Przedszkole cyrkulacja strona_tyt

Komentarze

Transkrypt

Przedszkole cyrkulacja strona_tyt
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa obiektu:
Instalacja cyrkulacji cwu
Adres obiektu:
Pl. Wolności 13 gm. Zbąszyń
Inwestor:
Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. Żwirki 1
Temat opracowania :
Budowa instalacji cyrkulacji cwu w
budynku Przedszkola Samorządowego
w Zbąszyniu Pl. Wolności 13
Imię i Nazwisko
Projektanta
Projektant :
Wojciech Jankowiak
Specjalność
Nr uprawnień
Data
instalacje sanitarne
WKP/0278/PWOS/04
03.2010.
Podpis
.
Oświadczenie :
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane / t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami oświadczam, że niniejszy projekt budowlany jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Zbąszyniu Pl. Wolności 13– Instalacje cyrkulacji cwu
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Zakres opracowania
2. Projektowana instalacja cyrkulacji cwu
3. Uwagi końcowe
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Rzut przyziemia
1:50
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
rys. nr CYRK_1
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Zbąszyniu Pl. Wolności 13– Instalacje cyrkulacji cwu
OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlanego instalacji cyrkulacji cwu
w budynku Przedszkola Samorządowego w Zbąszyniu Pl. Wolności 13
1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania
• zlecenie prac projektowych,
• Audyt termomodernizacji budynku Przedszkola Pl. Wolności 13 Zbąszyn
• Projekt Budowlany
termomodernizacji budynku Przedszkola Pl.
Wolności 13 Zbąszyn
• Uzgodnienia z Inwestorem, wizja lokalna
1.2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera:
• Projekt Budowlany instalacji cyrkulacji cwu
2. Instalacja cyrkulacji cwu
Ciepła woda dla budynku przygotowywana będzie centralnie w istniejącej
kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku przyziemiu budynku.
Aktualnie w obiekcie nie ma instalacji cyrkulacyjnej – występują problemy z
dostarczaniem cwu do poszczególnych przyborów.
Instalacja ujęta w niniejszym opracowaniu obejmuje rozprowadzenie
poziomów
i
pionów
cyrkulacyjnych
do
higieniczno-sanitarnych i technologicznych
istniejących
pomieszczeń
i włączenie się w istniejącą
instalację cwu budynku.
Instalacja cyrkulacji wykonana zostanie z rur wielowarstwowych z rur PEX/Al./PE firmy Rehau łączonych za pomocą kształtek zaciskowych.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Zbąszyniu Pl. Wolności 13– Instalacje cyrkulacji cwu
Dla uniknięcia strat ciepła wszystkie przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji
zaizolować termicznie izolacją z polietylenu Tubolit DG gr. 13 - 20mm.
Kompensacja przewodów naturalna na załamaniach tras .
Przewody do przyborów prowadzić pod stropem przyziemia oraz
posadzkach i bruzdach ściennych lub ściankach działowych – równolegle z
projektowanymi rurociągami c.o.. Instalacja cyrkulacji wraz z armaturą
przystosowana do ciśnienia 0,6 MPa. Regulację instalacji wykonac poprzez
nastawy na zaworach regulacyjnych – termostatycznych typu Aquastrom
T+ firmy Oventrop. Zawory regulacyjne i odcinające połączyć z rurociągami
w sposób rozłączny – poprzez śrubunki.
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z instrukcją zawartą w
poradniku „System instalacji sanitarnych i grzewczych” firmy Rehau – dla
rurociągów PEX. Projektowane ciśnienie próby : 9 bar Po próbie
szczelności instalację należy pozostawić pod ciśnieniem roboczym.
2. Uwagi końcowe
Wszelkie
roboty
wykonywać
zgodnie
z
„Warunkami
technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje
sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Przedszkole zestawienie materiałów cwu
Zestawienie rur, kształtek i złączek
Produkt
Wielkość
Zestawienie rur, kształtek i złączek
REHAU RAUTITAN stabil/his/pink, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)
REHAU RAUTITAN stabil/his/pink, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)
Rura wielowarst. w szt. 5m
16 x 2,0
Rura wielowarst.w szt. 5m
20 x 2,5
Rura wielowarst. w szt. 5m
25 x 3,0
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Kod katalogowy
Przedszkole zestawienie materiałów cwu
Zestawienie izolacji
Produkt
Wielkość
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy
wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o średnicy
wewn. 22 mm
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
15 mm
15 mm
Kod katalogowy
Przedszkole zestawienie materiałów cwu
Zestawienie zaworów i armatury
Produkt
Wielkość
Kod katalogowy
Ilość
Jednostka
Aquastrom T Plus, GZ 420 65 __
15
420 65 04
3
szt.
Zawór kul. Optibal 107_78 z korkiem opr. (GW-GW)
15
107 78 04
3
szt.
Zawór kul. Optibal 107_78 z korkiem opr. (GW-GW)
20
107 78 06
1
szt.
Zawór kul. Optibal 107_78 z korkiem opr. (GW-GW)
25
107 78 08
2
szt.
Zestawienie zaworów i armatury
OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, głowice, napędy, armatura
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
p.gosp.
A44,62 m2
p.gosp.
A40,75 m2
p.gosp.
A31,92 m2
prowadzic równolegle
z przewodami c.o.
p.gosp.
A14,37 m2
p.g.
A1,16 m2
p.gosp.
A14,01 m2
p.gosp.
A20,57 m2
p.gosp.
A15,35 m2
Aquast_T_Plus_GZ
DN15
p.gosp.
A10,22 m2
p.gosp.
A14,62 m2
p.gosp.
A13,56 m2
p.gosp./wc
A6,78 m2
prowadzic równolegle
z przewodami c.o.
p.gosp.
A12,74 m2
LEGENDA:
Aquast_T_Plus_GZ
DN15
p.gosp.
A28,67 m2
kotłownia
A35,08 m2
3 - zawór zwrotny DN25
4 - zawór kulowy DN25
2 - filtr siatkowy DN25
p.gosp.
A2,47 m2
korytarz
A43,42 m2
PROJ. naczynie wzbiorcze
Reflex N100
1 - pompa cyrk. UPs 25-40B
UNO-3 Hoval
ISTN. kocioł gazowy
Vitocel B-100 500 l
PROJ. podgrzewacz solarny
ACV Smart 263 l
ISTN. podgrzewacz cwu
Aquast_T_Plus_GZ
DN15
p.gosp.
A4,20 m2
klatka sch.
A10,13 m2
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty