Załącznik Nr 1 - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1 - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego
stan: czerwiec 2015r.
L
p.
1
1.
Nazwa
i adres placówki
2
Ośrodek Wsparcia dla
Osób Bezdomnych
w Mroczy
Dane teleadresowe
placówki
3
ul. Łąkowa 5
89-115 Mrocza
Kategoria
placówki
Do kogo jest
kierowana
usługa
Liczba
miejsc
Forma pomocy
Dodatkowe informacje
4
5
6
7
8
Hostel
Mężczyźni
10
Ośrodek funkcjonuje codziennie,
całodobowo.
Pobyt w Ośrodku jest odpłatny, w
przypadku osób nieposiadających
źródła dochodu istnieje
możliwość odpracowania
odpłatności.
Noclegownia
Kobiety
Mężczyźni
23
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
mężczyzn, 1 gorący
posiłek dziennie,
możliwość
korzystania z
urządzeń
sanitarnych,
przygotowania
posiłków
we własnym
zakresie
miejsca noclegowe
dla osób
bezdomnych,
udzielanie pomocy
socjalno - bytowej
tel. 52 385 63 55
podmiot prowadzący:
Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Łąkowa 7
89-115 Mrocza
2.
Noclegowania dla Osób
Bezdomnych przy
Brodnickim Centrum
Caritas im. Jana Biskupa
Chrapka
w Brodnicy
podmiot prowadzący:
Brodnickie Centrum Caritas
im. Jana Biskupa Chrapka
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
ul. Gajdy 3
87-300 Brodnica
tel./fax 56 495 02 81
w tym:
kobiety – 3
mężczyźni - 20
Noclegownia funkcjonuje
całorocznie. Pobyt w placówce
jest nieodpłatny.
3.
4.
5.
Toruński Dom dla Osób
Bezdomnych
i Najuboższych MONARMARKOT
w Toruniu
podmiot prowadzący:
Stowarzyszenie MONARMARKOT
ul. Dybowska 1
87-100 Toruń
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet i
Mężczyzn
w Mogilnie
podmiot prowadzący:
Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Rynek 10
88-300 Mogilno
Punkt Noclegowy
w Kowalewie Pomorskim
podmiot prowadzący:
Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 3
87-410 Kowalewo Pom.
ul. Dybowska 1
87-100 Toruń
Ośrodek
Readaptacji
Społecznej
Kobiety,
Mężczyźni,
Dzieci
Schronisko
Kobiety
Mężczyźni
tel./fax. 56 651 35 96
ul. Łąkowa 1b
88-300 Mogilno
tel. 56 684 11 30
od 7.00 do 15.00
tel. 56 684 15 17
całodobowo
w tym:
kobiety – 7,
mężczyźni –
31,
dzieci - 7
25
w tym:
kobiety – 4
mężczyźni - 21
tel. 52 318 06 26
ul. Brodnicka 1
87-410 Kowalewo
Pomorskie
45
Punkt
noclegowy
według
potrzeb
8
miejsca noclegowe
dla osób
bezdomnych,
realizacja programu
readaptacji
społecznej
Ośrodek funkcjonuje całodobowo,
podział miejsc dla kobiet i
mężczyzn uzależniony jest od
aktualnego zapotrzebowania
miejsca noclegowe
dla osób
bezdomnych z
terenu gminy
Mogilno. Placówka
zapewnia niezbędne
ubranie, 1 gorący
posiłek dziennie
Schronisko funkcjonuje
codziennie, całodobowo.
Prowadzi resocjalizację i
readaptację, zapewnia udział w
zajęciach socjoterapeutycznych,
przygotowuje bezdomnych
do wyjścia z bezdomności
miejsca noclegowe
dla osób
bezdomnych
skierowanych przez
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Kowalewie
Pomorskim,
poradnictwo prawne,
rodzinne,
psychologiczne
Punkt funkcjonuje w okresie
od 01 listopada do 30 kwietnia,
codziennie, całodobowo.
Podział miejsc dla kobiet
i mężczyzn uzależniony jest
od aktualnego zapotrzebowania.
6.
Noclegowania dla
Bezdomnych Kobiet przy
Toruńskim Centrum
„Caritas” w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska
1A
87-100 Toruń
Noclegownia
Kobiety
14
Noclegownia/
schronisko/
mieszkania
chronione
Mężczyźni
38
tel. 56 654 05 43
7
podmiot prowadzący:
Toruńskie Centrum
„Caritas”
im. Bł. Marii Karłowskiej
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
Ośrodek Wsparcia
Caritas Diecezji
Toruńskiej
w Chełmży
podmiot prowadzący:
Toruńskie Centrum Caritas
im. Błogosławionej Marii
Karłowskiej
ul. Szosa Bydgoska 1A
87-100 Toruń
tel. 56 654-05-43
ul. Polna 20
87-140 Chełmża
tel. 792 016 974
miejsca noclegowe
dla osób
bezdomnych,
wyżywienie,
świadczenia higieny
osobistej,
pielęgnacyjne,
odzież, środki
czystości, porady
terapeuty,
psychologa
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
mężczyzn,
wyżywienie, odzież
sezonowo
Noclegowania funkcjonuje cały
rok, całodobowo.
Pobyt w Noclegowni jest
częściowo odpłatny.
W przypadku osób nie
posiadających źródła dochodu
istnieje możliwość odpracowania
odpłatności poprzez
podejmowanie aktywności na
rzecz Toruńskiego Centrum
„Caritas”
Prowadzona jest aktywizacja osób
bezdomnych, wsparcie
terapeutyczno-psychologiczne,
treningi usamodzielnienia i
planowania budżetu, wsparcie w
zwalczaniu uzależnień i pomoc w
znalezieniu zatrudnienia
8.
9
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Schronisko dla
Bezdomnych
w Świeciu
podmiot prowadzący:
Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Ogrodowa 9b
86-100 Świecie
Centrum Pomocy dla
Bezdomnych Kobiet i
Matek z Dziećmi
w Bydgoszczy
podmiot prowadzący:
Kujawsko – Pomorski
Zarząd Wojewódzki
Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
ul. Ogrodowa 9b
86-100 Świecie
Schronisko
Kobiety
Mężczyźni
w tym:
kobiety – 2
mężczyźni 20
tel. 52 331 63 25
ul. Polanka 9
85-085 Bydgoszcz
tel. 52 343 93 40
22
Schronisko
Kobiety
kobiety z
dziećmi
168
w tym:
kobiety -101
dzieci – 67
miejsca noclegowe
dla osób
bezdomnych,
możliwość
uczestnictwa
w spotkaniach
terapeutyczno –
motywujących
Schronisko funkcjonuje
całodobowo. Prowadzi pracę
socjalną na rzecz osób
bezdomnych.
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
kobiet i kobiet z
dziećmi, praca
socjalna,
zapewnienie
odzieży, możliwość
sporządzania
posiłków
Schronisko udziela pomocy
osobom bezdomnym z terenu
miasta i gminy Bydgoszcz na
podstawie skierowania Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Jednostka funkcjonuje codziennie,
całodobowo.
Pobyt w Schronisku jest odpłatny.
W przypadku wolnych miejsc
przyjmowane są również osoby
spoza terenu miasta i gminy
Bydgoszcz.
10
Centrum Pomocy dla
Bezdomnych Mężczyzn
w Bydgoszczy
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
Schronisko
Mężczyźni
165
Schronisko
Mężczyźni
44
tel. 52 343 93 40
podmiot prowadzący:
Kujawsko – Pomorski
Zarząd Wojewódzki
Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz
11
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
im. Św. Brata Alberta
w Inowrocławiu
podmiot prowadzący:
Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Inowrocławskie
Organizacja Pożytku
Publicznego
ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław
ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 11 22
miejsca noclegowe
Schronisko udziela pomocy
dla bezdomnych
osobom bezdomnym z terenu
mężczyzn, praca
miasta i gminy Bydgoszcz na
socjalna,
podstawie skierowania Ośrodka
zapewnienie
Pomocy Społecznej.
odzieży, ciepłego
Jednostka funkcjonuje codziennie,
posiłku, realizacja
całodobowo.
programu
Pobyt w Schronisku jest odpłatny.
interwencyjno –
W przypadku wolnych miejsc
motywacyjnego
przyjmowane są również osoby
w zakresie
spoza terenu miasta i gminy
rozwiązywania
Bydgoszcz.
problemów
alkoholowych
miejsca noclegowe
Schronisko funkcjonuje
dla bezdomnych
całorocznie, całodobowo.
mężczyzn, 3 posiłki Pobyt w Schronisku jest odpłatny.
dziennie, możliwość Pierwszeństwo posiadają osoby z
korzystania
terenu gminy – miasta
z zabiegów sanitarno
Inowrocław.
– higienicznych,
pomoc socjalna przy
współpracy
z ośrodkiem pomocy
społecznej
12
13
Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
podmiot prowadzący:
Koło Grudziądzkie
Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 643 30 64
Noclegownia dla
Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
podmiot prowadzący:
Koło Grudziądzkie
Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta
ul. Parkowa 22/24
86-300 Grudziądz
tel. 56 643 30 64
Schronisko
Mężczyźni
120
Noclegownia
Mężczyźni
20
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
mężczyzn,
zapewnienie
bezpłatnej opieki
medycznej, pomocy
socjalnej w
zaspokajaniu
podstawowych
potrzeb życiowych
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
mężczyzn,
zapewnienie
noclegu i śniadania
Schronisko funkcjonuje
całodobowo. Pobyt w placówce
jest odpłatny.
14
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
Dział Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego
Podmiot prowadzący:
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie
82-84 87-100 Toruń
tel. 56 477 00 92
15 Miejskie Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn
podmiot prowadzący:
Prezydent Miasta Torunia
16 Schronisko Caritas dla
Bezdomnych Mężczyzn
podmiot prowadzący:
Caritas Diecezji
Włocławskiej
ul. Gdańska 2/4
87-800 Włocławek
tel. 54 231-26-53
ul. M.
SkłodowskiejCurie 82-84
87-100 Toruń
Hostel
Kobiety/
Dzieci
24
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
kobiet i kobiet z
dziećmi, wsparcie
specjalistyczne:
prawne, socjalne,
pedagogiczne,
psychologiczne
Hostel czynny siedem dni
w tygodniu przez całą dobę,
placówka zapewnia także 8 miejsc
dla ofiar przemocy
w rodzinie.
Schronisko
Mężczyźni
66
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
mężczyzn,
wyżywienie, praca
socjalna
W razie konieczności możliwość
rozszerzenia do 100 miejsc
Schronisko
Mężczyźni
50
pomoc finansowa,
rzeczowa,
informacyjna
Możliwość zwiększenia bazy
noclegowej w sytuacjach
kryzysowych do 90miejsc.
Noclegi w godzinach 19.00 - 7.00.
Możliwy całodzienny pobyt w
Noclegowni w okresie jesiennozimowym i korzystania z
infrastruktury sanitarnej świetlicy.
tel. 56 477 00 92
56 477 00 91
ul. Marii
SkłodowskiejCurie 82-84
87-100 Toruń
tel. 56 650 85 65
wew. 44
ul. Płocka 7
87-800 Włocławek
tel. 518 014 557
17
Dom dla Bezdomnych
Caritas
podmiot prowadzący:
Caritas Diecezji
Włocławskiej
ul. Gdańska 2/4
87-800 Włocławek
tel. 54 231-26-53
18 Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
i Mężczyzn Caritas
podmiot prowadzący:
Caritas Diecezji
Włocławskiej
ul. Gdańska 2/4
87-800 Włocławek
tel. 54 231-26-53
19 Noclegownia
Stowarzyszenia Pomocy
Bliźnim JUDYM
w Kołaczkowie
ul. Prymasa
Karnkowskiego 7
87-800 Włocławek
Kujawsko-Pomorskie
Stowarzyszenie Pomocy
Bliźnim JUDYM
ul. Powst. Wlkp 35
Kołaczkowo 89-200 Szubin
Mężczyźni
25
placówka udziela
pomocy w zakresie
schronienia chorym,
niepełnosprawnym
mężczyznom
Schronisko
Kobiety/
Mężczyźni
125
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
mężczyzn i kobiet,
wyżywienie
tel. 54 232 28 16
ul. Prymasa
Karnkowskiego 7
87-800 Włocławek
w tym:
kobiety – 30,
mężczyźni 95
tel. 54 232 28 16
ul. Powst. Wlkp. 35
Kołaczkowo
89-200 Szubin
tel. 52 384 59 17
podmiot prowadzący:
Dom dla
Bezdomnych
Noclegownia
Kobiety/
Mężczyźni
80
miejsca noclegowe
dla bezdomnych
kobiet i mężczyzn,
wyżywienie, odzież
sezonowo
Działa całorocznie, całodobowo,
pobyt odpłatny 23,50 zł/doba
20
Schronisko dla
Bezdomnych Kobiet
Podmiot prowadzący:
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka
ul. Dworcowa 11
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 93 40
21 Centrum Pomocy Osobom
Nietrzeźwym ,
Bezdomnym Kobietom i
Osobom w stanie kryzysu
Podmiot prowadzący:
PKPS w Grudziądzu
ul. Dywizjonu 303 nr 4
86-300 Grudziądzu
22 Miejska Noclegownia dla
Bezdomnych Mężczyzn
Podmiot prowadzący:
Prezydent Miasta Torunia
ul. Toruńska 26
88-100 Inowrocław
Schronisko
Kobiety/
Dzieci
w tym:
kobiety - 16
dzieci - 4
tel. 52 303 39 27
ul. Waryńskiego 36
86-300 Grudziądz
20
Schronisko
Kobiety/
Dzieci
35
miejsca noclegowe
dla kobiet i kobiet z
dziećmi, 1 ciepły
posiłek dziennie,
zaopatrzenie
w odzież, środki
czystości i higieny
osobistej
Noclegownia
Mężczyźni
50
schronienie, gorący
posiłek dziennie,
praca socjalna,
pomoc opiekuńczo
wychowawcza,
pomoc pielęgniarska
tel. 56 463 94 96
ul. Marii
SkłodowskiejCurie 82-84
87-100 Toruń
tel. 56 650 85 65
wew. 44
całodobowa opieka
wraz z
wyżywieniem,
pomoc
psychologiczna,
prawna,
pedagogiczna
Możliwość zwiększenia bazy
noclegowej w sytuacjach
kryzysowych do 90miejsc.
Noclegi w godzinach 19.00 - 7.00.
Możliwy całodzienny pobyt w
Noclegowni w okresie jesiennozimowym i korzystania z
infrastruktury sanitarnej świetlicy.
23
Dom Rodzinny
„Nadzieja”
w Budzisławiu
Budzisław 2
88-231 Bytoń
Schronisko
Mężczyźni/
Kobiety/
Dzieci
40
nocleg, wyżywienie
trzy razy dziennie,
odzież, środki
higieny osobistej
Hostel –
Schronisko
Specjalistyczne
Kobiety/
Mężczyźni
46
schronienie,
wyżywienie, usługi
opiekuńczopielęgnacyjne i
rehabilitacyjne
tel. 52 384 59 17
podmiot prowadzący:
Kujawsko-Pomorskie
Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu JUDYM
ul. Powst. Wlkp 35
Kołaczkowo 89-200 Szubin
24
Schronisko
Specjalistyczne „Jesień”
podmiot prowadzący:
„Jesień” sp. z o.o
ul. Polna 5a
77-120 Parchowo
Nowy Jasiniec 45
86-010 Koronowo
tel. 52 382 97 29
w tym: kobiety
- 23,
mężczyźni
- 23