Harmonogram 3D_ ISO 17025

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram 3D_ ISO 17025
HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 1: Podstawy Systemu Zarządzania w Laboratoriach wg ISO/IEC 17025:2005
Rozpoczęcie o godzinie 900
Działanie
Wykład:
Wykład:
Wykład:
Wykład:
Wykład:
Tytuł
Prezentacja normy ISO/IEC 17025 w zakresie wymagań systemowych i technicznych
System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
Wymagania normatywne dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego w oparciu o
normę ISO/IEC 17025
Zasady przystępowania do programów porównań międzylaboratoryjnych
Praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratoriów
Dzień 2: Kierownik ds. Jakości Systemu Zarządzania w Laboratoriach wg ISO/IEC 17025:2005
Rozpoczęcie o godzinie 900
Działanie
Wykład:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Tytuł
Polityki laboratorium. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
Dokumentacja systemu zarządzania w laboratorium
Nadzór nad dokumentacją i zapisami
Wymagania odnośnie personelu laboratorium. Określenie kompetencji minimalnych dla personelu
kierowniczego, laborantów, personelu pomocniczego. Planowanie i realizacja szkoleń.
O s . Str u sia 1 a , 31- 807 Kr akó w , Tel : + 48 501 33 1 558 , T el: 48 12 41 4 01 25
www.ikmj.com
[email protected]
HARMONOGRAM SZKOLENIA
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wymagania odnośne wyposażenia laboratorium, sposobu eksploatacji i konserwacji.
Eksploatacja i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Zapewnienie spójności pomiarowej.
Identyfikacja norm, wymagań prawnych oraz innych wymagań dla metody badawczej/metody
wzorcowania
Rozruch procesu badania/wzorcowania, czyli identyfikacja składowych niepewności pomiaru,
szacowanie niepewności pomiarów, walidacja metody.
Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa.
Dzień 3: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratoriach wg ISO/IEC 17025:2005
Rozpoczęcie o godzinie 900
Działanie
Wykład:
Wykład:
Wykład:
Ćwiczenia:
Tytuł
Wymagania dla audytorów systemów zarządzania w laboratoriach badawczych/wzorcujących
działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium
Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
O s . Str u sia 1 a , 31- 807 Kr akó w , Tel : + 48 501 33 1 558 , T el: 48 12 41 4 01 25
www.ikmj.com
[email protected]
HARMONOGRAM SZKOLENIA
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Ćwiczenia:
Wykład:
Przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o
normę ISO/IEC 17025
Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
Raportowanie z audytu
Wdrożenie działań poaudytowych
Przegląd skuteczności audytów
Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
Egzamin
Uwagi:
Kolejność wykładów zależy od prowadzącego.
O s . Str u sia 1 a , 31- 807 Kr akó w , Tel : + 48 501 33 1 558 , T el: 48 12 41 4 01 25
www.ikmj.com
[email protected]