Dokumentacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja istotnych warunków zamówienia
(dalej: DIWZ)
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników
laboratoryjnych – realizacja wg zadań”. Postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości poniżej
równowartości wyrażonej w złotych kwoty 400 000 EURO.
I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie,
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57,
NIP 563-000-08-72, REGON 110052871,
tel. (082) 563-14-61 do 63,
fax. (082) 563-04-50.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów – mgr Tomasz Szajkowski,
MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30.
E-mail: [email protected], fax: 0 82 563 04 50.
II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin zamówień sektorowych
Zamawiającego i przepisy Kodeksu cywilnego. Podstawę wyłączenia ustawowego stanowi art. 132 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej
„Ustawą”.
III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST DIWZ.
www.mpgk.chelm.pl,
IV OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup odczynników laboratoryjnych wg poniższych zadań:
1.1. Zadanie nr 1 – dostawa odczynników wyszczególnionych w załączniku nr 1a.
1.2. Zadanie nr 2 – dostawa odczynników wyszczególnionych w załączniku nr 1b.
1.3. Zadanie nr 3 – dostawa odczynników wyszczególnionych w załączniku nr 1c.
1.4. Zadanie nr 4 – dostawa odczynników wyszczególnionych w załączniku nr 1d.
2. Oferta powinna uwzględniać wycenę następujących usług towarzyszących, związanych pośrednio z wykonywanymi
dostawami tj.:
- dostawa do laboratorium zamawiającego – 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5, w godz. 7:00 – 15:00 przy uwzględnieniu
przepisów o transporcie ADR,
- nieodpłatny odbiór zużytych opakowań po odczynnikach (wzorcach/materiałach odniesienia) oraz odczynników
przeterminowanych do utylizacji,
- dostarczenie każdorazowo do zamawianej partii odczynników pełnej dokumentacji w języku polskim tj. certyfikat
jakości, określony termin przydatności, karta charakterystyki itp. oraz ich aktualizowanie w razie potrzeby bez
wzywania przez Zamawiającego,
- nieodpłatny odbiór odczynników przeterminowanych do utylizacji - Wykonawca zapewni odpowiednie dokumenty
potwierdzające utylizację (karta przekazania odpadu).
3. Wymagany minimalny termin ważności dostarczanego przedmiot umowy wynosi 2/3 terminu wskazanego przez
producenta.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na zadania określonym
w ust. 1.
5. CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.
V INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ I RÓWNOWAŻNEJ.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2015 r.
Strona 1 z 7
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH
WARUNKÓW.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 – 4
Ustawy.
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej
2 sukcesywne dostawy (umowy) z których każda zawarta była na okres co najmniej 12 miesięcy, odpowiadające swoim
rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie zadania do którego składa ofertę oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
b) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 7).
1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
b) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 7a).
1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1
Ustawy.
Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4).
VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ART. 22 UST 1 PKT 1-4) ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1 USTAWY.
1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy
wykonawca powinien złożyć:
1.1. Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a.
1.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 sukcesywnych dostaw (umów), z których każda trwała, co
najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, zgodnych z opisem i odpowiadających swoim charakterem
przedmiotowi zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 6), oraz załączy
dokument potwierdzający, że dostawy te zostały wykonane należycie.
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4).
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2.1, 2.2.
2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik oraz inny dokument lub
dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
Strona 2 z 7
3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
3.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie złożą oświadczeń oraz dokumentów
potwierdzających spełnienie tych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za
odrzucone, po uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy.
4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom:
4.1. Wypełnione i podpisane załącznik 1a i/lub 1b i/lub 1c i/lub 1d do 7a, w tym, zaakceptowany wzór umowy lub
oświadczenie o jego akceptacji.
4.2. Szczegółowy kosztorys, stanowiący podstawę do wyliczenia ceny oferty (załącznik 1a i/lub 1b i/lub 1c i/lub 1d).
4.3 Oświadczenie określające, iż każdorazowo do zamawianej partii odczynników dostarczona będzie pełna
dokumentacja w języku polskim tj. certyfikat jakości, określony termin przydatności, karta charakterystyki itp. oraz że
zobowiązuje się aktualizować powyższe w razie potrzeby.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, pkt 2, ppkt 2.1 i 2.2 oraz pkt. 3, ppkt. 3.1 i 3.2 składane są dla każdego
partnera z osobna,
b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki
udziału w postępowaniu w sposób określony w DIWZ.
5.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez
pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum).
5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze
umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani
przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum). Zaleca się, aby w treści umowy
regulującej współpracę członków konsorcjum (umowie konsorcjum) zawarte były następujące postanowienia:
a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum,
b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu
wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę, a także wskazanie lidera / członka / członków upoważnionych
do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego),
c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego
zamówienia publicznego i umowy gwarancyjnej,
d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac
przewidzianych do wykonania przez każdego z nich.
6. Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 5.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków
będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
IX INFORMACJA NA TEMAT WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wnoszenia wadium.
2. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Strona 3 z 7
X KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
1.1. Najniższa cena brutto oferty - 100 %.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający wybiera najtańszą spośród pozostałych ofert.
3. W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i nie jest zobowiązany, zgodnie z prawem RP, do uwzględnienia w cenie podatku od towarów i usług VAT zamawiający
przy ocenie ofert do ceny zaoferowanej przez takiego wykonawcę doliczy należny podatek VAT.
3.1. Postanowienie pkt. 3 wynika z konieczności odprowadzenia przez zamawiającego stosownego podatku VAT od
przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone
oferty, o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
XI MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.
1. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 27) MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm lub za
pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.
2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.02. 2013 r. do godziny 11:00.
2.1. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną odesłane do wykonawcy, na
jego koszt bez otwierania.
2.2. W przypadku nie opatrzenia koperty, w której znajduje się oferta adresem nadawcy, zamawiający będzie
zmuszony ją otworzyć w celu prawidłowego jej odesłania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02. 2013 r. o godzinie 11:20 (pokój nr 32).
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej hasłem: „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych –
realizacja wg zadań” wraz z nazwą i adresem wykonawcy.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. Treść oferty musi odpowiadać wymogom
DIWZ.
6. Zamawiający nie wymaga obecności przedstawicieli wykonawców podczas otwierania ofert.
XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIII INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XIV INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XV INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ.
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.
XVI INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XVII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
XVIII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
Strona 4 z 7
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
4. Oferta powinna być sporządzona, na formularzu stanowiącym integralną część niniejszej DIWZ (załącznik nr 2)dla
każdego zadania oddzielnie zawierającym:
4.1. Datę sporządzenia oferty.
4.2. Dane o oferencie (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax, adres e-mail).
4.3. Ścisłe określenie przedmiotu oferty.
4.4. Cenę brutto oferty, stawkę i kwotę podatku VAT (cyfrowo i słownie) w polskich złotych.
4.5. Termin związania ofertą 30 dni.
4.6. Termin realizacji zamówienia.
4.7. Wykaz wszystkich załączników do oferty.
4.8. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z treścią DIWZ i projektem umowy (załącznik nr 5), oraz pozostałymi
załącznikami i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
4.9. Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie
określonym przez zamawiającego.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty w ramach jednego zadania lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeżeli ofertę podpisuje
pełnomocnik, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6.1. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginale lub potwierdzone notarialnie.
7. Do formularza oferty należy dołączyć inne dokumenty wymagane od wykonawcy zgodnie z ust. VIII.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być
umieszczona informacja o ilości stron.
9. Wszystkie, zawierające jakąkolwiek treść, strony oferty oraz załączniki powinny być parafowane przez uprawnionych
przedstawicieli wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr
153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
11. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich
odtajnienie (stosownie do Uchwały Sądu Najwyższego z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05)).
12. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) i adresu oraz informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
13. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający nie będzie zwracać kosztów przygotowania oferty w przypadku roszczeń Wykonawcy.
XIX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją zamówienia w tym zakresie,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
2. W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT - cyfrowo i słownie.
3. Cena określona w formularzu oferty jest ustalona na okres obowiązywania umowy i nie może ulec zmianie.
4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonywaniu
zamówienia.
5. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia, obejmującą podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.).
6. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek
podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na Zamawiającym.
8. W związku z tym, przy porównywaniu ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych,
kwotę należnego podatku VAT oraz cła obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
9. W ofercie należy podać cenę za całość zamówienia cyfrowo i słownie.
Strona 5 z 7
10. Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów i rabatów.
11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr
5).
XX PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE I ZMIANY UMOWY.
1. Wzór umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 5.
2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN.
zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w innych walutach.
3. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych określonych w ofercie (załącznik nr …), a tym samym zmianę
wartości umowy ustalonej w § 3 ust 1 (załącznik nr 5) jeden raz w trakcie trwania umowy, po upływie 12 miesięcy od
dnia jej zawarcia. Zmiana taka, może nastąpić wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy (§3 ust. 4 pkt
4.1 załącznik nr 5).
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytułu, obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie ustawy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy:
5.1. W razie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
5.2. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w zamówieniu określonym w § 4 ust. 2
umowy, w terminie do 15 dni roboczych od daty dostawy określonej w zamówieniu.
5.3. W przypadku nie zrealizowania reklamacji w terminie do 15 dni roboczych od dnia jej złożenia.
5.4. Jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie realizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z
warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w
terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może jedynie żądać wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych dostaw.
XXI OPIS SPOSOBU POROZUMIENIA SIĘ, UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH, DIWZ ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Dopuszcza się przekazanie powyższych dokumentów faxem, który zostanie potwierdzony pismem
przekazanym za pomocą operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo
wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści DIWZ. Zapytanie winno być złożone w formie
pisemnej. Dopuszcza się przekazanie zapytania faksem, który zostanie potwierdzony pismem przekazanym za pomocą
operatora pocztowego lub skanem dokumentu przekazanym pocztą elektroniczną.
5. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Zamawiający odpowie niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, bez ujawniania
źródła zapytania, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania, którzy pobrali DIWZ od zamawiającego oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej DIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
8. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów – Pan Tomasz Szajkowski.
MPGK Sp. z o.o. Chełm, ul. Wołyńska 57, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30.
E-mail: [email protected], fax: 82 563 04 50.
XXI. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez umocowanych przedstawicieli wykonawcy,
posiadających odpowiednie dokumenty mocujące w trakcie realizacji powyższej czynności.
2. Zmiana złożonej oferty.
Strona 6 z 7
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„Zmiana”. W przypadku złożenia kilku „Zmian” kopertę (paczkę) każdej „Zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem
„Zmiana nr …..”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego
na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem „Wycofanie”.
XXII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
Ustawie Pzp oraz w niniejszej DIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i DIWZ kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1
Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (http://www.mpgk.chelm.pl)
oraz w swojej siedzibie na "Tablicy ogłoszeń".
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, w
przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w art. 94 ust. 2 ustawy.
XXIII. ZASADY JAWNOŚCI I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW.
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
3. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie według poniższych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę,
b) zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą wyznacza termin udostępnienia dokumentów,
c) zamawiający wyznacza członka komisji przetargowej, w obecności, którego udostępnione zostaną dokumenty,
d) zamawiający dopuszcza tylko dokonywanie notatek z udostępnionych dokumentów,
e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy.
XXIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.
1. Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania powodów
odwołania.
1.1. O odwołaniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku odwołania postępowania przed upływem terminu składania
ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku odwołania postępowania po upływie terminu składania ofert.
Chełm, 5 luty 2013 r.
ZATWIERDZAM
Strona 7 z 7
Nazwa towaru/odczynnika
Molibdenian amonu 4*hydrat
(NH4)6Mo7O24x4H2O cz.d.a.(termin ważności
min.2 lata)
Chlorek amonu (NH4Cl) cz.d.a.
4
5
9 , III
5.1, II
KCl 3mol/l-roztwór mianowany cz.d.a.
Kwas azotowy stęż. 65% cz.d.a.
Czerń mordant 11/sól sodowa kwasu[1-(1hydroksy-2-naftyloazo)-6nitro-2-naftolo-4
sulfonowego] (C20H12N3O7SNa) cz.d.a.
Dichloroizocyjanuran sodu 2xhydrat cz.d.a.
10
11
12
13
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
8,II
9,III
Kobaltu(II) chlorek 6xhydrat (CoCl2x6H2O)
cz.d.a.
9
Strona 1
g
g
L
ml
g
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Dwuhydrat soli dwusodowej EDTA
C10H14N2O8Na2x2H2O
g
9, II
kg
g
g
g
g
E
Jednostka
miary
g
D
Producent
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
6.1,II
8
6
Azydek sodu (NaN3) cz.d.a.
Chlorowodorek hydroksyloaminy
7
(NH2OHxHCl) cz.d.a.
5.1,III
Azotan potasowy cz.d.a.
3
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
6.1,III
1,10-Fenantrolina cz.d.a. WSK
6.1,III
C
ADR/Grupa pakowania/
nalepki/Nr substancji
wg UN/Kod opakowania
2
A
B
1,10-Fenantroliny chlorowodorek 1x hydrat
1
(C12H9ClN2xH2O) cz.d.a.
Lp.
Załącznik nr 1a
2
1
1
6
1
1
2
2
1
3
2
2
2
F
Ilość
sztuk
50g
5g
1L
250ml
50g
250g
500g
25g
1kg
100g
100g
25g
25g
G
Wielkość
opakowania
100g
5g
1L
1500ml
50g
250g
1000g
50g
1kg
300g
200g
50g
50g
H
Razem
I
J
K
Cena jedn.
Stawka
Wartość netto
netto
VAT
L
Wartość brutto
Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a.
Winian sodowo-potasowy 4xH2O cz.d.a.
Jodek potasu (KJ) cz.d.a.
Wodorotlenek potasu; cz.d.a.
Diwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4)
cz.d.a.
Siarczan glinowo-potasowy 12xhydrat
[AlK(SO4)2x12H2O] cz.d.a.
25
26
27
28
29
30
Sześciochloroplatynian(IV)potasu(K2PtCl6)
cz.d.a.
Nitroprusydek sodu 2xhydrat
31
(CN)5NO]Na2x2H2O cz.d.a.
24
23
22
21
20
Chromian potasu (K2CrO4) cz.d.a.
Azotan (V) srebra cz.d.a.
Kwas ortofosforowy 85% (H3PO4) stężony,
cz.d.a.
Dihydrochlorek N-(1-naftylo)-1,2
diaminoetanowy
(C10H7-NH-CH2-CH2-NH2x2HCl cz.d.a.
Oranż metylowy, wskaźnik
Kwas octowy 99,5%-99,9%, cz.d.a.
Siarczan (VI) magnezu 7xhydrat
(MgSO4x7H2O) cz.d.a.
19
18
16
15
Kwas solny stęż. cz.d.a.
Kwas siarkowy stęż. 95% cz.d.a.
17 Siarczan manganu (II) 1x hydrat cz.d.a
14
L
8,III
g
6.1,II
Strona 2
g
g
g
kg
g
1
3
4
2
3
4
12
1
4
g
L
g
1
1
1
2
1
20
10
2
4
g
6.1,II
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
6.1,III
8,II
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
8,II
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
g
g
g
L
L
kg
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
8,II
8,II
9,III
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
6.1,II
5.1,II
Załącznik nr 1a
50g
5g
500g
250g
1kg
500g
250g
5g
1L
25g
1L
100g
50g
100g
L
1L
1kg
250g
50g
15g
2000g
500g
3kg
2000g
3000g
5g
4L
25g
1L
100g
100g
100g
20L
10L
2kg
1000g
kg
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
tri-Sodu cytrynian dihydrat
C6H5O7Na3x2H2O) cz.d.a.
Sulfanilamid (C6H8N2O2S), cz.d.a.Okres
ważności min. 5 lat od daty produkcji
Wodorotlenek sodu (NaOH) cz.d.a.
Skrobia rozpuszczalna cz.d.a.
Wodorofosforan (V) di-sodu
7xhydrat(Na2HPO4x7H2O) cz.d.a.
Tiosiarczan sodu 5xhydrat (Na2S2O3x5H2O)
cz.d.a.
Amoniak 25% roztwór cz.d.a.
Wodoroftalan potasu[C6H4(COOH)(COOK)]
cz.d.a.
Wodorofosforan (V) di-potasu (K2HPO4)
cz.d.a.
Alkohol etylowy 96% (C2H5OH) cz.d.a.
Chlorek wapnia bezwodny (CaCl2) cz.d.a.
Żel krzemionkowy bezkobaltowy
(silikonowy) do eksykatorów kolor
bursztynowy, uziarnienie 2-5 mm
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
8,III
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
3,II
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Strona 3
kg
g
L
g
g
L
g
g
g
kg
g
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Srebra siarczan, cz.d.a (Ag2SO4)
33
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
8,II
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Salicylan sodu, cz.d.a.
32
Załącznik nr 1a
8
1
10
1
2
2
1
1
2
20
1
5
1
10
1kg
250g
1L
100g
50g
1L
250g
100g
100g
1kg
100g
1kg
25g
500g
8kg
250g
10L
100g
100g
2L
250g
100g
200g
20kg
100g
5kg
25g
5000g
L
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
6.1,III
Bufor 4,01 cz.d.a.
Bufor 7,00 cz.d.a.
Węglan sodu bezwodny (Na2CO3) cz.d.a.
Antymonylu potasu winian 0,5xhydrat
(C4H4KO7Sb · 0,5x H2O) cz.d.a.
Sączki bibułowe d=150mm filtr nr 132
wolne od fosforanów
Sączki bibułowe twarde d=150mm
49
50
51
52
53
Strona 4
ml
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Trietanoloamina [(HOCH2CH2)3N] cz.d.a.
55
op.
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
op.
op.
g
Sączki z włókna szklanego borokrzemowego,
nie zawierające lepiszczy 45 µm i ø 47 mm
ubytek masy sączka mniejszy niż 0,3mg,
54
masa sączka w przeliczeniu na jednostkę
powierzchni od 50g/m2 do 100g/m2
Whatman GF/C Ø 47mm, nr kat. 1822 047
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
L
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
48
g
Fenoloftaleina (C20H14O4) cz.d.a.
47
kg
Octan amonu (CH3COONH4) cz.d.a.
46
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Załącznik nr 1a
1
20
2
20
1
1
26
26
1
4
500ml
100szt.
100szt.
100szt.
100g
100g
1L
1L
5g
1kg
500ml
20 op.
2 op.
20 op.
100g
100g
26L
26L
5g
4kg
Czerwień metylowa sól sodowa rozp. w
wodzie WSK
Kwas borowy (H3BO3) cz.d.a.
65
66
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Strona 5
g
g
2
2
2
Błękit metylenowy
64
g
Błękit bromotymolowy (C27H28Br2O5S) WSK
63
1
1
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Błękit bromotymolowy sól sodowa rozp. w
wodzie (C27H27Br2NaO5S) WSK
62
1
2
8
8
6
5
g
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Tlenek magnezu wolny od węglanów (MgO)
cz.d.a.
61
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Podłoże laktozowe ze wskaźnikiem
Andrade
op.
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
60
op.
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
szt.
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Taśma sterylizacyjna wskaźnikowa na
paręrozmiar 19 mm x 50 m
57
Płytki odciskowe - Rodac ConTact Test z
neutralizatorami do oznaczania ogólnej
58
liczby drobnoustrojów inkubacja w
temperaturze 37°C±1°C do 48 godzin.
Płytki odciskowe - Rodac ConTact Test do
oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
59
inkubacja w temperaturze 37°C±1°C do 48
godzin.
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
VIRCON® proszek
56
Załącznik nr 1a
500g
10g
5g
5g
5g
100g
500g
20 szt.
20 szt.
-
200g
1000g
20g
10 g
5g
5g
100g
500g
8 op.
8 op.
6
1000g
op.
op.
g
g
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie podlega przepisom
transportowym
nie podlega przepisom
transportowym
nie podlega przepisom
transportowym
Końcówki do pipet OMNITIP o pojemności
1 – 200 µl, żółte, długość 50 mm;
Końcówki do pipet OMNITIP o pojemności
100 –1000 µl, niebieskie, długość 84 mm;
worek 250 szt.
Końcówki do pipet OMNITIP o pojemności
1000 –5000 µl, bezbarwne;
Końcówki do pipet Transferpette ®
o pojemności 0,5 –5ml
Ringer, tabletki
Agar z ekstraktem drożdżowym wg ISO
6222 i Normy Szwedzkiej SS 028171
Agar SLANETZA i BARTLEY wybiórczy dla
enterokoków do filtrów membranowych
Odczynnik KOVACSA do wykrywania indolu
dla mikrobiologii
71
72
73
74
75
76
77
78
8,II + 3/2920/LQ22
Strona 6
op.
op.
op.
op.
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
Filtr PP (polipropylenowy Ø5 mikronów )
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
szt.
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
70
Incidur Spray (Preparat w spray'u do
szybkiej dezynfekcji powierzchni)
69
L
L
L
TRILUX – płyn do mycia szkła
laboratoryjnego
68
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
nie jest przedmiotem
przepisów
transportowych
3,III
Kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N) r-r mianowany
cz.d.a.
67
Załącznik nr 1a
2
3
2
4
10
2
8
8
30
2
4
4
100ml
500g
500g
100 tabletek
200szt.
150 szt.
250 szt.
1000 szt.
szt.
Kanister 5L
5L
1L
2 op.
1500g
1000g
4 op.
10 op.
2 op.
8 op.
8 op.
30szt.
10L
20L
4L
op.
g
Agar CASO tryptonowo sojowy (TSA)
agar z peptonem kazeinowym i peptonem z nie podlega przepisom
80
mąki sojowej dla mikrobiologii (According
transportowym
harm. EP/USP/JP and ISO)
g
g
nie podlega przepisom
transportowym
nie podlega przepisom
transportowym
nie podlega przepisom
transportowym
nie podlega przepisom
transportowym
Agar ENDO LES, (w formie granulatu)
Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem wg ISO
7899-2 (granulat)
Prospore Ampułki 4ml log5 - wskaźnik
biologiczny
Rurki BROWNA do kontroli suchej
sterylizacji (Ciepło suche 160 st. I 180Cst.C)
Extran® MA 03 bez fosforanów:
Glicyna GR do analizy;
82
83
84
85
86
87
88
g
op.
op.
nie podlega przepisom
transportowym
Transport w
opakowaniu
biohazard/Bakterie
Transport w
opakowaniu
biohazard/Bakterie
Szczepy odniesienia co najmniej IV pasaż:
EUSCHERICHIA COLI ATCC 25922,
Szczepy odniesienia co najmniej IV pasaż:
89
ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC 19433,
Strona 7
op.
8,III/1824
op.
op.
g
nie podlega przepisom
transportowym
Woda tryptonowa
81
79
Testy na oksydazę (BACTIDENT OXIDASE) w nie podlega przepisom
formie pasków
transportowym
Załącznik nr 1a
2
2
1
2
4
2
1
2
1
1
3
op.
op.
100g
10L
100 szt.
15 ampułek
500g
500g
500g
500g
50 szt.
2op.
2op.
100g
2 op.
4 op.
2 Op.
500g
1000g
500g
500g
3 op.
op.
brak danych o
produkcie
Test emulacyjny do kontroli sterylizacji
parowej 121°C
92
Obliczeń należy dokonać wg poniższych wzorów:
J=IxF
L=JxK
Strona 8
op.
Transport w
opakowaniu
biohazard/Bakterie
Szczepy odniesienia co najmniej IV pasaż:
ENTEROCOCCUS CLOACAE ATCC 2335,
91
Kwoty należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.
op.
Transport w
opakowaniu
biohazard/Bakterie
Szczepy odniesienia co najmniej IV pasaż:
PSEUDOMONAS AEUROGINOSA ATCC
27853
90
Załącznik nr 1a
2
2
2
100szt.
op.
op.
2op.
2op.
2op.
SUMA
7
nie podlega
przepisom
transportowym
Obliczeń należy dokonać na podstawie poniższych wzorów:
J=IxF
L=JxK
Kwoty należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.
Filtr Millipak-20 Express, 0.22 µm,
non-sterile filte; Nr kat. MPGP02001
Filtr QUANTUM IX do systemu
6 oczyszczania wody MILLIPORE Direct
Q5; Nr kat. 789-QTUM000IX
nie podlega
przepisom
transportowym
nie podlega
przepisom
transportowym
op.
op.
op.
op.
9,III/3077
zestaw
E
Jednostka
miary
op.
D
Producent
nie podlega
przepisom
transportowym
9,II/3316/LQ0
Chlor test 0,1 - 2,0 mg/lCl2 Merck Nr
kat. 1.14801.0001
1
Filtry membranowe sterylne na
taśmie 0,45µm i średnicy 47mm do
2
podajnika firmy Millipore; Nr kat.
EZHAWG474
Tabletki sanityzacyjne; chlorowe do
4 destylarki Millipore; Nr kat.
ZWCL01F50
Filtr Millipore - PROGARD Nr kat.
5
PROG00001
C
B
A
ADR/Grupa pakowania/
nalepki/Nr substancji wg
UN/Kod opakowania
Nazwa towaru/odczynnika
Lp.
4
6
8
1
3
2
F
Ilość
sztuk
1 szt.
1szt.
1szt.
1szt.
600 szt.
X
G
Wielkość
opakowania
4 op.
6 op.
8 op.
1 op.
3 op.
2 zestawy
H
Razem
SUMA
I
J
Cena jednostkowa
Wartość netto
netto
K
Stawka
VAT
L
Wartość brutto
Załącznik nr 1b
Wzorzec mętności 4000 NTU Hach
Lange Nr kat. 2461-49
3
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
ChZT LCK 414 zakres 5 – 60 mg/l Hach
Lange
ChZT LCK 314 zakres 15-150 mg/l Hach
Lange
ChZT LCK 514 zakres 100 – 2000 mg/l
Hach Lange
ChZT LCK 014 zakres 1000 – 10000
mg/l Hach Lange
Fosfor ogólny LCK 349 zakres 0,05 – 1,5
mg/l PO4-P Hach Lange
Fosfor ogólny LCK 348 zakres 0,5 – 5
mg/l PO4-P Hach Lange
Fosfor ogólny LCK 350 zakres 2-20
mg/l PO4-P Hach Lange
Azot ogólny LCK 138 zakres 1 – 16
mg/l Hach Lange
Azot ogólny LCK 238 zakres 5 - 40 mg/l
Hach Lange
Azot ogólny LCK 338 zakres 20-100
mg/l Hach Lange
Mangan PP Nr kat. 2651700 zakres
0,007-0,700mg/l Hach Lange
Wzorzec mętności 1NTU Hach Lange
Nr kat. 26598-49
2
4
Wzorzec mętności 0,1 NTU Hach
Lange Nr kat. 2723342
B
A
1
Nazwa towaru/odczynnika
Lp.
op.
op.
9, II
8, II (8,6.1)
op.
9, II
op.
op.
9, II
9, II
op.
op.
9, II
9, II
op.
8, I (8+6.1)
op.
op.
op.
op.
op.
E
Jednostka
miary
op.
D
Producent
8, I (8+6.1)
9, II
9, II
Nie podlega
przepisom
transportowym
nie podlega
przepisom
transportowym
Nie podlega
przepisom
transportowym
C
ADR/Grupa pakowania/
nalepki/Nr substancji wg
UN/Kod opakowania
15
15
15
10
16
24
16
20
20
20
20
3
4
4
F
Ilość sztuk
Załącznik nr 1c
50 szt.
25szt
25szt
25szt
25szt
25szt
25szt
25szt
25szt
25szt
24szt
500 ml
500 ml
100ml
G
Wielkość
opakowania
15 op.
15 op.
15 op.
10 op.
16 op.
24 op.
16 op.
20 op.
20 op.
20 op.
20 op.
3 op.
4 op.
4 op.
H
Razem
I
Cena jedn.
netto
J
Wartość netto
K
Stawka
VAT
L
Wartość brutto
Nie podlega
przepisom
transportowym
Saszetki z proszkiem odczynnika
16 SulfaVer 4 Hach Lange Nr kat. 2106769
Obliczeń należy dokonać na podstawie poniższych wzorów:
J=IxF
L=JxK
Kwoty należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.
Nie podlega
przepisom
transportowym
Krople Rochelle Salt Solution - HACH
LANGE Hach Lange nr kat 172533
15
op.
op.
Załącznik nr 1c
1
24
100szt.
29ml
1 op.
24 op.
SUMA
Nazwa towaru/odczynnika
Wzorzec konduktometryczny k=146,9µ
µS/cm
(temp. odniesienia 25°C) z certyfikatem
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie
Wzorzec pH=9,18 (temp. odniesienia 20°C) z
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie
Wzorzec pH=7,00 (temp. odniesienia 20°C) z
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie
7 określającym zawartość i niepewność oraz dokładną
identyfikację wzorca do którego zapewniają
odniesienie okres ważności po otwarciu rok.
Wzorzec konduktometryczny k=1413µ
µS/cm
(temp. odniesienia 25°C) z certyfikatem
6 określającym zawartość i niepewność oraz dokładną
identyfikację wzorca do którego zapewniają
odniesienie)okres ważności po otwarciu rok.
Wzorzec konduktometryczny k=700µ
µS/cm
(temp. odniesienia 25°C) z certyfikatem
5 określającym zawartość i niepewność oraz dokładną
identyfikację wzorca do którego zapewniają
odniesienie).
4
3
2
Wzorzec pH=4,01 (temp. odniesienia 20°C) z
B
BZT wzorzec
(analogiczny do PN-EN 1899-1/2:2002) na 10 x 1l
1 roztworu mianowanego 210 ± 20 mg/l Spectroquant®
Merck, Nr kat. 1.00718.0001
Termin ważności min. 1 rok!!!
A
Lp.
brak danych o produkcie
brak danych o produkcie
brak danych o produkcie
brak danych o produkcie
brak danych o produkcie
brak danych o produkcie
nie podlega przepisom
transportowym
C
ADR/Grupa pakowania/
nalepki/Nr substancji wg
UN/Kod opakowania
D
Producent
op.
op.
op.
op.
op.
op.
op.
E
Jednostka
miary
Załącznik nr 1d
2
10
2
16
16
16
3
F
Ilość
sztuk
500ml
500ml
500ml
100ml
100ml
100ml
10 ampułek.
G
Wielkość
opakowania
2 op.
10 op.
2 op.
16 op.
16 op.
16 op.
3 op.
H
Razem
I
Cena jedn.
netto
J
Wartość netto
K
Stawka
VAT
L
Wartość
brutto
Wzorzec azotu amonowego c=1,00g/dm3 z
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie).
Wzorzec fosforu ogólnego c=1000µg/ml z
zawartość i niepewność oraz dokładną identyfikację
wzorca do którego zapewniają odniesienie.
Wzorzec zawartości jonów fosforanowych
c=1,00g/dm3 z certyfikatem określającym
Wzorzec jonów Żelaza (Fe 2+) c=1mg/ml w
określającym zawartość i niepewność oraz dokładną
identyfikację wzorca do którego zapewniają
odniesienie.
Wzorzec ChZT c= 10 000mg/l O2 z certyfikatem
17 certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie.
Wzorzec jonów Manganu c=1mg/ml z
16 roztworze wodnym.a z certyfikatem określającym
zawartość i niepewność oraz dokładną identyfikację
wzorca do którego zapewniają odniesienie.
15
13
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie.
Wzorzec ChZT c=1000mg/l O2 z certyfikatem
określającym zawartość i niepewność oraz dokładną
14
identyfikację wzorca do którego zapewniają
odniesienie.
12
9
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie.
Wzorzec azotu azotanowego c=1,00g/dm3 z
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
10
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie.
Wzorzec azotu azotynowego c=1,00g/dm3 z
certyfikatem określającym zawartość i niepewność
11
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie
8
Wzorzec twardości c=10,00mmol/dm3 z
op.
Not regulared/irritant
brak danych o produkcie
8,III
op.
op.
op.
op.
Not regulared/irritant
nie podlega przepisom
transportowym
op.
Not regulared/irritant
op.
op.
brak danych o produkcie
Not regulared for transport
op.
op.
brak danych o produkcie
Not regulared/irritant Not
regulared for transport
Załącznik nr 1d
2
6
2
3
4
4
4
6
5
3
100 ml
100 ml
500 ml
125 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
2 op.
6 op.
2 op.
3 op.
4 op.
4 op.
4 op.
6 op.
5 op.
3 op.
Wzorzec Siarczanów c=1000µ
µg/ml z
z certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie.
brak danych o produkcie
Not regulared/irritant
Not regulared/irritant
brak danych o produkcie
Obliczeń należy dokonać na podstawie poniższych wzorów:
J=IxF
L=JxK
Kwoty należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.
21 wydawany przez laboratorium akredytowane na
pomiar pH (Zentrum fur Messen und Kalibrieren
GmbH akredytowane przez Deutscher Kalibrierdienst
DKD: DKD-K-06901).
Bufor pH=7.00 DURACAL HAMILTON; Nr
kat. 238 218 z certyfikatem producenta; certyfikat
20 certyfikat wydawany przez laboratorium
akredytowane na pomiar pH (Zentrum fur Messen
und Kalibrieren GmbH akredytowane przez Deutscher
Kalibrierdienst DKD: DKD-K-06901).
Bufor pH=4.01 DURACAL HAMILTON; Nr
kat. 238 217 z certyfikatem producenta;
19 certyfikatem określającym zawartość i niepewność
oraz dokładną identyfikację wzorca do którego
zapewniają odniesienie.
18
Wzorzec Barwy 500Units (Color Standard)
op.
op.
op.
op.
Załącznik nr 1d
2
2
1
2
500 ml
500 ml
100 ml
500 ml
2 op.
2 op.
1 op.
2 op.
SUMA
Załącznik nr 2
..........................dnia .....................
......................................
pieczęć Wykonawcy
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OFERTA
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych – realizacja wg zadań”
reprezentując wykonawcę (nazwa firmy, adres, REGON, NIP, telefon, fax, adres e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
NIP…………………...……..…,Tel………………………….,Fax…………………………,e-mail…………..............………………………………..
oferuję realizację usługi:
1. Określenie przedmiotu zamówienia (nazwa, symbol, oznaczenie, nr zadania):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę :
1
Cena ofertowa brutto : ………………………………………..………….zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
2
Stawka podatku VAT : ………………………………………….……... słownie: ……………………………………..……………………………
Kwota podatku VAT ………………………………………..…….……….zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
(cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2015 r.
3. Termin płatności faktury 30 dni od dnia jej dostarczenia zamawiającemu.
4. Okres związania ofertą 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją istotnych warunków zamówienia.
Do DIWZ i załączników nie wnoszę zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że zawarty w DIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się
w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia.
8. Sposób realizacji:
1
Cena ofertowa brutto – stanowi zsumowana wartość pozycji wycenionych w załączniku nr 1a lub 1b lub 1c lub
1d (w zależności od zadania na które zostaje złożona oferta).
2
Stawka podatku VAT – w przypadku oferowania towaru o różnych stawkach podatku VAT należy pominąć tą
pozycję.
Strona 1 z 2
Załącznik nr 2
a) prace objęte zamówieniem zamierzam wykonać w zakresie (w przypadku braku udziału podwykonawców w
realizacji zamówienia należy wpisać „CAŁOŚĆ SAMODZIELNIE”, w innym przypadku dokładnie opisać zakres
prac):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) następujące prace zamierzam zlecić podwykonawcom (w przypadku występowania podwykonawców należy
wskazać dokładny zakres realizowanych przez nich prac, w przypadku nie zlecania wykonania części prac przez
podwykonawcom należy wpisać „NIE DOTYCZY”):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Niniejsza dokumentacja ofertowa zawiera ............................ ponumerowanych stron.
10. W przypadku udzielenia mi niniejszego zamówienia wyznaczam osobę do kontaktu jest
……………………..……………………………………………..……………. Tel. …………………..………………..,
fax……………………………………………., e-mail. …………………………………….………………………………………………..
11. Integralnymi częściami niniejszej dokumentacji są (wymienić z nazwy wszystkie złączone dokumenty):
1) ……………………………………………………….
2) …………………………………………..…………
3) ……………………………………………………….
4) ……………………………………………………….
Podpisano:
...........................................................................
Wykonawca
(upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)
............................................................................
podpisy i pieczątki imienne
Załącznik nr 2 wypełniany jest dla każdego zadania oddzielnie.
W przypadku wypełnienia załącznika nr 2, na jednym egzemplarzu,
do kilku zadań jednocześnie, oferta wykonawcy zostanie uznana,
jako sporządzona błędnie.
Strona 2 z 2
Załącznik nr 3
............................., dnia......................
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OŚWIADCZENIE
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych – realizacja wg zadań”.
Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Podpisano:
..........................................................................
Wykonawca
(upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)
...........................................................................
podpisy i pieczątki imienne
Załącznik nr 3a
............................., dnia......................
...................................................
(pieczęć Wykonawcy)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OŚWIADCZENIE
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych – realizacja wg zadań”
………………..……………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko pełnomocnika - stanowisko)
działając w imieniu i na rzecz ………….……………………………………………………….
………………………………………………………………...…………………………………
(konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej)
Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………………………………………………………………………
(pieczęć i podpis pełnomocnika)
………………............................................
(podpisy i pieczątki imienne członków
konsorcjum, wspólników spółki cywilnej)
Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................
Adres wykonawcy ...................................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data ………....................
Oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuje/my brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
Prawa zamówień publicznych w szczególności:
1) Firma, którą reprezentuje/my nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
2) W stosunku do Firmy, którą reprezentuje/my nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia
układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3) Firma, którą reprezentuje/my nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania
przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności
lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 Prawa zamówień publicznych nie zostały
prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5) W stosunku do Firmy, którą reprezentuje/my Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w dokumentacji istotnych
warunków zamówienia.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik nr 5
UMOWA
W dniu …………….. r. pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm,
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062896 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
34.386.500,00 zł, NIP 563 – 000 – 08 – 72, REGON 110052871, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
Andrzeja Roguskiego - Prezesa Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
1. Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin zamówień sektorowych
Zamawiającego i przepisy Kodeksu cywilnego. Podstawę wyłączenia ustawowego stanowi art. 132 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej
„Ustawą”.
2. Dokumentacja istotnych warunków zamówienia, oferta, dokumenty i oświadczenia złożone przez strony w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią nierozłączną część umowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych określonych w załączniku nr ……… do
niniejszej umowy (załączniku nr ….. do DIWZ).
2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również:
a) dostawę do laboratorium zamawiającego – 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5, w godz. 7:00 – 14:30,
b) nieodpłatny odbiór zużytych opakowań po odczynnikach (wzorcach/materiałach odniesienia) oraz odczynników
przeterminowanych do utylizacji,
c) dostarczenie każdorazowo do zamawianej partii odczynników pełnej dokumentacji w języku polskim tj. certyfikat
jakości, określony termin przydatności, karta charakterystyki itp. oraz ich aktualizowanie w razie potrzeby bez
wzywania przez Zamawiającego,
d) nieodpłatny odbiór odczynników przeterminowanych do utylizacji - Wykonawca zapewni odpowiednie dokumenty
potwierdzające utylizację (karta przekazania odpadu).
3. Ilości przedmiotu umowy, podane w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr ….. do DIWZ), są ilościami
szacunkowymi, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamawianych ilości w
zakresie objętym ofertą Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmianę w zakresie
realizowanych dostawy przy uwzględnieniu § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pełną
realizację umowy, ani roszczenie odszkodowawcze.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany producenta dostarczanych odczynników w czasie trwania umowy.
5. Umowa będzie realizowana sukcesywnie od dnia zawarcia do 31.03.2015 r.
§3
Określenie ceny
1. Maksymalną wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ……………………………. zł brutto (słownie zł:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………), na którą składają się ceny
określone w załączniku nr …….. do umowy oraz w ofercie Wykonawcy.
Strona 1 z 4
2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje zakup, ubezpieczenie oraz transport przedmiotu umowy do laboratorium
zamawiającego wskazanego w § 2 ust. 2 lit. a wraz z oczekiwaniem dostawcy na weryfikację zawartości przesyłki.
3. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych określonych w załączniku nr ………, a tym samym zmianę wartości
umowy ustalonej w ust 1 jeden raz w trakcie trwania umowy, po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Zmiana
taka, może nastąpić wyłącznie na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy.
4. Podstawą do złożenia wniosku jest:
4.1. wzrost średniego kursu waluty EURO według informacji publikowanej na stronach internetowych NBP
(http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html) powyżej 5% od ceny obowiązującej (opublikowanej) w dniu zawarcia
umowy.
5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytułu, obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie ustawy.
6. Wykonawca będzie dostarczał i odbierał zgłoszone odczynniki do utylizacji na zasadach zgodnych z obowiązującymi
przepisami prawa.
§4
Warunki zamówienia
1. Termin realizacji dostaw będzie ustalany każdorazowo w pisemnych zamówieniach Zamawiającego, jednakże nie
może być on dłuższy niż:
1.1. 10 dni roboczych od daty wysłania zamówienia (dotyczy zadania nr 1, 2,3).
1.2. 1 miesiąc od daty wysłania zamówienia (dotyczy zadania nr 4).
2. Zamówienia będą wysyłane faxem pod numer wskazany w ofercie Wykonawcy, tj.: …………………………..
§5
Warunki dostawy
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia tylko po otrzymaniu pisemnego zamówienia wysłanego w sposób
określony w § 4 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawartości przesyłki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
3. Zamawiający dokona odbioru jakościowego w swojej siedzibie. W wypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy jest
wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego przyjęcia i wymiany na wolny od wad oraz pokrycia kosztów z tym
związanych.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy z terminem ważności minimum 2/3 terminu wskazanego przez
producenta.
5. Wykonawca zapewni nieodpłatnie odbiór zużytych opakowań po odczynnikach oraz odczynników
przeterminowanych do utylizacji. Realizując powyższe zadanie zapewni odpowiednie dokumenty potwierdzające
utylizację. Termin odbioru zużytych opakowań oraz/lub przeterminowanych odczynników zostanie ustalony
każdorazowo w formie pisemnej i nie będzie dłuższy niż 30 dni od powiadomienia Wykonawcy o potrzebie odbioru.
6. Każdorazowo do zamawianej partii Wykonawca dostarczy świadectwa jakości i karty charakterystyki przedmiotu
umowy oraz będzie je aktualizował w razie potrzeby, bez wzywania przez Zamawiającego.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, który będzie posiadał nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
§6
Warunki płatności
1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur, dostarczanych każdorazowo za
dostarczony przedmiot umowy.
2. Faktury wystawiane będą na podstawie dokumentów przyjęcia podpisanych przez pracownika Zamawiającego.
3. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
4. Nazwa przedmiotu zamówienia, wielkość opakowania, jednostka miary oraz cena muszą być identyczne z
przedmiotem zamówienia wskazanym w załączniku nr ……….. do umowy oraz ofercie wykonawcy. Faktury wystawiane
w inny sposób nie będą honorowane przez Zamawiającego a Wykonawca będzie każdorazowo wzywany do
wystawienia korekty.
5. Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawca wystawił faktury VAT bez podpisu odbiorcy na fakturze.
Strona 2 z 4
6. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT uprawnionymi do otrzymywania faktur VAT i upoważniają się do
wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie
ustawy.
8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, zapłaci ustawowe odsetki.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
1.1. Opóźnienia w dostawie zamawiającego towaru – 0,1% wynagrodzenia określonego § 3 ust 1. za każdy rozpoczęty
dzień
1.2. Odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia
określonego § 3 ust 1.
1.3. Opóźnienia w realizacji reklamacji – 0,1% wynagrodzenia określonego § 3 ust 1.za każdy rozpoczęty dzień.
1.4. Opóźnienia w odbiorze pustych opakowań lub przeterminowanych odczynników przy uwzględnieniu § 5 ust. 5. –
50 złotych netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:
2.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego § 3 ust 1
w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
3. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1.1. W razie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
1.2. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w zamówieniu określonym w § 4 ust.
2, w terminie do 15 dni roboczych od daty dostawy określonej w zamówieniu.
1.3. W przypadku nie zrealizowania reklamacji w terminie do 15 dni roboczych od dnia jej złożenia.
1.4. Jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie realizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z
warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej i powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni
przed terminem odstąpienia.
3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w
terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może jedynie żądać wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych dostaw.
§9
Rozstrzyganie sporów
1. Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. Uważa się, że próba ugodowa nie
doszła do skutku, jeżeli strony nie uzgodniły stanowiska w ciągu 10 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przyczynie
sporu przesłanego listem poleconym.
2. Wszelkie spory nierozstrzygnięte polubownie polegać będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Przenoszenie zobowiązań
1. Wierzytelności wynikające z umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami, nie mogą być bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 514 k.c.).
Strona 3 z 4
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Pozostałe postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo zamówień
publicznych.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 12
1. Dane kontaktowe :
1.1. Zamawiający: adres do korespondencji: …………………………………………..……….., kod pocztowy: ……………………………,
Tel. …………………………., fax …….…………………………, e-mail. ……………………………………..………………………………………………….
1.1.1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu jest ………………………………………..………………………… .
1.2. Wykonawcy : adres do korespondencji: …………………………………………………….., kod pocztowy: ……………………………,
Tel. ……………………….. , fax …………………………………., e-mail. …………………………………….………………………………………………..
1.2.1. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu jest ………………………………………….……………………………….
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 4 z 4
2.
L.P.
1.
3.
PRZEDMIOT REFERENCJI
PRZEDSIĘWZIĘCIE,
ZAKRES PRAC
4.
OGÓŁEM
5.
SIŁAMI WŁASNYMI
WARTOŚĆ NETTO W ZŁOTYCH*
6.
7.
ROZPOCZĘCIE
ZAKOŃCZENIE
(dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok
OKRES WYKONYWANIA
(TERMIN REALIZACJI)
data
................................................
podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
...........................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych prac zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone (np.: referencje,
protokoły odbioru, itp.)
* Wykonawcy zagraniczni którzy na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia złożą dokumenty wskazujące wykonanie robót w walucie innej niż PLN zobowiązani są
zastosować przelicznik kursów średnich publikowanych na stronie NBP z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania; http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html.
ODBIORCA – ZAMAWIAJĄCY
(miejsce)
W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców
WYKAZ DOSTAW PORÓWNYWALNYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
p.n. „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych – realizacja wg zadań”
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
............................., dnia......................
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OŚWIADCZENIE
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych – realizacja wg zadań”
Oświadczam/y, że pojazdy przeznaczone do przewozu odczynników spełniają przepisy zawarte w:
1) Umowie ADR części 9.
2) Ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych.
3) Ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Podpisano:
..........................................................................
Wykonawca
(upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)
............................................................................
podpisy i pieczątki imienne
Załącznik nr 7a
............................., dnia......................
.............................................
(pieczęć Wykonawcy)
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
OŚWIADCZENIE
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym p.n.:
„Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych – realizacja wg zadań”
Oświadczam/y, że osoby wyznaczone do przewozu odczynników będą spełniały następujące warunki:
1) Posiadania dokumentu przewozowego.
2) Posiadania pisemnej instrukcji wypadkowej, dotyczącej każdego przewożonego materiału.
3) Posiadania świadectwa kwalifikacji kierowcy, upoważniającego do przewozu ADR.
4) Posiadania zezwolenia na przewóz towarów, dla odczynników do których takie zezwolenie jest
wymagane.
Podpisano:
..........................................................................
Wykonawca
(upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy)
............................................................................
podpisy i pieczątki imienne