INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Gyros
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Spis treści
1. Specyfikacja Techniczna. ..........................................................................................................3
2. Budowa......................................................................................................................................4
3. Instalacja....................................................................................................................................5
3.1.Instalacja i dostosowanie..................................................................................................................................... 5
3.2.Podłączenie do gazociągu................................................................................................................................... 5
3.3.Sprawdź poziom ciśnienia roboczego. ............................................................................................................... 6
3.4.Regulacja dopływu powietrza............................................................................................................................. 6
4. Obsługa......................................................................................................................................6
4.1.Obsługa palników................................................................................................................................................. 7
4.2. Czyszczenie......................................................................................................................................................... 7
4.3.Serwis................................................................................................................................................................... 8
5. Gwarancja..................................................................................................................................8
6. Usuwanie zużytych urządzeń...................................................................................................8
— 2 —
1. Specyfikacja Techniczna
Rozmiary:
Model
Rozmiary (mm) zewnętrzne
Długość
Szerokość
Wysokość
430
480
800
430
480
935
430
480
1075
PG 2-NAeco
PG 3-NAeco
PG 4-NAeco
Pojemność w kg. mięsa
15
22
30
Dane grzewcze:
Model
Moc
grzewcza
Ilość
palników
Wtryskiwacz
(dysza) mm
G31
G20
Wymagania
wentylacji
m³/h
G20 m³/h
G25 m³/h
2,7
G31
kg/h
0,215
0,21
0,285
1
0,8
1,3
150
4,5
0,36
0,35
0,47
1
0,8
1,3
200
5,4
0,43
0,42
0,57
2
0,8
1,3
300
(kW)
PG
2-NAeco
PG
3-NAeco
PG
4-NAeco
Zużycie
Kategoria:
Ciśnienie wlotowe: Typ: Rura wlotowa: Urządzenie jest dostosowane do: Napięcie zasilania: Moc elektryczna: II2H3+
37 mbar dla propan/butanu
20 mbar dla G20
A
Rp3/8” ISO 7
Propan (G31) lub Gaz naturalny (G20, czyli GZ50,
230V, 50Hz
11 Watt
— 3 —
2. Budowa
Obudowa urządzenia jest wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1mm. Palniki są typu płytowego, a ceramiczne komórki
są chronione odpornym na ciepło ekranem. Każdy palnik ma własny zawór bezpieczeństwa zamontowany na szynie
gazowej. Szyna gazowa jest zrobiona z stali galwanizowanej. Gaz płynie z zaworu bezpieczeństwa do palnika poprzez
miedzianą rurkę ø8. Rożen jest napędzany jedno fazowym silnikiem o mocy 11 Watt 230V – 50Hz, przy stałej prędkości 2
obrotów na minutę zgodnie ze wskazówkami zegara. Silnik jest zamontowany powyżej poziomu podstawy rożna. Odległość
rożna od palników jest regulowana.
1. Podstawa urządzenia
2. Gniazdko zasilania
3. Przełącznik bujaka rożna
4. Uchwyt na przewody
5. Zestaw przewodów
6. Szyna gazowa
7. Gałka strojeniowa zaworu gazu
8. Zawór gazu
9. Dysza
10. Uchwyt dyszy
11. Regulator napowietrzania
12. Podajnik gazu do palnika
13. Palnik
14. Górna pokrywa
15. Rączka urządzenia
16. Podstawa silnika
17. Silnik
18. Górny uchwyt rożna
19. Rożen
20. Regulator odległości rożna od
palników
21. Przewód wentylacyjny
22.Uchwyt ekranu palnika
23. Ekran palnika
24. Podstawa rożna
25. Taca rożna
26. Uchwyt tacy rożna
27. Osłona tacy zbierającej tłuszcz
28. Taca zbierająca tłuszcz
— 4 —
3. Instalacja
Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i używane tylko w dobrze wentylowanym miejscu.
Przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Instalacja, serwis i podłączenie do gazociągu musi być wykonane przez wykwalifikowanego technika, który będzie
przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów i prawa w miejscu, gdzie urządzenie będzie instalowane.
Lokalne przepisy przeciwpożarowe powinny być starannie przestrzegane.
3.1.Instalacja i dostosowanie
Urządzenie powinno być instalowane w dobrze wentylowanym miejscu tak aby uniknąć koncentracji niebezpiecznych
dla zdrowia substancji, i w odległości co najmniej 10cm od ściany lub ścianki działowej. Informacje na temat wymaganej
wentylacji zawarte są w odpowiedniej tabeli w parametrach technicznych.
Rozpakuj urządzenie i sprawdź czy nie zostało one uszkodzone podczas podróży. W przypadku stwierdzenia takich
uszkodzeń należy skontaktować się z dystrybutorem. Wyjmij torebkę z akcesoriami z urządzenia. Umieść urządzenie w
miejscu instalacji na stabilnej ladzie z dala od łatwo palnych materiałów. Podłącz uchwyt na rożen za pomocą śruby.
Należy ostrożnie usunąć całą folię zabezpieczającą zewnętrzne ściany urządzenia, zwracając szczególną uwagę, aby nie
pozostały resztki kleju, które należy usunąć za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika.
Wszystkie modele gyros są klasyfikowane jako typ A urządzenia tzn. nie są zaprojektowane do podłączenia do rury
wydechowej. Urządzenia te powinny odprowadzać gazy kominowe poprzez odpowiednie okapy podłączone bezpośrednio
na zewnątrz budynku, lub do poprawnie działającej rury wentylacyjnej. W razie braku takiej wentylacji, należy zamontować
mocny wentylator połączony bezpośrednio na zewnątrz budynku, który powinien być używany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą gazu i skonsultować odpowiednie kategorie gazu,
który jest stosowany.
3.2.Podłączenie do gazociągu
Podłączenie do gazociągu powinno być wykonane twardą lub elastyczną metalową rurką, wraz z umieszczeniem na połączeniu
uszczelki stosowanej przy instalacjach gazowych. Zawsze instaluj w kierunku przeciwnym do przepływu gazu do urządzenia,
zawór odcinający, który odetnie przepływ gazu gdy urządzenie nie jest używane.
W przypadku instalacji LPG należy wziąć pod uwagę:
1. Nie wolno wykonywać podpodłogowej instalacji LPG.
2. Zawsze instaluj niskociśnieniowy reduktor i filtr w kierunku przeciwnym do przepływu gazu do urządzenia.
3. Ilość butli LPG powinna być odpowiednia do poboru gazu przez wszystkie podłączone urządzenia. Następująca tabela
pokazuje zużycie jednej butli gazu propan(w kg na godzinę) w zależności od temperatury otoczenia, i czasu pracy
urządzenia.
Temperatura
5ºC
10ºC
15ºC
Czas pracy urządzenia
15 minut
4,4 kg/h
5,2 kg/h
6 kg/h
1 godzina
1,9 kg/h
2,2 kg/h
2,5 kg/h
Bez przerwy
0,8 kg/h
1 kg/h
1,2 kg/h
Po podłączeniu gazu należy sprawdzić czy instalacja nie przecieka, sprawdzając wszystkie łączenia.
W częściach zabezpieczonych przez producenta lub jego agenta instalatorowi nie wolno dokonywać żadnych
zmian lub modyfikacji.
— 5 —
Poniższe czynności może wykonywać tylko uprawniony instalator.
Instrukcje dla dostosowania do różnych typów gazu.
Typ gazu, do którego to urządzenie jest przystosowane zamieszczony jest na samo-przylepnej naklejce przyklejonej na
lewym boku urządzenia. W przypadku, gdy inny typ gazu jest dostępny należy dostosować urządzenie w sposób podany
poniżej.
•• Wymień dysze palników.
Zdejmij tylną osłonę urządzenia aby mieć dostęp do tylnej części palnika. Za pomocą odpowiedniego klucza wymień dysze
na taką, który dostarczona jest jako akcesoria. Jeżeli masz wątpliwości co do poprawnej dyszy skontaktuj się z dystrybutorem.
Rysunek 1: Wtryskiwacz palnika
1. Płytka ceramiczna
2. Obudowa palnika
3. Regulator napowietrzenia
4. Dysza
•• Regulacja głównego dopływu powietrza.
W celu wyregulowania dopływu powietrza postępuj według poniższych instrukcji
3.1.Sprawdź poziom ciśnienia roboczego
Aby sprawdzić poziom ciśnienia roboczego należy użyć ciśnieniomierza rurkowego w kształcie litery U, w punkcie testowym
zlokalizowanym powyżej wlotu gazu.
3.2.Regulacja dopływu powietrza
Główny dopływ powietrza jest prawidłowo ustawiony jeżeli płomień jest stabilny, np. płomień nie podnosi się gdy palnik jest
zimny i nie ma efektu cofania sie płomienia kiedy palnik jest gorący. Dodatkowo spalanie musi być pełne tzn. płomień musi
mieć jasnoniebieski kolor bez żółtych końcówek. Jeżeli płomień się unosi lub następuje jego cofanie się należy zmniejszyć
dopływ powietrza. Jeżeli końcówki płomienia są żółte należy zwiększyć dopływ powietrza. Zwykle regulacja dopływu
powietrza powinna być zwiększona/zmniejszona kiedy zmienia się typ gazu z niższą/wyższą liczbą Wobbe.
W celu regulacji głównego dopływu powietrza postępuj podobnie jak podczas wymiany dysz (patrz rys. 1): Zdejmij tylną
osłonę urządzenia poprzez odkręcenie mocujących śrub. Zwolnij śruby trzymające rękaw regulatora dopływu powietrza i
zmniejsz lub zwiększ dopływ powietrza.
4. Obsługa
Urządzenie musi być instalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i używane tylko w dobrze wentylowanym miejscu.
Przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Instalacja, serwis i podłączenie do gazociągu musi być wykonane przez wykwalifikowanego technika, który będzie przestrzegał
wszystkich obowiązujących przepisów i prawa w miejscu gdzie urządzenie będzie instalowane.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego i powinno być obsługiwane przez wykwalifikowany personel.
Urządzenia gyros są przeznaczone do pieczenia gyrosów i kebabów w restauracjach, hotelach i miejscach gdzie się przygotowuje duże ilości jedzenia.
— 6 —
4.1.Obsługa palników
Rysunek 2
1
2
3
a. Zapłon
Aby zapalić palnik należy postępować następująco (rys.2)
•• Ustaw pokrętło w pozycji (2).
•• Podczas przyciskania pokrętła zaworu, rozpal palnik za pomocą zapalarki; przytrzymaj pokrętło przez kilka sekund aż
termoogniwo się nagrzeje aby palnik pozostał włączony po puszczeniu pokrętła.
•• Puść pokrętło, i sprawdź czy palnik jest nadal zapalony, w innym przypadku powtórz procedurę zapłonu. (poprzednie
kroki)
Sugestia: Jeżeli sąsiadujący palnik jest zapalony, po prostu przekręć pokrętło do pozycji (2) i przytrzymaj aż palnik się zapali
od drugiego.
Palnik pracuje w pełnej mocy w pozycji (2). Aby zmniejszyć moc do najmniejszego poziomu należy ustawić pokrętło do
pozycji (3).
b.Wyłączenie
Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić urządzenie zgodnie z wskazówkami zegara do pozycji (1).
c. Rotacja rożna
Silnik rożna jest sterowany przełącznikiem bujaka umieszczonym po dolnej prawej stronie urządzenia.
Gniazdko „Souko” jest umieszczone na urządzeniu i może być użyte jako źródło zasilania dla elektrycznego noża.
Zawsze wyłącz rożno podczas cięcia mięsa.
Pod koniec pracy zawsze zamknij zawór odcinający gaz.
4.2. Czyszczenie
Zawsze czyść urządzenie po zakończeniu jego użytkowania. Przed rozpoczęciem czyszczenia sprawdź czy urządzenie nie
jest zbyt gorące.
W celu czyszczenia urządzenia postępuj następująco:
•• Zdejmij rożen i czyść go za pomocą gorącej wody i detergentu.
•• Opróżnij tacę zbierającą tłuszcz z pozostałości jedzenia i wyczyść za pomocą gorącej wody i detergentu.
•• Wyczyść panele boczne, pokrętła i termoogniwa za pomocą mokrej szmatki i detergentu. Nie oblewaj wodą i nie płucz.
UWAGA: Używaj tylko jałowych detergentów. Chlorowe i inne ostre/szorstkie detergenty mogą uszkodzić
powłokę urządzenia.
— 7 —
4.3.Serwis
Optymalne użytkowanie jest zapewnione jeżeli urządzenie jest regularnie serwisowane. Serwis musi być prowadzony przez
wykwalifikowany personel. Urządzenie powinno być serwisowane co 6-miesięcy. Dodatkowo, termoogniwa powinny być
czyszczone regularnie.
Serwis i naprawy muszą być dokonywane przez autoryzowany personel. W razie pytań/szczegółowych informacji należy
kontaktować się z dostawcą.
5. Gwarancja
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.
6. Usuwanie zużytych urządzeń
Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia lub kupując nowe w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare
urządzenie. Przyślemy do Was firmę, która bezpłatnie odbierze zużyty sprzęt i zutylizuje go zgodnie z Ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495) gwarancja
— 8 —