SIWZ - MEiL - Politechnika Warszawska

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - MEiL - Politechnika Warszawska
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ZAMÓW
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
ul. Nowowiejska 24, 00-665
665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104
faks: (022) 234 66 32, e-mail:
e
[email protected]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości
ści szacunkowej poniżej
poni
193.000 EURO na
Sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu
osprz tu optycznego w związku
zwi
z
realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych
numeryczno
doświadczalnych
wiadczalnych
bad
badań
lotniczych
silników
turbinowych"
Nr
POIG.02.02.00-14-022/09”
022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Postępowanie,
powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jes
jest znakiem:
37/1132/2011.
Wykonawcy zobowiązani są
ą do powoływania się
si na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z
Zamawiającym.
Zatwierdził:
Warszawa, 05.07.2011
(Miejscowość, data)
....................................................
(podpis i pieczęć)
pieczęć
Zamawiający oczekuje, że
e przed przystąpieniem
przyst
do opracowania oferty każdy
żdy z Wykonawców dokładnie
zapozna się z niniejszą specyfikacją oraz kompletem materiałów przekazanych dla opracowania oferty.
Niniejsza specyfikacja składa się z 34
4 kolejno ponumerowanych stron wraz z załącznikami.
załącznikami.
Projekt jest współfinansowany ze środków
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
1. Zamawiający
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu
post
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Dane Zamawiającego:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665
00
Warszawa
NIP: 525 000 58 34
Adres do korespondencji:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki
Energetyki i Lotnictwa,
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665
00
Warszawa
Gmach Techniki Cieplnej, pokój nr 8
faks (22) 234-66-32,
234
email: [email protected]
Godziny urzędowania:
dowania: od 8.30 do 15:30 (czasu urzędowego
urz
obowiązującego
cego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej) w dni robocze (dni robocze - to dni inne niż:: dni ustawowo wolne od pracy oraz dni ustanowione przez
Zamawiającego
cego jako dni wolne od pracy). Jeżeli
Je eli przekazanie informacji (np. wniesienie pisma, przesłanie faksu)
nastąpi
pi po godzinie 15:30, to Zamawiający
Zamawiają przyjmie jako datę doręczenia
czenia pisma następny dzień
dzie roboczy.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie
powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej 193.000 euro.. Podstawa prawna udzielenia zamówienia
zamówienia publicznego: art. 39 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i przepisy
rzepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ).
Podstawa prawna opracowania SIWZ:
•
•
•
Ustawa Prawo zamówień
ń publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zwana dalej Ustawą
Ustaw Pzp;
Rozporządzenie
dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający
cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
mog być składana (Dz. U. Nr
226.poz 1817);
Rozporządzenie
dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego
ś
kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego
ącego podstaw
podstawę przeliczania wartości zamówień
ń publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
224 poz. 1796);
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż
„Sprzeda i dostawa
ostawa zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu
osprz
optycznego w związku z realizacją
ą projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo
badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych
numeryczno doświadczalnych
wiadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09”
POIG.02.02.00
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Zamówie
38600000-1 Przyrządy optyczne
38623000-8 Filtry optyczne
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
2 Specjalistyczne przyrządy optyczne
38636000-2
2
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
si w załączniku
czniku 6 niniejszej SIWZ
4. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający
cy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
cych w przypadkach przewidzianych w
ustawie Pzp.
5. Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
cz
6. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
7. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający
cy wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony w ciągu
ciągu 8 tygodni od daty podpisania
umowy.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu
post powaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków
Jako Wykonawcę (w SIWZ) określa się
si osobę fizyczną, osobę prawną
ą albo jednostkę
jednostk organizacyjna
nieposiadającą osobowości
ci prawnej, która ubiega się
si o udzielenie zamówienia publicznego, zło
złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
8.1. Warunki ogólne udziału w postępowaniu
postę
O udzielenie zamówienia mogą
ą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczą
dotyczące:
8.1.1
posiadania uprawnień
ń do wykonywania określonej
okre
działalności
ci lub czynnoś
czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
8.1.2
posiadania wiedzy i doświadczenia,
świadczenia,
8.1.3
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
8.1.4
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania
postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 Ustawy Pzp.
8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu
po
o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
si
• Wykonawców, którzy nie spełniają
spełniaj warunków udziału w postępowaniu
powaniu o zamówienie publiczne, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień
Zamówie Publicznych z późniejszymi
jszymi zmianami
• Wykonawców, którzy złożyli
żyli nieprawdziwe informacje maj
mające
ce wpływ na wynik prowadzonego
postępowania
• Wykonawców, którzy nie złożyli
złoż
oświadczenia
wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post
postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających
ących spełnianie tych warunków
waru
Zamawiający odrzuci ofertę:
• która jest niezgodna z Ustawą
ą Pzp;
• jeżeli nie odpowiada treści
ści SIWZ z zastrzeżeniem
zastrze
art. 87 ust. 2 pkt. 3;
• której złożenie
enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
• zawierającą rażąco niską
ą cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
• zawierającą błędy
dy w obliczeniu ceny;
• która została złożona
ona przez Wykonawcę
Wykonawc wykluczonego z udziału w postępowaniu
postę
o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
• której Wykonawca
ca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
dor czenia zawiadomienia nie zgodził się
si na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
• nieważną na podstawie odrębnych
ębnych przepisów
3
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
9. Informacje o oświadczeniach
wiadczeniach i dokumentach, jakie mają
maj dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
post
Wykonawca składa następujące
ące dokumenty w celu potwierdzenia, że
e posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności
ści
ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
ń publicznych:
9.1. Dokumenty wymagane:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1a,
Szczegółowa kalkulacja ceny w zadaniu – załącznik nr 1b,
Oświadczenie
wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
post
– załącznik
ącznik nr 3,
Oświadczenie
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4,
Szczegółowa specyfikacja techniczna – załącznik
cznik nr 2, zestawienie poszczególnych elementów
zamówienia, wykonana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,
aktualny odpis z właściwego
ściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno
działalności
gospodarczej, jeżeli
żeli odrębne przepisy wymagają
wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności
ci gospodarczej, poświadczony
po
przez Wykonawcę za zgodność
ść z oryginałem,
parafowany
arafowany przez osoby uprawnione projekt umowy – załącznik nr 5,
dokumenty potwierdzające
ące uprawnienie osób podpisujących
podpisuj
ofertę,
ę, o ile nie wynikaj
wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
ślonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4
do 8 Ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej
wcze
niż 6 miesięcy
cy przed upływem terminu składania ofert,
aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy Pzp., wystawione
ne nie wcześniej
wcze
niż 6 miesięcy
cy przed upływem terminu składania ofert,
dokumenty określone
lone w niniejszym punkcie winny być
by złożone
one w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej
wiadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
oświadczenia
wiadczenia i dokumenty sporządzone
sporz
w języku obcym należyy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem
na język
zyk polski; dokumenty urz
urzędowe sporządzone w języku
zyku obcym należy
nale
złożyć wraz z ich
tłumaczeniem sporządzonym
ądzonym przez tłumacza przysięgłego;
przysi głego; wszystkie pozostałe dokumenty muszą
musz
być złożone w języku
ku polskim.
9.2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
9.2.1. Jeżeli
eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa wyżej,
wy
składa dokument lub dokumenty,
y, wystawione zgodnie z prawem
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj
potwierdzające
ce odpowiednio, że:
a)
nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
upadło
b)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
l
zdrowotne albo
że
e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
rozło enie na raty zaległych płatności
płatno
lub
wstrzymanie w całości
ci wykonania decyzji właściwego
wła
organu
c)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się
si o zamówienie
9.2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia
odzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
siedzib lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych
powy szych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym
lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
4
zastępuje się je dokumentem zawierającym
zawieraj
oświadczenie
złożone
one przed notariuszem, właściwym
właś
organem sądowym,
dowym, administracyjnym albo organem samorządu
samorz
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę
ę lub miejsce zamieszkania.
9.2.3. Dokumenty, o których
tórych mowa w punkcie 9.2.1 a) powinny być
by wystawione nie wcześniej
wcze
niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 9.2.1 b) powinien być
by
wystawiony nie wcześniej
śniej niż 3 miesiące
miesi ce przed upływem terminu składania ofert.
9.2.4. Zamawiający
cy wykluczy z postępowania
postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu.
9.2.5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający
Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy w określonym
okre
terminie
nie złożyli oświadczeń
ń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli
zło
dokumenty
zawierające błędy,
dy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta
4
Oznaczenie sprawy 37
9.2.6.
/1132/2011
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
uniewa nienie postępowania.
postę
Zamawiający
wzywa także
e w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
ś ń dotycz
dotyczących oświadczeń i
dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje si
się za odrzuconą.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się
si Zamawiającego
cego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzi się
ę z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu (nr 022 234 66 32) oraz z formie
elektronicznej (e-mail: [email protected])
[email protected]
b) Fakt otrzymania informacji za pomocą
pomoc faksu lub e-mail,
mail, zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, każda
ka
ze stron
na żądanie
danie drugiej niezwłocznie potwierdza. Zamawiający
Zamawiaj cy przyjmuje wszystkie pisma w godzinach pracy od
8.30 do 15:30 (czasu urzędowego
ędowego obowiązującego
obowi
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) w dni robocze
(dni robocze - to dni inne niż:
ż:: dni ustawowo wolne od pracy oraz dni ustanowione przez Zamawiaj
Zamawiającego jako
dni wolne od pracy). Jeżeli
żeli
eli przekazanie informacji (np. wniesienie pisma, przesłanie faksu) nas
nastąpi po
godzinie 15:30, to Zamawiający
ący przyjmie jako datę
dat doręczenia pisma następny
ępny dzień roboczy.
c) Każdy
dy Wykonawca ma prawo zwróci
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
śnienie SIWZ. Zamawiający
Zamawiaj
zobowiązany
zany jest niezwłocznie udzielić
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niżż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
wyja
treści SIWZ wpłynął
ął do Zamawiającego
Zamawiaj
nie później
niż do końca
ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Pytania Wykonawców muszą
ą byćć sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Gmach Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665
00
Warszawa
faks (22) 234-66-32,
234
email: [email protected]
d) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
ści SIWZ wpłynął
wpłyn do Zamawiającego
cego po upływie terminu składania wniosku
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień
śnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
ń lub pozostawić
pozostawi wniosek bez
rozpoznania.
e) Zamawiający jednocześnie
nie przekaże
przekaż treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
dor
SIWZ bez
ujawniania źródła
ródła zapytania oraz zamieści
zamie ci je na swojej stronie internetowe, na której zamieszczono SIWZ.
f) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający
Zamawiaj
może, w każdym
dym czasie przed upływem
upływ
terminu
składania ofert zmienić treść
ść SIWZ. Dokonaną
Dokonan w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom i jest ona dla nich wiążąca.
wi
Zmianę SIWZ Zamawiający
ący zamieści
zamie
na swojej stronie
internetowej, na której udostępniono
ępniono SIWZ.
a)
11. Osoby
y uprawnione do porozumiewania się
si z Oferentami
a)
Osoby upoważnione
nione ze strony Zamawiającego
Zamawiaj
do kontaktowania się z Oferentami:
Magdalena Sosińska
ska oraz Agnieszka Kiersz faks 022 234 66 32 email: [email protected]
ą upowa
upoważnienia
nienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia
wyja
b) Osoby wymienione nie mają
treści SIWZ. Ze względu
du na obowiązkową
obowi
pisemność postępowania
powania wszystkie ewentualne wyja
wyjaśnienia
ustne nie są dla Wykonawców wiążące.
wiążą
c) Osoby wymienione są upoważnione
żnione do udostępnienia
udost
do wglądu
du dokumentacji z postępowania
post
o udzielenie
zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.
d) Oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
świadczenia,
wiadczenia, zawiadomienia. Wnioski dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców
ów oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią
stanowi załącznik do
protokołu postępowania
powania o udzielenie zamówienia.
e) Protokół wraz z załącznikami
cznikami jest jawny. Załączniki
Zał
do protokołu udostępnia
ępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
unieważ
postępowania, z tym że oferty są
ą jawne od chwili ich otwarcia.
f) Nie ujawnia się informacji stanowiących
stanowią
tajemnice, jeżeli Wykonawca nie później
źniej niż
ni w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą
ą byćć one udostępniane.
udost
12. Wymagania dotyczące
ące wadium.
wadium
12.1. Zamawiający
cy nie wymaga wniesienia wadium.
5
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
13. Termin związania ofertą
ązani ofertą
ofert przez okres 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu zwi
związania
13.1. Wykonawcy pozostają związani
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego
Zamawiaj
może przedłużyć
ż ć termin zwi
związania ofertą, z tym
że Zamawiający może
e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwi
zwią
związania
ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie
żenie zgody na przedłużenie
przedłu
terminu, o którym
ym mowa w pkt 13.1., o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niżż 60 dni. Odmowa wyrażenia
wyra enia zgody nie powoduje utraty wadium.
13.3. Przedłużenie terminu związania
ązania
zania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
przedłu
ważności
wadium, albo jeżeli
eli nie jest to możliwe,
mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
przedłuż
okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie
enie terminu związania
zwi
ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek
zek wniesienia nowego wadium, lub jego przedłużenia
przedłu enia dotyczy jedynie Wykonawcy,
Wykonawcy którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Opis przygotowania oferty
14.1. Wykonawcy zobowiązani są
ą zapoznać
zapozna się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi
ślonymi w tym dokumencie:
1) treść oferty musi odpowiadaćć treści
treś SIWZ,
2) Wykonawca może złożyćć tylko jedna ofertę,
ofert
3) oferta powinna być złożona
ona pod rygorem niewa
nieważności w formie pisemnej,
4) oferta powinna być złożona
ona z wymienionych poni
poniżej
ej elementów zgodnie z wzorami:
a) Załącznik nr 1a - Formularz oferty,
b) Załącznik nr 1b - Szczegółowa kalkulacja ceny w zadaniu,
c) Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja techniczna poszczególnych elementów zamówienia
wykonana na podstawie opisu przedmiotu zamówieniazamówienia załącznik
cznik nr 5. Szczegółowa Specyfikacja
Techniczna – Karta
charakterystyki
produktu, wraz z załączonymi
załączonymi kartami katalogowymi
zawierająca w szczególności
ści opis
opis parametrów produktu wskazanych przez Zamawiającego
Zamawiaj
w
opisie przedmiotu zamówienia – wskazany opis należy złożyć w 1 egzemplarzu. Zamawiający
Zamawiaj
zastrzega, iż wymóg złożenia
złoż
ww. oświadczenia
wiadczenia nie zostanie uznany przez Zamawiającego
Zamawiaj
za spełniony w przypadku, gdy dokument, o którym mowa nie będzie
będzie autorskim opracowaniem
Wykonawcy, tj. stanowićć będzie
ędzie w całości
cało
lub w części kopię opisu przedmiotu zamówienia zawartego
w Załączniku
czniku nr 1 do SIWZ bez wymaganego opisu opracowanego przez Wykonawcę,
Wykonawc
d) Załącznik nr 3 - Oświadczenie
wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
postępowaniu, w którym Wykonawca
potwierdza, że
e wypełnia warunki udziału w post
postępowaniu
powaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w
punkcie 8.1 SIWZ,
e) Załącznik nr 4 - Oświadczenie
wiadczenie o braku
b
podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 8.3 SIWZ,
f) Załącznik nr 5 - Projekt umowy parafowany przez Osoby Uprawnione,
g) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych
onych wraz z ofertą;
ofert treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie okre
określać czynności,
co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
upowa
w przypadku Wykonawców
Wy
wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić
ustanowi
pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu
powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
h) aktualne zaświadczenie
adczenie o wpisie do ewidencji działalności
działalno ci gospodarczej, wystawione nie wcze
wcześniej niż
6 miesięcy
cy przed upływem terminu składania ofert, z którego wynika
wynikać będzie
bę
uprawnienie do
podpisania oferty - w przypadku osób fizycznych zgłoszonych do ewidencji działalności
działa
gospodarczej,
i) dokumenty potwierdzające
ące uprawnienie osób podpisuj
podpisujących ofertę,
ę, o ile nie wynikaj
wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
j) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
ślonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4
do 8 Ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej
wcze
niż 6 miesięcy
cy przed upływem terminu składania ofert,
k) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
ślonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Ustawy Pzp., wystawione nie wcześniej
wcze
niż 6 miesięcy przed upływem
m terminu składania ofert,
l) oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający
Zamawiaj
określił
lił wzory winny by
być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami co do treści
tre
oraz opisu kolumn i wierszy.
6
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
14.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane
zwi
z przygotowaniem i złożeniem
żeniem oferty, niezależnie
niezale
od
wyniku postępowania. Zamawiający
Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w zwi
związku z
przygotowaniem i złożeniem
eniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszcze
roszczeń z
tego tytułu względem Zamawiają
jącego.
14.3. Ofertę sporządzić należy w języku
ęzyku polskim. Wszystkie dokumenty złożone
zło one w innym ję
języku niż polski winny być
złożone
one wraz z tłumaczeniem na ję
język polski poświadczonym
wiadczonym przez Wykonawcę.
Wykonawcę Zaleca się, aby ofertę
sporządzić trwałą, czytelną
ą techniką
techniką. Dla lepszej przejrzystości oferty, wszystkie kartki oferty należy
nale trwale
spiąć, ponumerować,, zaparafować lub podpisać (podpisy muszą być złożone
żone przez osoby uprawnione do
występowania
powania w imieniu Wykonawcy - dalej „Osoby Uprawnione".
". Ewentualne poprawki w tekście
tek
Oferty muszą
być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają
ubiegaj się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiaj
ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
post
waniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu
powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być
by
sporządzone
dzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie mo
może również wynikaćć z umowy konsorcjum, która w
tym przypadku
ku w oryginale lub kopii poświadczonej
po
notarialnie Wykonawca załącza
ącza do oferty.
Kopie wszystkich dokumentów załączonych
załą
do oferty winny być potwierdzone za zgodno
zgodność z oryginałem
przez osoby upoważnione
nione do jej podpisania (na każdej
ka
zapisanej stronie).
Pozostałe załączniki
czniki do SIWZ oraz załączniki
zał czniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 9.1 SIWZ,
Wykonawcy mający siedzibę
ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają
składaj
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
nistrów z dnia 30.12.2009 roku
zmieniające rozporządzenie
dzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo
może
że żądać
żą
Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
mog byś składane (Dz.
Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Zamawiający zażąda
da przestawienia oryginału lub
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nie czytelna lub budzi w
wątpliwość co do jej
prawdziwości.
14.4. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający,
Zamawiaj
dokonując
ąc oceny, czy konsorcjum spełnia
wymagania określone
lone w SIWZ, uwzgl
uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę
ę i doświadczenie,
do
potencjał
techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W zwi
związku z powyższym,
wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą
mog złożyć jeden komplet
omplet dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1
SIWZ. W zakresie dokumentów i oświadczeń
o
dotyczących
cych przedmiotu Zamówienia wystarczające
wystarczaj
będzie
przedłożenie wraz z ofertą
ą jednego kompletu dokumentów.
14.5. Informacje stanowiące
ce tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinni przekazać
przekaza w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością
ś ą określić
okreś zakres informacji objętych tajemnicą.
ą. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji „przez tajemnice przedsiębiorstwa
przedsi
rozumie się
nieujawnione do wiadomości
ści
ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
przedsi
lub inne informacje posiadające
ące warto
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
ębiorca podjął
podj niezbędne działania
w celu zachowania ich w poufności”. Zastrzeżenie
Zas
winno być wówczas dokonane przez zło
złożenie oferty w dwóch
częściach opisanych jako „część
ęść jawna oferty” i „cześć tajna oferty”. Brak stosownego zastrzeżenia
zastrze
będzie
traktowane jako jednoznaczne ze zgodą
zgod na włączenie całości
ci przekazanych dokumentów i danych do
dokumentacji postępowania
powania oraz ich ujawnienie na zasadach okre
określonych
lonych w w/w Ustawie.
14.6. Zaleca się, aby umieścićć ofertę w jednej zapieczętowanej
towanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
nieprzeźroczystej
roczystej kopercie oznaczonej napisem:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Ul. Nowowiejska 21/25, 00-665
00
Warszawa
Gmach Techniki Cieplnej, pokój nr 8
”Oferta na sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu
ętu optyc
optycznego w związku z
realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej
Akademii Technicznej i Politechniki
Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno
doświadczalnych badań
ń lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00
POIG.02.02.00-14-022/09” dla Instytutu
7
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej”
nie otwierać przed dniem 19.07.2011
19.07
r., przed godziną 10:30”
Na kopercie należy podaćć nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiającemu
ącemu po terminie.
14.7. Wykonawca może wprowadzićć zmiany w złożonej
zło
ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
wymagaj zachowania formy
pisemnej, na podstawie złożonego
żonego o
oświadczenia
wiadczenia oznaczonego jak w pkt.14.6 z dodatkowym opisem:
ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY".
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15.1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego
Zamawiaj
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Zamawiaj
(pokój nr 8), lub przesłać na adres:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Ul. Nowowiejska 21/25, 00-665
665 Warszawa
Gmach Techniki Cieplnej, pokój nr 8
do dnia 19.07.2011,
.2011, do godz. 10:00
15.1.1 W przypadku zmiany treści
ści SIWZ, Zamawiający
Zamawiaj
przedłużyy termin składania ofert o czas niezbędny
niezb
do
wprowadzenia w ofertach zmian.
mian.
15.1.2 O przedłużeniu
eniu terminu składania ofert Zamawiający
Zamawiaj cy powiadomi wszystkich Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści
zamieś informacje na stronie internetowej.
15.1.3 W postępowaniu
powaniu o udzielenie zamówienia o wartości
warto
mniejszej niżż kwoty określone
okre
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Zamawiający
Zamawiaj cy niezwłocznie zwróci ofertę,
ofertę która została złożona po
terminie. W postępowaniu
powaniu o udzielenie zamówienia o wartości
warto ci równej lub przekraczającej
przekraczaj
kwoty
określone
lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Zamawiający
ący niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę o złożeniu
eniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę
ofert po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
15.2. Miejsce otwarcia ofert:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej i mechaniki Stosowanej
Ul. Nowowiejska 21/25, 00-665
665 Warszawa
Gmach Techniki Cieplnej, pokój nr 8
dnia 19.07.2011 o godz. 10:30
15.3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio
rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj
Zamawiający przekaże
e zebranym Wykonawcom informacj
informację o wysokości
kwoty, jaką zamierza przeznaczyćć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nast
nastąpi
bezpośrednio
rednio po upływie terminu do ich składania. Po otwarciu ofert przekazane zastaną
zastan następujące
informacje odczytywane indywidualnie (dla każdego
ka
zadania, lub części jeżeli
żeli dotyczy): nazwa i siedziba
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także
tak e termin wykonania zamówienia, okres gwarancji,
warunki płatności.
16. Opis sposobu obliczenia ceny
16.1.
16.2.
16.3.
Cena oferty uwzględnia
dnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego
żnego podatku VAT - jeżeli występuje
Cena podana w ofercie powinna obejmować
obejmowa wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia
Cena może być tylko jedna
8
Oznaczenie sprawy 37
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
/1132/2011
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności
wa
oferty (związania)
Zamawiający
cy w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco
ra
niska cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się
ę do Wykonawcy o udzielenie w określonym
okre lonym terminie wyjaśnień
wyjaś
dotyczących
elementów oferty mających
h wpływ na wysokość
wysoko ceny.
Zamawiający oceniając
ąc wyjaśnienie
wyjaś
bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególno
szczególności
oszczędność,, metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
rozwi zania techniczne, wyj
wyjątkowo sprzyjające
warunki wykonania zamówienia dostępne
dost
dla Wykonawcy, oryginalność
ść projektu Wykonawcy, oraz
wpływ pomocy publicznej, udzielonej na podstawie odrębnych
odr
przepisów.
Zamawiający odrzuci ofertę
ę Wykonawcy, który nie złożył
zło
wyjaśnień, lub jeśli
śli dokonana ocena wyjaśnień
wyja
potwierdzi, że
e oferta zawiera rażą
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
17. Kryteria oceny oferty
17.1 Wybór oferty zostanie dokonany (dla każdego
ka
z zadań indywidualnie – jeżeli
żeli dotyczy) na podstawie jednego
kryterium ceny oferty (dla poszczególnych zadań
zada – jeżeli dotyczy).
17.2 Oferta z najniższą ceną,, otrzyma maksymalną
maksymaln liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym
wypełniaj
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów.
Liczba punktów = (cena minimalna / cena ofertowa) * 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
najwię
liczbę punktów.
Pod uwagę będą brane liczby, po zaokrągleniu
zaokrą
do dwóch miejsc po przecinku.
17.3 Jeżeli nie można wybraćć oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ęcej ofert przedstawia ten
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
Zamawiaj
spośród
ród tych ofert wybierze ofertę
ofert z najniższą
ceną.
17.4 Jeżeli w postępowaniu
powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
wzgl
na to, że
e zostały złożone
złoż
oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający
cy wezwie Wykonawców, którzy złożyli
zło
te oferty do złożenia
enia w terminie określonym
okre
przez
Zamawiającego
cego ofert dodatkowych.
17.5 Wykonawcy, którzy złożą
ą ofert dodatkowe nie mogą
mog zaoferować cen wyższych
szych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
17.6 W toku badania ofert Zamawiający może
mo żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień
wyjaś
dotyczących treści
złożonej oferty.
17.7 Zamawiający poprawi w ofercie:
a)
oczywiste omyłki pisarskie,
b)
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c)
inne omyłki polegające
ące na niezgodności
niezgodno
oferty z SIWZ, niepowodujące
ące istotnych zmian w treści
tre
oferty
−
niezwłocznie zawiadamiając
ąc o tym Wykonawc
Wykonawcę, którego oferta
ferta została poprawiona
17.8 Zamawiający nie będzie
dzie prowadził negocjacji z Wykonawcą,
Wykonawc dotyczących złożonej
żonej ofert, oraz dokonywał
jakiejkolwiek zmiany w treści
ści złożonej ofert, z wyj
wyjątkiem określonym
lonym w punkcie poprzednim.
17.9 Zamawiający odrzuci ofertę,
ę jeżeli
żeli wyniknie
wyni
co najmniej jedna z okoliczności
ści przewidzianych w art. 89
Ustawy Pzp.
17.10 Zamawiający unieważni
żni postępowanie
powanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
je
wyniknie
co najmniej jedna z okoliczności
ści przewidzianych w art. 93 Ustawy Pzp.
18. Informacje o formalnościach,
ściach, jakie powinny zosta
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
Zamawiaj
jednocześnie
śnie zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
jkorzystniejszej oferty, podając
podaj nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
siedzib albo miejsce
1) wyborze najkorzystniejszej
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
ofert wybrano, uzasadnienie jego wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
adresy Wykonawców, którzy złożyli
zło
oferty, a
także punktację przyznaną
ą Oferentom w każdym
ka
kryterium oceny ofert i łączną
ą
ą punktację;,
punktacj
9
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania
powania o udzielenie zamówienia, podając
podaj uzasadnienie
faktyczne i prawne – jeżeli
żeli postępowanie
postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
negocjacji z ogłoszeniem lub zapytania o cenę
cen
4) terminie, określonym
lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy
Ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może
że być zawarta.
18.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
Zamawiaj cy zamieszcza informacje, o których mowa w
pkt 18.1 na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym
dost
w swojej
jej siedzibie.
18.3 O unieważnieniu postępowania
powania o udzielenie zamówienia Zamawiający
Zamawiaj cy powiadomi równocześnie
równocze
wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4 Zamawiający zawrze umowę
ę w terminach przewidzianych
przewid
w art. 94 Ustawy Pzp.
18.5 Jeżeli
eli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie
b
się uchylał od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybraćć ofertę najkorzystniejszą
najko
spośród
ród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że
ż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
ępowania o których mowa w
art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.
19. Zabezpieczenie należytego
żytego wykonania umowy
Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
nale
wykonania umowy.
20. Warunki umowy
Zamawiający podpisze umowę
ę z Wykonawcą,
Wykonawc który przedłoży najkorzystniejszą
ą ofertę
ofert z punktu widzenia
kryteriów przyjętych
tych w niniejszej SIWZ.
O miejscu i terminie podpisania umowy
umow Zamawiający powiadomi odrębnym
bnym pismem.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem
uwzgl
postanowień wynikających z treści
ści niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi
załącznik nr 5 SIWZ.
20.3
Warunki zmiany treści
ci umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość
ż
ść dokonania zmian postanowień
postanowie umowy – zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy
Pzp, za zgodą obu stron.
Zamawiający przewiduje możliwość
ż
ść zmian postanowień
postanowie zawartej umowy w stosunku do treści
tre
oferty, na
podstawie,
tawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,
wyst pienia, co najmniej jednej z okoliczności
okoliczno
wymienionej poniżej, z uwzględnieniem
ędnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
ący przewiduje istotne
isto
zmiany
zawartej umowy dotyczące
ące odpowiednio zmiany wartości
warto ci umownej, zakresu przedmiotu zamówienia
lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących
nast
ących okoliczności:
okoliczno
1) w zastępstwie wydłużonym
żonym (wykraczającym
(wykraczaj
poza terminy określone w KPA)
PA) procedur
administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych,
urz dowych, na termin realizacji zamówienia –
udokumentowanych;
2) ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT;
3) w razie konieczności
ści podję
podjęcia działań zmierzających
cych do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
zewn
którego nie można
na było przewidzieć z pewnością,
szczególnie zagrażającego
ż ącego bezpośrednio
bezpo
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
żącego powstaniem szkody
niewspółmiernie większej
ększej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym
naruszaj
dyscyplinę
środków publicznych;
4) w przypadku konieczności
ści wykonania usług zamiennych i dodatkowych;
5) zmniejszenia zakresu usługi;
20.1
20.2
20.4 Przez istotne zmiany umowy Zamawiający
Zamawiaj
rozumie takie zmiany które w postępowaniu
ępowaniu przed udzieleniem
umożliwiałyby złożenie
enie innej znacząco
znacz
odmiennej, ważnej
nej oferty, jak również
równie umożliwiałyby
dopuszczenie innych Wykonawców. Katalog istotnych zmian umożliwiających
umo
ących zmianę
zmian zawartej umowy
przewiduje ust. 1.
20.5 Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie
dzenie podpisanego przez strony umowy,
„Protokołu konieczności”
ści” okre
określającego
cego przyczyny zmian oraz potwierdzającego
potwierdzaj
wystąpienie
10
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
(odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności
okoliczno ci wymienionych w pkt 20.3. Protokół konieczno
konieczności będzie
załącznikiem
ikiem do aneksu o którym mowa w projekcie umowy.
20.6 Nieistotne zmiany zawartej umowy będą
b
sporządzone pisemnie, po sporządzeniu
ądzeniu Protokołu Konieczności
Konieczno
w formie aneksu. Protokół konieczności
konieczno
będzie załącznikiem do aneksu.
21. Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej określone
ślone w art. 179 Ustawy Pzp przysługują
przysługuj Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a
także innym podmiotom, jeżeli mają
ą lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie
ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
Zamawiaj
przepisów Ustawy Pzp.
21.1.
Odwołanie
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie
cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności
czynno
Zamawiającego
podjętej w postępowaniu
powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
czynności, do której Zamawiający
Zamawiaj
jest
zobowiązany
zany na podstawie Ustawy
Usta
Pzp.
b) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
ni kwoty określone
lone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie
wył
wobec czynności:
1)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
r
rę
lub zapytania o cenę,
2)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
post
3)
wykluczenia odwołującego
odwołuj
z postępowania
powania o udzielenie zamówienia,
4)
odrzucenia oferty odwołującego.
odwołuj
c) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
ści Zamawiającego,
Zamawiaj
której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać
zawiera zwięźle
le przytoczenie zarzutów, okre
określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności
ści faktyczne i prawne uzasadniające
uzasadniaj ce wniesienie odwołania.
d) Odwołanie należy wnieść
ść do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
fo
pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
pomoc ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi się
si w terminach przewidzianych w Ustawie Pzp.
e) Odwołujący
cy przesyła kopie odwołania Zamawiającemu
Zamawiaj
przed
zed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł się
si on zapoznać z jego treścią
ą przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że
e Zamawiający
Zamawiają mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
nast piło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą
pomoc
jednego ze sposobów określonych
ślonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp.
f) Do odwołań stosuje się
ę przepisy art.179art.179 198 Ustawy Pzp.
g) Wraz z wniesieniem odwołania Wykonawca wnosi wpis w wysokości
wysokości i na zasadach określonych
przepisami rozporządzenia
dzenia Prezesa RM z dnia 15.03.2010 r. (Dz.U. Nr 41 poz. 238 z poźn.
po
zmianami.).
21.2. Skarga
a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania
post powania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
b) W postępowaniu toczącym
ącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
ę odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17.11.1964 – Kodeks postępowania
post
cywilnego o apelacji, jeżeli
eli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
c) Skargę wnosi się do sądu
ądu okręgowego
okr
właściwego
ciwego dla siedziby albo miejsca
mie
zamieszkania
Zamawiającego.
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
dor
orzeczenia
d) Skarga wnoszona jest za pośrednictwem
Izby, przesyłając jednocześnie
śnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
Zło enie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jestt równoznaczne z jej wniesieniem.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują
znajduj się w Ustawie Pzp w Dziale VI Środki
rodki ochrony prawnej.
22. Ogłoszenia wyników postępowania
ępowania
Wyniki postępowania zostaną
ą ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Pzp oraz w siedzibie Zama
Zamawiającego i na
stronie internetowej: www.pw.edu.pl oraz www.meil.pw.edu.pl. Niezależnie
nie od ogłoszenia wyników wszyscy
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
ępowaniu o zamówienie publiczne zostan
zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
23.Postanowienia dodatkowe
23.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
najkorzystniejsz , zobowiązany
zobowią
jest nie później niż
do piątego
tego dnia od uprawomocnienia się
si decyzji o wyborze jego oferty przedło
przedłożyć do wglądu
Zamawiającemu:
a) jeżeli
eli planuje wykonanie części
ci zamówienia przy udziale Podwykonawców – umowy z
Podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania i zgodnego z ofertą
ofert Wykonawcy
11
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
zakresu realizacji zamówienia, wraz z umową
umow cesji, na rzecz Zamawiającego,
Zamawiaj
wierzytelności
należnych Podwykonawcy z tytułu powierzonych mu części
cz
zamówienia,
b) jeżeli
eli za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona
ona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowę regulującą współpracę
ę tych podmiotów,
c) ramowy harmonogram rzeczowo – finansowy.
23.2 W przypadku nie przedłożenia
żenia przez Wykonawcę
Wykonawc wymaganych dokumentów w terminie, o którym
mowa w pkt. 23.1., umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie
przepadkowi, a ponadto Zamawiający
Zamawiaj
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).
24. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania
pniania dokumentów Uczestnicy postępowania
post
mają prawo wglądu
ądu do tre
treści protokołu oraz ofert
w trakcie prowadzonego postępowania
wania z wyjątkiem
wyj
dokumentów stanowiących
cych załączniki do protokołu (jawne
po zakończeniu postępowania)
powania) oraz stanowiących
stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa
biorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych
zastrzeżonych przez uczestników
u
postępowania. Udostępnienie
pnienie zainteresowanym odbywać
odbywa się będzie wg poniższych
ższych zasad:Zamawiaj
zasad:Zamawiający
udostępnia
pnia wskazane dokumenty po złożeniu
złoż
pisemnego wniosku Zamawiający
ący wyznacza termin, miejsce oraz
zakres udostępnianych dokumentów
• Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności
obecno
udostępnione
pnione zostaną
zostan dokumenty,
• Zamawiający umożliwi
liwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie,
• udostępnienie może miećć miejsce wyłącznie
wył
w siedzibie Zamawiającego
ącego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych
uregulowanych zastosowanie mają
maj przepisy Ustawy Pzp, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postępowania cywilnego.
25. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
•
•
•
•
•
•
•
Załącznik nr 1a – Formularz oferty
Załącznik nr 1b – Szczegółowa kalkulacja ceny
Załącznik nr 2 - Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
wiadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
post
Załącznik nr 4 – Oświadczenie
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Projekt umowy
Załącznik nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamów
12
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
Załącznik nr 1a
Do _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Nawiązującc do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu
post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego
na: sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu
osprz tu optycznego w zwi
związku
z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki
Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych
numeryczno doświadczalnych
wiadczalnych badań
bada lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00POIG.02.02.00
14-022/09”
022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Warsza
MY NIŻEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
okre
w
Specyfikacji
Istotnych
otnych
Warunków
Zamówienia,
na:
...........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy
zapoznali
się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych
zanych określonymi
lonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
post
postę
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
cen brutto _____________ zł
(słownie złotych: ___________________________________________________________
___________________________________________________________ ) zgodnie z
załączonym
czonym do oferty kosztorysem ofertowym, łącznie
ł cznie z ....% podatkiem VAT.
4.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie .………
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres wskazany w istotnych dla
d stron
postanowieniach umowy.
13
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności
płatno
określone przez Zamawiającego
ącego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych
ązanych niniejszą
niniejsz ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, t.j. przez
ez okres 30 od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie
powyższego
wnieśliśmy
śmy
wadium
w
wysoko ci
wysokości
_______
zł.,
w formie
___________________________________________________________________.
8.
a)
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:
_________________________________________________________________________
(zakres i wartość powierzonych prac)
b)
_________________________________________________________________________
(zakres i wartość powierzonych prac)
9. OŚWIADCZAMY, że przedstawiamy/nie przedstawiamy* pisemne zobowiązanie
zobowi
innych
podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych
niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia – według wzoru określonego
okre
w załączniku nr 7 do SIWZ.
SIWZ
10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji
reprezentacji spółki dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
cy: _________________________________________
___________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsię
przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki
ółki cywilne lub konsorcja)
11. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego
nale ytego wykonania umowy w wysokości 5 %
ceny określonej
lonej w pkt 3 oferty, w następującej
nast
formie/formach:
___________________________________________________________________________
12. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem
wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki
zał czniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących
cych tajemnicę przedsiębiorstwa
biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
zwal
nieuczciwej konkurencji.
13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy
zapoznali
się z postanowieniami umowy, określonymi
okreś
w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy
zobowi
się,, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
niniejsz ofertą, na warunkach określonych
lonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiającego.
14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ
KORESPONDENCJ w sprawie niniejszego postępowania
ępowania należy
nale kierować na
poniższy adres:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*
Niepotrzebne skreślić
14
Oznaczenie sprawy 37
/1132/2011
__________________________________________________________________________________
tel.:___________________fax.:________________e mail:___________________________________
tel.:___________________fax.:________________e-mail:___________________________________
15. OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.
16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi
stanowi
jej integralnąą część
ęść są:
ą
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________
______ dnia __.__.2011 r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
15
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Stronę celowo pozostawiono pustą
16
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
ZAŁĄCZNIK NR 1b
SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY W ZADANIU...............
Data:
...............................................................
Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
............................................................................
Lp
Nazwa oferowanego przedmiotu
zgodnego ze specyfikacją techniczną
Cena jedn.
netto
Ilość
Wartość
netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OGÓŁEM
Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy
nale przenieść do formularza ofertowego.
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
______________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
17
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Stronę celowo pozostawiono pustą
18
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
ZAŁĄCZNIK NR 2
Szczegółowa specyfikacja techniczna
musi zawierać nazwę producenta, model oraz parametry techniczne (dotyczy także
że części
częś składowych
oferowanego przez Wykonawcę
ę urządzenia)
ądzenia)
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Karta charakterystyki produktu, wraz z załączonymi
zał
kartami
katalogowymi zawierająca
ca w szczególności
szczególno ci opis parametrów produktu wskazanych przez Zamawiającego
Zam
w
opisie przedmiotu zamówienia – wskazany opis należy
nale złożyć w 1 egzemplarzu. Zamawiający
Zamawiaj
zastrzega, iż
wymóg złożenia ww. oświadczenia
wiadczenia nie zostanie uznany przez Zamawiającego
Zamawiaj cego za spełniony w przypadku, gdy
dokument, o którym mowa nie będzie
ędzie auto
autorskim
rskim opracowaniem Wykonawcy, tj. stanowić będzie w całości lub w
części kopię opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Zał
Załączniku
czniku nr 1 do SIWZ bez wymaganego opisu
opracowanego przez Wykonawcę.
19
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Stronę celowo pozostawiono pustą
20
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU
IANIU WARUNKÓW
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i
osprzętu optycznego w związku
ązku z realizacj
realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury
naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby
wspólnych numeryczno doświadczalnych
świadczalnych bada
badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00
POIG.02.02.00-14022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
oświadczamy, że:
spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień
ń do wykonania działalno
działalności lub czynności związanych
ązanych z realizacją
realizacj
niniejszego zamówienia, jeżeli
jeż przepisy prawa nakładają obowiązek
ązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
świadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
__________________ dnia __. __.2011 r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
21
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Stronę celowo pozostawiono pustą
22
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Załącznik nr 4
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: : Sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i
osprzętu optycznego w związku z realizacją
realizacj projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury
naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby
wspólnych numeryczno doświadczalnych
świadczalnych badań
bada lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00
POIG.02.02.00-14022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i
Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
oświadczamy, że:
brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania
post powania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
__________________ dnia __. __.2011 r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
23
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Stronę celowo pozostawiono pustą
NIP: 525-000-58-34
34
Nr konta: PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa nr 81124010531111000005005664
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Załącznik nr 5
PROJEKT UMOWY
Zakup jest współfinansowany ze środków
rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
W dniu .................... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy
pomi dzy : ...................................................................zwaną
..............................................................
dalej
„Wykonawcą”,
”,
wpisaną
do
...............................................
.......
pod
numerem
.........................................................,
prowadzonego
przez
.............................,
NIP:
........................................., Regon ...............................
a
Politechniką Warszawską,, Wydziałem Mechanicznym
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Instytutem Techniki Lotniczej i
Mechaniki Stosowanej,
00-665
665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24, zwaną
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Warszawskiej prof. dr. hab. inż.
in
Jerzego Banaszka oraz
Dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej prof. dr hab. inż
in Krzysztofa Arczewskiego
działających z upoważnienia
nienia Rektora Politechniki Warszawskiej,
w wyniku przeprowadzenia postępowania
ępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zgodnie z art. 39 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego nr 37/1132/2011
37/1132/201 na „Sprzedaż i
dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprz
osprzętu optycznego w związku
ązku z realizacją
realizacj projektu
„Modernizacja
cja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej
i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych
do wiadczalnych badań
bada lotniczych
silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00-14-022/09.”
POIG.02.02.00
strony zawierają umowę
ę następującej
nastę
treści:
§1
1.
Wykonawca zobowiązuje się
ę zrealizować
zrealizowa na rzecz Zamawiającego zamówienie:
Dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzętu
osprz
optycznego w zakresie opisanym zadaniem
(zadaniami) nr ………….. w związku
związku z projektem „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury
naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby
wspólnych numeryczno doświadczalnych
doś
badań lotniczych silników turbinowych”
nr POIG.02.02.00-14-022/09-00
00 zgodnie z ofertą
ofert z dnia ............, stanowiącą
ą ą załącznik
załą
do niniejszej
umowy
2.
Przedmiot umowy obejmuje:
1) dostawę sprzętu
tu zgodnie ofertą z dnia …………. złożoną na realizację zadania(ń)
zadania
nr …..
2) wyposażenie
enie dodatkowe dołączone przez producentów sprzętu
sprz
3) dokumentację dołączoną
ą przez producentów sprzętu
sprz
3.
Wykonawca zobowiązuje się
ę zrealizować
zrealizowa przedmiot umowy, zgodnie z umową,
umową wymogami prawa
obowiązującymi
cymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zasadami współczesnej wiedzy technicznej
oraz w stanie kompletnym
ym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
słu
§2
1.
Termin dostawy Strony ustalają
ą na 8 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.
25
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
2.
Za termin realizacji umowy przejmuje się
si termin podpisania Protokołu odbioru i przekazania.
przekazania
3.
Umowa będzie
dzie realizowana zgodnie z ofert
ofertą przetargową, stanowiącą
ą ą załącznik
załą
do niniejszej
umowy.
4.
Adres dostawy:
Instytut Techniki Cieplnej
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
5.
6.
Dostawa może byćć zrealizowana w dni robocze od 8:30 do 15:30
O terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego
Zamawiaj cego
wyprzedzeniem
z
pięciodniowym
pi
(5)
§3
1.
Potwierdzeniem wykonania niniejszej umowy będzie
b
Protokół odbioru i przekazania podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli obu stron.
2. Osobami uprawnionymi do podpisania Protokołu odbioru i przekazania są:
1) ze strony Wykonawcy – ………
2) ze strony Zamawiającego – Paweł Oleszczak i Arkadiusz Kobiera
3.
Przed przystąpieniem
pieniem do odbioru Wykonawca przekaże
przeka Zamawiającemu
cemu szczegółowa specyfikację
specyfikacj
elementów składowych sprzętu,
ętu,
tu, szczegółowe warunki gwarancji i serwisu , wraz z instrukcj
instrukcją w
języku polskim lub angielskim.
4.
W przypadku zastrzeżeń
ń co do dostarczonego sprzętu,
sprz
Zamawiający
cy wyznaczy Wykonawcy termin
na dostarczenie sprzętu
tu bez wad.
5.
Termin, o którym mowa w pkt. 4, nie może
mo być dłuższy niż 28 dni roboczych.
§4
1.
Podstawę wystawienia faktur będzie stanowił Protokół odbioru i przekazania przedmiotu zamówienia
określonego
lonego w §1, podpisany przez strony.
2.
Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca
Wykonawc otrzyma od Zamawiającego
ącego łączne
łą
wynagrodzenie
w wysokości:
brutto: ……… /słownie: ……… PLN/
(netto: ……… /słownie: ……… PLN/ + podatek VAT 23% ……… /słownie: ……… PLN/)
3.
Wynagrodzenie należne
ne Wykonawcy będzie
b dzie płatne w terminie do 21 dni od dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4.
Strony ustalają, że
e Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu stanowi całkowite
wynagrodzenie
należne
żne
ne
Wykonawcy
z
tytułu
wykonania
niniejszej
Umowy.
26
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
5.
Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto b
bankowe
ankowe Wykonawcy określone
okre
na
fakturze. Za dzień płatności
ś będzie
ędzie uwa
uważany dzień, w którym Zamawiający
ący złoży
złoż ważne i skuteczne
polecenie przelewu całej odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
§5
1.
Każda
da ze stron zobowią
zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności
ści trakcie wykonywania
niniejszej Umowy, w tym także
tak
do pełnej współpracy z drugą Stroną
ą w celu zapewnienia
należytego
ytego i terminowego wykonania niniejszej Umowy.
2.
Strony ustalają, że do bezpośrednich
bezpo rednich kontaktów w trakcie wykonania niniejszej
nin
Umowy
powołane zostają następują
ępujące osoby:
1)
ze strony Wykonawcy – ………
2)
ze strony Zamawiającego
Zamawiają
– Paweł Oleszczak, Arkadiusz Kobiera
§6
1.
Zamawiający
cy i Wykonawca będą
b
mogli wypowiedzieć zawartą
ą umowę
umow
w terminie
……………………., a następnie
nastę
zaprzestać jej realizacji, jeżeli
żeli druga strona narusza
postanowienia niniejszej umowy, powodując
powoduj
tym samym utratę zasadniczych korzy
korzyści, jakie
mogą być osiągnięte
ęte w wyniku jej realizacji.
2.
Zamawiający może
że rozwiązać
rozwią
umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia , jeżeli:
je
1)
2)
Wykonawca
ykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń
zastrze
Zamawiają
Zamawiającego uparcie nie
wykonuje umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący
rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania
zania umowne.
Została ogłoszona upadłość
upadło Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił
ąpił do likwidacji swojej
działalności, z wyjątkiem
ątkiem
tkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.
3.
Rozwiązanie
zanie umowy powinno nastąpić
nast
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
niewa
takiego
oświadczenia
wiadczenia i powinno zawierać
zawiera uzasadnienie.
4.
W przypadku rozwiązania
ązania umowy Wykonawca i Zamawiający
Zamaw
zobowiązują
ązują się w terminie 7 dni
od daty rozwiązania
zania do sporządzenia
sporz dzenia szczegółowego protokołu usługi w toku, wg stanu na
dzień rozwiązania
zania umowy.
5.
W razie rozwiązania
zania umowy przez którąkolwiek
któr kolwiek ze stron wykonane usługi oraz materiały
opłacone przez Zamawiającego
Zamawiają
będą uważane za jego własność.
§7
1.
Strony ustalają, że z tytułu nienależytego
nienale ytego wykonania umowy przysługują kary umowne z
następujących
cych tytułów i w podanych wysokościach:
wysoko
1)
Zamawiający
cy zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie
odst pienie od umowy z przyczyn
pr
zależnych
nych od Zamawiającego
Zamawiają
w wysokości 10% wartości
ci umowy netto.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
Zamawiaj
z tytułu rozwiązania
zania umowy przez Zamawiającego
Zamawiaj
z
przyczyn niezależnych
żnych od Zamawiaj
Zamawiającego w wysokości 10% wartości
ści umowy netto,
3)
W przypadku zwłoki w wykonaniu
wyk
przez Wykonawcę jego zobowią
zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy i w sposób w niej przewidziany, Zamawiającemu
Zamawiającemu bę
będą przysługiwały
kary umowne w wysokości
wysoko
0,1% wartości umowy netto za każdy
żdy dzień zwłoki od terminu
określonego w umowie.
27
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
2.
Strony mogą domagaćć się odszkodowania na zasadach ogólnych za szkodę
szkod przekraczającą
wysokość kar umownych.
§8
1.
Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ofertą.
ofert Termin gwarancji
ofertą
rozpoczyna się od daty podpisania Protokółu odbioru i przekazania.
2.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany
zobowi zany jest do bezpłatnej obsługi serwisowej oraz
bezpłatnego usunięcia
ęcia
cia wszelkich zgłoszonych usterek oraz wad w terminie do 28 dni roboczych
od daty zgłoszenia tego faktu na nr faksu ……… lub adres e-mail
e mail ……… (podany przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy).
3.
Podstawą ubiegania się
ę o śświadczenie gwarancyjne jest faktura sprzedaży.
ży.
4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność
odpowiedzialno z tytułu gwarancji za:
1)
Wady fizyczne zmniejszające
zmniejszaj
wartość użytkową,, techniczną lub estetyczną
dostarczonego sprzętu.
sprzętu
2)
Usunięcie
cie nieodpłatnie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 28 dni roboczych
od zgłoszenia wady.
5.
Wykonawca usługi jest odpowiedzialny względem
wzgl
Zamawiającego
cego z tytułu rrękojmi za wady
fizyczne i prawne materiałów objętych
obj
umową.
6.
W razie
ie stwierdzenia w okresie rękojmi
r
wad nadających się do usunięcia,
usunię
Wykonawca
zobowiązany
zany jest do ich usunięcia
usuni cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj
Zamawiającego nie
dłuższym niż 28 dni roboczych. W przypadku nie wywi
wywiązania się
ę Wykonawcy z ciążących
ci
na
nim obowiązków,
ków, Zamawiający
Zamawiają może na jego koszt usunąć wady.
7.
Gwarancją nie są objęte
ęte wady powstałe z innych przyczyn niż
ni tkwiące
ące w przedmiocie umowy, a
w szczególności
ci powstałe wskutek niewłaściwego
niewła
użytkowania
ytkowania przedmiotu umowy,
niewłaściwej
ciwej
konserwacji,
uszkodze
uszkodzeń
mechanicznych,
chanicznych,
zdarzeń
losowych
oraz
nieprzestrzegania warunków określonych
okre
w kartach gwarancyjnych.
8.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu
Zamawiaj cemu autoryzowany serwis gwarancyjny producenta.
9.
Wszelkie zmiany i naprawy dokonane bez zgody Wykonawcy powodują
powoduj utratę praw z
gwarancji.
10. Sprzęt,
t, który po trzeciej naprawie b
będzie
dzie nadal wykazywał zgłaszaną wadę,
wad Wykonawca
wymieni na nowy bez żadnej
adnej dopłaty, nawet gdyby od chwili realizacji zamówienia / podpisania
umowy, ceny na taki sprzęt
sprzę uległy zmianie.
§9
1.
Każda ze Stron ponosi swoje własne koszty i wydatki oraz honoraria i wydatki swoich doradców
i przedstawicieli, poniesione w związku
zwi zku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy.
2.
Wszystkie zawiadomienia, które są
s wymagane lub dozwolone przez niniejszą
niniejsz Umowę będą
uważane za właściwie
ciwie doręczone,
dorę
jeżeli zostaną doręczone (a) do rąk
ąk własnych, (b) przesłane
pocztą kurierską lub listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), lub (c) jeśli
je
przesłane faksem (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), z tym jednakże,
jednak
że kopia
28
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
jakiejkolwiek wiadomości
ści
ci przesłanej faksem zostanie niezwłocznie przesłana jednym ze
sposobów przewidzianych w punktach (a) i (b).
3.
Jakiekolwiek zawiadomienie lub inna korespondencja będzie
b
uważana
żana za doręczoną
dor
w dacie
doręczenia,
czenia, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
p
Doręczenia
czenia pod wskazane wyżej
wy
adresy
będzie
dzie uznane za skuteczne chyba, że
e odpowiednia strona w drodze powiadomienia
doręczonego
czonego pozostałym stronom zgodnie z niniejszym pkt. 2 poinformuje uprzednio o zmianie
swego adresu.
§ 10
1.
zamówie publicznych Zamawiający
cy przewiduje istotne zmiany
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień
zawartej umowy dotyczące
ce odpowiednio zmiany wartości
warto ci umownej, zakresu przedmiotu zamówienia
lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących
nast
cych okoliczności:
okolicznoś
1) w zastępstwie wydłużonym
żonym (wykraczającym
(wykraczaj
poza terminy określone
ślone w KPA) procedur
administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych,
urz dowych, na termin realizacji zamówienia –
udokumentowanych;
2) ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT;
3) w razie konieczności
ści podjęcia
podję
działań zmierzających
cych do ograniczenia skutków zdarzenia
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
zewn
którego nie można
żna było przewidzieć
przewidzie z
pewnością,, szczególnie zagrażającego
zagra
bezpośrednio życiu
yciu lub zdrowiu ludzi lub gro
grożącego
powstaniem
m szkody niewspółmiernie większej
wi
niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem
naruszającym dyscyplinę
ę środków
ś
publicznych;
4) zmniejszenia zakresu usługi;
2.
Przez istotne zmiany umowy Zamawiający
Zamawiaj cy rozumie takie zmiany, które w postępowaniu
post
przed
udzieleniem umożliwiałyby
liwiałyby złożenie
złoż
innej, znacząco odmiennej, ważnej
żnej oferty, jak również
równie
umożliwiałyby
liwiałyby dopuszczenie innych Wykonawców. Katalog istotnych zmian umo
umoż
umożliwiających
zmianę
zawartej umowy przewiduje pkt. 1.
3.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie
sporz dzenie podpisanego przez Strony
Protokołu konieczności określają
ślającego
cego przyczyny zmian oraz potwierdzającego
potwierdzają
wystąpienie
(odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności
okoliczno
wymienionych w pkt. 1. Protokół konieczności
konieczno
będzie
załącznikiem
cznikiem do aneksu, o którym mo
mowa w § 12 pkt. 2 niniejszej umowy.
4.
Nieistotne zmiany zawartej umowy będą
b
sporządzone
dzone pisemnie, po sporządzeniu
sporzą
Protokołu
konieczności w formie aneksu. Protokół konieczności
konieczno
będzie załącznikiem
cznikiem do aneksu, o którym mowa
w § 12 pkt. 2 niniejszej umowy.
§ 11
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą
niniejsz umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego.
2.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą
mog nastąpić za zgodą Stron w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
niewa
3.
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą
b
rozstrzygnięte
ęte przez Sąd
S
właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4.
Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania
rozwi
sporów, w szczególności
ści do zawezwania do
próby ugody określonej
lonej przepisami 184-186
184
Kodeksu postępowania cywilnego.
29
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
5.
W razie powstania sporu związanego
ązanego
zanego z wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiaj
Zamawiający
Zamawiają zobowiązany jest
do wyczerpania postępowania
powania reklamacyjnego, kierując
kieruj c swoje roszczenia do Wykonawcy. Je
Jeżeli
Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub
lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 21 od daty zgłoszenia
roszczeń, Zamawiający może
że zwrócić się do sądu.
6.
Niniejszą umowę sporządzono
ądzono w dwóch (2) jednobrzmiących
jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym (1)
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
30
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
Załącznik 6
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawę zestawu obiektywów, filtrów i osprzę
osprzętu optycznego w
związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej
bad
Wojskowej
Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych
do
badań lotniczych silników turbinowych" Nr POIG.02.02.00
POIG.02.02.00-14-022/09”
022/09” dla Instytutu Techniki Lotniczej i
Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Sprzęt
Sprz
będzie wykorzystywany do badań
ń naukowych i w procesie dydaktycznym.
Zadanie nr 1. Obiektywy ze sterowaniem ręcznym
r
i mocowaniem typu F
1.1. Obiektyw stało ogniskowy (szerokokątny)
(szerokok tny) wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o
podanych poniżej
ej parametrach, szt. 1:
- ręczna regulacja ostrości
ci i przesłony,
- nominalna ogniskowa: 20 mm,
- światło siła: f/2.8,
- mocowanie: Nikon F
- w zestawie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV,
np. Nikkor 20 mm F 2,8 mocowanie F
1.2. Obiektyw stało ogniskowy wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o podanych poniżej
poni
parametrach, szt. 1:
- ręczna regulacja ostrości
ci i przesłony,
- nominalna ogniskowa: 50 mm,
- światło siła: f/1.4,
- mocowanie: Nikkon F.
- w zestawie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV,
np. NIKKOR 50 mm F 1,4 D mocowanie F
1.3. Obiektyw zmienno ogniskowy wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o podanych poniżej
poni
parametrach, szt. 1:
- ręczna regulacja ostrości
ci i przesłony,
- minimalna ogniskowa: poniżej
żej 40 mm,
- maksymalna ogniskowa: 70-90
90 mm,
- światło
wiatło siła (stała w całym zakresie ogniskowych): f/2.8,
- mocowanie: Nikkon F.
- w zestawie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV,
np. SIGMA 24-70
70 mm F 2,8 D mocowanie F
1.4. Obiektyw zmienno ogniskowy wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o podanych poniżej
poni
parametrach, szt. 1:
31
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
- ręczna regulacja ostrości
ci i przesłony,
- minimalna ogniskowa: poniżej
żej 100 mm,
- maksymalna ogniskowa: 180 – 220 mm,
- światło
wiatło siła (stała w całym zakresie ogniskowych): f/2.8,
- mocowanie: Nikkon F.
- w zestawie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV,
np. Obiektyw NIKKOR 80-200
200 mm F 2,8 D mocowanie F
Zadanie nr 2. Obiektywy z automatyką
automatyk i mocowaniem typu Canon
2.1. Obiektyw stało ogniskowy wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o podanych poniżej
poni
parametrach, szt. 1:
- automatyczna regulacja ostrości
ści i przesłony
- nominalna ogniskowa: 20 mm
- światło siła: f/1.8
- mocowanie: Canon
- w zestawie
awie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV
np. Sigma 20mm f/1.8 EX DG Asp. RF Canon
2.2 Obiektyw stało ogniskowy wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o podanych poniżej
poni
parametrach, szt. 1:
- automatyczna regulacja ostrości
ści i przesłony
- nominalna ogniskowa: 50 mm
- światło siła: f/1.4
- mocowanie: Canon
- w zestawie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV,
np. Canon EF 50mm f/1.4 USM
2.3 Obiektyw zmienno ogniskowy wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o podanych poniżej
poni
parametrach, szt. 1:
ści i przesłony
- automatyczna regulacja ostrości
- minimalna ogniskowa: poniżej
żej 40 mm
- maksymalne ogniskowa: 70 - 90 mm
- światło siła: f/2.8
- mocowanie: Canon
- w zestawie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV,
np. Sigma 24-70
70 f/2.8 EX DG HSM Canon
2.4 Obiektyw zmienno ogniskowy wraz filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV, o podanych poniżej
poni
parametrach, sztuk 1:
- automatyczna regulacja ostrości
ści i przesłony
- minimalna ogniskowa: poniżej
żej 90 mm
- maksymalne ogniskowa: 180 - 220 mm
- światło siła: f/2.8
- mocowanie: Canon
- w zestawie filtr polaryzacyjny oraz filtr UV,
32
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
np. Sigma 70-200mm
200mm f/2,8 EX APO DG MACRO HSM II (Canon)
Zadanie nr 3. Obiektyw mikroskopowy
3.1 Obiektyw mikroskopowy z 12 krotnym zoomem optycznym i mocowaniem Nikkon F zawierający
zestaw elementów optycznych zapewniających
zapewniaj
odległość obserwacji od 32 mm do 341 mm, szt. 1.
Zadanie nr 4. Oświetlenie
wietlenie do obiektywu mikroskopowego
4.1 Mocne źródło światła z lampą
ą wyładowczą
wyładowcz (HMI) o mocy minimum 300 W przystosowane do pracy
ze światłowodem. Minimalna średnica światłowodu 9mm, minimalna długość
ść światłowodu 250cm.
Żarówka
arówka zapasowa w zestawie. Sztuk: 1.
Zadanie nr 5. Oświetlenie
5.1.Mocne źródło światła z lampą
ą wyładowczą
wyładowcz (HMI), o mocy minimum 200 W, wraz ze statywem,
walizką transportową i zapasową
ą żarówką.
żarówk Sztuk.:1.
5.2. Zestaw oświetleniowy
wietleniowy składający
składają się z dwu lamp wyposażonych w żarówki
arówki tungstenowe o mocy
minimum 250W zasilane napięciem
ęciem 24VDC. Lampy powinny posiada
posiadać możliwość
ść regulacji
intensywności świecenia oraz byćć wyposażone
wyp
w filtr IR ograniczający ilość
ść emitowanego ciepła. W
skład zestawu powinny wchodzićć ponadto jednostka zasilająca
zasilaj ca przystosowana do napięcia
napi
230 VAC,
dwa statywy, walizka transportowa oraz dwie zapasowe żarówki. Sztuk:1.
5.3. Reflektor z żarówką tungstenowi
gstenowi o mocy minimum 1000 W, z odporną
odporn na szok termiczny soczewką
soczewk
Fresnela, przystosowany do pracy na statywie, wyposażony
wyposa
w adapter do bolca 28--16 mm, wraz ze
statywem o udźwigu
wigu minimum 12 kg. Sztuk: 1.
5.4. Lampa z żarówką tungstenową o mocy minimum 1250
250 W przystosowana do pracy na statywie wraz
ze statywem. Minimalny udźwig
źwig statywu 6,5 kg, wysokość
wysoko statywu po rozłożeniu
żeniu minimum 240 cm.
Sztuk: 1.
Zadanie nr 6. Pierścienie
cienie przedłużające
przedłu
6.1. Zestaw pierścieni pośrednich
rednich o szerokości
szeroko ci 12, 20 i 36 mm, mocowanie: Nikkon F. Sztuk 1.
6.2. Zestaw pierścieni pośrednich
rednich o szerokości
szeroko ci 12, 20 i 36 mm, mocowanie: Canon. Sztuk 1.
Zadanie nr 7. Statywy, stoliki i głowice do kamery cyfrowej.
7.1. Statyw pod kamerę, o następują
ępujących parametrach, sztuk 1:
-
maksymalne obciążenie: powyżej
żej 10 kg,
wysokość minimalna: 40 – 50 cm,
m,
wysokość maksymalna: 190 – 220 cm,
wysokość minimalna: poniżej
żej 50 cm,
mocowanie: śruba 3/8 ‘’
kompatybilny z szybką kamerą
ą cyfrową
cyfrow firmy Photron
7.2. Precyzyjna głowica pod kamerę o następujących parametrach, sztuk 1:
33
Oznaczenie sprawy 37/1132/2011
- maksymalne obciążenie: powyżej
żej 5 kg,
- mocowanie: śruby 1/4 i 3/8 ‘’,
- liczba poziomic: 3,
- typ płyty: 410PL,
- pochylenie przód tył: -30° / +90°
- pochylenie boczne: -90° / +30°
- obrót: 360°,
- kompatybilna z szybką kamerą
ą cyfrową
cyfrow firmy Photron
Zadanie nr 8. Stolik pozycjonujący
pozycjonują z śrubą mikrometryczną, sztuk 2:
Stolik pozycjonujący z śrubą mikrometryczną,
mikrometryczn o następujących parametrach, sztuk 2:
-
Maksymalne obciążenie:
enie: powyżej
powyż 5 kg,
Maksymalna zakres regulacji: powyżej
powy
100 mm
Mocowanie: śruby1/4 i 3/8 ‘’
kompatybilny z szybką
ą kamerą cyfrową firmy Photron
Zadanie nr 9. Przystawka do zdalnego sterowania obiektywami
Przystawka do zdalnego sterowania
owania obiektywami z mocowaniem typu Canon kompatybilna z kamerą
kamer SA 1
firmy Photron.
34

Podobne dokumenty