskich, skoków i
kombinacji norweskiej, do klubu zostało przyjętych 8 nowych zawodników.
LZS „Szarotka” Chochołów
Klub zrealizował założone cele z realizacji zadania publicznego. Zorganizował zawody w
biegach narciarskich, prowadził zajęcia na hali sportowej w Chochołowie z piłki nożnej halowej,
tenisa stołowego oraz treningi na boisku do piłki nożnej w Chochołowie i na „Orliku” w Cichem.
Zorganizował zawody strzeleckie, mecze w piłkę nożną, zakupił sprzęt sportowy.
Za pozyskane środki Klub zakupił karabinek sportowy PCP CZ 200 S, oraz amunicję co
pozwoliło przeprowadzić szereg zajęć , treningów i zawodów ze strzelectwa sportowego.
Zakupienie sprzętu sportowego ( spodenki , koszulki, getry) dla drużyny piłkarskiej , umożliwiło
zorganizowanie treningów na hali sportowej , na Orliku w Cichem oraz na boisku piłkarskim w
Chochołowie.
Klub przeprowadził VI Zawody w Biegach Narciarskich im. Kurierów Tatrzańskich. Zawody
umożliwiły sprawdzenie się w rywalizacji sportowej. Zorganizował też zawody w strzelectwie
sportowym , zorganizował dwukrotnie mecz piłki nożnej z sąsiadującą miejscowością słowacką –
Suchą Horą. Członkowie klubu prowadzili społecznie treningi górskie. Piłkarska drużyna Klubu
wzięła udział w turnieju piłki nożnej w Białym Dunajcu, przyczyniając się tym samym do
popularyzacji w/w dyscypliny i promocji regionu. Członkowie Klubu brali udział w zawodach
strzeleckich we Wrocławiu, Krakowie, Tarnowie, Myślenicach , Nowym Targu. Zaowocowało to
zdobyciem przez członka naszego Klubu I miejsca w zawodach w strzelectwie sportowym region małopolska.
Prowadzenie wielokrotnych treningów w piłce nożnej, strzelectwie - zachęcało
mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu oraz wyrabiało odpowiednie nawyki do
uprawiania sportu i rekreacji. W wyniku realizacja projektu zaobserwowano pozytywny odbiór
działalności Klubu wśród mieszkańców. Aktywność zaowocowała pozyskaniem wielu nowych
członków. Prowadząc działalność Klub rozwija się , służąc młodzieży oraz dorosłym
mieszkańcom. Klub brał czynny udział w rozgrywkach piłki nożnej halowej w Czarnym Dunajcu.
Uczestnictwo w treningach i zawodach w 2014r.:
1.V Zawody im. Kurierów Tatrzańskich – 270-ciu biegaczy, 220-ciu biorących udział w strzelaniu.
2. Treningi piłki nożnej halowej i tenisa stołowego – średnio 10-15-stu uczestników w miesiącach :
marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
3. Zawody strzeleckie - czerwiec 2014r. – 35 osób.
4. Zawody strzeleckie – listopad 2014r. - 37 osób.
5. Treningi strzeleckie – od 3 do 7 osób.
6. Treningi górskie – 20 do 40 osób
7. Mecze piłki nożnej – 20 do 30 osób
45
PZW Okręg Nowy Sącz, Koło nr 27 Czarny Dunajec
Głównym celem było krzewienie nowoczesnego wędkarstwa na terenie gminy Czarny
Dunajec co przyczyniło się do osiągania coraz lepszych rezultatów na zawodach sportowych.
Sposobem realizacji zadania był systematyczny trening oraz udział w zawodach t.j. Mistrzostwa
Koła Czarny Dunajec, Mistrzostwa Okręgu, udział w zawodach organizowanych przez inne Koła
lub sąsiadujące Kluby Sportowe.
W 2014 roku Koło nr 27 pozyskało 39 nowych członków i sympatyków uprawiania sportów
wędkarskich.
Ilość członków w 2014r. :
-191- członków opłaciło składki w roku 2014 w tym 6 kobiet,20 - studentów i młodzieży uczącej się,
20 - członków uczestników, 39 - członków nowo wstępujących
Zarząd Koła zorganizował w roku 2014 dziewięć imprez sportowo-turystycznych w tym 2 o
Mistrzostwo Koła w dyscyplinie:
-spinningowej,
-spławikowej,
-oraz 7 towarzyskich m.in:
W dniu 8 czerwca 2014 roku Zarząd Koła zorganizował spławikowe zawody z okazji Dnia Dziecka
na stawach w Pieniążkowicach, w których uczestniczyło 88 dzieci z Gminy Czarny Dunajec. Każde
dziecko otrzymało dyplom uczestnictwa, jak również nagrody, dodatkowo dzieci w trzech
kategoriach wiekowych do 3 miejsca zawodnicy zostali wyróżnieni medalami i pucharami.
2014 rok należał do deszczowego i trudno było dobrać odpowiednie terminy poszczególnych
zawodów, jednak po zmianach udało się zorganizować w dniach 23-24 sierpnia VII Towarzyskie
Zawody Muchowe o Puchar Janosika. Na te zawody zgłosiło się i przybyło 37 zawodników z całej
Polski.
Przy współpracy z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu Koło
zorganizowało Muchowe zawody dla dzieci i młodzieży pod nazwą Młody Janosik, które odbyły się
w miejscowości Czarny Dunajec na potoku o tej samej nazwie. Ta impreza w wędkarstwie
muchowym zgromadziła 25 osób uczestników - dzieci startujących w wieku od 4 do 17 lat i
pozostanie już na stałe wpisana w terminarz imprez sportowych na kolejne lata.
Członkowie Koła uczestniczyli także w zawodach organizowanych przez inne koła, kluby
sportowe jak również przez Okręg PZW w Nowym Sączu.
Niestety przez złe warunki atmosferyczne pomimo kilkukrotnie zmienianych terminów nie
udało się zorganizować Podlodowych Mistrzostw Koła jak również, Muchowych Mistrzostw Koła.
Po raz pierwszy w dniu 8 listopada 2014 roku na Sali OSP oraz Centrum Kultury i Promocji w
Czarnym Dunajcu Koło zorganizowało Konkurs Wiedzy Wędkarskiej dla Dzieci i Młodzieży gdzie w
trzech kategoriach wiekowych uczestniczyło 16 dzieci, każde dziecko otrzymało atrakcyjne nagrody
jak również opłaty członkowskie na 2015 rok oraz dzieci i młodzież którzy nie są członkami PZW
46
możliwość wyrobienia legitymacji członkowskiej wraz z opłatami członkowskimi celem dodatkowego
wyróżnienia dzieci oraz młodzieży którzy zajęli pierwsze miejsca otrzymali dodatkowo składkę
okręgową na 2015 rok.
Koło dokonało 5 zarybień potoku Czarny Dunajec w ilości:
- 123 kg pstrąga potokowego 1+.
- 250 szt. narybek jesienny lipienia,
- 5000 szt. narybek żerujący lipienia
- 7 tys. szt. narybek pstrąga potokowego ( palczak )
- 2726 szt. pstrąga potokowego 1+
Oraz dwóch zarybień stawu w Pieniążkowicach w ilości:
- 70 kg selekt pstrąga tęczowego
- 15 kg narybek pstrąga tęczowego ( palczak )
Dodatkowo członkowie koła przyczynili się kilkukrotnie do ochrony środowiska przez:
-sprzątanie brzegów potoku Czarny Dunajec,
-ujawnianie nielegalnych wysypisk śmieci
-ujawnianie nielegalnych wywozów ścieków itp.
-działalność społecznej straży rybackiej
.
Wędkarskie Imprezy Sportowe
Koła nr.27 w Czarnym Dunajcu
WR – Zawody oznaczone literami WR są zaliczane do klasyfikacji Wędkarz Roku
Lp.
Nazwa zawodów
1
Towarzyskie zawody Muchowe
Rozpoczęcie Sezonu WR
Spławikowe mistrzostwa koła WR
2
Data
Miejsce zawodów
13.04
Czarny Dunajec
18.05
Czorsztyn
Czarna Orawa
3
Zawody z okazji
DNIA DZIECKA
8.06
Stawy Pieniążkowice
4
Spinningowe mistrzostwa koła WR
06. 2014
Czorsztyn
5
VII Towarzyskie Zawody Muchowe o
Puchar ,, Janosika”
08.2014
Czarny Dunajec
6
II Towarzyskie Zawody Muchowe o
Puchar ,, Młodego Janosika”
08.2014
Czarny Dunajec
7
2-3.08
Czorsztyn
8
Towarzyskie Zawody
Spławikowe-Nocne WR
Towarzyskie Zawody Spławikowe WR
17.08
Czorsztyn
Czarna Orawa
9
Zakończenie sezonu WR
5.10
Czorsztyn
Czarna Orawa
47
Akademia Piłkarska „Wisła Czarny Dunajec”
Celem działania Akademii jest nauczanie gry w piłkę nożną , rozwój ogólnej sprawności dzieci i
młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Cele zostały osiągnięte poprzez udział w
rozgrywkach Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej, treningach, obozach szkoleniowych
W roku kalendarzowym 2014 AP Wisła rozegrała 55 meczów ligowych (tylko w rundzie
jesiennej pierwszy sezon w lidze) , oraz 70 meczów sparingowych oraz wzięła udział w 12
turniejach na terenie Podhala , Krakowa , oraz Słowacji.
Osiemnastu zawodników odbyło testy w Klubie Piłkarskim Wisła Kraków .
Wychowanek AP Wisła Patryk Skóbel od września 2014 r. jest zawodnikiem Wisły Kraków.
Trzech naszych zawodników od września 2014 r. jest zawodnikami Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Krakowie.
W sierpniu 2014 r . został zorganizowany Piłkarski Piknik na stadionie w Czarnym Dunajcu.
Zarząd zorganizował wyjazdy na mecze ligowe Wisły Kraków do Krakowa , oraz na mecz
eliminacyjny MME POLSKA – GRECJA , który rozegrany był na stadionie Cracovii.
Zorganizowano dwa obozy szkoleniowe
- dla młodszych dzieci w Zubrzycy Górnej ( 25 osób )
- oraz dla starszych w Przybysławicach koło Sandomierza . ( 24 osoby )
AP Wisła Czarny Dunajec w sezonie 2014/2015 wystawiła drużyny w czterech kategoriach
wiekowych w rozgrywkach Podhalańskiej Ligi Piłki Nożnej oraz w sześciu kategoriach wiekowych
w rozgrywkach halowych o Puchar Podhala.
Po rundzie jesiennej nasze zespoły osiągnęły następujące rezultaty:
-żaki ( rocznik 2006-2007 ) zajęli drugie miejsce w 1 grupie , i awansowały do grupy mistrzowskiej,
-orliki ( rocznik 2004-2005 ) zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie , i awansowali do grupy
mistrzowskiej
- młodzicy ( 2003-2002 ) zajęli pierwsze miejsce w drugiej lidze , i awansowali do pierwszej ligi
- trampkarze ( 2000-2001 ) zajęli trzecie miejsce w swojej lidze i również awansowali do drugiej ligi
W rozgrywkach zimowych, w turnieju o Puchar Podhala wystawionych zostało sześć zespołów:
-skrzaty ( rocznik 2008-2009)- zajęli trzecie miejsce , i otrzymali brązowe medale
-żaki ( rocznik 2006-2007) - zajęli drugie miejsce i otrzymali srebrne medale
-orliki ( rocznik 2005-2004 ) - zajęli drugie miejsce i awansowali do turnieju wojewódzkiego w
Nowym Sączu .
- młodzicy ( rocznik 2002-2003) - zajęli drugie miejsce w swojej grupie
- trampkarze ( rocznik 2000-2001 ) - zajęli trzecie miejsce w swojej grupie
- junior młodszy ( rocznik 1999-1998 ) - zakończyli turniej na fazie eliminacji
48
Akademia Piłkarska Wisła Czarny ma zarejestrowanych 103 zawodników , w strukturach PZPN w
systemie extranet . Pozyskała również 21 zawodników w grupach wiekowych skrzat , żak , orlik ,
którzy nie są jeszcze zarejestrowani w systemie extranet.
Całość dotacji została wykorzystana na zakup sprzętu sportowego.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich
Przeprowadziło konkurs wiedzy o przepisach gry w Piłkę Nożną, który zmotywował osoby
uczestniczące w projekcie do poszerzenia swojej wiedzy z obszaru tematycznego.
Wyłoniono również finalistów – zwycięzców konkursu wiedzy o przepisach gry w Piłkę
Nożną. Zwycięzca konkursu został zaproszony do udziału w II Ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o
przepisach gry w Piłkę Nożną.
Do przeprowadzenia Konkursu zaangażowano trzech licencjonowanych sędziów do
przygotowania i przeprowadzenia prelekcji. Opracowano zestaw pytań wraz z wykładnią
prawidłowych odpowiedzi dla uczestników olimpiady. Wydano 88 certyfikatów uczestnictwa.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Marcin PODCZERWIŃSKI
II miejsce – Daniel MLECZEK
III miejsce – Dominik MICHNIAK
Wręczono indywidualne nagrody dla finalistów konkursu.
Uczestnikom wskazano sposoby na zdrowe spędzanie wolnego czasu przez aktywne
uczestnictwo w kulturze fizycznej. Realizacja projektu pozwoliła także ukazać alternatywy dla
używania alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz innych ryzykownych zachowań przez
zainteresowanie amatorskim uprawianiem sportu (jako zawodnik, sędzia lub pasjonat piłki nożnej).
Uczestnicy projektu wyrazili jednoznacznie zainteresowanie kontynuowaniem projektu w kolejnych
latach, uznając go za doskonały warsztat, służący ugruntowaniu i pogłębianiu wiedzy o
najpopularniejszej dyscyplinie sportu w Polsce.
Realizacja projektu spowodowała znaczący wzrost świadomości i znajomości problematyki
przepisów gry w piłkę nożną wśród uczestników oraz zachęciła aktywnie uczestniczącą w projekcie
młodzież do większego zainteresowania tym obszarem wiedzy.
Rezultatem spotkania z sędzią Piłki Nożnej będzie z pewnością zwiększenie kultury
kibicowania, znaczne zrozumienie i rozpropagowanie idei fair-play oraz zmniejszenie i ograniczenie
niewłaściwych zachowań i agresji wśród osób uczestniczących w rywalizacji sportowej i ją
oglądających.
Projekt przyczynił się również do zwiększenia aktywności fizycznej poprzez propagowanie idei
rywalizacji sportowej,
Rezultatem jest również zwiększenie zainteresowania uprawianiem sportu piłki nożnej oraz
uczestnictwem w meczach piłki nożnej drużyn, a przez to przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją oraz
przygotowaniem konkursu (transport, zakup nagród rzeczowych, materiały szkoleniowe.
49
Podsumowując pracę zespołów regionalnych i klubów sportowych podkreślić trzeba, że
praca instruktorów i trenerów jest dobrą formą aktywnego spędzania czasu przez nasze dzieci i
młodzież. Warto zwrócić uwagę na osiągnięcia sportowe zawodników z naszej gminy.
Możliwość zakupów bardzo wysokiej jakości sprzętu sportowego, nart, smarów i parafin,
sprawia, że najlepsi zawodnicy mogą rywalizować z dużym powodzeniem na zawodach
szczebla ogólnopolskiego. Zakupione stroje sportowe mają na celu również przyciągać dzieci do
klubów jednocześnie wytwarzając więź z klubem. Nagrody przekazywane dzieciom podczas
zawodów są dodatkową zachętą do uczestnictwa nie tylko trenujących ale i wszystkich
chętnych uczniów szkół.
Dzięki dofinansowaniu może być prowadzona w zespołach regionalnych z terenu gminy
nauka tańca i śpiewu góralskiego oraz nauka gry na instrumentach ludowych. Poprzez te próby
dzieci i młodzież podwyższają swoje umiejętności, a przez taniec promują zdrowy styl życia.
Dzięki dotacji można było zakupić stroje, przez co większa liczba dzieci mogła brać udział w
występach. Wyjazdy promują miejscowości z gminy Czarny Dunajec, zachowywany jest
szacunek dla własnych korzeni, obyczajów, zwyczajów a także szacunek i przywiązanie do
tradycyjnego stroju góralskiego.
Może cieszyć to, iż do konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Czarny
Dunajec w dziedzinie kultury i sportu w 2014 roku przystąpiło tak wiele organizacji
pozarządowych. Świadczy to o dobrej kondycji kultury i sportu na terenie naszej gminy. Cieszy
również fakt że wiele organizacji szuka wsparcia finansowego z innych źródeł przez co stają się
bardziej niezależne w swojej działalności.
Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez olbrzymiego zaangażowania
trenerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, współpracy z rodzicami, Centrum Kultury i Promocji oraz
Urzędem Gminy – organizatorami różnorakich zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych na
terenie gminy Czarny Dunajec. Nie można zapomnieć o wysiłkach wielu radnych, sołtysów,
członków rad sołeckich, mieszkańców gminy, którzy swoim zaangażowaniem stwarzają warunki
do jeszcze większych osiągnięć.
Dziękując wszystkim ludziom dobrej woli którzy wspomagają rozwój naszej gminy można
stwierdzić, że współpraca z organizacjami pozarządowymi układała się harmonijnie, ze
zrozumieniem.
W swoich sprawozdaniach końcowych organizacje podkreślają, że bez tego wsparcia ze
strony Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy i Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec
nie mogłyby realizować swoich statutowych celów.
50

Podobne dokumenty