Zawiadomienie o wyborze oferty

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze oferty
pieczęć Zamawiającego
Znak sprawy: RB.271.10.2014
Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy oraz zmiana sposobu
użytkowania dawnego budynku Gimnazjum w Czarnym Dunajcu
przy ul. Mościckiego 12 na Bibliotekę Gminną oraz Centrum Kultury i Promocji
PRZETARG: 10/2014
Data ogłoszenia przetargu: 03/03/2014
Data otwarcia ofert: 14/03/2014
Czarny Dunajec 10.04.2014 r.
Gmina Czarny Dunajec
Urząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
tel. 18-26-135-40
tel. / fax 18-26-135-30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
www.czarny-dunajec.pl e-mail: [email protected]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w ramach przetargu nr 10/2014
na: Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego
budynku Gimnazjum w Czarnym Dunajcu przy ul. Mościckiego 12 na Bibliotekę Gminną oraz
Centrum Kultury i Promocji
WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA
Numer oferty, nazwa i adres firmy
Oferowana cena brutto /zł/
Łączna ocena /pkt./
36 900,00
100,0
Oferta nr 15
Zakład Projektowo – Budowlany Marian Słowik – Sułkowski
ul. Witkiewicza 18 g, 34-500 Zakopane
Kryterium wyboru oferty:
Ilość ofert odrzuconych:
Termin realizacji:
cena – 100%
6
Ilość złożonych ofert:
21
Ilość wykluczonych oferentów:
6
do 28.11.2014 r.
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT
Nr
oferty
1.
Nazwa i adres firmy
PROFIL Jolanta Nowak, ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice
oferowana cena
brutto /złotych/
31 611,00
Ocena
/pkt./
Oferta
odrzucona
Oferta została wycofana przez
Wykonawcę w dniu 12.03.2014r
2.
CZEGEKO sp. z o.o, Plac Gen. Wł. Sikorskiego 2, 31-115 Kraków
3.
Pracowania Projektowa Teresa Okowińska, ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz
68 880,00
53,57
4.
Grupa BOX Architekci Paweł Pudełko, ul. Wolności 13/5, 41-500 Chorzów
75 030,00
49,18
5.
CZEGEKO sp. z o.o, Plac Gen. Wł. Sikorskiego 2, 31-115 Kraków
118 572,00
31,21
6.
Biuro Projektowe Piotr Wolarek, ul. Litewska 21/24, 30-014 Kraków
47 232,00
78,13
Oferta
7.
KKAD Tomasz Kocemba, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków
55 700,00
8.
Pracowania Projektowa F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków
89 175,00
41,38
9.
STUDIUM sp. z o.o., ul. Białostocka 24/7, 3-741 Warszawa
138 785,23
26,59
10.
Biuro Proj. Konstruktor s.c Janeczek, Kałuziński, Wróblewski, 33-390 Łącko 277
P. P. U.H. „VITARO” Wojciech Jędrzejczyk, ul. 11 Listopada 11a/39,
97-500 Radomsko
69 987,00
52,72
79 950,00
46,15
12.
„Studio IN” s. c., ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław
59 409,00
13.
TECTUM – Architect Grzegorz Bajorek, ul. Biecka 1, 38-300 Gorlice
82 000,00
14.
Przedsiębiorstwo Projektowo -Budowlane EKOBUD s. c., 95-061 Dmosin II nr 89 B
Zakład Projektowo–Budowlany M. Słowik–Sułkowski ul. Witkiewicza 18 g, 34-500
Zakopane
39 360,00
93,75
36 900,00
100
16.
Pracownia Proj. ART MOKO, Monika Skóbel , ul. Oskara Kolberga 16/4, 31-160 Kraków
108 765,21
17.
PRO ARCHIVISON Pracownia Projektowa, ul. Kazimierza Wielkiego 58/5, 30-074 Kraków
59 532,00
11.
15.
19.
Konsorcjum firm: LIDER: L-Cencept L. Karasiński ul. Rumiankowa 57B/1, 54-512 Wrocław
PARTNER:SMART Architekci Szymon Mazurek,ul.Milicka 68, 51-126 Wrocław
ARCHIDOM mgr inż. arch. Bernard Łopacz, ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
20.
ArChoM inż. arch. Marcin Chowaniec, ul. Tatrzańska 36 d, 34-520 Poronin
21.
Pracowania Projektowo-Kosztorysowa Nadzór i Usługi Budowlane mgr inż. Andrzej Dec
ul. Niedbalskiego 11 m 5, 44-100 Gliwice
18.
odrzucona
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona
73 800,00
50,00
79 704,00
46,30
54 900,00
67,21
Oferta wpłynęła po terminie nie podlegała
otwarciu oraz została odesłana
Wykonawcy ( art. 84 ust. 2 ustawy pzp.)
1
Przewidywany termin podpisania umowy nie krótszy niż 5 dni od otrzymania niniejszego pisma jeżeli wysłane zostało
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (tzn. drogą elektroniczną lub faksem), albo 10 dni – jeżeli przesłane
zostało w inny sposób (tzn. pocztą).
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma/np. poprzez odesłanie
pisma z adnotacją: „potwierdzam otrzymanie” wraz z podaniem daty, nazwy firmy i podpisem na nr faksu 18-26-135-30
Oferty złożone po terminie nie zostały otwarte i podlegają zwrotowi Wykonawcom [art. 84 ust. 2 ustawy PZP.]
Informacja o ofertach odrzuconych:
Numer oferty: 1
Nazwa firmy: PROFIL Jolanta Nowak
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
dokonano odrzucenia oferty nr: 1 złożonej przez firmę: PROFIL Jolanta Nowak, gdyż została złożona przez Wykonawcę
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żądał od Wykonawcy oświadczeń, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania tych uprawnień oraz wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia czy zaoferowana cena nie jest rażąco
niska.
Wykonawca pomimo pisemnego wezwania nie uzupełnił oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie postanowionego
warunku oraz nie udzielił wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny. Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz
brak wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny, powoduje iż Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zgodnie z powyższym dokonano odrzucenia oferty nr: 1 złożonej przez firmę PROFIL Jolanta Nowak na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 5 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Numer oferty: 7
Nazwa firmy: KKAD Tomasz Kocemba
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonano odrzucenia oferty nr:7
złożonej przez firmę: KKAD Tomasz Kocemba, gdyż oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Firma KKAD Tomasz Kocemba pomimo wezwania w trybie art. 26 ustawy pzp, nie dostarczyła aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP, tym samym firma nie wykazała, iż nie podlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z powyższym dokonano odrzucenia oferty nr:: 7 złożonej przez firmę KKAD Tomasz Kocemba na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Numer oferty: 12
Nazwa firmy: „Studio IN” s. c.
Uzasadnienie prawne:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonano odrzucenia oferty nr:12
złożonej przez firmę: „Studio IN” s.c., gdyż została złożona przez wykonawcę Wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żądał od Wykonawcy oświadczeń, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania tych uprawnień Wykonawca pomimo pisemnego wezwania nie uzupełnił oferty o dokumenty
potwierdzające spełnienie postanowionego warunku. Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu, powoduje iż oferent
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z powyższym dokonano odrzucenia oferty nr: 12 złożonej przez firmę „Studio IN” s.c., na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych
2
Numer oferty: 13
Nazwa firmy TECTUM – Architect Grzegorz Bajorek
Uzasadnienie prawne:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonano odrzucenia oferty nr:13
złożonej przez firmę: TECTUM – Architect Grzegorz Bajorek, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Firma TECTUM – Architect Grzegorz Bajorek pomimo pisemnego wezwania, nie dostarczyła aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP.
Ponadto nie dostarczono potwierdzonych za zgodność z oryginałem poświadczeń lub innych dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie usług wymienionych z wykazie wykonanych usług. z protokołu odbioru
dokumentacji projektowej, załączonego do oferty nie wynika iż usługi będące przedmiotem odbioru były wykonane
należycie a ich zakres spełniał wymogi określone w siwz.
Wykonawca pomimo pisemnego wezwania nie uzupełnił oferty o brakujące zaświadczenia oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie postawionego warunku. Brak dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, powoduje iż Wykonawca podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z powyższym dokonano odrzucenia oferty nr: 13złożonej przez firmę TECTUM – Architect Grzegorz Bajorek na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Numer oferty: 16
Nazwa firmy Pracownia Projektowa ART MOKO Monika Skóbel
Uzasadnienie prawne:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonano odrzucenia oferty nr:16
złożonej przez firmę: Pracownia Projektowa ART MOKO Monika Skóbel, gdyż została złożona przez wykonawcę
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu żądał by Wykonawca przedstawił stosowne
oświadczenia osób wykazanych przez Wykonawcę którymi „będzie dysponował” w realizacji zamówienia.
Wykonawca pomimo pisemnego wezwania nie uzupełnił oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie postanowionego
warunku. Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu, powoduje iż oferent podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z powyższym dokonano odrzucenia oferty nr: 16 złożonej przez firmę Pracownia Projektowa ART MOKO
Monika Skóbel na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Numer oferty: 17
Nazwa firmy PRO ARCHIVISON Pracownia Projektowa Joanna Baranek – Stach
Uzasadnienie prawne:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonano odrzucenia oferty nr: 17
złożonej przez firmę: PRO ARCHIVISON Pracownia Projektowa Joanna Baranek – Stach, gdyż została złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Firma PRO ARCHIVISON Pracownia Projektowa Joanna Baranek – Stach Zamawiający pomimo pisemnego wezwania
w trybie art. 26 ustawy pzp, nie dostarczyła dokumentów potwierdzających iż dysponuje osobami posiadającymi
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, tj. upoważniające do projektowania: w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych i teletechnicznych bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych bez ograniczeń.
Nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu, powoduje iż Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z powyższym dokonano odrzucenia oferty nr: 17 złożonej przez firmę PRO ARCHIVISON Pracownia Projektowa
Joanna Baranek – Stach na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Dziękujemy za udział w przetargu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych kolejnych przetargach.
Miejsce publikacji:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
- strona internetowa Zamawiającego (www.czarny-dunajec.pl)
Podstawa prawna: art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047,
1473 z późn. zm.).)
3

Podobne dokumenty