projekt edukacyjny „zgierz – moja mała ojczyzna”

Komentarze

Transkrypt

projekt edukacyjny „zgierz – moja mała ojczyzna”
Ubogi jest ten, kto nie zna
i nie miłuje ziemi,
na której się urodził i żyje.
Podobny jest do drzewa bez korzeni.
skąd może czerpać soki potrzebne do życia?
W jaki sposób będzie owocować?”
/J. Engiel, M. Podlasiecka: „ Zeszyt Edukacji Regionalnej”, Warszawa, 2000, WSiP, s. 5/
PROJEKT EDUKACYJNY
„ZGIERZ – MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Cel realizacji projektu: kultura jako dziedzictwo narodowe,
Data rozpoczęcia projektu : wrzesień 2014
Data zakończenia projektu: czerwiec 2015
Zasięg terytorialny projektu: lokalny
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Zgierz to jedno z najstarszych miast w województwie łódzkim. Pierwsze pisane wzmianki o
Zgierzu pochodzą z XIII w. Dogodne położenie oraz liczne przywileje królewskie spowodowały, iż
miasto systematycznie rozwijało się. Znaczące ożywienie gospodarcze nastąpiło na początku XIX
w., kiedy to w marcu 1821 r. została podpisana tzw. "Umowa Zgierska" , która regulowała sprawy
osadnictwa przemysłowego i zapewniała imigrantom liczne przywileje. W krótkim czasie Zgierz stał
się stolicą polskiego sukiennictwa, zajmował pierwsze miejsce w produkcji tkanin wełnianych w
Królestwie Polskim. Zgierz uważano za miasto „cudu gospodarczego” – był wzorcowym miastem
dla tworzących się ośrodków przemysłowych.
Niestety przemiany gospodarcze sprawiły, że miasto podupadło i straciło swoje znaczenie.
Obecnie Zgierz jest średniej wielkości miastem w pobliżu Łodzi. Przez mieszkańców postrzeganym
jest jako miejsce szare i nieciekawe. Z moich obserwacji oraz rozmów z uczniami można
wywnioskować, że młode pokolenie niewiele wie o dziejach swojej rodzinnej miejscowości.
1
Poprzez realizację projektu chciałabym przybliżyć historię Zgierza. Powrót do okresu świetności
miasta pozwoli wyrobić w uczniach poczucie dumy i przynależności do społeczności lokalnej,
regionu i kraju. Szacunek i więź z miejscem, w którym żyjemy pozwoli nam Zgierzanom świadomie
włączać dorobek regionu do wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy.
Realizacja tego projektu ma na celu również pobudzanie uczniów do aktywności w kierunku
samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji, kształtowania dociekliwości w ich
poszukiwaniu oraz inspirowania do pracy indywidualnej i zespołowej.
Jest jeszcze jedna korzyść, jaką przyniesie projekt. Praca nad zadaniami projektowymi jest
okazją do wzmocnienia więzi międzypokoleniowych. Rodzinne odkrywanie historii przodków jest
ogromną wartością i mądrym sposobem spędzania czasu wolnego wraz z rodziną.
Cele projektu
Cel główny:
 rozwijanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny” i kształtowanie dumy ze swojego
miasta i regionu
Cele szczegółowe:
 budzenie zainteresowania przeszłością miasta i regionu
 poznanie ciekawych obiektów historycznych miasta (domy tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza,
Łaźnia Miejska, Kościół Rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, „Augustówka”, fabryka Borta, Pałac Ślubów)
 poznanie sylwetek wybitnych Zgierzan (Jakub Stefan Cezak, Jerzy Wieczorek, Arkadiusz
Musierowicz, Adolf Pawiński, Helena Wiewiórka, Stefania Kuropatwińska),
 dostrzeganie piękna krajobrazu oraz walorów turystycznych naszego miasta i regionu
 kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej




rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz pracy w zespole
kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł i ich przetwarzania
rozwijanie umiejętność prezentacji własnych osiągnięć i dokonań
integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym
 wzmocnienie więzi międzypokoleniowych uczeń- rodzice-dziadkowie
Adresaci projektu
Adresatami projektu są uczniowie naszej szkoły od klas I po VI ( 319 uczniów) Ponadto w zadania
realizowane w ramach projektu zostaną zaangażowani rodzice, dziadkowie uczniów oraz
społeczność lokalna.
Konkurs plastyczny i Rajd Żaków jest skierowany do uczniów wszystkich zgierskich szkół
podstawowych ( 9 placówek).
2
Efekty końcowe wielu realizowanych zadań będą mogli obejrzeć wszyscy mieszkańcy miasta w
naszej szkole podczas wystaw, spotkań i zebrań rodzicielskich, podczas szkolnego pikniku z okazji
Święta szkoły oraz w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. Realizacja projektu będzie ogólnie
dostępna na stronie internetowej szkoły.
Planowane efekty realizacji projektu
Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny 2014/15 od września do czerwca. W wyniku
realizacji projektu odbędą się:
 Zajęcia lekcyjne z cyklu „Zgierz- moje miasto” na lekcjach w klasach I-III oraz na lekcjach
j. polskiego, przyrody, historii, zajęć komputerowych, plastyki, muzyki, matematyki i religii
w klasach IV-VI. W sumie odbędzie się 176 godzin lekcyjnych o tematyce związanej z
realizacją projektu.
 Każda klasa odbędzie wycieczkę do Muzeum Miasta Zgierza na lekcję historii o Zgierzu i
na wystawę „Odkryte piękno Zgierza” prezentowaną w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
 Szkolny konkurs wiedzy o Zgierzu dla uczniów klas IV - VI „ Zgierz – moje miasto”
 Szkolny konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim „Zgierz – my town”
 Międzyszkolny konkurs plastyczny związany ze Zgierzem dla uczniów 9 zgierskich szkół
podstawowych zakończony wystawą prezentowaną w szkole i na terenie miasta w Parku
Kulturowym Miasto Tkaczy
 Wystawa pamiątek rodzinnych „ Pamiątki z dawnych lat”
 Rajd Żaków –nasza szkoła zorganizuje rajd po Zgierzu i okolicy, w którym będą
uczestniczyli uczniowie z 9 zgierskich szkół podstawowych
 Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami będą brali udział w rajdach organizowanych
na terenie miasta i okolicy poznając najbliższe otoczenie
 Finałowym przedsięwzięciem projektu będzie piknik z okazji święta szkoły pod hasłem „
Zgierz – moja mała ojczyzna” w czasie, którego zostaną zaprezentowane efekty pracy
uczniów nad przydzielonymi na początku roku zadaniami. Każda klasa zaprezentuje inne
zagadnienie dotyczące naszej rodzinnej miejscowości. Na piknik zostaną zaproszone
rodziny uczniów, władze miasta i społeczność lokalna.
Dzięki realizacji projektu uczniowie, ale także członkowie ich rodzin poszerzą wiedzę o mieście
i regionie i przez pryzmat historii dostrzegą wartość i piękno w otaczającej nas rzeczywistości.
Wszyscy zaangażowani w prace projektowe: uczniowie, rodzice, dziadkowie będą bogatsi o ten
czas spędzony w rodzinnej atmosferze na poszukiwaniach śladów przeszłości.
3
Uczniowie nabędą również szereg umiejętności interdyscyplinarnych takich jak: planowanie i
organizowanie własnej pracy i pracy w grupie, wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji,
prezentowanie informacji w ciekawy sposób również z wykorzystaniem technik multimedialnych,
posługiwanie się planem miasta. Zadania skierowane do uczniów zgierskich szkół takie jak:
Konkurs plastyczny oraz zorganizowany przez nas Rajd Żaków, będą inspiracją do poznania miasta
dla (młodzieży z innych placówek) młodego pokolenia. Wypracowane przez uczniów prace będą
prezentowane przed społecznością lokalną w szkole i poza murami szkoły. Prace multimedialne
zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Mamy nadzieję, że zainteresują
mieszkańców Zgierza. Dzięki temu Zgierzanie poszerzą swoją wiedzę na temat rodzinnej
miejscowości.
Przebieg projektu
Działania:
 Zajęcia lekcyjne z cyklu „Zgierz- moje miasto” - załącznik 1
W roku szkolnym 2014/15 odbędą się zajęcia lekcyjne z cyklu „Zgierz- moje miasto”. W klasach I
– III nauczyciele przeprowadzą zajęcia dotyczące podstawowych informacji o Zgierzu.
W klasach IV-VI tematyka dotycząca Zgierza będzie realizowana na lekcjach: języka polskiego,
historii, przyrody, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, języka angielskiego, matematyki i
religii. Nauczyciele zastosują na lekcjach różnorodne metody z naciskiem na metody aktywizujące.
W czasie zajęć wykorzystane zostaną zakupione materiały i sprzęt.
 Wycieczki dla uczniów
W ciągu roku szkolnego każda klasa odbędzie wycieczkę do Muzeum Miasta Zgierza i do Parku
Kulturowego Miasto Tkaczy na wystawy poświęcone historii miasta Zgierza.
 Szkolne konkursy
Dla uczniów naszej szkoły zostaną zorganizowane 2 konkursy: konkurs wiedzy o Zgierzu dla
uczniów klas IV - VI „ Zgierz – moje miasto” oraz konkurs na prezentację multimedialną w języku
angielskim „Zgierz – my town”
Konkursy pozwolą uczniom sprawdzić swoją wiedzą o rodzinnej miejscowości. Będą też okazją do
pochwalenia się swoimi umiejętnościami w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych i
posługiwania się językiem obcym. Autorzy najlepszych prezentacji multimedialnych „Zgierz – my
town” zaprezentują je na spotkaniu przed społecznością szkolną. Do przygotowania i pokazania
prezentacji uczniowie wykorzystają zakupione komputery. Prezentacje zostaną umieszczone na
stronie internetowej szkoły.
4
 Międzyszkolny konkurs plastyczny związany ze Zgierzem dla uczniów zgierskich szkół
podstawowych”, zakończony wystawą prezentowaną w szkole i na terenie miasta.
Nasza szkoła zorganizuje konkurs plastyczny dla uczniów zgierskich szkół podstawowych. Mamy
nadzieję, że konkurs zainspiruje młodzież z innych szkół do poznawania miasta i odkrywania jego
piękna. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie. Aby ładnie wyeksponować
konkursowe prace wykorzystamy zakupione sztalugi. Wystawę będzie można obejrzeć w naszej
szkole (między innymi podczas pikniku szkolnego) jak i w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy.
 Wystawa „ Pamiątki z dawnych lat”
Wystawa będzie oparta na pamiątkach rodzinnych przyniesionych przez dzieci. Prace związane z
przygotowaniem wystawy będą pretekstem do rodzinnych poszukiwań, rozmów i wspomnień.
Wystawę chcielibyśmy połączyć ze spotkaniem z przedstawicielami starszego pokolenia, którzy
opowiedzieliby ciekawe historie ze swojego życia.
 Rajd Żaków
We wrześniu nasza szkoła będzie organizatorem rajdu po Zgierzu i okolicy dla uczniów 9
zgierskich szkół podstawowych. Trasy rajdu będą wiodły szlakiem ciekawych obiektów
historycznych i przyrodniczych Zgierza i okolicy, co pozwoli uczestnikom na poznanie miasta. Jest
to ciekawa dla uczniów forma zdobywania wiedzy przez przeżywanie i bezpośredni kontakt z
otoczeniem.
 Udział uczniów w rajdach organizowanych na terenie Zgierza i okolicy ( Rajd Żaków, Rajd
Mikołajkowy)
Chętni uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami będą uczestniczyli w rajdach
organizowanych na terenie miasta i okolicy.
 Piknik szkolny z okazji Święta Szkoły pod hasłem „Zgierz – moja mała ojczyzna”
W maju 2015 r odbędzie się piknik szkolny z okazji Święta Szkoły pod hasłem „Zgierz – moja
mała ojczyzna”. W organizację pikniku będzie zaangażowana cała społeczność szkolna oraz
rodziny uczniów. Wspólnymi siłami zostaną przygotowane stoiska i atrakcje dla uczestników
pikniku.
W czasie pikniku szkolnego zostaną przedstawione prezentacje tematycznie związaną z rodzinna
miejscowością. Nad prezentacjami uczniowie i ich wychowawcy będą pracowali w II semestrze.
Praca będzie przebiegała metodą projektu. Zarówno do przygotowania prezentacji jak również do
5
ich zaprezentowania bardzo przydatne będą zakupiony sprzęt komputerowy i materiały
dekoracyjne.
W czasie pikniku szkolnego zostaną przedstawione również wszystkie wypracowane przez okres
realizacji projektu wytwory: prace plastyczne uczniów, prezentacje multimedialne „Zgierz – my
town”.
Metody i formy:
Zadania projektu realizowane będą metodą projektu oraz innymi metodami aktywizującymi (gry
dydaktyczne, burza mózgów)
Ponadto wykorzystane zostaną:
metody podające: wykład, pogadanka, opis, dyskusja, praca z materiałem źródłowym
metody eksponujące: film, ekspozycja
metody praktyczne: pokaz, praca z planem miasta
Zastosowane metody pracy bazują na wrodzonej ciekawość uczniów i kreatywność. Pozwalają na
bezpośredni kontakt ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. Praca nad zadaniami będzie
przebiegała w szkole, ale także w domach rodzinnych oraz podczas rajdów i wycieczek.
Formy: - praca indywidualna
- praca w grupach
- praca w zespołach zadaniowych
Harmonogram projektu
Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny 2014/15.
Działanie
Cykl zajęć „Zgierz moje miasto”
Wycieczka do Muzeum Miasta Zgierza i do Parku Kulturowego Miasto
Tkaczy na wystawy poświęcone historii miasta Zgierza.
Organizacja Rajdu Żaków
Udział uczniów w rajdach organizowanych na terenie Zgierza i okolicy:
Rajd Żaków
Rajd Mikołajkowy
inne
Międzyszkolny konkurs plastyczny związany ze Zgierzem dla uczniów
zgierskich szkół podstawowych, zakończony wystawą prezentowaną w
szkole i na terenie miasta.
Wystawa „ Pamiątki z dawnych lat”
Szkolny konkurs wiedzy o Zgierzu dla uczniów klas IV - VI „ Zgierz –
Termin
wrzesień- grudzień
wrzesień,
październik,
maj, czerwiec
wrzesień
wrzesień
grudzień
według harmonogramu
rajdów
marzec
luty
marzec
6
moje miasto”
Szkolny konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim
„Zgierz – my town”
Piknik szkolny z okazji Święta Szkoły pod hasłem „Zgierz – moja mała
ojczyzna”
marzec
maj
Partnerzy i ich rola w projekcie
Podczas realizacji zdań projektowych będziemy współpracować z Muzeum Miasta Zgierza oraz
z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy. Ogromnym wsparciem dla realizacji naszych celów
będzie Rada Rodziców naszej szkoły, która w dużej mierze będzie finansować nasze działania.
Przede wszystkim liczymy na zaangażowanie członków rodzin naszych uczniów, dzięki którym
efekty naszej pracy będą mogły być interesujące, wartościowe i wyjątkowe.
Autor projektu: Jolanta Ignaczak
7