\ .* . t\-`.:[-"+*!-,=rC

Komentarze

Transkrypt

\ .* . t\-`.:[-"+*!-,=rC
**i§*
,ł1,|
j|:|:Ąl{j
o
RP
ffi §
iĄ rą*Z\ł§{3 JL}
{łr:|'{..:j,{:
l
?_
?.
:,:,.}|1
:r:.ł||::ą
EG _89o / 2o1,4-WA-PR-32 10-7(6)
Warszawa, dnia 29 kwietnla 2014 roku
Wykonawcy, którzy ubiegajq się o
u
dzi el e n ie za mówi
e n
id pu bli czn ego
ZP-I2-PN-ORPEGŹ014, prowadzonego w formie przetargu
nieograniczonego, na wynajem sali konferencyjnej na 200 osób wraz ze sprzętem konferencyjnym
iobsługą techniczną, zapewnienie cateringu dla 200 osób podczas konferencji ,,25 lat kierowania
nauczycieli za granicę" oraz usług restauracyjnych dla maksymalnie I7O osób w dniu 23 czerwca 2014
Dotyczy: postępowania
nr
roku dla OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2OL3 r. poz. 9O7, 984, tO47, 1,473 oraz z 201,4 r. poz, 423) podaje
treśćpytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.
Pytanie nr 1:
Chciałabym spytać odnośnieprzetargu na 23.06.20L4 r czy miejsce cateringu wybierają Państwo czy
jest on w obiekcie oferującym swoje usługi?
Odpowiedź nr
1:
Przetarg nr ZP-12-PN-ORPEG2014, , na wynajem sali konferencyjnej na 200 osób wraz ze sprzętem
konferencyjnym i obsługą techniczną, zapewnienie cateringu dla 200 osób podczas konferencji ,,25 lat
kierowania nauczycieli za granicę" oraz ustug restauracyjnych dla maksymalnie !7O osób w dniu 23
czerwca 2014 roku dla OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacjiza Granicą składa się z trzech części,tj.
a) częściprzetargowej nr 1 - na wynajem Sali konferencyjnej na 200 osób wraz ze sprzętem
konferencyjnym i obsługa techniczną w dniu 23 czerwca 2014 roku
b) częściprzetargowej nr 2 - na usługę cateringu podczas konferencji ,,ż5 lat kierowania
nauczycieli za granicę" w dniu 23 czerwca 2014 roku
c) częściprzetargowej nr 3 - na usługę restauracyjną dla maksymalnie 170 osób w dniu
23 czerwca 2014 roku.
Lokalizacja miejsca w którym świadczona będzie usługa cateringu zależałabędzie od wyniku części
przetargowej nr 1.
-*łłsilbłfil§Fr,?x;i1!#ąę,
\ .* .
,-ń,
{7ł:'ł:r:17.5
{}2-7ż9Werszłłał"
ź*1,, +4*2ż*2237
§?,72ą2237 §3
Iax +Ą&2?&ź3&ł*2:22*53&7 ł3
l,llell, *rpeęl§
ułł,ulłą*:1.y:l
e-
tłr peg. p1
(,
t\-'.:[-"+*!-,=rC
PaułinaRybska