EBL 512 centrala

Komentarze

Transkrypt

EBL 512 centrala
Centrala sygnalizacji poŜaru EBL-512
Dane ogólne.
EBL512 jest mikroprocesorową centralą
sygnalizacji
poŜaru
przeznaczoną
do
współpracy z analogowymi, adresowalnymi
czujkami dymu, czujkami konwencjonalnymi i
przyciskami
alarmowymi.
Istnieją
trzy
odmiany central: 1548, 1549 i 1550 kaŜda o
pojemnościach 512 adresów. KaŜda z nich
posiada 4 pętle dozorowe po 128 adresów.
Centrale opracowano zgodnie z normą
europejską EN 54, cz. 2 i 4. EBL512 moŜna
łączyć w sieć (Echelon) zawierającą do 30
niezaleŜnych central. KaŜda centrala posiada
pełny dostęp do wszystkich informacji w
systemie. Do sieci moŜna dołączyć
zewnętrzne
elementy
sterujące
i
wskaźnikowe, drukarki, systemy prezentacji
oraz inne urządzenia zabezpieczające firmy
NAIS – Matsushita Electric Works Fire &
Security Technology AB.
Centrala 1549.
Centrala obsługuje 4 pętle dozorowe
(komunikacyjne),
do
których
moŜna
podłączyć 4 x 128 adresów.
W obudowie centrali jest panel prezentacyjny
(FBP) z wyświetlaczem alfanumerycznym.
KaŜdy alarm poŜarowy wyświetlany jest z
podaniem numeru strefy, adresu w strefie,
czasu i towarzyszącego tekstu do 40 znaków.
Centralę wykorzystuje się do komunikacji z
systemem podczas serwisu i konserwacji.
MoŜna
wydrukować
stan
systemu
(wyłączenia, wartości czujek, uszkodzenia
itp.). Wystąpienie uszkodzenia powoduje
wyświetlenie
tekstu
opisującego
to
uszkodzenie. Centrala umieszczona jest w
metalowej obudowie, przeznaczonej do
montaŜu naściennego. W obudowie moŜna
umieścić
podręczną
dokumentację
i
akumulatory (2 x 12 V i maksymalnej
pojemności 17 Ah).
Centrala 1548.
Centrala 1548 odpowiada typowi 1549, lecz
nie zawiera drukarki.
Centrala 1550.
Centrala EBL512
Standardowe cechy systemu:
• Trzystopniowy alarm poŜarowy: alarm
wstępny, alarm główny oraz alarm
spowodowany intensywnym zadymieniem.
MoŜliwość
wyboru
algorytmów
wykrywczych oraz wartości progowych.
• Wyłączenia (blokowania) czujek, stref i
wyjść sterujących z klawiatury (z
moŜliwością automatycznego załączania
po upływie ustawionego czasu) lub
poprzez kanały czasowe.
• Sygnał serwisowy osobny dla kaŜdego
sensora. Próg alarmowy utrzymuje stałą
czułość, nawet w zanieczyszczonym
sensorze.
• Lista zdarzeń. MoŜliwość wyświetlania lub
drukowania 150 ostatnich zdarzeń.
• Ogłaszanie pogotowia.
• Kanały czasowe wewnętrzne (TC1-TC4)
umoŜliwiają kontrolę nad czasem działania
funkcji. Kanały sterowane są kalendarzem
rocznym zawierającym 15 dodatkowych dni
(świąt). Opcjonalna kontrola centrali
lokalnej lub wszystkich central w systemie.
• Kanały czasowe zewnętrzne (TC5TC12). Kanały czasowe mogą być
sterowane
zegarami
zewnętrznymi.
Kontrola lokalnej centrali.
• ZaleŜność 2-strefowa / 2-czujkowa.
Centrala 1550 odpowiada typowi 1549 lecz
nie zawiera drukarki oraz wskaźników (bez
panelu FBP).
• Opóźnienie alarmu z czujek 0-99 sekund.
Programowanie.
• Tryb TEST (dla 4 stref jednocześnie).
System moŜna konfigurować tylko przy
pomocy komputera PC i oprogramowania o
nazwie WIN 512.
Teksty uŜytkownika (do 40 znaków) dla
kaŜdego alarmu poŜarowego. Podczas
alarmu
tekst
jest
prezentowany
na
wyświetlaczu i automatycznie drukowany.
Wejścia:
KaŜda centrala posiada następujące wejścia:
• 4 pętle dozorowe (komunikacyjne) COM0,
COM1, COM2, COM3.
Sygnalizacja poŜaru
Centrala EBL512
• I0, I1, I2 i I3, programowalne wejścia
(20-warunkowe) w postaci styku NO lub
NC.
Liczbę wejść moŜna zwiększyć włączając w
pętle dozorowe moduł
UPI o numerze
katalogowym 2276.
Port komunikacyjny COM1.
Gniazdo interfejsu RS232 do współpracy z
komputerem PC.
Pakiety rozszerzeń.
Wyjścia:
KaŜda centrala posiada następujące wyjścia:
• S0, S1, S2, S3 - programowalne,
monitorowane wyjścia napięciowe 28
VDC, 500 mA (S0, S1, S2 są fabrycznie
ustawione jako wyjścia do urządzeń
alarmowych).
• R0, R1 - programowalne wyjścia przekaźnikowe (NO lub NC). Dodatkowe przekaźniki są dostępne na dodatkowej karcie
przekaźników 1581.
• Wyjścia przekaźnikowe ogólnego alarmu
poŜarowego i uszkodzenia do podłączenia
monitoringu.
• Zasilanie sygnalizatorów alarmowych i
urządzeń zewnętrznych, 28 VDC, 500 mA
Liczbę wyjść moŜna zwiększyć dołączając do
pętli dozorowych elementy RU-4 o numerze
katalogowym 2265.
Elementy dołączane do pętli:
• Elementy WEJŚCIOWE: adresowalne
czujki analogowe (sensory), adresowalne
czujki
konwencjonalne,
przyciski
alarmowe,
czujki
konwencjonalne
dołączane poprzez interfejsy strefowe.
• Elementy WYJŚCIOWE: zespół czterech
programowalnych wyjść przekaźnikowych
RU-4
(2265)
lub
zespoły
z
4
programowalnymi
i
monitorowanymi
wyjściami
napięciowymi
SU-4/SU-4S
(2262-2263). Wyjścia sterujące są w pełni
programowalne.
• Panele prezentacyjne:
1. wyświetlacze alfanumeryczne (2235,
2236) do prezentacji tekstu (40
znaków)
dla
kaŜdego
alarmu
poŜarowego w systemie.
2. panele FBP podłączane do central
poprzez pakiet 1582
• Izolatory zwarć: elementy (2370) dzielące
pętle dozorowe na odcinki. Maksymalnie 4
na jedną pętlę dozorową.
Pakiet sieciowy 1590 do podłączenia central
do sieci Echelon.
Opcjonalne pakiety rozszerzające:
• Pakiet linii konwencjonalnych 1580
posiada 8 wejść dla linii dozorowych
konwencjonalnych
zakończonych
opornikiem parametryzującym.
• Pakiet przekaźników sterujących 1581 z
8 programowalnymi zestykami bezpotecjałowymi.
• Pakiet 1582 drukarka/linia ze złączem
RS422 do zewnętrznego panelu FBP lub
przetworników danych EBL-TALK dla
prezentacji alarmów poŜarowych w innych
systemach wizualizacji.
Do kaŜdej centrali moŜna włączyć do 6
pakietów rozszerzających.
Do włączenia powyŜej 1 płyty naleŜy uŜyć
kabla połączeniowego odpowiednio 1585
lub 1586.
Dane techniczne
Wymiary (szer.xwys.xgłęb.).....380x580x165 mm
o
Temperatura otoczenia.....................-5 do +40 C
Kategoria obudowy......................................IP22
Napięcie zasilania..................................230 VAC
Zasilacz wewnętrzny................................24 VDC
Kolor: obudowa..................RAL 1001 (piasek)
drzwi.............RAL 1013 (kość słoniowa)
Numery części
1548 - 512 adresów; bez drukarki i
z panelem FBP
1549 - 512 adresów; z drukarką i z
panelem FBP
1550 - 512 adresów; bez drukarki i
bez panela FBP
61 401 548
61 401 549
61 401 550
1580...............................................
1581...............................................
1582...............................................
1585...............................................
1586...............................................
1590...............................................
61 401 580
61 401 581
61 401 582
61 401 585
61 401 586
61 401 590
Akumulator 12 V, 17 Ah (2 szt.).......
01 022 025
Kidde Polska Sp. z o.o.
ul. Komisji Edukacji Narodowej 95, kl. 18 B
02-777 Warszawa
tel.: +48(22) 644 53 55, fax: +48(22) 644 73 55 HTTP://WWW.KIDDE.COM.PL
email: [email protected]