GRILL KOCIOŁEK ŚREDNICA 42cm, ruchomy

Komentarze

Transkrypt

GRILL KOCIOŁEK ŚREDNICA 42cm, ruchomy
MG412
GRILL KOCIOŁEK ŚREDNICA 42cm, ruchomy
MG412
INSTRUKCJA MONTAśU I BEZPIECZEŃSTWA
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu Mastergrill.
WAśNE! Przed przystąpieniem do złoŜenia grilla prosimy zapoznać się z niniejszą
instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montaŜu. Zalecamy zachowanie
instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontaŜu/montaŜu w
przyszłości. Zastrzegamy moŜliwość zmian technicznych w stosunku do poniŜszej instrukcji, na
skutek wprowadzania modyfikacji słuŜących doskonaleniu produktu.
Przed rozpoczęciem uŜytkowania urządzenia, niezbędne jest zapoznanie się z poniŜszą
instrukcją bezpieczeństwa!
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
1. Grill nigdy nie moŜe być uŜytkowany w pomieszczeniach zamkniętych!
2. Grill naleŜy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłoŜu, w
osłoniętym od wiatru miejscu. Zawsze naleŜy ustawiać grill w bezpiecznej odległości od
przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
3. UWAGA! Nie uŜywać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po
zgaśnięciu! UŜywać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
4. Nigdy nie przemieszczać grilla, gdy jest juŜ rozpalony - grozi poparzeniem lub poŜarem!
5. Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uwaŜać aby nie
przepełnić paleniska popiołem podczas uŜytkowania – max.ilość paliwa wynosi 1/2 pojemności
misy.
6. Przy pierwszym uŜyciu grill powinien być rozgrzany a paliwo utrzymane w formie rozŜarzonej
przez co najmniej 30minut zanim potrawy zostaną wyłoŜone na ruszt.
7. Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu.
8. Nigdy nie pozostawiać rozpalonego grilla bez dozoru. Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w
bezpiecznej odległości od grilla.
9. Zawsze naleŜy upewnić się, Ŝe grill jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub
zakończeniem pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie grilla, kiedy grill jest gorący grozi
poparzeniem lub poŜarem.
10. NaleŜy zwrócić szczególną ostroŜność na gorące lub ostre części grilla. Nie dotykać grilla
nieosłoniętą dłonią. Podczas uŜytkowania uŜywać rękawicy ochronnej.
11. Nie naleŜy uŜywać wody do gaszenia grilla! Rekomendowany jest piasek.
12. Maksymalna masa Ŝywności na ruszcie wynosi 1.5 kg. Grillowana Ŝywność powinna być
rozłoŜona równomiernie na całym ruszcie.
13. Jako paliwa do grillowania uŜywać wyłącznie węgla drzewnego lub brykietu z węgla
drzewnego.
14. W trakcie przemieszczania grilla na kółkach naleŜy zwrócić szczególną uwagę na pokrywę i
ruszt, przemieszczanie moŜe odbywać się tylko bardzo wolno, przy zimnym grillu, po płaskiej,
równej powierzchni, w trakcie przemieszczania przednia noga grilla nie moŜe być uniesiona
wyŜej niŜ 5-8 cm. – Przy uniesieniu nogi powyŜej podanej wartości grill moŜe stracić
stabilność!
15. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem grilla, zalecamy
uŜywanie specjalistycznych akcesoriów do grillowania Mastergrill.
INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA
I. Schemat budowy urządzenia
1. pokrywa grilla- 1szt
2. ruszt do potraw -1szt
3. ruszt węglowy- 1szt
4. misa- 1szt
5. mocowanie nóg- 3szt
6. krótka noga- 2szt
7. długa noga- 1szt
8. popielnik- 1szt
9. półka dolna- 1szt
10.nie występuje
11.koło- 2szt
12.nie występuje
13.nakrętka- 2szt
14.nasadka nogi -1szt
15.śruby mocujące uchwyt- 2szt
16.uchwyt -1szt
17.mocowanie uchwytu- 1szt
18.podkładka- 2szt
19.nakrętka sześciokątna- 2szt
20.śruba nogi- 3szt
21.podkładka nogi- 3szt
22.uchwyt boczny- 2szt
23.śruba uchwytu bocznego- 4szt
24.podkładka uchwytu bocznego- 4szt
25.regulacja wlotu powietrza- 1szt
26.nasadka nogi -3szt
II. MontaŜ
Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania i zidentyfikować poszczególne części.
Dokonać montaŜu zgodnie z powyŜszym rysunkiem. Zalecamy, aby montaŜ był
dokonany na utwardzonym, suchym podłoŜu dla uniknięcia zagubienia elementów.
Do montaŜu naleŜy uŜyć stosownych narzędzi: śrubokręta oraz kluczy (nie
załączone). Przed uŜytkowaniem upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są
poprawnie dokręcone!
Kolejność montaŜu:
1. do misy (4) dokręcić nogi krótkie (2) i długą (7) uŜywając śrub (20), podkładek
(21) oraz nasadek nóg (26)
2. pręt półki włoŜy (9) włoŜyć w otwór w nodze dłuŜszej (7), w otwory nóg (6)
nałoŜyć oś półki dolnej (9), nasunąć koła (11) i dokręcić nakrętkami (13)
3. do misy (4) dokręcić dwa uchwyty boczne (22) za pomocą śrub (23) i
podkładek (18)
2
4. do misy (4) wsunąć ruszt węglowy (3) oraz ruszt na potrawy (2)
5. do pokrywy grilla (1) dokręcić dwiema śrubami (15) uchwyt (16): od spodu
mocując uchwyt słuŜący do zawieszania pokrywy (17) i dokręcając nakrętki
(19) poprzez podkładki (18)
6. do pokrywy (1) dokręcić od strony zewnętrznej regulację wlotu powietrza (25)
III. UŜytkowanie
UWAGA! Przed przystąpieniem do uŜytkowania grilla naleŜy bezwzględnie
zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas uŜytkowania zachować
szczególną ostroŜność! UŜywanie środków łatwopalnych nie przeznaczonych do
stosowania w grillowaniu moŜe spowodować poparzenia, powstanie poŜaru, zatrucie
przyrządzanych potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych!
Przed grillowaniem upewnić się czy ruszt oraz misa są czyste i nie wymagają
oczyszczenia a urządzenie jest stabilne i nie wykazuje śladów: uszkodzeń
mechanicznych, przepalenia paleniska bądź nie posiada ostrych części konstrukcji.
Ustawić grill na płaskim, niepalnym podłoŜu, na zewnątrz budynku. Na ruszcie
węglowym ułoŜyć węgiel drzewny lub brykiet w ilości nie przekraczającej 1/2
objętości misy. Zaleca się uŜywanie aluminiowych tacek grilowych do przyrządzania
potraw, aby uniknąć zapalenia się skapującego tłuszczu. OstroŜnie umieścić czysty
ruszt uŜywając rękawicy ochronnej.
Następnie rozpalić ogień, czekając aŜ węgiel pokryje się warstwą szarego popiołu.
Na ruszcie grilowym ułoŜyć potrawy w masie nie przekraczającej 1.5kg.
Nie chwytać uchwytu rusztu nieosłoniętą dłonią, aby uniknąć poparzenia!
Grill kociołek MG412 umoŜliwia róŜne sposoby opiekania/duszenia potraw dzięki
obecności zdejmowanej pokrywy: opiekanie bezpośrednie od dołu rusztu bądź teŜ
duszenie za pomocą cyrkulującego strumienia powietrza.
IV. Przechowywanie
Po skończonej pracy naleŜy upewnić się, czy grill jest zimny. Do dogaszania nie
uŜywać wody! Następnie usunąć popiół z misy, oczyścić i umyć ruszt.
Grill przechowywać w czystym i nie zawilgoconym pomieszczeniu.
Nie obciąŜać nadmiernie grilla, aby nie spowodować uszkodzenia nóŜek!
3
V. Postępowanie reklamacyjne
Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaŜy powinny
być dokonane w miejscu zakupu urządzenia.
Prosimy o zwrócenie uwagi, iŜ nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym uŜytkowaniem zgodnie z powyŜszą instrukcja obsługi lub
uŜytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania
w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w
opakowaniu umoŜliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą
przyjmowane do naprawy.
Floraland Distribution Sp. z o.o.
ul. StruŜańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Poland
www.floraland.pl
4

Podobne dokumenty