Specyfikacja Techniczna

Komentarze

Transkrypt

Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna ze zmianą
DAG.26.7.2016
Załącznik nr 6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANY PIONÓW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z DOBOREM GRZEJNIKÓW W SIEDZIBIE ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT
DAWNYCH (W CZĘŚCI PAŁACOWEJ Z WYŁĄCZENIEM PIONÓW W SALI
BALOWEJ).
1 WSTĘP
1)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
w budynku Archiwum Głównego Akt Dawnych (w części pałacowej) w Warszawie. Dla
wszystkich rozwiązań technicznych (parametry, funkcjonalności oraz inne określenia)
obowiązują zapisy zawarte w SIWZ opublikowanym przez Zamawiającego ze zmianami
(rozdział 5 pkt. 1 podpunkt 2).
Obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym (trzy kondygnacje naziemne), w całości
podpiwniczonym. Budynek wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, zimnej
wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej. Instalacja centralnego ogrzewania
zasilana jest z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Charakterystyka energetyczna budynku.
Projektowe obciążenie cieplne budynku obliczone zgodnie z normą PN-EN 12831
wynosi QC.O. = 342,204kW.
Projektowane obciążenie cieplne obliczono przy pomocy programu InstalTherm 4.13 firmy
InstalSoft na podstawie dokumentacji budynku.
Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres opracowania wchodzi wymiana pionów oraz grzejników instalacji centralnego
ogrzewania w części pałacowej budynku (z wyłączeniem Sali balowej) oraz regulacja
hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania poprzez wyznaczenie nastaw wstępnych
zaworów regulacyjnych. Obciążenie cieplne budynku nie uległo zmianie.
Parametry pracy instalacji:
- wydajność instalacji:
342,204 kW
- ciśnienie dyspozycyjne:
19kPa
- parametry pracy:
80/55°C
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45320000-6 Roboty izolacyjne
Archiwum Główne Akt Dawnych
Strona 1
Specyfikacja Techniczna ze zmianą
DAG.26.7.2016
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45331100-7 instalowanie grzejników centralnego ogrzewania
3)
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1
4)
Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż
nowych grzejników kolumnowych i grzejników kompaktowych. Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- demontaż istniejącej instalacji;
- montaż rurociągów;
- montaż armatury;
- montaż urządzeń grzejnych;
- badania instalacji;
- regulacja działania instalacji.
- przywrócenie stanu pierwotnego ścian z przed wymiany instalacji centralnego ogrzewania
(wraz ze wszelkimi niezbędnymi robotami murarskimi i pracami wykończeniowymi).
5)
Ogólne wymagania
- wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane;
- odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:
- niemożliwość ich uzyskania;
- zastąpienia innymi materiałami lub elementami o zbliżonych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Archiwum Główne Akt Dawnych
Strona 2
Specyfikacja Techniczna ze zmianą
DAG.26.7.2016
2. MATERIAŁY
1)
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
2)
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi
normami.
3)
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania
Zaprojektowano wykonanie instalacji systemu Aquatherm fusiotherm-Stabi SDR7,4. Poziome
przewody rozprowadzające w piwnicy budynku prowadzone są pod sufitem piwnicy ze
spadkiem 5‰ w kierunku źródła ciepła. Piony prowadzić w bruzdach w ścianach w miejscach
wskazanych w części rysunkowej opracowania. Przejścia przewodów przez ściany i stropy
prowadzić w tulejach ochronnych. Poziome przewody rozprowadzające z pionami łączyć
stosując ramiona kompensacyjne długości minimum 1,0m. Długość gałązek grzejnikowych
minimum 0,5 m.
4)
Grzejniki instalacji centralnego ogrzewania
W pomieszczeniach jako elementy grzejne przyjęto grzejniki kolumnowe Retting Delta
Laserline o wysokości 60 oraz 90cm, grzejniki kompaktowe Retting Purmo Compact
o wysokości 60cm. Grzejniki winny spełniać warunki pracy 100°C i p=6 bar.
5)
Armatura instalacji centralnego ogrzewania
Przy grzejnikach zaprojektowano zawory grzejnikowe firmy Danfoss typ RA-N z nastawą
wstępną DN15 z głowicą termostatyczną. Należy stosować głowice termostatyczne
z ograniczeniem minimalnej nastawy do +16ºC. Regulację instalacji przewidziano przy
pomocy nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych oraz nastaw zaworów równoważących
firmy Oventrop typ Hydrocontrol R oraz Hycocon zlokalizowanych na rurociągach
zasilających przy podstawach pionów.
Należy instalować zawory spełniające wymagania COBTI INSTAL. Spust wody z instalacji
przewidziano przy pomocy kurków spustowych przy zaworach podpionowych przy pomocy
spustów z zaworami kulowymi DN15. Odpowietrzenie instalacji przewidziano przy pomocy
odpowietrzników samoczynnych TACO VENT z zaworem stopowym umieszczonych na
końcówkach pionów oraz odpowietrzników wbudowanych w poszczególnych grzejnikach.
6)
Izolacja termiczna
Archiwum Główne Akt Dawnych
Strona 3
Specyfikacja Techniczna ze zmianą
DAG.26.7.2016
Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy budynku
należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej grubość wg tabeli (załączonej
w projekcie budowlano-wykonawczym). Grubość izolacji przewodów poziomych w piwnicy
wg zestawienia (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r Dz. U. nr 75
poz. 690 W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami).
3. WYKONANIE ROBÓT
1)
Roboty demontażowe
- Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie z odzyskiem
niektórych elementów (regulatory).
- Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na
wywiezienie z budynku i transport.
- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować.
2)
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
4. Badania i uruchomienie instalacji
1)
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
2)
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub
jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania
Archiwum Główne Akt Dawnych
Strona 4
Specyfikacja Techniczna ze zmianą
DAG.26.7.2016
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C04607 woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
3)
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
4)
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych składów, badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego składu oddzielnie.
5)
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej powyżej 0°C.
6)
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym
wg
tabeli
załączonej
w
projekcie
budowlano-wykonawczym.
Ciśnienie
robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawędzi wg tabeli załączonej w projekcie budowlanowykonawczym. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe., tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować
i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
7)
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym
punkcie instalacji.
8)
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
9)
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
10)
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco,
przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
11)
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą
instalacji.
12)
Próbę ciśnieniową całości instalacji przeprowadzić przed zamontowaniem osłon, oraz
po odłączeniu układu bezpieczeństwa kotła gazowego.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1)
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami
Archiwum Główne Akt Dawnych
Strona 5
Specyfikacja Techniczna ze zmianą
DAG.26.7.2016
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
2)
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.
3)
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
6. ODBIÓR ROBÓT
1)
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą wg tabeli załączonej
w projekcie budowlano-wykonawczym.
2)
Wykonanie robót związanych z wentylacją należy wykonać zgodnie z „ Warunkami
technicznymi i odbioru instalacji wentylacyjnych.
3) Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów).
- ściany w miejscach ustawienia grzejników
4)
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
5)
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
6)
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót;
b) dziennik budowy;
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane
przez dostawców materiałów);
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
e) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji;
f) pisemna gwarancja Wykonawcy na wykonaną pracę i urządzenia na okres nie mniejszy
niż 24 miesiące od daty odbioru.
7)
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
Archiwum Główne Akt Dawnych
Strona 6
Specyfikacja Techniczna ze zmianą
DAG.26.7.2016
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej;
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
-
aktualność
Dokumentacji
projektowej
(czy
przeprowadzono
wszystkie
zmiany
i uzupełnienia);
- protokoły badań szczelności instalacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru należy dokonać w obecności wykonawcy, inspektora nadzoru i inwestora. Liczy się
ilość zaworów regulacyjnych na grzejnikach i ilość grzejników. Sprawdza się średnice rur,
zaworów, wielkości grzejników ich typy.
Archiwum Główne Akt Dawnych
Strona 7

Podobne dokumenty